ሮሜ ዓጮ ዓሶም 4

1ዓካሪ ኑኡኮ ዓዳሢ፥ ዓብራሃሜ «ዴንቄኔ» ኑ ጋዓሢ ዓይጌንዴዳይ? 2ዓብራሃሜ ዎንዴ ፂሌሢ ማዾና ማዔያታቴ ዒ ሄርሺንታንዳ ባኣዚ ዴንቃንዳዖኬ፤ ጋዓንቴ ዒ ፆኦሲ ቤርታ ሄርሺንታኒ ዳንዳዑዋሴ። 3ዓይጎሮ ጌዔቴ፦ «ዓብራሃሜ ፆኦሲ ጉሙርቄሢሮ ጉሙርቂፃ ዒዛኮ ፂሉሞ ማዒ ፓይዲንቴኔ» ጌይንቲ ፃኣፒንቴኔ። 4ማዾ ማዻ ዓሲም ማዾ ዛሎ ዒንጊንታ ባካ ዒዛኮ ዎልቆ ዛሎኬ፤ ጉሪ ዒንጎያቱዋሴ። 5ዓሲ ኮሺ ባኣዚ ማዺባኣያ ማዔቴያ ጎሞ ዓሶ ፂሊሳ ፆኦዛሢ ጉሙርቄቶ ጉሙርቂፃ ፂሉሞ ማዒ ዒዛም ፓይዲንታንዳኔ። 6ዓሲ ኮሺ ማዼ ዛላሮቱዋንቴ ፆኦሲ ጉሪ ፂሊሳ ዓሲ ዓንጂንቴያ ማዒፆ ዳውቴ ዔርዛዖ፦ 7«ዻቢንታ ዓቶም ጌይንቴዞንሢና ጎሞዋ ሃሾና ዓሳ ዓንጂንቴያኬ! 8ፆኦሲ ጎሞ ዒዛኮ ዓርቂባኣ ዓሢ ዓንጂንቴያኬ!» ጌዔኔ። 9ዓካሪ ዬይ፥ ዳውቴ ኬኤዜ፥ ዓንጃ ዓቲንቶ ቤርቶ ቲቂንቴ ዓሶም ሌሊሞ? ቲቂንቲባኣ ዓሶማኣ ኬኤዜይ? ቲቂንቲባኣዞንሢማኣ ኬኤዜኔ። ዓይጎሮ ጌዔቴ፦ «ዓብራሃሜ ፆኦሲ ጉሙርቄሢሮ ጉሙርቂፃ ዒዛኮ ፂሉሞ ማዒ ዒዛም ፓይዲንቴኔ» ኑ ጌዔኔ። 10ዓብራሃሜኮ ጉሙርቂፃ ፂሉሞ ማዒ ፓይዲንቴሢ ዓይዴዳይ? ዓቲንቶ ቤርቶ ቲቂንቶኮ ቤርታሞ? ጊንፃኣዳይ? ዓቲንቶ ቤርቶ ቲቂፆኮ ቤርታኬ፥ ጊንፃኣቱዋሴ። 11ዓብራሃሜ ዓቲንቶ ቤርቶ ቲቂንታንዳሢኮ ቤርታ ዒዛኮ ጉሙርቂፃ ፂሉሞ ማዒ ዒዛም ፓይዲንቴሢ ዔርዛንዳ ማላታ ማዓንዳጉዲ ዓቲንቶ ቤርቶ ዒ ቲቂንቴኔ፤ ዬያሮ ዓብራሃሜ ዓቲንቶ ቤርቶ ቲቂንቱዋዖ ጉሙርቃዞንሢና ጉሙርቂፃኣ ፂሉሞ ማዒ ፓይዲንታዞንሢኮ ቢያ ዓዶኬ። 12ዬያጉዲ ሃሣ ዓብራሃሜ ዓቲንቶ ቤርታ ቲቂንቴዞንሢኮዋ ዓዶኬ፤ ዓቲንቶ ቤርቶ ቲቂንቴዞንሢኮ ዓዶ ማዔ ጎይፃ ዔያቶኮ ዓቲንቶ ቤርቶ ቲቂንቶና ሌሊቱዋንቴ ዒዚ ዓቲንቶ ቤርቶ ቲቂንቶኮ ቤርታ ዓኣ ዒዛኮ ጉሙርቂፆጉዴያ ዔያታ ጉሙርቄሢሮኬ። 13ዓብራሃሜ ፔ ዜርፆና ዓጮ ዻካላንዳያታሢ ፆኦሲ ዒዛም ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ዒንጌኔ፤ ዬይ ዎዛ ጴዼሢ ዓብራሃሜ ዎጎ ኩንሤሢሮቱዋንቴ ጉሙርቄሢሮና ጉሙርቂፃኣ ዒዛም ፂሉሞ ማዒ ፓይዲንቴሢሮኬ። 