ሮሜ ዓጮ ዓሶም 5

1ዓካሪ ኑኡኒ ፂሉሞ ዴንቄሢ ጉሙርቂሢና ማዔሢሮ ኑ ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎና ፆኦሲና ዎላ ኑኡኮ ኮሹሞ ዓኣኔ። 2ዒዛ ዛሎና ሃሢ ኑ ዓኣ፥ ፆኦሲኮ ኮሹሞ ዒንጊፆይዳ ጉሙርቂሢና ኑ ጌላኒ ዳንዳዔኔ፤ ፆኦሲና ዎላ ቦንቺንታያ ኑ ማዓንዳሢሮ ሃጊ ማዓንዳ ዎዞና ኑ ዎዛዻኔ። 3ዬያና ሌሊቱዋንቴ ኑኡኮ ሜታሢናኣ ኑ ዎዛዻኔ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ሜቶይዳፓ ዶዱሞ ጴዻያታሢ ኑ ዔራኔ፤ 4ዶዲሢ ሜቶ ዳንዳዔያ ማዔሢ ዔርዛኔ፤ ዬካፓ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ጴዻኔ። 5ኑም ዒንጊንቴ ዓያኖ ጌኤዦ ዛሎና ፆኦሲ ናሹማ ዒና ኑኡኮ ሚርጌና ዓኣሢሮ ዒ ሃሢ ዒንጌ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ኑና ቦርሲሱዋሴ። 6ቤርታ ኑ ላቤያ ማዒ ዓኣንቴ ፆኦሲ ማሊ ጌሤ ዎዶና ኪሪስቶሴ ጎሞ ዓሶ ዛሎ ሃይቄኔ። 7ፂሎ ዓሲ ዛላሮ ጌዒ ሃይቃንዳ ዓሲ ዴንቃኒ ሚርጌ ሜቶኬ፤ ጋዓንቴ ኮሺ ዓሲ ዛላ ሃይቃኒ ጫርቃይ ጎዖንቴ ጴዻንዳያ ናንዳኔ። 8ጋዓንቴ ኑኡኒ ጎሜናታንቴ ኪሪስቶሴ ኑ ዛሎ ሃይቄኔ፤ ዬይያ፦ ፆኦሲ ኑና ናሽካ ናሹማ ኮሺ ዼኤፒ ማዔሢ ዔርዛኔ። 9ዓካሪ ኑኡኒ ፂሌሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ሱጉፆ ዛሎና ማዔቴ፥ ባሼና ፆኦሲ ጎሪንታፓ ኑ ዓታንዳሢ ዒዛ ዛሎናኬ። 10ኑኡኒ ፆኦሲና ሞርኬ ማዒ ዓኣዖ ዒዛኮ ናዓሢ ሃይቦና ዒዛና ዎላ ኑ ቡኬኔ፤ ሃሢያ ኑኡኒ ፆኦሲና ዎላ ቡኬሢኮ ጊንፃ ዒዛኮ ናዓሢ ናንጎ ዛሎና ባሼ ኑ ዻቃንዳኔ። 11ዬያ ሌሊቱዋንቴ ኑና ቡኩሴ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎና ፆኦሲ ማዼ ባኮሮ ኑ ዎዛዻኔ። 12ፔቴ ዓሲ ዛላና ጎሜ ዓጮ ጌሌም፥ ጎሜ ዛላና ሃይቢ ሙኬኔ፤ ዬይያ፦ ዓሲ ቢያ ጎሜ ማዼሢሮ ሃይቢ ዓሲ ቢያ ሄሌኔ። 13ዎይቲ ጌዔቴ ሙሴኮ ዓሶ ዎይሦ ዎጋ ዒንጊንታንዳሢኮ ቤርታ ጎሜ ዓጫ ዓኣኔ፤ ማዔቴያ ዎጌባኣ ዎዴና ጎሜ ጎሜኬ ጌይንቱዋሴ። 14ጋዓንቴ ዓዳኣሜጉዲ ዎጌ ዻቢ ጎሜ ማዺባኣዞንሢያ ዓይሱዋዖ፥ ሃይቢ ዓዳኣሜፓ ዓርቂ ሙኪ ሙሴ ሄላንዳኣና ዓሲ ቢያይዳ ቢታንቶ ዴንቄኔ። ዬይ ዓዳኣሜ ሃጊ ሙካንዳ ኪሪስቶሴኮ ማላታ ማዔኔ። 15ጋዓንቴ ፆኦሲኮ ኮሹሞ ዒንጊፃ ዓሢኮ ጎሞይዳፓ ባሼኬ፤ ፔቴ ዓሲ ጎሜ ዛላና ሚርጌ ዓሲ ሃይቄሢጉዲ ፆኦሲኮ ኮሹሞ ዒንጊፆ ማዔ፥ ፔቴ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎና ጴዼ ዒንጊፃ ሚርጌ ዓሶም ዑሣ ዓኣሢ ዒንጊንቴኔ። 16ዬያጉዲ ፆኦሲኮ ኮሹሞ ዒንጊፆኮ ዓኣፓ ዓሢኮ ጎሞ ዓኣፓፓ ባሼኔ፤ ፔቴ ዓሲ ጎሜ ዛላ ዒንጊንቴ ዎጌ ሜቶ ዔኪ ሙኬኔ፤ ሚርጌ ጎሞ ዛሎና ዒንጊንቴ ፆኦሲ ኮሹሞ ዒንጊፃ ጋዓንቴ ፂሉሞ ዔኪ ሙኬኔ። 17ፔቴ ዓሲ ዻቢንቲ ዛላና ሃይቢ ዓሲ ቢያይዳ ቢታንቶ ዴንቄኔ፤ ጋዓንቴ ዬያፓ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ማዼሢ ባሼኬ፤ ዬይያ፦ ፔቴ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎና ፆኦሲኮ ሚርጌ ኮሹሞ ዒንጊፆ ዴንቂ ፂሌ ዓሳ ቢያ ሃይቢ ባሺ ናንጊና ናንጋንዳኔ። 18ዓካሪ ፔቴ ዓዳኣሜ ጎማ ሜቶ ዎጌ ዓሲ ቢያይዳ ዔኪ ሙኬያ ማዔቴያ፥ ፔቴ ኪሪስቶሴኮ ፂሉሞ ማዻ ሚርጌሢ ሜቶይዳፓ ኬሲ ናንጊ ዒንጋንዳኔ። 19ዓዳኣሜኮ ዓይሢንቱዋዖ ዓቲፆ ዛሎና ሚርጌ ዓሳ ጎሜና ማዔሢጉዲ፥ ኪሪስቶሴኮ ዓይሢንቲፆ ዛሎና ሚርጌ ዓሳ ፂላንዳኔ። 20ዎጌ ሙኪፆና ዻቢንቲ ሚርጌኔ፤ ጋዓንቴ ዻቢንታ ሚርጌሢዳፓ ፆኦሲኮ ኮሹሞ ዒንጊፃ ዑሣ ዓኣዼ ሚርጌኔ። 21ዬይ ያዺ ማዔሢ ጎሜ ሃይቢ ዛላና ካኣታዼሢጉዲ ፆኦሲኮ ኮሹሞ ዒንጊፃ ኑ ጎዳሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎና ጴዻ ናንጊና ናንጊ ፂሉሞ ዔኪ ሙኪሢና ካኣታዻንዳጉዲኬ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\