ሮሜ ዓጮ ዓሶም 8

1ዓካሪ ሃሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴና ፔቱሞ ዓኣዞንሢ ናንጊና ፑርታ ዎጌና ዎጊሳ ባኣዚ ባኣሴ። 2ዓይጎሮ ጌዔቴ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎና ናንጊ ዒንጋ ዓያና ጌኤሺ ዎጌ፦ ጎሜና ሃይቢ ዎጌናኮ ዓይላቶይዳፓ ታና ኬሴኔ። 3ዓሲኮ ላቤ ማሊፆይዳፓ ዔቄያና ዎጋ ኑና ፂሊሳኒ ዳንዳዒባኣታንቴ ፆኦሲ ማዼኔ፤ ፆኦሲ ፔ ናዖ ኑና ጎሞ ዓሶ ማሊሲ ኑ ጎሞ ዛሎ ዳኪ ኑኡኮ ጎሞ ማሊፆ ናንጊና ዎጊ ባይዜኔ። 4ዬያ ዒ ማዼሢ ዓሲ ማሊሢናቱዋንቴ ዓያና ማሊሢና ሃንታ ዓሶ፥ ኑጊዳ ፒዜ ማዔ ዎጎ ዓይሢፃ ማዺንቲ ኩማንዳጉዲኬ። 5ዓሲ ማሊሢና ናንጋዞንሢ፦ ዓሲ ባኣዚ፤ ዓያና ማሊሢና ናንጋዞንሢ ጋዓንቴ ዓያና ባኣዚ ማላኔ። 6ዓሲ ባኣዚ ማሊሢ ሃይቢ ዔኪ ሙካኔ፤ ዓያና ባኣዚ ማሊሢ ጋዓንቴ ሼምፖና ኮሹሞና ዒንጋኔ። 7ዓይጎሮ ጌዔቴ ዓሲ ባኣዚ ዛላ ማላ ዓሲ ፆኦሲ ዎጌም ዓይሢንቱዋያ ሃሣ ዓይሢንታኒያ ዳንዳዑዋያ፥ ፆኦሲኮ ሞርኬ ማዓኔ። 8ዓሲ ማሊሢ ማሊ ሃንታዞንሢ ፆኦሲ ዎዛሳኒ ዳንዳዑዋሴ። 9ዒንሢ ጋዓንቴ ፆኦሲኮ ዓያና ዒንሢዳ ዓኣቶ ዓያናና ማዓንዳፓዓቴም ዓሲ ማሊሢና ዒንሢ ናንጋዓኬ፤ ኪሪስቶሴ ዓያና ባኣ ዓሲ ኪሪስቶሴ ዓሲቱዋሴ። 10ኪሪስቶሴ ዒንሢ ጋራ ማዔቴ፥ ዎዚ ዒንሢኮ ዑፃ ጎሜ ዛላና ሃይቃያ ማዔቴያ ፆኦሲ ዒንሢ ፂሊሴሢሮ ዓያና ዒንሢኮ ናንጊና ናንጋያኬ፤ 11ዬሱሴ ሃይባፓ ዔቂሴ፥ ፆኦሲ ዓያና ዒንሢዳ ዓኣቶ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ሃይባፓ ዔቂሴ፥ ፆኦዛሢ ዒንሢዳ ናንጋ ዓያኖ ዛሎና ዒንሢኮ ሃይቃ ዑፆም ሼምፖ ዒንጋንዳኔ። 12ዬያሮ ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ኑኡኒ ናንጋኒ ኮይሳ ጎይሢ ዓኣኔ፤ ዬና ኮይሳ ጎይፄላ ዓሲ ማሊሢና ኑ ናንጋንዳጉዲቱዋሴ። 13ዓሲ ማሊሢ ማሊ ዒንሢ ናንጋያታቴ ሃይቃንዳኔ፤ ዓያና ጌኤሺ ዎልቄና ዓሲ ማሊሢ ማዾ ዒንሢ ባሼቴ ጋዓንቴ ሼምፖና ዒንሢ ናንጋንዳኔ። 14ፆኦሲ ዓያና ዓይሣ ጎይፆ ዓኣዻዞንሢ ቢያ ፆኦሲ ናይኬ። 15ዬያሮ «ዓዴ» ጌይ ዒንሢ ዔኤላንዳ ፆኦሲ ናይ ማሃ ዓያና ዒንሢ ዔኬኔ፤ ጊንሣ ዒጊቹሞና ናንጋኒ ካራሙሞ ዓያና ዒንሢ ዔኪባኣሴ። 