Kisah Para Rasul 16

1Paulus ecira jah kota Derbe. Beda jeska Derbe bera ofa ecira onjoros ensaga gu kota Listra. Osnok egens ongga ororu Yesus ongga ofoka Timotius eker jah suma. Ofa efen mosu jeska rusnok ongga Yahudi noba ofa tein ororu Yesus rot tenten fob. Tina Timotius efen meka bera jeska rusnok ongga Yunani. 2Rusnok nomnaga ongga ruroru Yesus gij kota Listra jera Ikonium rijginaga rot oida Timotius bera erek osnok egens ongga odou oufamofa eteb. 3Paulus odou os oida Timotius ororu ofa gij mar ongga emfarur ojgomu. Jefeda ofa eris Timotius efen ofom mareij ofos jeska jeskaseda rusnok ongga Yahudi ongga ringker gij monuh ongga gemfarur gij bera runotkonu oska skoita Timotius guru. Jeska rua nomnaga rijginaga rot fob oida Timotius efen meka bera jeska rusnok Yunani ongga runororu erebent Yahudi guru. 4Nou ongga goga gensaga gij kota-kota, beda goga gefesij gu rusnok ongga ruroru Yesus jah suma osok gij mar ongga Yesus efen ruforoker jera ebirfager Mod Ari ranggot rot gij kota Yerusalem fob. Beda Paulus eisisi joug rua jeskaseda ruroru mar insa koma ojgomu. 5Erek koma jefeda rusnok ongga ruroru Yesus gij kota-kota insa koma ruroru Yesus oga rot ahais noba orofosut mona bera rusnok ongga rumororu Yesus rugun odudu dokun deika. 6Efena Ebsi Allah eyahehir joug Paulus jera Silas jera Timotius jeskaseda rinefesij rot Allah oga gij monuh Asia guru. Jefeda rua rija jah monuh Frigia jera monuh Galatia. 7Gij mona ongga rua rinsaga anjob monuh Misia fob, beda rua rudou os ruira gij monuh Bitinia, tina Efena Ebsi Allah ocunc gu rua oida runoira gij monuh egens koma guru. 8Jefeda rua rirabj monuh Misia noba rujuj jah kota Troas ojgomu. 9Nou motu beda Efena Ebsi Allah ocunc mar gu Paulus gij odou efesi. Ofa ek mar erek orna egens jeska monuh Makedonia onot jah ofa odou noba erejgejgei gu ofa oida, "Pauluso! Bija jah monuh Makedonia jeskaseda bufij memefo!" 10Jefeda gij monog rahah tentena, beda didif Lukas ni, Paulus ni, Timotius ni, Silas ni, memef nomnaga meja jah monuh Makedonia. Jeska memef mejginaga rot tenten oida Allah bera onobk memef jeskaseda mejefesij rot Allah oga ongga oufamofa gu rusnok gij monuh Makedonia insa koma. 11Memef meja jeska kota Troas noba meifef meg meifeni fogora mecira jah motowohu Samotrake. Noba erek monog deika, beda memef meja jeska Samotrake noba mecira jah kota Neapolis. 12Nou ongga meja jeska kota koma, beda memef mecira jah kota Filipi. Kota Filipi koma erek kota mosu nou kota nomnaga ongga angh gij monuh Makedonia. Noba raja Kaisar efen rusnok ongga rufoka ereij keingg rusnok nomnaga gij kota koma. Memef meker jah suma erek mona orgomu ojgomu. 13Gij mona ongga Sabat, beda memef morogna jeska kota koma, noba meja jah mei efembra, jeska memef meg oida rusnok ongga Yahudi rumohoturuma jeskaseda rum riteij gu Allah jah suma. Memef meker morototuma jera rua noba mefesij mar jera rujager ongga rumohoturuma jah suma tein. 14Ojaga egens jeska rua ongga ofoka Lidia. Ofa ojga jeska kota Tiatira. Ojaga egens koma bera erek osnok egens ongga ohu mei ongga efera osok eteb gu rusnok. Ofa erek Yahudi guru, tina ofa ougif gu Allah tein. Jefeda Tuhan ocunc gu ofa gij odou efesi jeskaseda ofa oj osu rot iskusk noba ororu mar ongga Paulus omftuftu gu rua. 15Jefeda