Lukas 19

1Gij mona ongga Yesus enjesaga gu kota Yerikho, 2beda osnok egens ongga ofoka Zakheus eker gij kota koma. Ofa erek rusnok ongga ruhoturu pajak rerin ebirfaga, noba ofa efen mareibra ofoukou tein. 3Ofa odou os ek Yesus askesi Yesus erabj jah suma, tina ofa okumfoj erek estir ojgomu, noba rusnok rufoukou rut jah ofa odou joug tein. 4Jefeda ofa eja okag rusnok insa koma beda osok mega efaga egens jeskaseda ek Yesus rot koisoisa. 5Nou ongga Yesus ensaga gu mega okowu insa koma, beda Ofa eyajga jah skida noba agot oida, "Zakheus, bua bujuj en ojgomu, jeska deisef bera Didif dimeja jah bebin mod." 6Erek koma beda Zakheus ojuj ebeirens noba oroun Yesus rot odou ongga erirei eteb. 7Nou ongga rusnok ongga rik mar insa koma beda rua ragot moguma rot rusum oskusk oida, "Wah! Ofa koma ejeker jera osnok egens koma ongga efen mar oska ofoukou!" 8Erek koma tina nou ongga goga gensaga jah efen mod, beda Zakheus ot noba agot oida, "Tuhan, ebeibeyaif didif dikeba dedin mareibra enama tein gu rusnok ongga rufojingki. Noba didif dumoh dedin fifi erek ofosma tohkuru sons gu rusnok ongga didif durokrusa sis fob tein." 9Erek koma beda Yesus agot gu ofa oida, "Gij mona deisef bera Allah oskotu bua jera bebin rusnok ongga ringker jera bua jeska yeyin mar ongga oska fob. Jeska bua tein bera bunjuj jeska bebin ebimowa Abraham. 10Erek koma jeska, Didif, Rusnok Efesa, bera din jeskaseda duhca rusnok ongga riseiseifa fogora duskotu rua jeska rerin mar ongga oska." 11Askesi rusnok insa koma rig mar ongga Yesus enefesij gu rua, beda Ofa efesij rot mar orocunc egens gu rua. Ofa efesij mar orocunc egens koma gu rua jeska Ofa enjesaga doida kota Yerusalem fob. Noba gij mona insa koma bera rusnok rusujohu rot oida mona ongga Allah omofoka ereij keingg rusnok erek raja gu mebif bera ensaga doida fob. 12Yesus agot gu rua oida, "Osnok egens ongga ofoka aksa eja jah monuh yes jeskaseda rusnok rufra efen ofoka erek raja egens fogora ofa omoksons jah efen monuh. 13Nou ongga ofa esejah nou eja jeska, beda ofa ohoturu efen rusnok rufok setka ongga rumfij ofa. Beda ofa eita fifi emas egens rua orofosut egens egens. Beda Ofa agot gu rua oida, 'Nou ongga didif dinja fob beda iwa ira fifi emas kef fogora irohca efen ofou eja erek ekirsa deika.' 14Tina rusnok ongga riker gij efen monuh insa koma rudou oska rot ofa. Jefeda nou ongga ofa enja fob, beda rua rubk rusnok rineya jah monuh ongga yes insa koma tein jeskaseda ragot oida, 'Memef mudobu joug osnok egens koma erek mefmen raja ojgomo!' 15Tina rusnok ongga ringker gij monuh egens koma rufra osnok egens koma ofoka erek raja ojgomu. Beda ofa oksons jah efen monuh. Nou ongga ofa ensaga gu efen monuh fob, beda ofa ohoturu efen rusnok ongga rumfij ofa jeskaseda ejeka gu rua rot efen fifi emas insa koma ongga ofa ekeba gu rua sis fob. 16Beda osnok egens ongga osumbohka en skoita ofa noba agot oida, 'Tuan, fifi emas egens ongga bita gu didif sis fob bera disma efen ofou dokun deika erek setka fob.' 17Beda raja egens koma oroun oida, 'Bua buntunggom mar ongga oufamofa fob. Noba jeska budou ocosu efei ahtah gij mar ojgomai insa kef fob, jefeda dufra bufoka erek aksa fogora bufoka ereij keingg rusnok gij kota rara setka.' 18Beda osnok ongga egeka en skoita ofa noba agot oida, 'Tuan, fifi emas egens ongga bita gu didif sis fob bera disma efen ofou erek cinja dokun deika fob.' 19Beda raja koma agot oida, 'Didif dufra bebin bufoka aksa, jefeda bua bufoka ereij keingg rusnok gij kota rara cinja.' 20Beda osnok ongga ofij egens deika en skoita ofa noba agot oida, 'Tuan, kef bera bebin fifi emas ongga bua bita gu didif sis fob. Didif disah fifi koma gij meifeti efesi, jeska didif dimeesa rot bua. 21Jeska didif dijginaga rot oida bua bagot mar rot owesa efek eteb. Bua buhoturu mar ongga rusnok enjgineg rerin ojgomu. Noba bua bita maat jeska mekeni ongga rusnok enjgineg rirefa maat gij ojgomu.' 22Beda osnok ongga erek raja egens koma agot gu ofa oida, 'Bua bera osnok egens ongga oska eteb! Bua bijginaga fob oida didif bera dagot mar rot owesa efek eteb! Noba bijginaga rot oida didif duhoturu mar ongga rusnok enjgineg rerin ojgomu. Noba didif dita maat jeska mekeni ongga rusnok enjgineg rirefa maat gij ojgomu. 23Jefeda teinefa fogora bua binesah fifi emas insa koma gij fifi ebic jeskaseda didif dimesma fifi koma efen ofou dokun deika gurei!' 