16ፆኦሲ ዓያና ኑ ዓያኖና ዎላ ማዒ ፆኦሲ ናይ ኑኡኮ ማዒፆ ኑም ማርካዻኔ። 17ዓካሪ ኑኡኒ ፆኦሲ ናይ ማዔያታቴ ኪሪስቶሴና ዎላ ዬያ ሃጊ ማዓንዳ ዎዞ ቢያ ኑ ዴንቃንዳኔ፤ ሃሢ ኑ ኪሪስቶሴ ሜታዼ ሜቶ ዔካያ ማዔቴ ሃጊ ዒዛና ዎላ ኑ ቦንቺንታንዳኔ። 18ኑኡኮ ሃሣኣ ዎዶ ሜታሢ ሃጊ ኑም ጴዻንዳ ቦንቾና ዎላ ቤቂሦዛ ኮሺ ዻካኬ ታ ጋዓኔ። 19ማዢንታ ቢያ ፆኦሲኮ ናኣታ ፔጋዺ ጴዻንዳሢ ዼኤፒ ማሊሢ ጌሢ ካፓኔ። 20ማዢንታ ቢያ ዔኤቢ ፓሡዋ ባኣዚ ማዓንዳጉዲ ናንጊና ዔያቶይዳ ዎጊንቴኔ፤ ዬይያ፦ ማዢንታ ፔ ማሊሢናቱዋንቴ ፆኦሲ ማሊሢና ማዔኔ፤ ማዔቴያ ዬይ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ዔያቶም ዓኣኔ፤ 21ዬይ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ማዢንታ ፔ ቶኦኪና ባይሲንታ ካራሙሞይዳፓ ኬስኪ፥ ፆኦሲ ናኣቶና ዎላ ካራሙሞ ባኣያ ቦንቾ ናንጊ ናንጋንዳጉዲኬ። 22ማዢንታ ቢያ ሃኖ ሄላንዳኣና ሾይቺ ባኒሢ ሜታሳ ሜቶጉዴያና ሜታዺሢዳ ዓኣሢ ኑ ዔራኔ። 23ጋዓንቴ ሜታዺፆይዳ ዓኣሢ ማዢንቶ ሌሊቱዋንቴ ቤርታዺ ዓያኖ ጌኤዣ ዒንጊንቴም ዔኬ ዓሳ፥ ኑኡኒያ ፆኦሲ ናይ ማዔሢ ዒዚ ፔጋሳንዳ ኬሎ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛና ካፒ ካፒ ኑኡኮ ጋሮ ማሊፆና ኑ ሜታዺሢዳ ዓኣኔ፤ ዬካፓ ኑኡኮ ዓይሌ ማዒፃ ዓታንዳኔ። 24ዓይጎሮ ጌዔቴ ኑኡኒ ዻቄሢ ዬያ ሃጊ ማዓንዳ ዎዞናኬ። ጋዓንቴ ዬይ ዎዛ ኑ ማሄ ባካ ጴዻ ባኣዚ ማዔቴ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ዎዛ ማዒፃ ዓቴኔ ጌይሢኬ፤ ጴዻ ባኣዚ ዖኦኒ «ሃጊ ማዓንዳ ዎዛኬ» ጋዓንዳይ? 25ጴዹዋ ባኣዚ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ኑ ማሃያ ማዔቶ ጊቢ ዳንዳዓሢና ኑ ካፓንዳኔ። 26ዎያይዲ ሺኢቃኒ ኑም ኮይሳቴያ ኑ ዔሩዋኣሢሮ ዓያና ጌኤሺ ኑ ላቤ ዎዶና ኑና ማኣዳኔ፤ ጊንሣ ሃሣ ሃያኬ ጌይ ኬኤዚንቱዋ ጎይሢና ሜታዺ ማሊ ኑ ሺኢጲፆ ፆኦሲም ሺኢሻኔ። 