Yohanes 4

1Rusnok ongga ebic Farisi ringg rot oida rusnok rufoukou bera rin skoita Yesus fogora Ofa eita baptis gu rua. Jefeda rusnok ongga ruroru Yesus rija erek ekirsa jeska rua ongga ruroru Yohanes. 2Tina Yesus esinsa eneita baptis gu rusnok insa koma guru. Ofa obk efen ruforoker jeskaseda rita baptis insa koma gu rua. 3Nou ongga Tuhan Yesus ejginaga rot oida rua ongga Farisi ringg mar insa koma osok gij Ofa fob, beda Ofa eja jeska monuh Yudea noba oksons jah monuh Galilea. 4Tina moroju ongga Ofa encira gij jah monuh Galilea bera eris monuh Samaria deis tein. 5Askesi Ofa encira gij monuh Samaria ros beda Ofa ensaga gu kota egens ongga ofoka Sikhar. Sikhar koma angh doida mekta egens ongga Yakub ongh gu efen efesa Yusuf sis eteb fob. 6Noba mei ofok ongga Yakub eji mebi nou sis eteb fob bera enah jah suma tein. Yesus ofonskos jeska Ofa encira yes fob, noba mowa ot deis tein. Jefeda Ofa eker keingg ofons doida mei ofok insa koma. 7Nou ongga ojaga egens ongga efen ojga jeska monuh Samaria insa koma en jah mei ofok jeskaseda ageya mei, beda Yesus agot gu ofa oida, "Bita mei egema gu Didif jeskaseda dij." 8(Ainsa koma tein Yesus efen ruforoker nomnaga rija jah kota jeskaseda ringk maat jah suma.) 9Beda ojaga egens koma agot gu Yesus oida, "Didif dudou oubsaha jeska Bua bijeka didif rot mei erek koma. Jeska Bua bera erek rua ongga Yahudi. Noba didif bera jeska rusnok ongga Samaria." (Ofa agot erek koma jeska erek giskini bera rusnok Yahudi rudou oska skoita rusnok Samaria.) 10Beda Yesus agot gu ofa oida, "Bua binejginaga rot teinefa Allah eita mar ongga oufamofa eteb gu rusnok rot oubji fob enesi. Noba bua binejginaga rot Didif, ongga dinjeka bua rot mei tein enesi. Jeska erek bua bijginaga rot Didif fob, beda bua bera ongga bimerejgei Didif nou mei ojgomu. Beda Didif dimeita mei ongga eita eiteij ah ongga efeinah gu bua si." 11Tina ojaga egens koma agot oida, "Tuan, erek koma beda Bua bageya mei ongga eiteij ah koma jeska sinefa? Jeska Bua bebin marfeb jera ember egema guru. Noba mei ofok kef erek eja degini doska. 12Erek koma tein, memef mesma mei ofok insa kef jeska mefmen meimowa Yakub. Noba ofa jera efen efeser jera efen sapi ofoukou bera rinj mei jeska mei ofok kef ojgomu. Bua busujohu rot oida bebin bufoka bera erek aksa ekirsa jeska Yakub ei. Mei kef bera eskeira eteb!" 13Beda Yesus oroun gu ofa oida, "Erek rusnok rij mei jeska mei ofok insa kef, beda magon en rua nou mona ongga estir deika ojgomu. 14Tina mei ongga Didif dita gu rusnok bera angh gij rua erek mei eiteij ongga eya ojgomuja. Magon enen rua rot mei deika jinaga guru. Jeska mei insa koma bera ereita eiteij ah ongga efeinah ongga ah aibin ojgomuja." 15Beda ojaga egens insa koma agot gu Yesus oida, "Tuan, bita mei insa koma egema gu didif tein jeskaseda magon enen didif deika guru. Beda didif dunoksons jah mei ofok insa kef jeskaseda dageya mei deika guru." 16Beda Yesus agot gu ofa oida, "Bua bija burohrus bebin obhina jah sif fog." 17Tina ojaga egens koma agot oida, "Didif dedin edahina egema guru." Beda Yesus agot gu ofa oida, "Koma erek tenten ojgomu. 18Jeska onjoros deisef bera bua bahi igers erek ofosma cinja fob. Noba orna egens ongga bua bingker jera ebeibeyaif bera enerek bebin obhina guru." 19Beda ojaga egens koma agot oida, "Tuan, ebeibeyaif didif dijginaga rot oida Bua bera erek nabi egens rot tenten ojgomu. 20Memef jera mefmen meimower bera rugif gu Allah gu memaga ongga angh jah sif. Tina iwa ongga Yahudi ragot oida rusnok rugif gu Allah gij kota Yerusalem ojgomu, noba gij monuh enjgineg bera guru. Bua busujohu rot mar insa koma erek meidu?" 