Lidia jera efen rusnok nomnaga ongga ringker gu efen mod ruroru Yesus noba rita baptis tein. Beda Lidia erejgei memef jeskaseda meja jah efen mod. Ofa agot gu memef oida, "Erek iwa isujohu rot oida didif duroru Yesus rot tenten fob, beda iwa iker gij dedin mod ojgomu." Ofa erejgei memef rot mar insa koma ojgomuja. Jefeda memef mejeker gij efen mod. 16Gij mona juens bera memef mom meiteij gu Allah. Beda memef morodosu jera ojaga egens. Ofa erek ojaga egens ongga omfij rusnok. Noba efena ofogog bera engker gij efen odou efesi. Jefeda ofa esma owesa efek jeska efena ofogog insa koma jeskaseda efesij rot mar ongga emecira nou mona kahma si. Noba jeska ofa efesij rot mar ongga emecira gij kahma gu rusnok, jefeda ofa esma fifi ofoukou nou efen ebirfager. 17Ojaga egens koma ostoij Paulus jera memef noba ois gu rusnok rot tomnomna oida, "Ei iwa ig, jeska rua kef bera erek rusnok ongga rumfij Allah ongga Ofoka aksa. Rua rin jeskaseda ragot gu iwa rot teinefa iwa ita eiteij ah ongga efeinah!" 18Ofa agerir mar erek koma nou mona ofoukou fob jefeda Paulus otkonu oska rot ofa. Jefeda ofa ekikif skoita ojaga egens koma beda agot gu efena ofogog ongga enah gij odou efesi oida, "Oisouska Yesus Kristus ofoka, didif dagot rot gu bua oida burogna jeska ojaga egens kef ojgomu!" Beda ainsa koma tein efena ofogog koma orogna jeska ojaga egens koma odou efesi. Jefeda ojaga egens koma efen owesa efek jeska efena ofogog eseiseifa ojgomu. Noba enadaij nou ofa efesij rot mar ongga emecira nou mona kahma deika guru. 19Nou ongga ojaga egens koma efen ebirfager rig rot oida rua rinesma fifi ofoukou jeska ofa deika guru, beda rua rutkonu oska eteb rot Paulus. Jefeda rua ragei Paulus jera Silas noba rikris goga skoita hakim gij kota egens koma. 20Beda hakim koma obk Paulus jera Silas skoita raja Kaisar efen ebirfaga tentarer, beda rusnok ragot ofa oida, "Goga kef bera jeska rua ongga Yahudi. Noba goga gontunggom mar ongga oska eteb gij kota kef. 21Goga goftuftu rusnok jeskaseda rua ruroru gegan gerebent ojgomu. Noba mar koma bera ekirsa rot mar ongga raja Kaisar anggot rot gu mimif fob." 22Rusnok enjgineg rufoukou tein ragot mar ongga oska rot Paulus jera Silas. Jefeda ebirfaga egens insa koma obk efen tentarer jeskaseda rikris meisoufa jeska goga gofos noba rangha goga rot ahais ojgomuja. 23Nou ongga rua rangha goga fob, beda rua raha goga gij mod oskusk. Noba hakim insa koma obk ebirfaga mod oskusk jeskaseda ot joug goga rot ahais ojgomu. 24Jefeda ebirfaga mod oskusk koma aha goga gij morongsu egens ongga angh gij mer efesi deismos ojgomu, noba ofa era rantai erakid keingg goga gaki tumu mega ongga okum. 25Erek motu deis beda Paulus jera Silas gom geiteij noba gof medemer jera gesitit mar gu Allah. Rusnok enjgineg ongga rangh gij mod oskusk insa koma rig goga gomf medemer erek koma. 26Beda ainsa koma tein mebi icusur onjoros mod osum nomnaga eineina. Beda montoj nomnaga gij mod oskusk koma ohoda noba rantai ongga rinrakid tumu rusnok ritma jera raki nomnaga tein ebga. 27Ebirfaga egens ongga ont joug mod oskusk insa koma ofos graga eteb rot noba ofa emeesa tein. Ofa ek, tina montoj mod oskusk koma nomnaga onghoda fob, jefeda ofa osujohu rot oida rusnok nomnaga ongga rangh gij mod oskusk koma ruku fob. Jefeda ofa ococ meiteb ofok jeskaseda oduis esinsa. 