Kisah Para Rasul 7

1Beda ebirfaga imam-imam egens ongga ofoka aksa eteb ejeka gu Stefanus oida, "Mar ongga rusnok insa koma rimfesij rot bua bera tenten ei era gurei?" 2Beda Stefanus oroun oida, "Akeineri, iwa ig duga fog. Gij mona ongga mifmin mimowa Abraham eneja jah monuh Haran enesi, beda ofa eker gij monuh Mesopotamia ros. Tina Allah, ongga mimif mugif gu, en skoita ofa 3noba agot gu ofa oida, 'Bua bija jeska bebin ebskir nomnaga jera monuhif noba bicira jah monuh egens ongga Didif dumocunc gu bua.' 4Erek koma beda Abraham eja jeska efen monuh ongga ofoka Kasdim noba ofa ejeker gij monuh Haran. Noba gij mona ongga ofa efen meka anggos fob, beda Allah oroun ofa jah monuh Israel kef ongga akeineri jera didif mingker gij onojoros mona deisef. 5Gij mona insa koma Allah eneita mebi egema tein gu Abraham enesi. Ofa enesma mebi ongga oskiyai tein nou emei mod gij tein guru. Tina Allah agen gu Abraham oida Ofa emeita mebi monuh insa koma nomnaga gu ofa erek efen mebi. Noba mebi insa koma nou efen rusnok nomnaga ongga runjuj jeska ofa tein. Tina gij mona insa koma bera Abraham onok efesa egema tein enesi. 6Erek koma tina Allah agot gu ofa oida, 'Bebin ebdebeser rimejeker erek rua ongga rusodosa gij monuh Mesir. Beda rusnok ongga rerin monuh insa koma rumot keingg rua noba rumotunggom mar ongga oska skoita rua ojgomuja onjoros tahun wuntin tohkuru omoisa fob. 7Tina Didif dumofra mar okum gu rusnok Mesir insa koma ongga runt keingg rua. Beda dedin rusnok rumorogna jeska monuh insa koma noba rimeja jah monuh insa kef ongga Didif dita gu bua. Beda rua rumougif gu Didif jah sif.' 8Beda Allah agen rot mar insa koma gu Abraham oisouska mar egens ongga Ofa obk Abraham jeskaseda otunggom. Ofa obk Abraham jera efen efeser nomnaga jeskaseda riris rufom mareij ofos jeska. Noba gij mona ongga Abraham efen mohona onjuj rot efen efesa Ishak erek mona cinja orfomu fob, beda Abraham eris Ishak ofom mareij ofos jeska. Beda gij mona kahma deika, Ishak tein eris efen efesa Yakub ofom mareij ofos jeska. Beda gij mona kahma deika, Yakub eris efen efesa setka kungkob erfeka rerin rufom mareij ofos jeska tein. Beda Yakub efen efeser setka kungkob erfeka insa koma bera ongga rijerek mimif ongga Yahudi mifmin mimower ebic setka kungkob erfeka insa koma. 9Tina gij mona insa koma bera Yakub efen efeser setka kungkob erfeka insa koma rudou ejisei rot rerin rukosa Yusuf. Jefeda rua ruhu ofa gu rusnok ongga rija jah monuh Mesir. Rua ringk ofa erek osnok egens ongga omfij rua ojgomuja. Tina Allah ofij ofa ojgomu, 10fogora osuwa ofa jeska mar ongga oska nomnaga ongga ereneni ofa. Gij mona ongga ofa eja skoita raja Mesir ongga ofoka Firaun, beda Allah eita odou ongga efesis eteb gu ofa. Jefeda Firaun odou oufamofa eteb skoita Yusuf. Beda ofa ofra Yusuf erek efen gubernur gij monuh Mesir insa koma. Noba ofa ofoka ereij keingg Firaun efen rusnok nomnaga. 