Yohanes 11

1Osnok egens ongga ofoka Lazarus maren eteb fob. Ofa eker gij kota Betania. Noba efen meyeserga Maria jera Marta bera geker gij kota insa koma tein. 2Maria insa koma bera ongga otkinaja mar ongga efen ensesa esij Tuhan Yesus ebirfaga. Noba ofa era efen ebirfaga efeji akseij orot Yesus efen aki sis fob. Ofa efen meyera Lazarus insa koma ongga maren eteb. 3Jefeda Maria jera Marta gobk osnok egens jeskaseda eja agot gu Yesus oida, "Tuhan, bebin obhuj ongga bua budou okora rot bera maren eteb." 4Nou ongga Yesus engg rot mar insa koma fob, beda Ofa agot oida, "Erek ofa maren, tina ofa enagos rot guru. Mar insa koma edi ofa jeskaseda rusnok rumofra Allah ofoka erek aksa eteb. Noba oisouska mar insa koma bera Allah efen efesa emesma ofoka ongga aksa eteb tein si." 5Yesus odou okora rot Marta jera Maria jera Lazarus tein. 6Erek koma tina gij mona ongga Ofa engg rot oida Lazarus maren eteb, tina Ofa eneja skoita ofa rot ebeirens guru. Ofa eker gij efen monuh insa koma erek mona egeka deika. 7Nou ongga mona egeka insa koma oisa fob, beda Ofa agot gu efen ruforoker oida, "Mimif mija sons jah monuh Yudea." 8Tina efen ruforoker ragot gu Ofa oida, "Akeina Guru, sis fob bera rusnok jah suma rudou os ragob Bua. Teinefa fogora Bua budou os buksons jah suma erek koma?" 9Beda Yesus agot oida, "Mowa eisa ojgomuja erek aras setka kungkob erfeka. Jefeda rusnok ongga ricira askesi mowa eisa ros bera runokockereta mamu guru. Jeska rua rik mowa efen eisa gij mebi kef ojgomu. 10Tina erek rua ricira askesi motkobah ros, beda rua rukockereta mamu ojgomu. Jeska rua rinek eisa guru." 11Erek koma beda Yesus agot oida, "Mifmin muhuj Lazarus ahca fob. Tina Didif dimeja jah suma noba dibs ofa fogora edebecki ojgomu." 12Beda Yesus efen ruforoker ragot oida, "Tuhan, erek ofa ahca, beda ofa efaga emeita eskeira si." 13Yesus agot oida Lazarus ahca, tina koma erek orocunc rot oida Lazarus bera anggos fob. Tina Yesus efen ruforoker rusujohu rot oida Lazarus ahca erek giskini ojgomu. 14Jefeda Yesus agot gu rua rot koisoisa oida, "Lazarus bera anggos fob. 15Ecka bera Didif dineja ebeirens skoita ofa guru. Noba koma bera omofij iwa rot jeskaseda iwa idou omororu Didif ojgomu. Mimif minja skoita ofa." 16Beda Tomas (ongga rinjeka ofoka Kembar tein) agot oida, "Mimif muroru Yesus jeskaseda magos morototuma jera Ofa ojgomu." 17Nou ongga Yesus ensaga gu kota Betania, beda Ofa eg rot oida Lazarus anggos fob, noba rusnok rinsah efen efaga gij mansu mamu ongga erek efen moksu nou mona tohkuru fob. 18Kota Betania bera erek kilometer orgomu jeska kota Yerusalem. 19Noba rusnok Yahudi rufoukou bera rinja jah kota Betania jeskaseda ribisa morototuma jera Marta jera Maria rot Lazarus. 20Nou ongga Marta eg rot oida Yesus enen, beda ofa eja jeskaseda orodosu Ofa gu moroju. Tina Maria eker gij efen mod efesi. 