ሮሜ ዓጮ ዓሶም 9

1ታኣኒ ኪሪስቶሴ ዓሲታሢሮ ጎኔ ኬኤዛፓዓቴም ሉኡቁዋሴ፤ ዓያና ጌኤሺ ዔኪ ዓኣዻ፥ ታኣኮ ጋሮ ዒና ታ ሉኡቁዋኣሢ ታኣም ማርካዻኔ። 2ዼኤፒ ዖዪሢና ጋፑዋ ማሊሢና ታኣኮ ዒና ዓኣኔ፤ 3ታኣኮ ዓሽኮ ዒጊኖ ማዔ፥ ታ ፃጶ ዛሎሮ ኪሪስቶሴይዳፓ ዱማዼም ፆኦሲ ጋዳማ ታና ሄላቶ ቃራታዖኬ። 4ዒስራዔኤሌ ዓሳ ፆኦሲኮ ዶኦሪንቴ ዴሬኬ፤ ፆኦሲያ ዔያቶ ፔ ናይ ማሄኔ፤ ፔ ቦንቾዋ ዔያቶም ዻዌኔ፤ ጫኣቁሞዋ ዔያቶና ዒ ጫኣቄኔ፤ ዎጌያ ዔያቶም ዒንጌኔ፤ ጎኔ ካኣሺያ ዔያቶም ዻዌኔ፤ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ቃኣላኣ ዔያቶም ዒንጌኔ። 5ዔያታ ሾይንቶና ዓዶንሢ ፃጳፓ ሙኬያኬ፤ ኪሪስቶሴያ ዓሲ ማዒ ሾይንቴሢ ዔያቶይዳፓኬ፤ ዒዚ ጋዓንቴ ቢያሢዳፓ ዑሣ ማዔያኬ፤ ሃሣ ዓንጂንቴ ፆኦሲኬ፤ ዓኣሜን። 6ያዺ ማዔቴያ ፆኦሲ ቃኣላ ሃሺንቴኔ ጌይሢቱዋሴ፤ ሃሣ ዒስራዔኤሌ ዜርፃ ጉቤ ጎኔ ዒስራዔኤሌ ዓሲኬ ጌይሢቱዋሴ። 7ዬያጉዲ ሃሣ ዓብራሃሜ ዜርፃ ቢያ ፆኦሲ ናይኬ ጌይሢቱዋሴ፤ ዎይቲ ጌዔቴ ፆኦሲ ዓብራሃሜም፦ «ዜርፃ ኔኤኮ ዔኤሊንታንዳሢ ዪሳኣቄ ዛሎናኬ» ጌዔሢሮኬ። 8ዬያሮ ዓብራሃሜይዳፓ ሾይንቲ ሌሊ ሾይንቴ ዓሳ ፆኦሲ ናይቱዋሴ፤ ጋዓንቴ ዓብራሃሜ ዜርፆ ማዒ ፓይዲንቴዞንሢ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ዒንጊንቴ ናኣቶኬ። 9ዬይ ፆኦሲ ዒንጌ ዎዛ፦ «ሙካ ሌዓ ሃይማ ዎዶ ታ ሙካንዳኔ፤ ሳኣራ ዒማና ዓቲንቄ ናይ ሾዓንዳኔ» ጋዓያኬ። 10ዬያ ሌሊቱዋንቴ ኑ ፃጶ ማኣሮኮ ዓዳሢ ማዔ፥ ዪሳኣቄም ዒርቢቃ ሜንቴ ናይ ጎጳዼ ዎዶና፥ 11- 12ፆኦሲኮ ዶኦሪፃ፦ ማዾ ዛጊቱዋንቴ ዶኦራኒ ኮዔሢ ዶኦራኒ ዳንዳዓያ ማዔሢ ዔርዛኒ ላምዖ ናኣታ ሾይንቲ ፑርታኣ ማዖም ኮሺ ባኣዚ ማዻንዳሢኮ ቤርታ ፆኦሲ ዒርቢቃም፦ «ቶይዲ ጌኤዚም ማዻያ ማዓንዳኔ» ጌዔኔ። 13ዬይያ፦ «ያይቆኦቤ ታ ናሽኬኔ፤ ዔኤሳዎ ጋዓንቴ ታ ዒፄኔ» ጌይንቲ ፃኣፒንቴሢጉዴያኬ። 14ዓካሪ ኑ ዎዚ ጋዓንዳይ? «ፆኦሲ ዓሲ ዱማሳኔ» ኑ ጋዓኒ ዳንዳዓ? «ፆኦሲ ዓሲ ዱማሳኔ» ፔቴታዖ ኑ ጋዓኒ ዳንዳዑዋሴ! 15ዓይጎሮ ጌዔቴ ፆኦሲ ሙሴም፦ «ታ ማኣራኒ ኮዓሢ ማኣራንዳኔ፤ ሚጪንታኒ ኮዓሢማኣ ታ ሚጪንታንዳኔ» ጌዔኔ። 16ዬያሮ ፆኦሲ ዓሲ ዶኦራሢ ዓሲ ማሊሢና ዓሲ ማዾና ዛጊቱዋንቴ ዒዛኮ ማኣሪፆናኬ። 17ያዺታሢሮ ጊብፄ ካኣቲም፦ «ታ ዎልቆ ኔ ዛሎና ታ ዻዋኒና ሱንፃኣ ታኣኮ ዓጮ ቢያይዳ ዔርቴያ ማዓንዳጉዲ ታ ኔና ካኣታሴኔ» ጌይንቲ ፃኣፒንቴኔ። 