Lukas 7

1Nou ongga Yesus efesij mar insa koma nomnaga gu rusnok fob, beda Ofa eja jah kota Kapernaum. 2Ebirfaga tentara egens gij kota koma efen oforoka egens ongga omfij ongga maren eteb. Ofa odou okora eteb rot efen oforoka egens koma, tina ofa maren eteb noba doida nou anggos tein. 3Gij mona ongga ebirfaga egens koma eg rot oida Yesus en jah kota koma fob, beda ofa obk efen mohujir ongga ebirfager Yahudi rineya skoita Ofa. Rua rimerejgei Ofa jeskaseda Ofa en noba eita eskeira gu oforoka egens insa koma ongga maren eteb. 4Nou ongga rua rin skoita Yesus fob, beda rua rirejgei Ofa rot rudou ongkas oida, "Akeina, memef mois gu Bua jeskaseda Bua bin noba bufij osnok egens ongga obk memef skoita Bua ojgomu. 5Ofa jeska rua ongga kota Roma, tina ofa odou okora eteb rot mimif ongga Yahudi, noba ofa ofij memef jeskaseda mei Mod egens nou mom meiteij gij tein fob." 6Jefeda Yesus eja morototuma jera rua. Askesi Yesus esaga doida ebirfaga egens insa koma efen mod, beda ebirfaga egens koma obk efen mohujir rineya skoita Yesus jeskaseda ragot gu Ofa oida, "Akeina, enadaij nou Bua bin skoita dedin mod fogora bufonskos rot guru. Jeska bebin bufoka erek aksa ekirsa jeska didif ojgomu. 7Noba erek koma tein, mojenid rot ongga din skoita Bua, jeska bufoka aksa ekirsa jeska didif. Tina erek Bua bagot rot ojgomu, beda didif dudou ororu rot tenten oida dedin oforoka egens koma emeita eskeira si. 8Jeska didif tein dugif gu dedin ebirfaga oga. Noba dedin tentarer rugif gu dedin duga tein. Jeska erek didif dubk tentara egens oida, 'Bua bija,' beda ofa eja ojgomu. Noba erek didif dubk egema oida, 'Bua bin jah sif,' beda ofa en ojgomu. Noba erek didif dubk osnok egens ongga ofij didif rot oida, 'Bua butunggom mar kef,' beda ofa otunggom mar koma ojgomu." 9Nou ongga Yesus engg rot mar ongga ebirfaga egens koma anggot fob, beda Ofa odou oubsaha eteb rot ofa. Beda Ofa ekikif noba agot gu rusnok ofoukou ongga ruroru Ofa oida, "Ebirfaga tentara egens koma efen odou ongga ororu Didif rot tentenmen ojgomu. Jefeda Didif dinek rusnok egema tein gij monuh Israel nomnaga ongga ruroru Didif morototuma erek ofa koma enesi." 10Beda rusnok insa koma ongga rinja skoita Yesus bera ruksons jah ebirfaga egens koma efen mod. Nou ongga rua rinsaga jah suma beda rua rik, tina oforoka egens insa koma eskeira fob. 11Erek dektek deika guru, beda Yesus eja jah kota Nain. Noba Ofa efen ruforoker jera rusnok riskemba tein ruroru Ofa jah suma. 12Nou ongga Ofa ensaga doida montoj ongga omf joug kota egens koma, beda rusnok rurka osnok egens efaga jeska kota koma. Mar agos koma bera eja mesina efen efesa orna aki egens. Rusnok rufoukou jeska kota koma rurohrus ofa jah moksu. 13Nou ongga Yesus ek eja mesina egens koma beda Ofa odou okora eteb rot ofa, fogora Ofa agot gu ofa, "Ojaga, binebisa guru." 14Beda Ofa ojot desi mar agos koma noba agei mebera ongga mar agos enah esij. Beda rua ongga rurka mebera rot mar agos insa koma riker toumou. Beda Yesus agot oida, "Buforoka, bidebecki ojgomu!" 15Beda oforoka egens koma efena ebah sons fogora ofa edebecki noba agot mar. Beda Yesus oroun ofa skoita efen mosu. 16Rusnok ongga ringk mar insa koma rudou oubsaha eteb noba rua risitit mar gu Allah. Rua ragot oida, "Nabi ongga ofoka aksa eteb egens bera en skoita memef fob! Allah bera ombk Ofa jeskaseda ofij efen rusnok!" 17Beda rusnok rifesij moguma rot mar ongga Yesus ontunggom rejrej monuh Yudea jera monuh enjgineg tein. 18Erek koma beda Yohanes efen ruforoker rijagot gu ofa rot mar ongga Yesus ontunggom fob. Jefeda Yohanes ois gu efen goforoka gegeka. 