21Beda Marta agot gu Yesus oida, "Tuhan, erek Bua bin jah sif sis fob, beda dedin ediyera enagos guru. 22Tina didif dudou ororu rot tenten oida ainsa kef tein bera Allah emeita mar ongga Bua birejgei Ofa rot si." 23Beda Yesus agot oida, "Bebin ebiyera emedebecki noba efena ebah deika si." 24Beda Marta oroun oida, "Didif dijginaga rot oida gij mona ongga enja ejgwaga fob, beda ofa emedebecki noba efena ebah deika si." 25Beda Yesus agot oida, "Didif bera ongga dufra rusnok jeska ranggos, noba ongga dita rifena ebah sons gu rua tein. Rua ongga ruroru Didif bera rimesma eiteij ah si. Koma nou rusnok ongga ranggos fob tein. 26Noba rusnok nomnaga ongga rifena ebah ros noba ruroru Didif, beda rua rinagos deika guru." Beda Yesus agot gu Marta oida, "Bua budou ororu mar ongga Didif danggot ainsa kef fob ei?" 27Beda Marta oroun oida, "Tuhan, tenten. Didif dudou ororu oida Bua bera Kristus ongga Allah efen efesa ongga emen gu mebif rot tenten ojgomu." 28Nou ongga Marta anggot mar insa koma gu Yesus fob, beda ofa oksons skoita efen mokosa Maria. Beda ofa agot gu Maria esinsiyai ojgomu, "Guru en fob, noba Ofa odou os efesij mar jera bua." 29Nou ongga Maria eg mar insa koma, beda ofa ot noba eja ebeirens skoita Yesus. 30Yesus onoira gij kota Betania enesi, tina Ofa eker jah mebah gu monuh ongga Marta orodosu Ofa gij. 31Maria efen mohujir Yahudi ongga ribisa morototuma jera ofa rik ofa orogna rot ebeirens jeska mod. Jefeda rua ruroru ofa jeska rua rusujohu rot oida ofa eja jah mansu mamu ongga Lazarus odog jeskaseda ribisa rot ofa jah suma. 32Tina Maria eja teisis jah monuh ongga Yesus engker gij. Nou ongga ofa ek Yesus jah suma, beda ofa es okeibi gu mebif beda agot oida, "Tuhan, erek Bua bin jah sif sis fob, beda dedin ediyera enagos guru." 33Nou ongga Yesus ek Maria ebisa noba efen mohujir tein ongga ribisa, beda Ofa odou okum noba odou okora tein. 34Beda Ofa ejeka gu Maria oida, "Iwa insah efen efaga guaidu?" Beda rua ragot oida, "Tuhan, buroru memef jah suma." 35- 36Beda Yesus ebisa. Jefeda rua ongga Yahudi jah suma ragot oida, "Tenten, Ofa tein odou okora eteb rot Lazarus." 37Tina rineya jah suma ragot oida, "Erek Yesus eita eskeira gu osnok egens ongga eiteij ofou, teinefa fogora Ofa eneita eskeira gu Lazarus jeskaseda ofa tein enagos guri." 38Yesus odou okora noba oubsaha eteb rot Lazarus. Beda Ofa eja jah Lazarus efen moksu. Moksu insa koma bera erek mansu gij mamu eteb. Noba rusnok rira mamu eteb rurof joug mansu insa koma awesi. 39Yesus agot gu rusnok jah suma oida, "Iwa yuhoda mamu efeyi jeska mansu kef." Beda Marta, ongga Lazarus efen meyesa, agot oida, "Tuhan, ofa anggos gij mona tohkuru fob. Ofa efaga efen embah tein fob." 40Beda Yesus agot gu ofa oida, "Budou ofoj joug rot mar ongga Didif danggot gu bua fob ei. Jeska Didif danggot rot oida erek bua buroru Didif rot tenten, beda bua bimek Allah efen owesa efek eteb si." 41Jefeda rusnok ruhoda mamu eteb insa koma jeska mansu efesi fob. Beda Yesus eyajga gu mebaga noba agot oida, "Akeina, Didif duis oufamofa gu Bua, jeska Bua bingg rot mar ongga Didif direjgei Bua rot fob. 42Didif dijginaga rot oida Bua big mar nomnaga