21Beda Yesus oroun gu ofa oida, "Kef bera tenten oida, gij mona egens ongga emen beda enadaij nou rusnok ruga omosokuma rot monuh kenefo ongga tenten nou rua jeskaseda rugif gu meka Allah gij deika guru. 22Iwa ongga rusnok Samaria jah sif bera idou enebriyi gij rot teinefa fogora iwa yugif gu Allah guru. Tina memef ongga Yahudi modou ebriyi gij rot teinefa fogora memef mougif gu Ofa. Jeska Ofa ongga omoskotu rusnok nomnaga jeska rerin mar ongga oska bera omorogna jeska rusnok ongga Yahudi. 23Gij mona ongga emen, beda rusnok ongga rugif gu Allah rot tenten bera rumougif gu Ofa oisouska Efena Ebsi jera efen oga ongga tenten ojgomu. Noba ongga tenten bera, mona insa koma ensaga fob. Jeska Allah esinsa tein bera ohca rusnok ongga rudou os rugif gu Ofa erek insa koma ojgomu. 24Allah bera erek Efena ojgomu, noba erek rusnok rudou os rugif gu Ofa, beda rua rugif gu Ofa oisouska Efena Ebsi noba oisouska efen oga ongga tenten tein ojgomu." 25Beda ojaga egens insa koma agot oida, "Didif dijginaga rot oida Kristus, ongga omosuwa rusnok jeska rerin mar ongga oska, bera emen si. Jefeda gij mona ongga Kristus insa koma en fob, beda Ofa omoftuftu mimif osok gij mar insa koma nomnaga." 26Beda Yesus agot gu ofa oida, "Didif, ongga dinefesij mar jera bua ebeibeyaif, bera Kristus insa koma." 27Ainsa koma tein Yesus efen ruforoker ruksons en jeska kota fob. Rua rudou oubsaha jeska rua rik Ofa efesij mar jera ojaga egens insa koma. Tina rua rinejeka gu Ofa osok gij mar meidu ongga Ofa enefesij rot jera ojaga egens koma guru. Noba rua tein rinejeka gu Ofa rot mar meidu ongga ojaga egens koma odou os rot tein guru. 28Jefeda ojaga egens insa koma eja jeska efen debeji nou mei ongga ofa orka jah suma, beda ofa oksons gu efen rusnok gij kota jah suma. 29Beda ofa agot gu rua oida, "Iwa in ebeirens fog jeskaseda ik osnok osodosa egens ongga anggot mar gu didif rot mar ongga disinsa dutunggom sis fob. Ofa ejginaga rot mar insa koma fob erek teinefa? Ofa bera Kristus egens koma ongga emen ei era gurei?" 30Jefeda rusnok rufoukou rin skoita Yesus. 31Askesi rusnok insa koma rineja skoita Yesus, beda Ofa efen ruforoker rirejgei Ofa jeskaseda Ofa et maat egema fob. 32Tina Yesus agot gu rua oida, "Didif dit dedin maat eneya ongga iwa inejginaga rot guru." 33Jefeda efen ruforoker rijeka joug moguma oida, "Idu bera ongga eita maat gu Ofa fob?" 34Beda Yesus agot oida, "Allah ombk Didif jeskaseda dutunggom mar ongga Ofa odou ejginaga rot ojgomu. Koma bera ongga ereita owesa efek gu Didif erek maat ongga eita owesa efek gu mifaga. Noba Didif duh dudou efesi rot ongkas gij mar koma jeskaseda dutunggom mar insa koma onjoros omoisa fog. 35Gij mesta insa kef erek giskini bera iwa yagot oida, 'Mesta tohkuru deika beda maat ongga angh gij mekeni efen efek fogora mohoturu fog.' Tina iwa ik rot koisoisa ojgomu fog, jeska rusnok rufoukou bera rinsejah jeskaseda ruroru Allah oga. Rua bera erek maat ofoukou ongga angh gij mekeni rot efen efek fogora ihoturu fog. 36Noba erek rusnok ongga ruhoturu maat efej risma rufons rot, beda erek koma tein rusnok ongga ruroun rusnok enjgineg skoita Allah jeskaseda risma eiteij ah ongga ah aibin bera rimesma rufons ongga ongkoska eteb rot si. Jefeda rua ongga rirefa marsi jera rua ongga ruhoturu maat efej bera rita rudou ongga efaga ouka morototuma rot. Beda erek koma tein, rusnok nomnaga ongga ruroun rusnok enjgineg skoita Allah bera rudou emefaga ouka morototuma rot si. 37Giskini rusnok ragot oida, 'Rineya rirefa marsi beda rineya tein ruhoturu efen maat efej tein.' Noba mar ongga rua ragot insa koma bera tenten ojgomu. 