ሮሜ ዓጮ ዓሶም 7

1ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ቢያሢ ዒንሢ ዎጌ ዔራያታሢሮ ዎጌ ዓሲዳ ቢታንቶ ዴንቃሢ ዓሲ ሼምፖና ዓኣ ዎዶማና ሌሊታሢ ዒንሢ ዔራኔ። 2ኮኦኪንሢና፦ ፔቴ ሎዔ ላኣሊ ዓኒና ዎላ ሼምፔና ናንጋ ዎዶይዳ ዒዛና ዎላ ዎጌና ቱኡቴያኬ፤ ዓኒ ዒዞኮ ሃይቄቶ ጋዓንቴ ዒዛ ቱኡቴ ዎጎይዳፓ ኬስኬያ ማዓኔ። 3ዬያሮ ዓኒ ዒዞኮ ሼምፔና ዓኣንቴ ሜሌ ዓቲንቄም ዒዛ ሎዔቴ ዓኒ ማዒባኣያና ላሄኔ ጌይንታኔ፤ ዓኒ ሃይቄቶ ጋዓንቴ ዒዛና ዎላ ዒዛ ቱኡቴ ዎጎይዳፓ ኬስኬያኬ፤ ሜሌ ዓሲም ዒዛ ሎዔቴ ዓኒ ማዒባኣያና ላሄኔ ጌይንታዓኬ። 4ዒሾንሢዮቴ! ዒንሢ ባካ ዬያጉዴያኬ፤ ዒንሢ ኪሪስቶሴ ዑፆኮ ዱማ ዱማ ቤዞ ማዔሢሮ ሃይቢና ዱማዾሢጉዲ ሙሴ ዎጋፓ ዒንሢ ዱማዼኔ። ዬያሮ ፆኦሲ ማዾም ዓኣፒ ኑ ዓኣፓንዳጉዲ ሃይቦይዳፓ ዔቄ፥ ኪሪስቶሴሮ ዒንሢ ማዔኔ። 5ዎይቲ ጌዔቴ ጎሞ ማሊፆና ኑ ናንጋ ዎዶና ዎጎ ዛሎና ማዺንታ ፑርቶ ማሊፃ ሃይቢ ዓኣፒ ኑ ዓኣፓንዳጉዲ ኑኡኮ ዱማ ዱማ ዑፆይዳ ማዻኔ። 6ሃሢ ጋዓንቴ ቤርታ ቱኪ ኑና ዓኣ ዎጎይዳፓ ሃይቢና ዱማዺሢጉዲ ኑ ዱማዼያ ማዔሢሮ ዎጎ ቱኡዛፓ ኑ ኬስኬኔ። ዬያሮ ሃካፓ ሴካ ኑኡኒ ማዻሢ ዓኪ ማዔ ዓያኖ ዓይሢፆጉዲኬ፤ ሚና ቤርታ ፃኣፒንቴ ጪንቄ ዎጋ ዓይሣሢ ጎይፆቱዋሴ። 7ዓካሪ ኑ ዎዚ ጎዖንዶይ? ዎጌ ፔ ቶኦኪና ጎሜኬ ጌይሢዳ? ፔቴታዖ ያዺቱዋሴ! ጋዓንቴ ጎሜ ዓይጎ ማዔቴያ ታ ዔራንዳጉዲ ማሄሢ ዎጌኬ። ዎይቲ ጌዔቴ ዎጋ፦ «ዓሲሮ ዛጊ ሱኡካዺፖ» ጌዒባኣያታቴ፥ «ሱኡካዺሢ» ዓይጎታቴያ ታ ዔሪንዱዋያታንቴኬ። 8ጎሜ ሱኡኬ ቢያ ታ ሱኡካዻንዳጉዲ ማሄሢ ዎጌይዳፓ ሙኬ ዓይሢፆ ዛሎናኬ፤ ዎጌባኣቶ ጋዓንቴ ጎሜ ሃይቄ ባኣዚኬ። 9ዎጌ ታ ናንጎይዳ ሃጊ ቢታንቶ ዴንቂባኣንቴ ዎጎኮ ዓይሢፆ ታ ዔራዛ ጎሜ ሼምፖ ዴንቄኔ፤ 10ታኣኒ ሃይቄኔ፤ ናንጊና ናንጊ ዒንጋንዳጉዲ ዒንጊንቴ ዎጎኮ ዓይሢፃ ታኣም ሃይቢ ዔኪ ሙኬኔ። 11ዎይቲ ጌዔቴ ዎጌኮ ዓይሢፆ ዛሎና ጎሜ ካራ ዴንቂ ታና ጌሺ ዓይሥሢና ዎዼኔ። 12ዬያሮ ዎጌ ፆኦሲም ዱማዼያኬ፤ ዓይሥሢያ ዱማዼያ፥ ጌኤሺ ሃሣ ኮሺኬ። 