ongga Didif difesij gu Bua. Tina Didif dagot mar erek kef jeskaseda rusnok ongga rut jah sif rimeg rot tein. Didif dudou os jeskaseda rua rudou ororu rot tenten oida Bua bera ongga bumbk Didif fob." 43Nou ongga Yesus anggot mar insa koma fob, beda Ofa agerir rot oga eteb oida, "Lazarus, bua burogna jeska mansu koma!" 44Ainsa koma tein Lazarus, ongga anggos sis fob, bera eja orogna jeska mansu insa koma. Meifeti ongga rusnok rirajgej efen etma, jera aki jera osum tein bera enah tumu ofa ros. Beda Yesus agot gu rua oida, "Iwa yuhoda meifeti jeska ofa jeskaseda ofa ecira ojgomu." 45Rusnok Yahudi rufoukou ongga runjogog Maria gij mona insa koma rik rot mar ongga Yesus ontunggom fob. Beda rufoukou jeska rua insa koma ongga rudou ororu Yesus tein. 46Tina rineya rija teisis skoita ebirfager ebic Farisi noba rifesij gu rua rot mar nomnaga ongga Yesus ontunggom insa koma fob. 47Beda ebirfager imam-imam jera rua ongga ebic Farisi ruhoturu morototuma jera ebirfager Yahudi rineya jeskaseda rifesij mar moguma osok gij Yesus. Rua ragot moguma oida, "Ofa orocunc mar onswos ofoukou fob. Jefeda mimif mita mar erek meidu rot? 48Erek mimif mudou orons rot ojgomu, beda rusnok rufoukou rumororu Ofa si. Beda raja Kaisar efen tentarer rimen fogora rumohoda mifmin Mod Allah noba rut keingg mimif nomnaga." 49Osnok egens jeska rua insa koma ongga ofoka Kayafas. Rua runcunc ofa erek ebirfaga imam egens ongga ofoka aksa nou tahun insa koma fob. Ofa agot oida, "Iwa idou osumsumu ojgomu. 50Ongga oufa ekirsa nou mimif bera Ofa agos nou mifmin rusnok Israel nomnaga ojgomu. Beda mifmin monuh insa kef eneseiseifa jeska mimif guru." 51Kayafas esinsa onosujohu rot mar insa koma guru. Tina jeska ofa erek ebirfaga imam ongga ofoka aksa, jefeda ofa agot rot mar ongga Allah oncunc gu ofa gij odou efesi oida Yesus emagos nou rusnok Yahudi nomnaga. 52Noba Ofa emagos tein nou Allah efen efeser ongga eberbera fogora ohoturu rua nomnaga erek Allah efen efeser ongga ebic egens. 53Jefeda gij mona insa koma rua ongga ebirfager Yahudi ruga eris rot oida rumohca moroju jeskaseda ragob Yesus. 54Erek koma jefeda Yesus enecira rot tomnomna gu rusnok Yahudi rifekesa deika guru. Ofa eja jeska monuh insa koma, beda eja jah kota Efraim ongga angh doida monuh egens ongga owowa. Noba Ofa eker jah suma morototuma jera efen ruforoker. 55Mona eteb egens nou rusnok Yahudi ongga ofoka Paskah bera ensaga doida fob. Noba rusnok Yahudi rufoukou rinja jah kota Yerusalem jeskaseda rita mar jeni erek rerin erebent anggot rot, fogora risejah nou mona ongga Paskah. 56Rusnok jah suma ruhca Yesus. Rua rut jah Mod Allah ejmeg noba rijeka joug moguma oida, "Ofa en jah sif nou mona ongga Paskah ei era gurei?" 57Tina ebirfager imam-imam jera rua ongga ebic Farisi ranggot gu rusnok fob oida, "Erek iwa ik Yesus jah sif, beda yagot gu memef rot ebeirens ojgomu." Rua ragot mar erek koma, jeska rua rudou os ragei Yesus gij mona insa koma.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\