11Gij mona kahma deika, beda mosona eteb ongk rusnok nomnaga gij monuh Mesir jera monuh Kanaan tein. Jefeda rusnok rifera okora eteb. Noba mosona ongk mifmin mimower ongga ringker gij monuh Kanaan tein. 12Jefeda gij mona ongga Yakub eg oida rusnok ruhu maat gij monuh Mesir, beda ofa obk efen efeser rineya insa koma jah monuh Mesir jeskaseda ringk maat. Koma erek mona ongga sismeni nou rua rimeja jah suma. 13Beda gij mona ongga rua ruksons jah monuh Mesir rot ofosma jueka deika jeskaseda ringk maat, beda Yusuf agot gu rua oida ofa bera Yusuf ongga rerin rukosa. Gij mona insa koma Firaun eg rot Yusuf efen meka jera mokorer. 14Jefeda Yusuf esa oga skoita efen meka Yakub jeskaseda rua nomnaga rijeker gu monuh Mesir. Rua nomnaga erek rufok setka cinja erfeka noba cinja. 15Jefeda Yakub ejeker gij monuh Mesir onjoros ofa jera efen efeser ongga mifmin mimower koma nomnaga ragos fob. 16Beda rua rerin ridebeser rurka mimower insa koma rerin rufora nomnaga sons jah kota Sikhem. Beda rua risah rufora insa koma gij odog egens ongga Abraham engk jeska rusnok Hemor sis fob. 17Dektek deika guru beda mar ongga Allah anggen rot gu Abraham sis eteb fob bera ensaga doida fob. Gij mona insa koma bera mifmin mimower ruk riser rufoukou fogora mifmin rusnok rufoukou riker gij monuh Mesir. 18Rua rija erek rusnok rufoukou onjoros mona ongga raja Faraun ongga efeinah ofoka ereij keingg rusnok monuh Mesir. Ofa enejginaga rot Yusuf guru. 19Firaun koma ebidei mifmin mimower, noba ocunc odou ongga ofogog eteb skoita rua. Ofa ocunc mar ongga oska skoita rua fogora eradgodu rua jeskaseda rij rerin riser riferatefa nomnaga beda ragos ojgomu. 20Beda gij mona insa koma Musa efen mosu onjuj rot ofa. Ofa bera erek eferatefa egens ongga ongkoska eteb. Ofa efen mosu jera meka gok ofa gij mod gegan erek mesta ortomu fob. Tina goga gemeesa rot raja Firaun jefeda goga gaha ofa igef jah mebah. 21Tina raja Firaun efen efesa ojaga oroun ofa noba ok ofa erek esinsa efen efesa. 22Beda rua ongga Mesir ruftuftu Musa gij rerin mar nomnaga, jefeda ofa ejerek osnok egens ongga odou efesis eteb noba efen owesa efek eteb gij mar ongga ofa anggot jera mar ongga ofa ontunggom tein. 23Noba gij mona ongga Musa efen tahun setka tohkuru fob, beda ofa odou os ek rot efen rusnok Israel riker erek teinefa. 24Tina gij mona insa koma ofa ek osnok egens ongga Mesir obu efen osnok egens ongga Israel. Jefeda ofa ot jera osnok egens ongga Israel koma noba agob ofa ongga Mesir beda agos. 25Ofa osujohu rot oida ofa efen rusnok Israel rijginaga rot fob oida Allah omobk ofa jeskaseda osuwa rua ongga Israel jeska rusnok Mesir. Tina rua rinejginaga rot koma enesi. 26Noba erek monog beda ofa ek gosnok Israel gegeka ongga gemagobuma. Jefeda ofa ocosu rot agei getma mejerema. Ofa agot gu goga oida, 'Goga bera gomokorama! Teinefa fogora gemagobuma erek komo?' 27Tina osnok egens koma ongga agob efen mohuj insa koma okoja Musa. Ofa agot oida, 'Idu bera onofra bua fogora birek mefmen ebirfaga egens ongga anggot mar rot memef. 