ቲቶም 2

1ኔኤኒ ጋዓንቴ ፒዜ ማዔ ዔርዚፆና ዎላ ጊኢጋያ ማዔ ባኣዚ ዔርዜ፤ 2ዓቲንቆ ጋርቻ፦ ኮይሳ ጎይፆ ናንጋያ፥ ፔ ቦንቾ ካፓያ፥ ዔኤቢ ዔሪ ማዻያ፥ ፆኦሲ ጉሙርቂሢና ናሹሞዋ ዓኣያ ሃሣ ጊቢ ዳንዳዒሢናኣ ዶዲ ዓሲ ማዓንዳጉዲ ዔያቶ ዞሬ። 3ዬያጉዲ ሃሣ ላኣሎ ጋርቻ፦ ኮይሳ ጎይፆ ናንጋያ፥ ቦንቾ ፔኤሲ ካፓያ፥ ዓሲ ዾንኩዋያ ሃሣ ዑሺ ናሽካያ ማዑዋጉዲ ዔያቶ ዞሬ፤ ዬያይዳፓ ዔያታ ኮሺ ማዔ ባኣዚ ሜሌ ዓሶ ዔዔርዛያ ማዖንጎ፤ ዬይያ፦ 4ሎዔ ዼጌ ላኣላ ፔኤኮ ዓኒንሢና ናኣቶና ናሽካንዳጉዲ፥ 5ዔኤቢ ዔሪ ማዻያና ዒኔ ጌኤሺ፥ ማኣሪ ማዾ ማዻያ፥ ኮሺ ማዔያ፥ ፔኤኮ ዓኒንሢም ዓይሢንታያ ማዓንዳጉዲ ዔያታ ዔርዞንጎ፤ ዼጌ ላኣላ ያዺዴቴ ፆኦሲ ቃኣሎ ቦሃንዳ ዓሲ ባኣሴ። 6ዬያጉዲ ላኣሎ ዔኬ ዓቲንቆ ዼጌሢ ፔና ዔሪ ዎይሣንዳጉዲ ዔያቶ ዞሬ፤ 7ኔኤኒ ቢያ ባኣዚና ኮሺ ባኣዚ ማዺ ማዺ ዔያቶም ኮኦኪንሢ ማዔ፤ ኔ ዔያቶ ዔርዛ ዎዶና ኮይሳ ጎይሢና ናንጊሢ፥ ጎኔ ሃይሴ ጌስቲሢ፥ 8ዾንኪንቱዋ ኮሺ ጌኤሲ ዔያቶም ዻዌ፤ ዬያይዲፆና ኑና ዒፂ ማካ ዓሳ ኑጊዳ ጌስቶንዶ ፑርታ ባኣዚ ዴንቂባኣ ዎዶና ቦርሲንታንዳኔ። 9ማዻ ዓሳ ማዺሻ ዓሶም ዓይሢንታንዳጉዲ፥ ቢያ ባኣዚና ዔያቶ ዎዛሳንዳጉዲ ሃሣ ፑርታ ዑኡሲያ ዔያቶም ማሁዋጉዲ፥ 10ዎይሣ ዓሶኮ ዓኣ ባኮዋ ዉኡቁዋጉዲ ዞሬ፤ ኑና ዻቂሻ ፆኦዛሢኮ ዔርዚፃ ቢያ ባኣዚና ቦንቺንታንዳጉዲ ቢያ ዎዴ ጉቤ ዒናፓ ጉሙርቂንታያ ዔያታ ማዖንጎ። 11ፆኦሲ ዓሲ ቢያ ዻቂሻ፥ ኮሹሞ ዒንጊሢ ፔጋሲ ዻዌኔ፤ 12ዬይ ኮሹሞ ዒንጊፃ ጎሜ ዓሲ ማዒሢና ዓሲ ማሊሢ ሱኡኬ ኑ ሃሻንዳጉዲና ኑና ኑ ዔሪ ዎይሥሢና፥ ሃሣ ፂሉሞና ጊንሣ ዓያናና ዓኣ ዓሲያ ማዒ ሃያ ሳዖይዳ ኑ ናንጋንዳጉዲ ኑና ዔርዛኔ። 13ዬያይዲ ኑ ዓንጂንቴ ኑኡኮ ሃጊ ማዓንዳ ዎዞ ካፓኔ፤ ዬይ ኑኡኒ ካፓ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ፥ ዼኤፖ ኑኡኮ ጎዳሢ፥ ኑና ዻቂሻ ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ቦንቾና ሙኪ ጴዺፆኬ። 14ኪሪስቶሴ ፑርታ ባኣዚ ቢያይዳፓ ኑና ዻቂሻኒና ኮሺ ማዾ ማዻኒ ጎኦባ ማዔያ ሃሣ ዒዛም ኑ ዱማዼያ ጌኤሺ ዓሲ ማዓንዳጉዲ ኑና ጌኤሻኒ ኑ ጋይቴ ፔና ዓኣሢ ዒንጌኔ። 15ዓካሪ ሃንሢ ባኮ ዔርዜ፤ ጉቤ ማዔ ቢታንቶና ዓሶ ዞሬ፥ ሃሣ ጎሬ፤ ዖኦኒያ ኔና ቦሆፓ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\