13ሂዳዖ ዬይ ኮዦ ባካ ታኣም ሃይቢ ዔኪ ሙኬኔ ጌይሢዳ? ያዺቱዋሴ! ሃይቢ ታኣም ዔኪ ሙኬ ባካ ጎሜኬ። ጎሜ ዓይጎታቴያ ዔርታንዳጉዲ ኮሺ ማዔ ባኬሎ ካራ ማሂ ዬይ ሃይቢ ታኣም ዔኪ ሙኬኔ። ዬያሮ ጎሞኮ ፑርቱማ ዔርታሢ ዎጌኮ ዓይሢፆ ዛሎናኬ። 14ዓካሪ ዎጌ ዓያና ባኣዚ ማዔሢ ኑ ዔራኔ፤ ታኣኒ ጋዓንቴ ጎሜኮ ካራሚ ማዓኒ ሻንቺንቴያ፥ ጎሜ ማሊሢ ታና ዎይሣያኬ። 15ታኣኒ ማዻ ባኮ ታ ዔሩዋሴ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ናሽካ ባኮ ታ ሃሺ፥ ታ ዒፃ ባኮ ማዻኔ፤ 16ዓካሪ፤ ታኣኒ ማዻሢ ታ ኮዑዋ ባኣዚ ማዔቴ ዎጌ ኮሺ ማዔሢ ታ ማርካዻኔ። 17ታ ማዻኒ ኮይሱዋ ባኮ ማዻሢ ታ ጊዶይዳ ዓኣ ጎሞ ማዓንዳኣፓዓቴም ታናቱዋሴ። 18ታ ጊዶይዳ ሃሣ ታኣኮ ጎሞ ማሊፆይዳ ዓይጌያ ኮሺ ባኣዚ ባኣሢ ታ ዔራኔ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ዓይጎ ኮሺ ባኣዚ ታ ማዻኒ ማላቶዋ ዬኖ ኮዦ ማዼሎ ታ ማዻኒ ዳንዳዑዋኣሢሮኬ። 19ማዻኒ ታኣም ኮይሳ ኮዦ ማዾ ታ ማዹዋሴ፤ ጋዓንቴ ታ ኮዑዋ ፑርታ ማዾ ታ ማዻኔ። 20ዓካሪ ማዻኒ ታኣም ኮይሱዋ ፑርቶ ማዾ ማዻያ ታ ማዔቴ ዬያ ማዻሢ ታ ጊዶይዳ ዓኣ ጎሞ ማዓንዳኣፓዓቴም ታናቱዋሴ ጌይሢኬ። 21ዬያሮ ፔቴ ዎጌ ማዺ ማዺ ዓኣሢ ታ ዛጋኔ፤ ዎይቲ ጌዔቴ ታ ኮሺ ባኣዚ ማዻኒ ኮዓ ዎዶና ፑርታ ባኣዚ ሌሊ ማዺንታኔ። 22ታኣኮ ጋሮ ዒና ጋዓንቴ ፆኦሲ ዎጎና ዎዛዻኔ። 23ማዔቴያ ታኣኮ ማሊፆ ዎጎና ዎላ ካኣሞ ዒፂ፥ ታኣኮ ዱማ ዱማ ዑፆይዳ ማዻ ጎሞ ዎጎና ዲዒንቴያ ታና ማሃ ሜሌ ዎጌ ታ ጋራ ዓኣሢ ታ ዛጋኔ። 24ዬያሮ ታ ዎዚጉዴ ላኣፓ ዓሲዳይ! ሃያ ታና ሃይቢም ዔኪ ዴንዳ ዓሽኮይዳፓ ዖ ታና ዓውሳንዳይ? 25ፆኦሲም ጋላታ! ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎና ዬያ ዒ ማዼሢሮ። ዓካሪ ታኣኒ ማሊፆና ፆኦሲ ዎጌም ዎርቃያ ማዓዛ፥ ጎሞ ማሊፆና ጋዓንቴ ጎሜ ዎጌም ዎርቃያ ታ ማዓኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\