ቲቶም 1

1ፆኦሲም ማዻያ ሃሣ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ማዾም ዳኪንቴያ ማዔ፥ ፆኦሲኮ ዶኦሪንቴዞንሢ ፆኦሲ ጉሙርቂፆ ዛሎ ኬኤዚ ማኣዳኒና ፆኦሲ ካኣዦኮ ጎኑሞ ዔርዛኒ ዶኦሪንቴ ጳውሎሴይዳፓ፦ 2ዔያቶኮ ናንጊና ናንጊኮ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ዓኣያ ማዓንዳኔ፤ ፆኦሲ ሚርጌ ዎዴኮ ቤርታ ዒንጋኒ ጫኣቄ ናንጊና ናንጎ ዔያታ ዴንቃንዳኔ። ፆኦሲ ፔቴታዖ ሉኡቁዋሴ። 3ዬና ዎዳ ሄላዛ ፆኦሲ ዬያ ፔ ቃኣሎና ፔጋሲ ዻዌኔ፤ ዬይ ቃኣላ ታ ማዻንዳጉዲ ታኣም ዒንጊንቴሢሮ ኑና ዻቂሻ ፆኦዛሢ ዓይሢፆ ጎይፆ ታ ኬኤዛኔ። 4ኑኡኒ ቢያሢ ጉሙርቃ፥ ፆኦሲ ጉሙርቂፆ ዛሎና ታኣኮ ጎኔ ናዓሢ ማዔ፥ ቲቶም፤ ፆኦሲ፥ ዓዳሢና ኑና ዻቂሻ ዬሱስ ኪሪስቶሴናይዳፓ ማዔ ኮሹሞ ዒንጊፆና ዎዛና ኔኤም ማዖንጎ። 5ታ ኔና ቄርፄሴይዳ ሃሼሢ ዒኢካ ፓጬ ባኮ ኩንሣንዳጉዲና ኔ ማዻንዳጉዲ ታ ኔኤም ዓይሤ ጎይፆና ሺኢጲፆ ማኣሮ ጪሞ ካታሞይዳ ካታሞይዳ ኔ ዶኦራንዳጉዲ ጌዒኬ። 6ሺኢጲፆ ማኣሮ ጪማ፦ ዾንኪንቱዋያና ፔቴ ላኣሊ ዔኬያ፥ ዓይሢንቱዋያ ማዒሢና ጊንሣ ሃሣ ማቾ ማዒባኣያና ላሂ ላሂ ፔ ሱንፆ ፑርቲሱዋያ፤ ዬያጉዲ ሃሣ ናኣታ ዒዛኮ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃያ ማዓኒ ኮይሳኔ። 7ሺኢጲፆ ማኣሮ ዎይሣ ዓሳ፦ ፆኦሲ ማዾ ማዻንዳጉዲ ጉሙርቂ ዒንጎና ዓሲ ማዔሢሮ ዾንኪንቱዋ ዓሲ ማዓኒ ኮይሳኔ፤ ጌይፃ፦ ሄርሺንቱዋያ፥ ዑኬና ዻጋዹዋያ፥ ዑሽኪ ማሢንቱዋያ፥ ዓሲና ዣሉዋያ፥ ዔርቱዋ ጎይሢና ፔና ማኣዳንዳ ባኣዚ ዔካኒ ኮውዋያ፤ ጌይፃ፦ ሚኢሼሮ ጎጋይቁዋያ ማዓኒ ኮይሳኔ። 8ዬያይዳፓ ሾኦቺ ዔካያ፥ ኮሺ ማዔ ባኣዚ ናሽካያ፥ ፔና ዔሪ ዎይሣያ፥ ፒዜ ዓሲ፥ ዒናና ዓኣ ዓሲ ሃሣ ኮይሳ ጎይሢ ናንጋያ ማዖንጎ። 9ዒ ዔሬ ጎይፆጉዴያና ጉሙርቂንታያ ማዔ ኪኢቶ ኮሺ ዓርቃያ ማዓኒ ኮይሳኔ፤ ዬያይዲፆና ሜሌ ዓሶ ዞራኒና ዬያ ዒፂ ማካ ዓሶዋ ጎራኒ ዒ ዳንዳዓኔ። 10ዓይጎሮ ጌዔቴ ዓይሁዶ ፃጳፓ ማዔያ፥ ዓይሢንቱዋያ፤ ሃሣ ጉሪ ጌስቲ ጌስቲ ሺራ ጌሻ ሚርጌ ዓሲ ዓኣሢሮኬ። 11ዬያ ዓሶ ዚቲዳኒ ኮይሳኔ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ዔያታ ፒዜ ማዒባኣ ጎይሢና ሚኢሼሮ ጎጋይቂ ጎጋይቂ ዔርዛኒ ኮይሱዋ ባኣዚ ዔርዚ ዔርዚ ፔቴ ማኣሮ ዓሶ ካራና ፑርቲሳኔ። 12ዔያቶኮ ዦይስኬይ ዔያቶ ዛሎ ኬኤዛዖ፦ «ቄርፄሴ ዓሳ ቢያ ዎዴ ሉኡቃያ፥ ፑርታ ቦዖ ማዔያ፥ ሃሣ ቤልፃዻያና ሙኡዚ ዓሲኬ» ጌዔኔ። 13ዬያ ዓሢኮ ማርካታ ጎኔኬ፤ ዬያሮ ፒዜ ዔያታ ፆኦሲ ጉሙርቃያ ማዓንዳጉዲ፥ 14ዓይሁዶ ዓሶኮ ኬኤዚ ሺሮ ሃይሶ ዔያታ ዔኩዋጉዲና ጎኑሞ ዒፃ ዓሶ ዞሮ ዔያታ ዋይዙዋጉዲ ኮሺ ዔያቶ ጎሬ። 15ዒኖ ጌኤዦ ዓሶም ቢያ ባኣዚ ጌኤሺኬ፤ ዒኖ ፑርቶ ዓሶና ፆኦሲ ጉሙርቁዋያ ዓሶም ጋዓንቴ ጌኤሺ ማዔ ባኣዚ ባኣሴ፤ ጉቤ ዔያቶኮ ዒኖና ማሊፆና ፑርቴያኬ። 16ዔያታ፦ «ኑኡኒ ፆኦሲ ዔራኔ» ጋዓኔ፤ ዔያታ ማዻ ማዾና ጋዓንቴ፦ «ፆኦሲ ኑ ዔሩዋሴ» ጋዓ ዓሲ ማዓኔ፤ ዎይቲ ጌዔቴ ዔያታ ዒሣ ዓሲ፥ ዓይሢንቱዋ ዓሲ፤ ሃሣ ፔቴታዖ ኮሺ ማዾ ማዻኒ ዳንዳዑዋያ ማዔሢሮኬ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\