19Beda ofa obk goga skoita Tuhan Yesus jeskaseda gejeka gu Ofa erek kef oida, "Akeina, Bua bera Kristus koma ongga Allah omobk skoita efen rusnok Israel ei, era memef mogog moroju rot osnok egens enjgineg ei?" 20Jefeda goforoka gegeka insa koma geja skoita Yesus noba gejeka gu Ofa oida, "Akeina, Yohanes ongga eita baptis gu rusnok, bera obk magef skoita Akeina jeskaseda majeka oida Bua bera Kristus ongga Allah omobk skoita efen rusnok Israel ei, era memef mogog moroju rot osnok egens enjgineg ei?" 21Gij mona insa koma bera Yesus eita eskeira gu rusnok ofoukou fob ni, Ofa ekemeji efena ofogog jeska rusnok rudou efesi ni, Ofa eita eskeira gu rusnok riskemba ongga riteij ofou ni. 22Jefeda Ofa oroun gu goga oida, "Goga goksons skoita Yohanes noba gagot gu ofa rot mar ongga goga gengg noba gengk fob. Jeska rusnok ongga riteij ofou bera rik mar fob ni, rusnok ongga rufumbohah bera rincira deika ni, rusnok ongga rufos efera okora eteb bera rita eskeira fob ni, rusnok ongga rusuw otuw bera rig mar fob ni, rusnok ongga ranggos bera rifena ebah sons ni, rusnok ongga rufojingki bera ringg rot Allah oga ongga oufamofa fob ni. 23Allah emeita oufamofa eteb gu rusnok ongga rudou onokoja Didif rot mar ongga Didif duntunggom fob guru." 24Nou ongga Yohanes efen goforoka insa koma geja fob, beda Yesus agot gu rusnok rufoukou jah suma osok gij Yohanes oida, "Sis fob, gij mona ongga Yohanes engker gij monuh ongga owowa ros, beda iwa ineja jah suma jeskaseda ik osnok egens ongga erek mosodum ofok ongga mof okirc ojgomu guru. 25Noba iwa inek osnok egens ongga ergi meisoufa ongga ongkoska eteb jah suma guru. Rusnok ongga rirgi meisoufa erek koma bera riker gij raja efen mod ojgomu. 26Tina iwa ik osnok egens erek meidu jah suma? Iwa ik osnok egens ongga erek nabi ojgomu. Erek koma tina ofa efen ofoka ongga ekirsa jeska nabi enjgineg. 27Jeska sis eteb fob runggu gij Mar Efeyi Ebsi osok gij mar ongga Allah anggot gu Kristus osok gij Yohanes. Ofa agot oida, 'Didif dumobk dedin osnok egens eja okag rot Bua jeskaseda esejah rusnok rudou efesi nou mona ongga Bua bimen.' 28Noba ongga tenten bera Yohanes efen ofoka ongga aksa ekirsa jeska rusnok nomnaga ongga ringker gu mebif fob. Erek koma tina rusnok ongga riker gu mebaga ongga runok ofoka gij jinaga guru, rua bera rerin rufoka ongga aksa ekirsa jeska Yohanes." 29(Rusnok nomnaga jera rua ongga ruhoturu pajak tein ringg rot mar ongga Yesus anggot insa koma. Beda rua ragot moguma oida, "Mar ongga Ofa omftuftu rot Allah oga bera erek tenten ojgomu." Rua ranggot mar erek koma jeska sis fob Yohanes eita baptis gu rua tein. 30Tina rua ongga ebic Farisi jera rua ongga Guru-Guru agama rukoja mar ongga Allah oga eris rot nou rua ojgomu. Rua rita rudou erek koma jeska rua rudobu joug rita baptis jeska Yohanes ojgomu. 31Beda Yesus efesij mar deika oida, "Rusnok ongga ringker gij mona deisef bera erek ruforoker ongga rahaisomu gu moroju. 32Rineya ruis gu rerin ruhujir oida, 'Memef mof medemer nou iwa jeskaseda iwa yuka, tina iwa inouka rot guri. Beda memef mof medemer jeskaseda idou oubsaha noba ebisa rot, tina iwa inebisa rot guri!' Mar egema tein ongga rua rutunggom bera eneita ruforoker koma rudou eskeira rot guru. 33Koma erek rusnok ongga riker gij mona ebeibeyaif tein. Jeska gij mona ongga Yohanes en, beda ofa enej anggur efei guru, noba ofa enet maat gij mona juens tein guru. Tina rusnok rudou eneskeira rot ofa guru. Rua ragot oida efena ofogog egens oira gij odou efesi fob ojgomu. 