18ዬያሮ ፆኦሲ ኮዔሢ ማኣራኔ፤ ዒና ባይቃንዳጉዲ ዒ ኮዔሢኮ ዒኖ ማሉዋጉዲ ዶዲሻኔ፤ 19ዓካሪ፦ «ፆኦሲ ማሊሢ ማካኒ ዳንዳዒንቱዋያ ማዔቴ ፆኦሲ ዓሶ ዓይጎሮ ‹ፑርታ ማዼኔ› ጌይ ጎራይ» ጋዓይ ናንዳኔ። 20ሃይ ዓሢ ኔ! ፆኦሲና ዎላ ማርማኒ ዓይጎ ዎልቄ ኔኤኮ ዓኣይ? ማዢንቴሢ ማዤሢ ኮራ፦ «ኔ ታና ዓይጎሮ ሃያይዲ ማዤይ?» ጋዓኒ ዳንዳዓ? 21ዖቲ ማዣሢ ዢኢጬ ዓጪዳፓ ዔኪ ፔቴ ባኬሎ ቦንቺንታያ ማሂ፤ ባጎዞ ቦንቺንቱዋያ ማሂ ማዣኒ ዳንዳዑዋዓዳ? 22ፆኦሲ ዻጎ ጎሪንቶ ፔኤኮ ዻዋኒና ዎልቆ ፔኤኮ ዔርዛኒ ኮዒ ባይሲንቶም ጊኢጊንቴዞንሢ ሚርጌና ጊቢ ዳንዳዓያ ማዔቴሽ! 23ዬያ ዒዚ ማዼሢ ቤርታዺ ቦንቾም ዒ ጊኢጊሼ፥ ዒ ማኣሬ ዓሶም ዒዛኮ ቦንቾ ዼኤፑሞ ዻዋኒኬ። 24ዒ ማኣሬ ዓሶ ዓይሁዳፓ ሌሊቱዋንቴ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶይዳፓኣ ኑና ዔኤሌኔ። 25ዬይያ፦ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ሆሴዔ ዛሎና «ታ ዴሬ ማዒባኣ ዓሶ ‹ታ ዴሬ!› ጌይ ታ ዔኤላንዳኔ፤ ታ ናሽኩዋ ዴሮ ‹ታኣኒ ናሽካዞንሢ!› ጌዒ ታ ዔኤላንዳኔ፤ 26ዔያታ ‹ዒንሢ ታኣኮ ዴሬቱዋሴ› ጌይንቴ ቤዞይዳ ‹ናንጊና ባይቁዋ ፆኦዛሢ ናኣቶ› ጌይንታንዳኔ» ጌይንቴሢጉዴያኬ። 27ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዒሲያሴ ዒስራዔኤሌ ዓሶ ዛሎ ዑኡዞ ዼጊዲ፦ «ዒስራዔኤሌ ናኣቶኮ ፓይዳ ባዞ ማኣሻሎጉዲ ሚርጌቴያ ዔያቶይዳፓ ዻቃንዳዞንሢ ዻካ ሌሊኬ። 28ዬይያ ፆኦሲ ናጉዋዖ ሩኡሪና ዓጮይዳ ዎጋንዳሢሮኬ» ጌዔኔ። 29ዬያጉዲ ሃሣ ዒሲያሴ ኬኤዛዖ፦ «ቢያ ባኮ ዎይሣ ጎዳሢ ዜርፆ ኑኡኮ ዓይሲባኣያታቴ ሶዶሜና ጋሞራና ካታማ ባይቄሢጉዲ ኑኡኒ ሄኤዶ ባይቄያ ናንዳንቴኬ» ጌይ ቤርታዺ ኬኤዜኔ። 30ዓካሪ ኑ ዎዚ ጎዖንዶይ? ኪሪስቶሴ ጉሙርቂሢና ጴዻ ፂሉሞ ላቢ ኮዒባኣ፥ ዓይሁዴቱዋ ዓሳ ዴንቄኔ፤ 31ጋዓንቴ ዎጌይዳፓ ጴዻ ፂሉሞ ኮዔ፥ ዒስራዔኤሌ ዓሳ ዎጎ ኩንሣኒ ዳንዳዒባኣሢሮ ፂሉሞ ዴንቃኒ ዳንዳዒባኣሴ። 32«ዓይጎሮ ፂሉሞ ዴንቂባኣይ?» ጌዔቴ ዔያታ ፂሉሞ ዴንቃኒ ኮዔሢ ፆኦሲ ጉሙርቂሢናቱዋንቴ ማዾና ማዔሢሮ ዹቃ ሹጫሢዳ ዔያታ ዹቂንቴኔ፤ 33ዬይያ፦ «ሃይሾ፤ ዓሲ ዹቃ ሹቺ ፂዮኔይዳ ታ ጌሤኔ፤ ዬይ ሹጫሢ ዓሲ ዹቂ፥ ዓጋ ላሌኬ። ዒዛ ጉሙርቃሢ ጋዓንቴ ቦርሲንታዓኬ» ጌይንቲ ፃኣፒንቴሢጉዲኬ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\