28Era bua bimagob didif ei, erek bua banggob osnok egens koma ongga Mesir efen neeka ei?' 29Nou ongga Musa eg mar insa koma beda ofa ejginaga oida rusnok nomnaga rijginaga rot osnok egens koma ongga ofa anggob neeka fob. Jefeda ofa emeesa fogora oku jah monuh owowa ongga ofoka Midian. Beda ofa oskotu arja egens jah suma noba ok efesa gegeka. 30Gij tahun setka tohkuru deika, beda malaikat egens orogna keingg Musa gij monuh owowa ongga angh doida memaga Sinai. Malaikat egens koma orogna erek mah eisa. 31Nou ongga Musa ek mah eisa insa koma, beda ofa odou oubsaha noba ejekjeka odou rot. Jefeda ofa ojot doida mah insa koma jeskaseda ek mar koma erek meidu. Nou ongga ofa ont doida mah insa koma fob, beda ofa eg Tuhan agot oida, 32'Didif bera Allah ongga bebin ebimower Abraham, Ishak jera Yakub runggif gu sis fob tein.' Beda Musa osousouyu eteb jeska emeesa, noba ofa edemi eiteij jeska mah insa koma ongga eisa eteb. 33Beda Tuhan agot gu ofa oida, 'Bua buhoda bebin sepatu jeska bukoda ojgomu, jeska mebi ongga bunot gij jah sif bera erek ebsi komowa. 34Didif dik fob, tina mar okum ofoukou bera ah keingg dedin rusnok Israel gij monuh Mesir fob. Didif dig rerin ruga ofoukou ongga rumois gu didif rot rudou ongga efera okora eteb ojgomuja. Jefeda Didif dunjuj jeska mebaga jeskaseda dusuwa rua jeska rerin mar okum insa koma. Ebeibeyaif Didif dumobk bua jah monuh Mesir jeskaseda bufij rua.' 35Sismeni bera Allah ombk Musa skoita rua ongga Israel jeskaseda rufij rua. Tina rua rukoja ofa ojgomu. Rua ragot gu ofa oida, 'Idu bera omfra bua fogora birek mefmen ebirfaga egens ongga anggot mar rot memefo.' Jefeda ofa oku jah monuh Midian. Tina Musa koma bera ongga Allah agot mar gu oisouska malaikat egens ongga erek mah eisa. Noba Ofa obk Musa jeskaseda oksons jah monuh Mesir erek rerin ebirfaga egens fogora osuwa rua ongga Israel jeska mar okum ongga ah keingg rua ojgomuja. 36Musa kef bera ongga ongkag rot rua ongga Israel jeska monuh Mesir. Noba gij tahun rara setka tohkuru bera ofa otunggom mar onswos ofoukou sismeni gij monuh Mesir, beda gu Mei Mojumu Efei Ekeni tein, jera gij monuh ongga owowa tein. 37Noba Musa kef tein bera ongga anggot gu rua ongga Israel oida, 'Ebeibeyaif Allah oncunc didif direk efen nabi egens nou iwa. Tina gij mona kahma deika bera Allah omocunc nabi egens egema deika jeska ifekesa. Noba Ofa omokag rot iwa jeskaseda osuwa iwa jeska yeyin mar ongga okum.' 38Musa koma bera ongga ont rot mifmin mimower Israel gij mona ongga rua riker gij monuh ongga owowa ojgomuja. Ofa bera ongga Allah enagot mar gu oisouska Malaikat egens gu memaga Sinai fogora ofa oftuftu oga koma gu mifmin mimower. Allah oga insa koma bera ongga eita eiteij ah aibin gu rusnok. Noba oga Allah insa koma bera ojuj jeska mifmin mimower skoita mimif ongga deisef tein fob. 39Erek koma tina, mifmin mimower rinagei Musa efen oga guru. Rua rukoja ofa erek rerin ebirfaga egens. Noba rua rudou os ruksons jah monuh Mesir ojgomu. 