14ዬያ ሃጊ ማዓንዳ ዎዞ ዴንቃንዳዞንሢ ዎጎ ካፓ ዓሶ ማዔቴ ጉሙርቂሢ ፓሡዋ ባኣዚ ማዓኔ፤ ዒንጊንቴ ዎዛኣ ጉሪ ማዓኔ ጌይሢኬ። 15ዎጌ ፆኦሲ ጎሪንቲ ዔኪ ዬዓኔ፤ ዎጌባኣያ ማዔቶ ጋዓንቴ ዎጌኮ ዑሣ ዓኣዺ ዻቦ ዻቢንቲ ባኣያ ማዓንዳኔ። 16ሃጊ ማዓ ዎዞኮ ዓይፃ ጉሙርቂሢኬ፤ ዬያሮ ዓብራሃሜ ዜርፃ ቢያ ዬያ ዔርቴ ዎዞ ፆኦሲኮ ኮሹሞ ዒንጊፆና ዴንቃንዳኔ፤ ዬይያ፦ ዎጎ ዛሎና ፂላዞንሢም ሌሊቱዋንቴ ዓብራሃሜጉዲ ጉሙርቂፆና ፂላንዳዞንሢማኣ ማዓንዳኔ፤ ዓብራሃሜ ጉሙርቂፆ ዛሎና ኑና ቢያሢኮ ዓዶ ማዔሢሮኬ። 17ዬይ ያዺ ማዔሢ፦ «ሚርጌ ዴሬኮ ታ ኔና ዓዶ ማሄኔ» ጌይንቲ ፃኣፒንቴ ጎይፆናኬ። ዬያሮ ዓብራሃሜ ጉሙርቄ ፆኦዛሢ፥ ሃይቄሢያ ዔቂሳሢና ባኣ ባኮዋ ዓኣያ ማዓንዳጉዲ ማሃ ፆኦዛሢኮ ቤርታ ሃጊ ማዓ ዎዛ ዒዛኮ ዶዲኬ። 18ዓብራሃሜ ጉሙርቂሢና ሃጊ ማዓ ዎዛ ጌሤሢ ዓይጎ ባኣዚያ ሃጊ ማዓ ዎዛ ማሆንዶ ባኣዚ ባኣያይዳኬ፤ ዬያሮ፦ «ዜርፃ ኔኤኮ ዬያጉዲ ሚርጋንዳኔ» ጌይንቲ ፃኣፒንቴ ጎይፆና ሚርጌ ዴሬኮ ዒ ዓዶ ማዔኔ። 19ሌዓ ዒዛኮ ፄኤታ ሄላያ ማዔ፥ ጋርቼ ዓሲታዖ ዒዛንታ ማቾ ሳኣራንታ ጋርቺ ሾዓኒ ዳንዳዑዋኣሢ ዔሬቴያ ፆኦሲ ጉሙርቂፆ ዒ ሼሌዒሲባኣሴ። 20ጉሙርቂፆና ዒዚ ዶዲ ፆኦሲ ቦንቼያፓዓቴም ፆኦሲ ዒንጌ ሃጊ ማዓ ዎዛ፦ «ማዓያሞ ማዑዋያዳይ?» ጌይ ማሊባኣሴ። 21ዓይጎሮ ጌዔቴ ፆኦሲ ዒዛም ዒንጌ ዎዞ ኩንሣኒ ዳንዳዓሢ ዒ ዔሬሢሮኬ። 22ዓብራሃሜኮ ጉሙርቂፃ ፂሉሞ ማዒ ፓይዲንቴሢ ዬያናኬ። 23ጋዓንቴ፦ «ፂሉሞ ማዒ ዒዛም ፓይዲንቴኔ» ጋዓ ቃኣላ ፃኣፒንቴሢ ዓብራሃሜም ሌሊቱዋንቴ፥ 24ኑማኣ ማዓያኬ፤ ጎዳ ዬሱሴ ሃይባፓ ዔቂሴ ፆኦዛሢ ኑ ጉሙርቃሢሮ ኑማኣ ኑ ጉሙርቂፃ ፂሉሞ ማዒ ፓይዲንታንዳኔ። 25ዬይ ኑ ጎዳሢ፥ ዬሱሴ ኑ ጎሞሮ ሃይቢም ዓኣሢንቲ ዒንጊንቴሢና ኑናኣ ፂሊሳኒ ሃይባፓ ዔቄሢኬ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\