ሮሜ ዓጮ ዓሶም 6

1ዓካሪ ኑ ዎዚ ጎዖንዶይ? ፆኦሲኮ ኮሹሞ ዒንጊፃ ኑም ሚርጋንዳጉዲ ጎሜ ማዺ ማዺ ናንጎንዶ? 2ፔቴታዖ ዬይ ኮይሱዋሴ! ኑኡኒ ሃይቢና ዱማዾሢጉዲ ጎሜይዳፓ ዱማዻዖ ጊንሣ ዎይቲ ኑ ጎሜ ማዺ ማዺ ናንጋንዳይ? 3ዬሱስ ኪሪስቶሴና ዎላ ፔቴ ማዓኒ ኑ ዋኣፆ ማስቴ ዓሳ ቢያ ዒዛኮ ሃይቦና ፔቴ ማዓኒ ዋኣፆና ማስቴሢ ዒንሢ ዔሩዋዓዳ? 4ዋኣፆ ማስቲፆና ዒዛና ዎላ ኑ ዱኡቴ ዎዶና ዒዛና ዎላ ኑ ሃይቄያ ማዔኔ፤ ዬያሮ ኪሪስቶሴ ዓዶኮ ቦንቾና ሃይባፓ ዔቄሢጉዲ ኑኡኒያ ዓኪ ናንጊ ናንጋኔ። 5ኑኡኒ ሃይቂ ዒዛና ዎላ ፔቴ ማዔቴ፥ ሃይባፓ ዔቂፆና ዒዛና ዎላ ኑ ፔቴ ማዓንዳኔ። 6ኑኡኮ ቤርታኣ ናንጋ ላኣሚንቴም ጎሜኮ ካራሚ ማዒፃ ዓታንዳጉዲ ቤርታኣ ናንጋ ኑኡኮ ኪሪስቶሴና ዎላ ሱፂንቴሢ ኑ ዔራኔ። 7ጎሜኮ ሃይቄ ዓሲ ዑስካ ቢታንቶ ባኣሴ። 8ዓካሪ ኑኡኒ ኪሪስቶሴና ዎላ ሃይቄቴ ዒዛና ዎላ ናንጊና ናንጋንዳሢ ኑ ጉሙርቃኔ፤ 9ኪሪስቶሴ ሃይባፓ ዔቄሢሮ ላሚ ሃይቂንዱዋኣሢና ሃይቢኮዋ ዒዛይዳ ቢታንቶ ባኣሢ ኑ ዔራኔ። 10ዒዚ ሃይቄ ዎዶና ጎሜኮ ዒዛ ዑፃ ቢታንቶ ባኣያ ማዓንዳጉዲ ጋፒንሢ ፔቴና ዒ ሃይቄኔ፤ ሃሢ ዒ ሼምፔና ማዒ ናንጋሢ ፆኦሲምኬ። 11ዓካሪ ሃሢ ዒንሢዳ ጎሜኮ ቢታንቶ ባኣሢና ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎና ፆኦሲም ሼምፔና ዓኣያ ማዒ ዒንሢ ናንጋያታሢ ማሉዋቴ። 12ዬያሮ ጎሜ ፔኤኮ ፑርቶ ማሊፆ ዒንሢ ኩንሢሱዋጉዲ ዒንሢኮ ሃይቃ ዑፆይዳ ጎሜ ቢታንታንዳጉዲ ማሂፖቴ፤ 13ዒንሢኮ ዱማ ዱማ ዑፆ ፑርታ ባኣዚ ማዻያ ማሂ ጎሜም ዒንጊፖቴ፤ ጋዓንቴ ሃይቢፓ ዒንሢ ዔቄ ጎይፆና ዒንሢ ፆኦሲም ዒንጉዋቴ፤ ሃሣ ዒንሢኮ ዱማ ዱማ ዑፆዋ ቢያ ፂሎ ማዾ ማዻንዳጉዲ ፆኦሲም ዒንጉዋቴ። 