28Nou ongga Paulus ek rot mar koma, beda ofa ois rot oga eteb oida, "Bunoduis bisinsa guru! Memef nomnaga meker jah sif ros!" 29Jefeda ebirfaga mod oskusk insa koma orka mah eisa noba onggobur rot odou ongga emeesa eteb jah morongsu efesi ongga Paulus jera Silas gengker gij. Beda ofa es okeibi gu mebi jah Paulus jera Silas godou erek ougif gu goga. 30Beda ofa oroun goga jeska mod oskusk noba agot gu goga oida, "Akeinerga, didif dutunggom mar erek meidu jeskaseda Allah omoskotu didif tein?" 31Beda Paulus jera Silas goroun gu ofa oida, "Bua buroru Tuhan Yesus rot tenten ojgomu, beda bua bimesma eiteij ah ongga efeinah si. Noba bebin rusnok nomnaga ongga ringker jera bua gij bebin mod rimesma eiteij ah ongga efeinah tein." 32Beda Paulus jera Silas gefesij rot Allah oga ongga oufamofa osok gij Yesus gu ebirfaga mod oskusk egens koma jera efen rusnok nomnaga ongga ringker jera ofa. 33Gij motu deis insa koma bera ebirfaga mod oskusk oroun goga noba eita ariawun nou gefera okora koma. Beda ofa jera efen rusnok nomnaga rita baptis tein. 34Beda ofa oroun Paulus jera Silas jah efen mod noba eita maat gu goga. Ofa jera efen rusnok nomnaga rudou efaga ouka eteb, jeska gij mona insa koma bera rua ruroru Allah oga fob. 35Gij monog rahah beda ebirfager kota egens koma rubk tentarer jah mod oskusk jeskaseda ragot gu ebirfaga ongga ont joug mod oskusk oida, "Paulus jera Silas gorogna jeska mod oskusk ojgomu." 36Ebirfaga mod oskusk insa koma ragot gu Paulus oida, "Akeina, ebirfager koma ranggot oida goga gorogna jeska mod oskusk ojgomu. Jefeda ebeibeyaif goga geja rot godou ongga oufamofa." 37Tina Paulus agot gu ebirfager insa koma oida, "Rua rucunc magef erek gosnok ongga gontunggom mar ongga oska fob, tina magef manotunggom mar ongga oska egema tein guri. Beda rua rangha magef jah rusnok rufoukou rudou fogora mojen magef eteb rot. Noba rua raha magef gij mod oskusk tein. Tina magef tein maja erek madou egens jera rusnok ongga raja Kaisar efen fob. Noba enadaij nou rua rutunggom mar insa koma skoita rusnok ongga rudou egens jera raja Kaisar efen rusnok jinaga guru. Noba ebeibeyaif rua rudou os rubk magef jeskaseda maja rot wuswus ei? Magef madobu joug koma ojgomu! Jefeda iwa yagot gu ebirfager kota insa koma oida rua risinsa rin skoita magef jah sif jeskaseda ruroun magef jeska mod oskusk ojgomu." 38Jefeda ebirfager mod oskusk insa koma ruksons noba ragot gu ebirfager kota rot mar ongga Paulus anggot fob. Nou ongga ebirfager kota insa koma ringg oida Paulus jera Silas tein godou egens jera rusnok ongga raja Kaisar efen, beda rua rimeesa eteb. 39Jefeda rua rija skoita Paulus jera Silas beda ragot oida, "Memef montunggom mar ongga oska skoita goga fob, tina memef mois gu goga jeskaseda gonotkonu oska skoita memef guru." Beda rua ruroun goga jeska mod oskusk insa koma, noba rua rirejgei jera ruga ongga ongkoska gu goga jeskaseda goga geja jeska kota koma. 40Beda Paulus jera Silas geja jeska mod oskusk insa koma noba geja jah mod ongga Lidia efen. Nou ongga goga gorodosu jera rua ongga ruroru Yesus jah suma, beda goga geisisi joug rua deika. Beda Paulus jera Silas geja jeska kota Filipi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\