Lukas 5

1Gij mona juens bera Yesus onot doida meren Genesaret. Rusnok riskemba rimeradgoduma jeskaseda rut doida Ofa fogora rig rot Allah oga. 2Yesus ek meg egeka ot gu meren efembra. Rusnok ongga ruhca mos runsoka jeska meg insa koma fob noba runot rerin jala gu mei. 3Jefeda Yesus eifef meg egens ongga Simon efen jeskaseda oftuftu rusnok riskemba jeska meg egens koma. Beda Ofa obk Simon jeskaseda edei meg koma ai yes jeska meren efembra. 4Nou ongga Yesus oftuftu rusnok insa koma oisa fob, beda Ofa agot gu Simon oida, "Buku meg jah mei efen ojgomu, noba iwa isuwa yeyin jala jeskaseda iragei mos." 5Beda Simon oroun oida, "Akeina, gij motu aksa insa koma bera memef mereni rot ahais noba menagei mos egema tein guru. Tina jeska Bua bubk didif erek koma jefeda didif direni juens deika." 6Nou ongga rua rusuwa rerin jala deika fob beda rua ragei mos ofoukou doska, noba rerin jala doida nou ebga rot ojgomu. 7Jefeda rua ruis gu rerin mohujir ongga ringker gij meg egema jeskaseda rin noba rufij rua ruku jala rot mos ofoukou insa koma gij meg efesi. Jefeda meg koma doida nou ojuj gij mei rot. 8Nou ongga Simon ek mar insa koma, beda ofa ougif gu Yesus jah odou noba agot oida, "Tuhan, oufa nou bua bija jeska didif ojgomu, jeska didif bera direk osnok egens ongga efen mar ongga oska ofoukou fob." 9Simon jera efen mohujir insa koma rudou oubsaha eteb rot mos ofoukou ongga ranggei fob. 10Gij mona insa koma tein Yakobus jera Yohanes ongga Sebedeus efen efeserga ongga gefarur jera Simon tein godou oubsaha eteb rot. Beda Yesus agot gu Simon oida, "Binemeesa rot guru, jeska oisouska mona deisef bera bua bumohoturu rusnok nou Didif ojgomu." 11Beda Simon jera efen mohujir ruku meg jah meren efembra, beda rua raha mar insa koma nomnaga jah fogora ruroru Yesus. 12Gij mona juens bera Yesus encira jah kota egens. Orna egens ongga ofos efera okora eteb bera eker jah suma. Nou ongga ofa ek Yesus beda ofa esiri gu mebi jah Yesus odou noba erejgei Ofa oida, "Tuan, erek Bua budou os rot beda bita eskeira gu didif ojgomu." 13Erek koma beda Yesus osk efen etma beda ahtec ofa, noba agot oida, "Didif dudou os dita eskeira gu bua. Jefeda bita eskeira ojgomu!" Ainsa koma tein osnok egens koma eita eskeira fob. 14Beda Yesus agot gu ofa oida, "Bua binagot rot mar insa koma gu rusnok ebireira guru. Tina bua bija teisis skoita imam egens jeskaseda ofa eyajga joug bua fogora agot rot oida bua bita eskeira rot tenten fob. Beda bijeita mar ongga burougif gu Allah jeni Musa anggot rot sis fob jeskaseda rusnok enjgineg rimek fogora rimejginaga rot oida bua bita eskeira rot tenten fob." 15Tina rusnok rufoukou rifesij mar moguma rejrej monuh ofoukou rot mar ongga Yesus ontunggom fob. Jefeda rusnok riskemba rin skoita Yesus jeskaseda Ofa eita eskeira gu rua tein. 16Nou ongga mar insa koma oisa fob, beda Yesus ejeker gij monuh egens ongga owowa jeskaseda om eiteij gu Allah jah suma. 17Gij mona juens bera Yesus oftuftu mar gu rusnok. Beda rusnok Yahudi rineya ongga ebic Farisi jera rineya ongga Guru-Guru agama rineker jah suma. Rua rin jeska kota Yerusalem jera kota-kota ongga angh gij monuh Galilea jera monuh Yudea. Gij mona insa koma bera owesa efek jeska Tuhan ah gu Yesus, jefeda Ofa eita eskeira gu rusnok ongga marenir. 18Beda rusnok rineya rin skoita Yesus. Rua rurka osnok egens ongga ofumbohah esij mofka. Rua rudou os raha osnok egens koma jah Yesus odou. 19Tina rusnok riskemba ringker rejrej Yesus, noba enadaij nou rua ruira gij mod efesi jinaga guru. Jefeda rua rusok jah mod osum, noba ritki osnok egens koma jah skida mod mongosum. Beda rua ruhoda mebi efebr ongga runroka mod fogora ritki osnok egens koma degini gij mer efesi jah Yesus odou. 20Nou ongga Yesus ek oida rusnok insa koma rudou ororu Ofa rot tenten fob, beda Ofa agot gu osnok egens koma ongga ofumbohah oida, "Edohuj, Didif dusuna rot bebin mar ongga oska nomnaga jeska budou efesi fob." 21Beda rua ongga ebic Farisi jera Guru-Guru agama rutkonu oska rot mar ongga Yesus anggot. Jefeda rua ragot moguma oida, "Osnok egens kef bera erek idu fogora ohurmei mar skoita Allah erek komo? Jeska Allah esinsiyai bera ongga osuna rot rusnok rerin mar ongga oska ojgomu. Noba rusnok ebireira bera guru!" 22Tina Yesus ejginaga rot mar ongga rua runsujohu rot gij rudou efesi fob. Beda Ofa agot oida, "Iwa ijekjeka idou efesi osok gij mar insa koma rot meidu? 