14ዓይጎሮ ጌዔቴ ሃሢ ዒንሢ ናንጋሢ ፆኦሲኮ ኮሹሞ ዒንጊፆ ዴማ ማዓንዳኣፓዓቴም ዎጌ ዴንካቱዋኣሢሮ ጎሜ ዒንሢ ዎይሣኒ ኮይሱዋሴ። 15ዓካሪ ኑ ዎዶንዶይ? ዎጌ ዴማ ማዒፃ ዓቴም ፆኦሲኮ ኮሹሞ ዒንጊፆኮ ዴማ ኑ ማዔያታሢሮ ጎሜ ኑ ማዾም ጌይሢዳ? ዬይ ፔቴታዖ ማዓዓኬ! 16ፔቴ ዓሲም ዒንሢ ማዻኒ ዓይሢንታኣና ዬያ ዒንሢ ዓይሢንታ ዓሢም ካራሚ ማዔሢ ዒንሢ ዔራኔ፤ ዬያጉዲ ጎሜም ዒንሢ ዓይሢንቴቴ ሃይቢ ዔኪ ሙካ፥ ጎሜኮ ካራሚ ዒንሢ ማዓንዳኔ፤ ፆኦሲም ዓይሢንቴቴ ጋዓንቴ ፂሉሞ ዒንሢ ዴንቃንዳኔ። 17ዒንሢ ቤርታ ጎሜኮ ካራሚኬ፤ ሃሢ ጋዓንቴ ዋይዚ ዔኬ ዔራቶም ዒናፓ ዒንሢ ዓይሢንታሢሮ ፆኦሲ ጋላታ ሄሎንጎ። 18ጎሜ ካራሙሞይዳፓ ኬስኪ ፂሉሞኮ ካራሚ ዒንሢ ማዔኔ። 19ታኣኒ ሃያ ዒንሢም ዔርታንዳ ጎይሢና ኬኤዛሢ ዒንሢኮ ማሊፃ ላቤያታሢሮኬ፤ ሃያኮ ቤርታ ዒንሢኮ ዑፆ ዒኢቴ ባኣዚና ፑርታ ማዾናም ማሂ ዒንሢ ዒንጌሢጉዲ ሃሢ ዒንሢኮ ዱማ ዱማ ዑፆ ፆኦሲም ዱማዼያ ማዓንዳጉዲ ፂሉሞኮ ካራሚ ማሂ ዒንጉዋቴ። 20ዒንሢ ጎሜኮ ካራሚ ማዒ ዓኣ ዎዶና ፂሉሞም ዒንሢ ማዻንዳሢ ዒንሢም ዔርቲባኣያኬ። 21ሂዳዖ ዬኖ ዎዶና ዓይጎ ዒንሢ ፓሣ ባኣዚ ዴንቄይ? ሃሢ ዒንሢ ቦርሲሳ ባኮይዳፓ ዓታዛ፥ ዓይጎዋ ፓሣ ባኣዚ ዒንሢ ዴንቂባኣሴ፤ ዬያ ባኮኮ ጋፒንፃ ሃይቢኬ። 22ሃሢ ጋዓንቴ ጎሜኮ ካራሙሞይዳፓ ዒንሢ ኬስኪ ፆኦሲ ካራሚ ማዔሢሮ፥ ፆኦሲም ዱማዼያ ዒንሢ ማዓንዳኔ፤ ፆኦሲም ዱማዺፆኮዋ ጋፒንፃ ናንጊና ናንጊኬ። 23ዓይጎሮ ጌዔቴ ጎሜይዳፓ ጴዻ ባኣዚ ሃይቢኬ፤ ፆኦሲዳፓ ዒንጊንታ ዒንጊፃ ጋዓንቴ ኑ ጎዳሢ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎና ጴዻ ናንጊና ናንጊኬ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\