38Noba erek rusnok ruhoturu maat ongga rua risinsa rinerefa marsi nou guru, beda erek koma tein Didif dubk iwa jeskaseda iroun rusnok skoita Allah. Rusnok enjgineg rinsejah rua jeskaseda risma Allah oga sis fob. Tina iwa bera ongga imoroun rua skoita Allah si." 39Nou ongga ojaga egens insa koma emfesij gu efen rusnok Samaria oida Yesus efesij gu ofa rot mar ongga ofa esinsa ontunggom sis fob, beda rusnok rufoukou rudou ororu rot oida Yesus bera Kristus koma ongga emen. 40Jefeda nou ongga rusnok Samaria rin skoita Ofa, beda rua ruis gu Ofa jeskaseda Ofa eker morototuma jera rua ojgomu. Beda Ofa eker jera rua nou mona egeka deika. 41Nou ongga rua ringg mar ongga Ofa omftuftu rot, beda rineya rufoukou tein ongga ruroru Ofa gij mona insa koma. 42Rua insa koma ragot gu ojaga egens koma oida, "Sismeni bera bua bimfesij gu memef rot mar ongga Yesus anggot gu bua, jefeda memef tein mororu Ofa gij mona insa koma. Tina ebeibeyaif memef tein mengg rot mar ongga Ofa emfesij fob. Jefeda memef mejginaga rot tenten fob oida Ofa bera raja egens koma ongga omoskotu rusnok jeska rerin mar okum." 43Nou ongga mona egeka insa koma oisa fob, beda Yesus otoiru jah monuh Galilea. 44Sis fob Yesus agot oida, "Rusnok runoroun nabi-nabi ongga rugja jeska risinsa rerin monuh guru." 45Erek koma tina gij mona ongga Ofa ensaga gij monuh Galilea fob, beda rusnok jah suma ruroun Ofa rot rudou ongga eskeiramera. Sis fob rineya jeska monuh insa koma ringk mar ongga Ofa otunggom gij kota Yerusalem nou mona ongga Paskah, jeska rua tein rinja jah Yerusalem nou mona eteb insa koma tein. 46Beda Yesus eja jah kota Kana ongga angh gij monuh Galilea insa koma juens deika. Sis fob Ofa otunggom mei jeskaseda eja erek anggur efei jah suma. Ebirfaga egens ongga ofoka aksa eker gij kota Kapernaum. Noba ebirfaga egens insa koma efen efesa ongga maren eteb. 47Ofa engg rot oida Yesus bera en jeska monuh Yudea, noba Ofa engker gij monuh Galilea insa koma. Jefeda ofa eja ebeirens skoita Yesus noba erejgejgei Ofa jeskaseda en gu kota Kapernaum beda eita eskeira gu efen efesa insa koma. Jeska efen efesa insa koma bera doida nou ongga anggos fob. 48Beda Yesus agot gu ofa jera rusnok enjgineg jah suma oida, "Teinefa fogora iwa idou os ik Didif ducunc mar onswos ongga orotunggom rusnok rudou oubsaha rot sismeni fog fogora iwa imororu Didif erek komo." 49Tina ebirfaga egens insa koma agot gu Yesus oida, "Tuan, bin ebeirens jeska dedin edesa doida nou ongga anggos." 50Beda Yesus agot gu ofa oida, "Bua bija, jeska bebin ebesa emeita eskeira si. Ofa enagos guru." Ebirfaga egens koma odou ororu mar ongga Yesus anggot insa koma rot tenten fob. Jefeda ofa oksons gu efen mod. 51Askesi ofa encira gu moroju ros, beda efen osnok egens ongga omfij ofa en skoita ebirfaga egens koma. Beda ofa agot gu ebirfaga egens koma oida, "Bebin ebesa eskeira sons fob." 52Beda ebirfaga egens koma ejeka gu ofa oida, "Dedin edesa eita eskeira erek aras egaho fob?" Beda osnok egens ongga omfij koma agot gu ofa oida, "Neeka erek aras egens, beda efen ofos ofoufem ojuj fob." 53Meka egens insa koma ejginaga oida neeka, erek aras egens, bera Yesus agot gu ofa rot oida, "Bebin ebesa emeita eskeira si. Ofa enagos guru." Jefeda ofa jera rusnok nomnaga ongga ringker gij efen mod tein ruroru Yesus gij mona insa koma. 54Mar onswos ongga Yesus oncunc rot insa koma bera erek ofosma jueka ongga Ofa ontunggom gij mona ongga Ofa en jeska Yudea jah Galilea deika.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\