34Beda ebeibeyaif Didif, Rusnok Efesa, din fob. Noba Didif dij anggur efei noba dit maat orofosut mona tein, tina rusnok rudou eneskeira rot Didif guri. Rua ragot oida didif dit maat ofoukou noba dibirfaga erebibei rot anggur efei ojgomu. Noba rua ragot oida Didif dita mar ongga oska, jeska dedin edohujir rirek rusnok ongga ruhoturu pajak jera rusnok enjgineg tein ongga rua rusujohu rot bera erek oska. 35Tina gij mona ongga rusnok rik rusnok rineya rerin rita mar ongga oufamofa ojgomu, beda koma omorocunc rot tenten oida Allah efen odou ongga ebriyi gij mar erek eteb ekirsa fob." 36Osnok egens jeska ebic Farisi ongga ofoka Simon bera erejgei Yesus jeskaseda en noba get maat morototuma jera ofa. 37Ojaga egens ongga efen mar ongga oska ofoukou eker gij kota koma. Nou ongga ofa engg rot oida Yesus en fob noba Ofa et maat gij mod ongga Simon efen, beda ofa eja jah suma. Noba ofa orka fanin egens ongga ebera rot miniyi ongga efen ensesa jah suma tein. 38Beda ofa es okeibi gu mebi gu Yesus ejmeg noba ebisa. Beda ofa ot Yesus aki rot efen eitoh ongga embisa. Noba ofa era efen ebirfaga efeji ongga akseij fogora orosuna Yesus aki. Beda ofa onsa Yesus aki noba otkinaja efen miniyi insa koma esij Yesus aki. 39Nou ongga Simon engk rot mar insa koma beda ofa osujohu gij odou efesi oida, "Yesus kef bera erek nabi guri, jeska Ofa enejginaga rot oida ojaga egens kef ongga ahtec efen aki bera erek rua ongga oska eteb ojgomu guru! Ojaga egens kef bera efen mar ongga oska ofoukou roso!" 40Erek koma beda Yesus agot gu Simon oida, "Simon, Didif dudou os dagot rot mar egens gu bua." Beda Simon agot oida, "Akeina, meidu bera koma?" 41Beda Yesus agot gu oida, "Osnok egens eita fifi gu gosnok gegeka. Noba gij mona kahma deika beda goga gomoh fifi koma sons gu ofa ojgomu. Osnok egens esma fifi ribu wuntin cinja, noba osnok egema eita fifi ribu setka cinja. 42Gij mona egema deika beda goga gonoh fifi insa koma gu ofa sons guru, jeska gegan fifi eneya deika guru. Jefeda osnok egens ongga efen mar okowu insa koma osuna rot mar okowu koma jeska goga ojgomu. Jefeda idu jeska goga insa koma bera ongga emeita odou ongga eskeira eteb ekirsa noba ongga odou okora rot ofa erek ekirsa?" 43Beda Simon oroun oida, "Didif dusujohu rot oida osnok egens ongga esma fifi ribu wuntin cinja bera odou eskeira noba odou okora rot ofa erek ekirsa." Beda Yesus agot oida, "Bua banggot rot tenten fob." 44Beda Yesus eyajga ojaga egens koma noba agot gu Simon oida, "Bua bik ojaga egens kef. Didif din jah bebin mod, tina bua bineita mei eneya jeskaseda dut dedin daki guri. Tina ojaga egens kef bera era efen eitoh orot daki fob. Noba ofa era efen ebirfaga efeji ongga akseij fogora orot dedin daki tein. 45Tina gij mona ongga Didif duira gij bebin mod, beda bua bunonsa dumnu erek buisu Didif tein guri. Tina nou ongga duira gij bebin mod onjoros ebeibeyaif tein bera ojaga egens kef onsa daki ojgomuja. 46Bua bunotkinaja miniyi ongga efen ensesa eneya esij dibirfaga guri. Tina ojaga egens kef bera otkinaja miniyi ongga efen ensesa esij daki fob. 47Jefeda ongga tenten bera, Didif dunsuna rot ofa efen mar ongga oska ofoukou jeska odou efesi fob. Jeska ofa oncunc rot oida ofa odou okora eteb rot Didif ojgomu. Tina rusnok ongga rusujohu oida rerin mar ongga oska erek ai oskiyai ojgomu, beda rerin rudou ongga okora rot Didif erek ai oskiyai ojgomu." 48Beda Yesus agot gu ojaga egens koma oida, "Asoka, bebin mar ongga oska bera Didif dunsuna jeska budou efesi fob." 49Beda rusnok enjgineg ongga rint maat morototuma jera Yesus rimejekema oida, "Ofa kef bera idu fogora Ofa osuna rot rusnok rerin mar ongga oska erek komo?" 50Tina Yesus agot gu ojaga egens koma oida, "Jeska budou ororu Didif rot tenten fob, jefeda koma bera ongga oskotu bua jeska bebin mar ongga oska fob. Bua bija rot budou ongga eskeiramera ojgomuja."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\