24Erek koma beda raja egens koma agot gu rua ongga runt jah suma oida, 'Iwa ita fifi emas egens koma jeska ofa noba ita fifi koma gu osnok egens koma ongga esma fifi setka sis fob!' 25Tina rua ragot oida, 'Tuan, osnok egens koma efen fifi setka fob!' 26Beda raja koma agot oida, 'Ongga tenten bera, idu ongga efen mar ofoukou fob, beda ofa emeita mar egema dokun deika si. Tina idu ongga efen mar oskiyai, beda efen mar oskiyai koma tein emeseiseifa jeska ofa si.' 27Beda ofa agot deika oida, 'Ebeibeyaif iwa ijorohrus rua ongga rundobu joug didif erek rerin raja, beda yagob rua jah sif ojgomu.' " 28Nou ongga Yesus emfesij rot mar insa koma fob, beda Ofa otoiru jah kota Yerusalem. 29Gij mona ongga rua rinjesaga doida kota Betfage jera kota Betania ongga angh gu memaga ofos Saitun fob, beda Ofa obk gosnok gegeka jeskaseda geja gokag Ofa. 30Ofa agot gu goga oida, "Goga geja gokag jah kota ongga enah jah mudou koma. Nou ongga goga gonjoira kota jah suma, beda goga gemek keledai efer egens ongga runcoka fob. Rusnok rineya bera rineifef esij keledai egens koma enesi. Goga gosuwa keledai egens koma noba gorka gu Didif. 31Gij mona ongga rusnok rijeka joug goga rot oida, 'Goga gosuwa keledai koma rot meidu', beda goga goroun oida, 'Tuhan ocosu rot.' " 32Beda goforoka gegeka insa koma geja fob noba gek mar jeni erek Yesus anggot gu goga fob. 33Askesi gosuwa keledai egens koma ros, beda rusnok ongga rerin keledai koma rijeka gu goga joug oida, "Goga gosuwa mefmen keledai koma rot meidu?" 34Beda goga goroun gu rua oida, "Tuhan ocosu rot." 35Beda goga goroun keledai efer egens koma gu Yesus. Noba rua raha meifeti esij keledai egens koma, beda Yesus eifef esij keledai koma ejmeg. 36Askesi Yesus encira esij keledai egens koma, beda rusnok rufoukou ruhoda rerin meisoufa eneya noba rurosu moroju nou Yesus. Rua rutunggom mar insa koma erek rurougif gu Yesus. 37Yesus oira moroju ongga onjuj jeska memaga ofos Zaitun, noba esaga doida kota Yerusalem. Beda rusnok rufoukou ongga ricira morototuma jera Ofa rudou efaga ouka eteb noba risitit Allah. Rua ragot ruis mar ongga oufamofa eteb gu Yesus jeska rua ringk mar onswos ofoukou ongga Ofa ocunc rot sis fob. 38Rua ruis oida, "Oufamofa eteb rot raja egens kef ongga en oisouska Tuhan Allah. Eskeiramera eteb ah gu mebif noba rusnok nomnaga rufra Allah ofoka erek aksa eteb gu mebaga!" 39Erek koma beda, rusnok rineya ongga runt gu rusnok insa koma rifekesa ongga ebic Farisi ragot gu Yesus oida, "Akeina Guru, Bua bitaha joug bebin rusnok kef jeskaseda runois rot mar insa koma deika guru!" 40Beda Yesus oroun oida, "Ongga tenten bera, erek Didif dagot gu rua oida, 'Iker toumou,' beda mamu ongga ah jah sif tein rimesitit mar erek rua rinsitit insa koma ojgomu si." 41Nou ongga Yesus enesaga doida Yerusalem, beda Ofa eyajga kota koma jah kembin. Noba Ofa ebisa rot rusnok ongga ringker gij kota koma. 42Ofa agot oida, "Erek iwa ongga kota Yerusalem ijginaga rot mar ongga oufamofa ongga omorka eskeiramera eteb gu iwa deisef, beda idou omoroun Didif, tina guru. Jeska ebeibeyaif mar ongga oufamofa insa kef bera ah jejema jeska iwa ojgomu. 43Jefeda gij mona kahma beda mesa eteb ongga ofogog rot iwa bera rimen noba riker rejrej yeyin kota kef si. Jefeda enadaij nou iwa yuku jeska jinaga guru. 44Noba jeska iwa idou enebriyi gij rot oida Allah bera en skoita iwa fob guru, jefeda rua ongga rufogog insa koma bera rimedi iwa rot ahais doska noba rut keingg iwa jera yeyin iser gij kota efesi kef. Beda rua rumohoda yeyin kota kef onjoros mamu egens tein enah mesijma deika guru." 45Nou ongga Yesus oira gij momas ongga angh rejrej Mod Allah, beda Ofa ekemeji rusnok ongga ruhu mar jah suma. 46Ofa agot rot oga eteb oida, "Runggu gij Mar Efeyi Ebsi rot mar ongga Allah anggot erek kef oida, 'Dedin Mod egens bera nou rusnok ongga rum riteij gu Didif gij ojgomu. Tina iwa intunggom dedin Mod erek mod egens nou rusnok ongga rungkoreka mar jeskaseda ridemdemi gij!' " 47Gij orofosut mona bera Yesus oftuftu rusnok gij momas ongga angh rejrej Mod Allah. Tina ebirfaga imam-imam jera Guru-Guru agama jera ebirfaga Yahudi rineya ruhca moroju jeskaseda ragob Ofa. 48Tina rua rinek mona egens ongga adaij nou guru, jeska rusnok rufoukou riker rejrej Ofa jeskaseda rig mar ongga Ofa oftuftu gu rua ojgomuja.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\