27ዓሲኮ ዒና ዴንቃ ፆኦሲ፥ ዓያኖ ጌኤዦኮ ማሊፃ ዓይጎ ማዔቴያ ዔራኔ፤ ዎይቲ ጌዔቴ ዓያኖ ጌኤዣ ፆኦሲም ዱማዼ ዓሶኮ ሺኢጲፆ ፆኦሲም ሺኢሻሢ ፆኦሲ ማሊፆጉዴያታሢሮኬ። 28ፆኦሲ ዒዛ ናሽካዞንሢና ዒዛኮ ማሊፆጉዴያ ዔኤሊንቴ ዓሶም ፆኦሲ ቢያ ባኣዚ ኮይሳያ ማሂ ማዻሢ ኑ ዔራኔ። 29ዓይጎሮ ጌዔቴ ፆኦሲ ናዓሢ ሚርጌ ጌርሲንሢኮ ባኣካ ቶይዲ ማዓንዳጉዲ ፆኦሲ ቤርታዺ ዶኦሬዞንሢ ዒዛኮ ናዓሢ ማላንዳጉዲ ጌዔሢሮኬ። 30ቤርታዺ ዒዚ ማሌዞንሢ ዔኤሌኔ፤ ዔኤሌዞንሢ ሃሣ ፂሎ ማሂ ዛጌኔ፤ ፂሎ ማሂ ዒ ዛጌዞንሢ ቦንቺሴኔ። 31ዓካሪ ሃያ ባኮ ዛሎ ኑ ዎዚ ጎዖንዶይ? ፆኦሲ ኑኡና ዎላ ማዔቴ ዖ ኑና ዒፂ ማካኒ ዳንዳዓይ? 32ፔኤኮ ፔቴ ናዓሢ ሚጪንቱዋዖ ኑ ዛሎሮ ዓኣሢ ዒንጌ ፆኦዛሢ ቢያ ባኣዚ ኑም ዒንጋንዳሢ ዔርቴያኬ። 33ፆኦሲ ዶኦሬዞንሢ ዖኦኒ «ዻቤያኬ» ጋዓኒ ዳንዳዓይ? ፂሎ ማሂ ዛጋሢ ዒዛኬ። 34ዬያሮ ዔያቶይዳ «ዔያታ ዻቤያኬ» ጌይ ዎጋንዳሢ ዖናዳይ? ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዔያቶይዳ ዎጋንዳ? ዒዚ ዔያቶይዳ ዎጊንዱዋሴ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ዒዚ ኑ ጋይቴ ሃይቂ፥ ሃይቢፓ ዔቂ ፆኦሲኮ ሚዛቆ ዛላ ዴዒ ኑ ሺኢጲፆ ፆኦሲም ሺኢሻሢሮኬ። 35ዓካሪ ኪሪስቶሴ ናሹሞይዳፓ ዓይጌ ኑና ዱማሳንዳይ? ሜቶታቴያ፥ ኮሺ ዑሣ ዓኣዼ ሜቶታቴያ፥ ዒፂ ዳውሲሢታቴያ፥ ናይዚታቴያ፥ ካሉሞታቴያ፥ ዎዻንዳ ባኣዚታቴያ፥ ጬንቻ ዓፓሮና ዎዾያታቴያ ኑና ዱማሲንዱዋሴ። 36ዬይያ፦ «ኔ ጋይቴ ጌዒ ቢያ ኬሊና ሃይቢና ኑ ዖልታኔ፤ ሹኪንታ ማራይጉዲ ኑ ማዔኔ» ጌይንቲ ፃኣፒንቴሢጉዲኬ። 37ዓካሪ ኑና ናሽኬ፥ ኪሪስቶሴ ዛሎና ዬንሢ ባኮንሢ ቢያ ባሺፆና ዎልቆሮንሢዳፓ ቢያ ኑ ባሻያኬ። 38ዬያሮ ሃይቢ ማዔቴያ ናንጊ፥ ፆኦሲ ኪኢታንቾ ማዔቴያ ፑርታ ዓያና፥ ሃሢ ዓኣ ባኣዚታቴያ ሃጊ ሙካንዳያ፥ ዓይጎ ዎልቄ ማዔቴያ፥ 39ዼጉሞ ማዔቴ ሂርኩሞ፥ ዓይጎ ማዢንቲ ማዖም ኑ ጎዳሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎና ኑም ጴዼ ፆኦሲ ናሹሞይዳፓ ኑና ዱማሳኒ ዳንዳዓ ዓይጎ ባኣዚያ ባኣሢ ጎኔና ኑ ዔራኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\