40Gij mona ongga Musa eker gu memaga Sinai ofos ros, beda rua ongga Israel ragot gu ofa efen mokosa Harun oida, 'Bua butunggom mar egens jeskaseda memef mougif gu mar koma ojgomu. Noba memef mororu mar koma erek mefmen ebirfaga egens fob. Jeska mefmen ebirfaga Musa oroun memef jah monuh owowa insa kefi. Tina ofa eja fob, noba menejginaga rot meidu ongga encirej ofa fob guru.' 41Beda gij mona insa koma rua risinsa rutunggom mar egens ongga erek sapi efer. Beda rua nomnaga rurka rerin mareibra jeskaseda rumougif gu mar egens insa koma. Beda rua ruka noba rudou efaga ouka eteb rot mar insa koma ongga rua risinsa runtunggom. 42Jefeda Allah aha rua jah ojgomu, jeska rua rugif gu mar ongga angh gu mebaga erek mesta ni, motur ni, jera mowa ni. Tina runougif gu Allah deika guri. Tina mar insa koma bera ororu jeni mar ongga nabi-nabi runggu keingg gij Mar Efeyi Ebsi sis fob oida, 'Ei, iwa ongga Israel! Gij mona ongga iwa ingker gu monuh owowa erek tahun rara setka tohkuru bera iwa inera yeyin mareibra fogora irougif gu Didif guri. Tina iwa ira yeyin mareibra insa koma fogora irougif gu mar enjgineg ofoukou ojgomu. 43Mar enjgineg ofoukou insa koma bera erek modwok egens ongga iwa intunggom nou Molokhlah fogora yugif gu ofa. Noba iwa intunggom mega efebr erek motur ongga iwa yuis ofoka Refan. Beda iwa yurka mar insa koma jah monuh nomnaga ongga inja gij jeskaseda yugif gu mar koma. Iwa ita mar ongga oska ofoukou fob, jefeda Didif dimaha iwa jah ojgomu. Noba rusnok ongga rufogog skoita iwa bera rimen nou rimagei iwa. Beda rua rumorka iwa jah monuh yes ongga ofoka Babel.' " 44Beda Stefanus agot deika oida, "Gij mona ongga sis fob bera mifmin mimower ringker jah monuh owowa ros. Beda Allah obk Musa jeskaseda ei mod egens ongga rua rumougif gu Allah gij. Noba gij mona ongga rua rinja jah monuh enjgineg, beda rua ruhoda mod egens insa koma beda rurka morototuma. Mod egens koma bera erek mar ongga orocunc rot oida Allah eneker jah gu rua rifekesa ojgomuja. Noba rua rii mod egens koma ororu jeni mar ongga Allah oncunc gu Musa rot sismeni fob. 45Beda gij mona ongga mifmin mimower insa koma nomnaga ranggos gij monuh ongga owowa fob, beda rerin riser rurka Mod Allah egens koma jah monuhif ongga ofoka Kanaan. Gij mona insa koma bera Allah ekemeji rusnok enjgineg ongga ringker gij monuh koma rot sismeni. Beda Yosua orka Mod Allah egens insa koma fogora ongkag rot rua ongga Israel askesi rua nomnaga ruira gij monuh Kanaan kef. Beda Mod Allah egens insa koma ah jah suma ojgomuja onjoros mifmin mimowa raja Daud ofoka ereij keingg rusnok. 