ሮሜ ዓጮ ዓሶም 3

1ዓካሪ ዓይሁዴ ዓሳ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶይዳፓ ባሻሢ ዓይጎናዳይ? ዓቲንቶ ቤርቶ ቲቂፆ ካኣዣ ዓይጎ ማኣዳይ? 2ዓይሁዴ ዓሲ ማዒፃ ጎኔና ሚርጌ ጎይሢና ባሻያኬ፤ ዬይያ፦ ፆኦሲ ፔኤኮ ቃኣሎ ዓይሁዶ ዓሶም ጉሙርቂ ዒንጌሢሮኬ። 3ዓይሁዶኮ ፔቴ ፔቴ ዓሳ ጉሙርቂንቱዋያ ማዒ ጴዼቶ፦ ዔያቶኮ ጉሙርቂንቱዋያ ማዒፃ ፆኦሲ ጉሙርቂንቱዋያ ማሃ? 4ፔቴታዖ ማሁዋሴ! «ኔ ጌስታ ጌኤዞና ጎኔ ዓሲ ማዒ ኔና ሞኦታሢ ኔ ላሣኔ» ጌይንቲ ፃኣፒንቴሢጉዲ ዓሲ ቢያ ሉኡቃያ ማዔቴያ ፆኦሲ ጎኔ ጌስታያኬ። 5ጋዓንቴ ኑኡኮ ጎማ ፆኦሲ ፂሉሞ ፔጋሲ ዻዋያ ማዔቴ፥ ኑ ዎዚ ጋዓንዳይ? ፆኦሲ ኑ ጎሞሮ ኑና ሜቶይዳ ዓጌቶ ፒዜ ዒ ዎጋያቱዋሴ ጌይሢዳ? ዬያ ታ ዓሲ ማሊሢ ጎይሢ ጋዓኔ። 6«ፆኦሲ ፒዜ ዎጋያቱዋሴ» ጋዓኒ ፔቴታዖ ዳንዳዒንቱዋሴ፤ ያዺ ማዔቶ ፆኦሲ ዓጮይዳ ሃጊ ዎዲ ዎጋንዳይ? 7ጋዓንቴ ታኣኮ ሉኡዚ ዓሲ ማዒፃ ፆኦሲኮ ጎኑሞ ፔጋሲ ቦንቾ ዼኤፑሞዋ ዻውዋያ ማዔቶ ዓካሪ ታኣኒ ሉኡዚ ዓሲ ማዒ ዎጊንታሢ ዓይጌንዴሮዳይ? 8ፔቴ ፔቴ ዓሳ፦ «ኮሺ ባኣዚ ኑ ዴንቃኒ ፑርታ ባኣዚ ኑ ማዾም» ጌዒ ጌዒ ታኣኒ ዔርዛያ ማሊሲ ኑና ዾንካኔ፤ ዬያሮ ዔያቶ ዑፃ ዎጊንታንዳ ዴኤፆ ዎጋ ፒዜኬ። 9ዬያይዴቴ ኑኡኒ፥ ዓይሁዶ ዓሳ ዓይሁዶ ማዒባኣ ዓሶይዳፓ ባሻኔ ጌይሢዳ? ፔቴታዖ ያዺቱዋሴ! ዓይሁዶ ዓሶ ማዔቴያ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሳ ሃሣ ዓሲ ቢያ ጎሜና ማዔሢ ቤርታዺ ታ ኬኤዜኔ። 10ጌኤዦ ማፃኣፖይዳ፦ «ፔቴታዖ ፂሎ ዓሲ ባኣሴ፤ 11ዒኔና ጶቂሣ ዓሲያ ባኣሴ፤ ዒናፓ ፆኦሲ ኮዓ ዓሲ ፔቴታዖ ባኣሴ። 12ቢያሢ ጎኑሞ ጎይፃፓ ዻቢ ዣኣሌኔ፤ ካራና ዓሲ ቢያ ጉሪ ባኣዚ ማዔኔ፤ ፔቴታዖ ኮሺ ማዾ ማዻ ዓሲ ባኣሴ። 13ዓሲ ባይዛ፥ ፑርታ ጌኤሲ ጌስታኒ ዻንጋ ዔያቶኮ ጉሪ ዱኡፒ ዔቴጉዲኬ፤ ዻንጋ ዔያቶኮ ጌሻያኬ፤ ጌኤዛ ዔያቶኮ ሾኦሺ ዻዓሢጉዲኬ፤ 14ዻንጋ ዔያቶኮ ፑርታ ጋዳማ ሌሊ ጋዳንቃያኬ። 15ዔያታ ዓሲ ዎዻኒ ሩኡራኬ 16ዔያታ ዴንዳ ቤዞ ቢያይዳ ባይሲንታና ሜቶናኮ ካራኬ። 17ዎዲ ኮሺ ናንጎንዶቴያ ዔያታ ዔሩዋያኬ። 18ፔቴታዖ ፆኦሲ ዔያታ ዒጊጩዋሴ» ጌይንቲ ፃኣፒንቴኔ። 