23Erek Didif dagot gu osnok egens koma oida, 'Dusuna rot bebin mar ongga oska fob.' Beda koma onocunc rot mar egema tein guru. Tina erek Didif dagot gu ofa oida, 'Bua bidebecki noba bicira ojgomu,' beda koma omorocunc rot dedin owesa efek si. 24Tina Didif dumocunc gu iwa rot oida Didif, ongga Rusnok Efesa, bera en gu mebif jeskaseda dusuna rot rusnok rerin mar ongga oska." Beda Yesus agot gu osnok egens koma ongga ofumbohah oida, "Bua bidebecki, bufra bebin mofka beda bija jah bebin mod." 25Beda ainsa koma tein, osnok egens koma edebecki ebeirens jah rusnok jah suma rudou, beda eita efen mofka noba eja gu efen mod rot odou ongga esitit gu Allah ojgomuja. 26Rusnok ongga ringk mar insa koma rudou oubsaha eteb rot. Beda rua tein risitit gu Allah rot mar insa koma. Rua ragot oida, "Deisef bera mimif mik mar onswos eteb doska!" 27Nou ongga koma oisa fob, beda Yesus orogna jeska mod insa koma beda Ofa ek osnok egens ongga ohoturu pajak eneker gij efen kantor efesi. Osnok egens koma bera efen ofoka Lewi. Beda Yesus agot gu ofa oida, "Bua buroru Didif ojgomu." 28Beda Lewi edebecki noba eja jeska mar insa koma nomnaga noba ororu Yesus. 29Erek koma beda Lewi ohoturu efen mohujir rufoukou gij efen mod jeskaseda rit maat morototuma jera Yesus. Rusnok rufoukou ongga ruhoturu pajak jera rusnok enjgineg tein rit maat morototuma jera goga jah suma. 30Tina rusnok rineya ongga ebic Farisi jera rineya ongga Guru-Guru agama rudou otkonu oska rot. Jefeda rua ruga erahah gu Yesus efen ruforoker oida, "Teinefa fogora Yesus jera iwa ongga Ofa efen ruforoker it maat morototuma jera rusnok ongga ruhoturu pajak jera rusnok enjgineg tein ongga erek oska erek komo!" 31Beda Yesus oroun gu rua oida, "Rusnok ongga rifaga eskeira bera runois rot dokter guru. Tina dokter en jeskaseda ofij rua ongga marenir ojgomu. 32Erek koma tein, Didif dinen skoita rusnok ongga rusujohu rot oida rerin rudou ongga ebsi komowa fob guru. Tina Didif din skoita rusnok ongga rijginaga rot oida rerin mar ongga oska fob jeskaseda rua rimeesa joug rerin mar ongga oska insa koma ojgomu." 33Beda rusnok ragot gu Yesus oida, "Yohanes efen ruforoker rinet maat gij mona juens guru tina rum riteij gu Allah ojgomu. Noba rua ongga Farisi rerin ruforoker rita mar erek koma tein. Tina gij orofosut mona bera bebin ruforoker rit maat jera rij mei tein ojgomuja. Erek koma rot meidu?" 34- 35Beda Yesus oroun oida, "Gij mona ongga rusnok rumohoturuma jera osnok orna egens ongga onskotu arja fob, beda rua rit maat morototuma noba rifaga ouka rot tein. Tina gij mona ongga orna egens koma eja jeska rua fob, beda rua rinet maat gij mona juens guru, tina rum riteij ojgomu." 36Beda Yesus agot rot mar orocunc egeka erek kef oida, "Erek rusnok rineb meifeti ongga efeinah jera meifeti ongga efeyei beda koma enadaij guru. Jeska meifeti ongga efeyei koma emegrina meisoufa ongga efeinah insa koma fogora emebga eteb deika. Noba meifeti ongga efeinah koma bera erek toga jeska meifeti ongga ensis tein. 37Erek koma tein anggur efei ongga efeinah bera runotkinaja gij mesina kambing ofos ongga efeyei guru. Jeska anggur efei ongga efeinah koma emefifij gij mesina kambing ofos ongga efeyei insa koma. Beda mesina koma emecka rot, noba anggur efei insa koma omotkinaja jeska. Noba mesina ongga efeyei insa koma eja erek oska efekeifa ojgomu. 38Jefeda anggur efei ongga efeinah bera rutkinaja gij mesina kambing ofos tein ongga efeinah ojgomu. 39Erek koma tein, rusnok ongga rij anggur efei ongga ensis fob bera rusujohu rot oida koma erek otka. Jefeda rua rukoja rot anggur efei ongga efeinah ojgomu. Rua ragot oida, 'Anggur efei ongga ensis bera oufa ekirsa.' "


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\