Lukas 3

1Gij mona ongga raja Kaisar Tiberius ofoka ereij keingg rusnok monuh ofoukou erek tahun setka noba cinja fob, beda Pontius Pilatus ejerek gubernur gij monuh Yudea, noba Herodes ejerek raja egens gij monuh Galilea. Ofa efen mokosa Filipus ongga erek raja egens gij monuh Iturea jera monuh Trakhonitis. Noba gij mona insa koma tein, Lisanias erek raja gij monuh Abilene, noba Hanas jera Kayafas gerek gebirfaga imam-imam Yahudi ongga gofoka aksa eteb. 2Gij tahun insa koma tein bera Allah obk Yohanes, ongga Zakharia efen efesa, gij mona ongga ofa eker gu monuh ongga owowa. 3Jefeda ofa ecira rejrej monuh ongga angh gu mei Yordan efembra. Ofa oftuftu rusnok oida rua rita baptis jeskaseda rurocunc oida rimeesa joug rerin mar ongga oska fob, beda Allah osuna rot rerin mar ongga oska jeska rudou efesi. 4Koma jeni erek nabi Yesaya onggu rot sis eteb fob oida, "Osnok egens ongga eker gu mebi monuh ongga owowa bera ois gu rusnok oida, 'Ai juens beda Tuhan emesaga, jefeda iwa itunggom moroju egens ongga edeider nou Ofa. 5Iwa iji mebi gij meindoks nomnaga jeskaseda edeider. Iji memaga ofos jera memaga ofog oduma tein jeskaseda enaksa deika guru. Itunggom moroju ongga okeibibi jeskaseda aharuka. Itunggom moroju ongga esiri noba eifef jeskaseda edeider tein. 6Rusnok nomnaga rimek Ofa ongga Allah omobk jeskaseda eita eiteij ah ongga efeinah gu rusnok.' " 7Rusnok rufoukou doska rin skoita Yohanes jeskaseda ofa eita baptis gu rua. Yohanes agot gu rua oida, "Iwa bera irek rusnok ongga rufogog. Iwa isujohu rot oida iwa imosuwa jeska mar okum ongga emen jeska Allah ei? 8Ita mar ongga oufamofa jeskaseda irocunc oida iwa imeesa joug yeyin mar ongga oska fog. Iwa inagot oida, 'Mefmen meimowa Abraham, jefeda Allah eneita okum gu memef guru.' Erek koma guru, jeska adaij nou Allah otunggom Abraham efen meidebeser jeska mamu kef tein. 9Erek osnok egens ensejah nou of mega ongga efen efek guru, beda erek koma tein Allah ensejah nou ofra mar okum keingg rusnok ongga riteij ah oska. Beda Allah emeij rua gij mahmei meren." 10Beda rusnok insa koma rijeka gu Yohanes oida, "Erek koma jefeda memef motunggom mar erek meidu?" 11Beda Yohanes agot gu rua oida, "Idu ongga efen meisoufa erek ofoukou, beda ofa ekeba oknama skoita rua ongga rerin meisoufa guru. Noba idu ongga efen maat ofoukou, beda ekeba maat oknama gu rusnok ongga rerin maat egema guru." 12Beda rusnok ongga ruhoturu pajak nou raja Kaisar rin skoita Yohanes jeskaseda ofa eita baptis gu rua tein. Rua rijeka gu ofa oida, "Akeina, teinefa rot memefo? Memef motunggom mar erek meidu?" 13Beda Yohanes agot gu rua oida, "Iwa inohoturu pajak ongga ekirsa jeska meidu ongga raja ois gu iwa rot guru." 14Beda tentarer rineya rijeka gu Yohanes oida, "Akeina, teinefa rot memefo. Memef mutunggom mar erek meidu?" Beda Yohanes agot oida, "Iwa ineradgodu rusnok jeskaseda rimeita fifi gu iwa rot mar guru. Noba iwa inocunc rusnok enjgineg rourou erek oska guru. Idou eskeira rot yeyin ifons ojgomu." 15Gij mona insa koma rusnok rumom rudou efesi nou mona ongga Kristus emen tein. Noba rua rejekjeka rudou efesi rot oida Yohanes bera Kristus egens koma ongga emen ei era gurei? 