19ዎጎኮ ዓይሢፃ ኮይሳሢ ዎጌና ዎርቃ ዓሲም ማዔሢ ኑ ዔራኔ፤ ዬያ ዛሎና ዓሳ ቶላኒ ጎዖንዶ ባኣዚ ባይዚ ዻንጎ ፔኤሲ ዓርቃንዳኔ፤ ዓጫ ቢያ ፆኦሲ ቤርታ ዻቢንቴያ ማዓንዳኔ። 20ዬያሮ ዓይጎ ዓሲያ ፆኦሲ ቤርታ ሙሴ ዔርዜ ዎጎ ኩንሥሢና ፂሉዋሴ፤ ዎጋ ዻዋሢ፦ ዓሲ ጎሜና ማዒፆኬ። 21ሃሢ ጋዓንቴ ፆኦሲ ዓሲ ፂሊሳ ጎይፃ ዎጋፓ ዱማዺ ጴዼኔ፤ ዬይያ፦ ሙሴ ዔርዜ ዎጎና ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሶ ዛሎና ማርካዺንቴኔ። 22ዬያሮ ፆኦሲ ዖናኣ ዱማሱዋዖ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃዞንሢም ቢያ ፂሉሞ ዒንጋኔ። 23ዓይጎሮ ጌዔቶ ዓሲ ቢያ ጎሜ ማዺ ፆኦሲ ዔያቶም ዒንጌ ቦንቻፓ ዓቴኔ። 24ዬያሮ ዓሳ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ማዼ ዻቂሺፆ ማዾና ፆኦሲ ፔ ኮሹሞና ዒንጌ ዒንጊፆና ፂላኔ። 25ፆኦሲ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ጎሞ ዛሎ ዒንጎ ባኣዚ ማሂ ዒንጌሢ ዒዛ ጉሙርቃሢ ቢያ ዒዛ ሱጉፆና ዔያቶኮ ጎማፓ ማኣሪንቲሢ ዴንቃንዳጉዲኬ፤ ፆኦሲ ዬያ ማዼሢ ቤርታ ዓኣ ጎሞ ጊቢ ዳንዳዒሢና ባኣያ ማሂ ፔኤኮ ፂሉሞ ጎይፆ ዻዋኒኬ። 26ሃሣኣ ዎዶና ፆኦሲ ፂሎ ዎጋያ ማዒፆ ዻዋሢ ዬሱሴ ጉሙርቃዞንሢ ቢያ ፂሊሲፆናኬ። 27ዓካሪ ኑኡኒ ሄርሺንታንዳ ባኣዚ ዓይጌ ዓኣይ? ዓይጎናኣ ኑ ሄርሺንታ ባኣዚ ባኣሴ፤ ኑ ሄርሺንቱዋኣሢ ዓይጎ ዛላናዳይ? ዎጎ ኑ ማዺ ኩንሣሢሮዳ? ዔይዔ፤ ኪሪስቶሴ ጉሙርቂሢ ዎጌናኬ። 28ዬያሮ ፆኦሲ ዓሲ ፂሎ ማሂ ዛጋሢ፦ ዎጌ ማዾ ኩንሤምቱዋንቴ ጉሙርቄቶ ማዔሢ ኑ ዔራኔ። 29ፆኦሲ ዓይሁዶ ዓሶ ፆኦሲ ሌሊዳ? ዓይሁዶ ማዒባኣ ዓሶኮ ፆኦሲቱዋዓዳ? ጎኔና ዓይሁዶ ማዒባኣ ዓሶኮዋ ፆኦሲኬ። 30ፆኦሲ ፔቴኬ፤ ዓይሁዶ ዓሶ ማዔቴያ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶ ኪሪስቶሴ ጉሙርቂሢ ዛላና ፂሊሳሢ ዒዛኬ። 31ዓካሪ ኪሪስቶሴ ጉሙርቂሢ ዛላና ዎጎ ኑ ባይዛኔ ጌይሢዳ? ያዺቱዋሴ! ባሼና ዎጎ ኑ ዶዲሺ ካካፓያኬ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\