46Ofa erek osnok egens ongga Allah odou eskeira eteb rot. Jefeda ofa erejgei gu Allah, ongga mimowa Yakub ougif gu tein, jeskaseda erek Allah oitij rot, beda Daud emei mod eteb egens nou Ofa. 47Tina ongga tenten bera Daud efen efesa Salomo ongga ei mod eteb egens nou Allah gij mona kahma deika fob. 48Tina Allah, ongga efen owesa efek ekirsa jeska mar nomnaga, bera eneker gij mod egens ongga rusnok rii fob ojgomu guru. Jeska Ofa efen nabi egens ongga runggu gij Mar Efeyi Ebsi rot mar ongga Ofa anggot erek kef oida, 49'Iwa isujohu oida Didif diker erek sinefo? Erek iwa itunggom mod egens nou Didif beda iwa isujohu rot oida diker jah suma ojgomu ei. Erek koma guru, jeska mebaga nomnaga bera erek dedin mod, noba mebif bera nou dangha dukoda gij ojgomu. 50Didif dineker gij mod egens ojgomu guru, jeska didif disinsiyai bera ongga duntunggom mar nomnaga.' " 51Nou ongga Stefanus anggot mar insa koma oisa fob, beda ofa agot deika gu ebirfager imam-imam insa koma oida, "Iwa yanggot oida didif duga oruh Mod Allah ongga ebsi komowa fob ei. Tina ongga tenten bera iwa isinsa ongga idou ombrera ojgomu! Iwa bera ongga inororu Allah oga rot tenten jinaga guru! Iwa ita mar ongga oska morototuma erek yeyin imower rita sis fob ojgomu. Jeska iwa yukoja mar ongga Allah ontunggom oisouska Efena Ebsi ojgomuja! 52Yeyin imower rufra mar okum keingg Allah efen nabi-nabi ongga Ofa obk skoita rua fob. Rua tein ranggob nabi-nabi ongga Allah omobk jeskaseda ranggot gu rua oida, 'Allah omobk osnok egens ongga odou ebsi komowa jeskaseda en noba eita eiteij ah ongga efeinah gu rusnok si.' Noba Ofa koma ongga Allah ombk bera en fob, tina iwa ingkikif jeska Ofa fogora yanggob Ofa fob! 53Iwa bera ongga insma hukum Allah oisouska malaikat egens ongga anggot rot mar insa koma gu Musa sis fob. Tina iwa tein inororu hukum Allah insa koma rot tenten guri!" 54Nou ongga ebirfager imam-imam Yahudi insa koma ringg mar nomnaga ongga Stefanus emfesij gu rua fob, beda rua rutkonu oska eteb rot ofa onjoros rugufu etiti rurkaga efesi skoita ofa. 55Tina Efena Ebsi Allah ongga engker gij Stefanus odou efesi bera eita owesa efek gu ofa. Jefeda ofa eyajga jah mebaga noba ofa ek Allah ongga efesa eisa eteb. Noba ofa ek Yesus onot desi Allah jah ognosk. 56Beda Stefanus agot gu rusnok insa koma oida, "Wah! Iwa ik! Jeska didif dik mebaga ohoda noba Yesus ot desi Allah jah ognosk fob!" 57Nou ongga ebirfager insa koma nomnaga ringg mar ongga Stefanus anggot insa, jefeda rua nomnaga rujamu rusu noba ruis mar rot ruga eteb jeskaseda rineg mar ongga ofa enagot insa koma guru. Beda ainsa koma tein rua nomnaga ragei ofa, 58beda rikris ofa jeska kota Yerusalem fogora rira mamu ofoukou riredi ofa rot ahais. Beda rua ongga runcuwei mar gij ofa insa koma ruhoda meisoufa jeskaseda rua tein rira mamu riredi ofa. Rua raha rerin meisoufa koma gu oforoka efes egens ongga ofoka Saulus jeskaseda agei nou rua. 59Askesi rua nomnaga rira mamu riredi Stefanus ros, beda ofa ois rot oga eteb oida, "Tuhan Yesus, bita difeni jeska!" 60Beda ofa esiri gu mebi noba ois rot oga eteb oida, "Tuhan, Bua busuna mar ongga oska kef ongga rua runtunggom skoita didif jeska rua rudou efesi." Nou ongga ofa ois rot mar insa koma fob, beda ofa agos.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\