16Erek koma beda Yohanes agot gu rua nomnaga oida, "Didif dira mei jeskaseda dita baptis gu iwa, tina gij mona ongga kahma bera osnok egens ongga ofoka aksa ekirsa jeska didif emen si. Noba disinsa dufoka aksa enadaij nou dugif gu mebi fogora dusuwa Ofa efen marfeb tumu sepatu jeska okoda tein jinaga guru. Jeska Ofa bera efen ofoka aksa ekirsa jeska Didif. Ofa bera emeita baptis gu iwa oisouska Efena Ebsi jera mah tein. 17Noba erek osnok egens agei menska jeskaseda eij gandum jeska mersa, beda erek koma tein Allah ensejah nou oga ojga rot rusnok rerin rita mar nomnaga fob. Noba erek osnok egens insa koma esah efen gandum ongga oufamofa gij mod, beda erek koma tein Allah ensejah nou oroun efen rusnok ongga runtunggom mar ongga oufamofa jah mebaga. Noba erek osnok egens insa koma eij gandum efen oforu ejeres gij mah, beda erek koma tein Allah emeij rusnok ongga runtunggom mar ongga oska ojgomu gij mah mei meren ongga et rua rot ah aibin ojgomuja." 18Erek koma beda Yohanes era mar orocunc enjgineg tein jeskaseda eisisi joug rusnok noba jeskaseda oftuftu rua rot Allah oga ongga oufamofa. 19Tina raja Herodes ofra mokosa efen mohona noba otunggom mar enjgineg tein ongga ofogog doska. Jefeda Yohanes etaha joug raja Herodes rot efen mar ongga oska insa koma ojgomu. 20Beda Herodes otunggom mar ongga ofogog ekirsa deika fogora ofa aha Yohanes gij mod oskusk. 21Tina gij mona ongga Yohanes eita baptis gu rusnok ros, beda ofa eita baptis gu Yesus. Noba askesi Yesus om eiteij gu Allah, beda mebaga ohoda 22noba Efena Ebsi Allah ojuj erek mem monggeta mos beda ah esij Yesus efembra. Beda Allah agot oga jeska mebaga oida, "Bua bera dedin edesa ongga dudou okora eteb rot, noba dudou eskeira eteb rot Bua tein." 23Gij mona ongga Yesus efen ari mega ofoj erek tahun setka orgomu fob, beda Ofa osokeij efen efarur. Noba gij mona insa koma rusnok rusujohu oida Yusuf bera Yesus efen efesa. Noba Yusuf efen meka Eli. 24Eli efen meka Matat, Matat efen meka Lewi, Lewi efen meka Malkhi, Malkhi efen meka Yanai, Yanai efen meka Yusuf. 25Yusuf efen meka Matica, Matica efen meka Amos, Amos efen meka Nahum, Nahum efen meka Hesli, Hesli efen meka Nagei. 26Nagei efen meka Maat, Maat efen meka Matica, Matica efen meka Simei, Simei efen meka Yosekh, Yosekh efen meka Yoda. 27Yoda efen meka Yohanan, Yohanan efen meka Resa, Resa efen meka Zerubabel, Zerubabel efen meka Sealtiel, Sealtiel efen meka Neri. 28Neri efen meka Malkhi, Malkhi efen meka Adi, Adi efen meka Kosam, Kosam efen meka Elmadam, Elmadam efen meka Er. 29Er efen meka Yesua, Yesua efen meka Eliezer, Eliezer efen meka Yorim, Yorim efen meka Matat, Matat efen meka Lewi. 30Lewi efen meka Simeon, Simeon efen meka Yehuda, Yehuda efen meka Yusuf, Yusuf efen meka Yonam, Yonam efen meka Elyakim. 31Elyakim efen meka Melea, Melea efen meka Mina, Mina efen meka Matata, Matata efen meka Natan, Natan efen meka Daud. 32Daud efen meka Isai, Isai efen meka Obed, Obed efen meka Boas, Boas efen meka Salmon, Salmon efen meka Nahason. 33Nahason efen meka Aminadab, Aminadab efen meka Amin, Amin efen meka Arni, Arni efen meka Hezron, Hezron efen meka Peres. 34Peres efen meka Yehuda, Yehuda efen meka Yakub, Yakub efen meka Ishak, Ishak efen meka Abraham, Abraham efen meka Terah, Terah efen meka Nahor. 35Nahor efen meka Serug, Serug efen meka Rehu, Rehu efen meka Peleg. 36Peleg efen meka Eber, Eber efen meka Salmon, Salmon efen meka Kenan, Kenan efen meka Arpakhsad, Arpakhsad efen meka Sem, Sem efen meka Nuh, Nuh efen meka Lamekh. 37Lamekh efen meka Metusalah, Metusalah efen meka Henokh, Henokh efen meka Yared, Yared efen meka Mahaleleel, Mahaleleel efen meka Kenan, Kenan efen meka Enos. 38Enos efen meka Set, Set efen meka Adam Adam efen meka Allah.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\