Matius 25

1Yesus agot oida, "Mona ongga Allah ofoka ereij keingg rusnok bera erek kef: Gij mona juens beda rujowu rufok setka rurka rerin lampu eisa fogora rija jeskaseda rurodosu igers egens ongga emen. 2Rujowu rufok cinja jeska rua insa koma bera rudou efesis, noba rufok cinja ongga rineya bera rudou osumsumu ojgomu. 3Rua ongga rudou osumsumu bera rurka rerin lampu eisa tein, tina rua runorka mini mah egema dokun nou rerin lampu insa koma guru. 4Erek koma tina rua ongga rudou efesis bera rurka mini mah egema dokun erek ofoukou nou rerin lampu. 5Rua nomnaga bera riker nou igers egens insa koma erek dektek, tina ofa enen enesi. Jefeda rua ruhnohnoha fogora rah ahaingkongka jeska fob. 6Erek koma beda erek motu deis ros, beda rua rig osnok egens agot rot oga eteb oida, 'Igers ai juens beda emesaga jah sif! Iwa in noba irodosu ofa!' 7Beda rujowu rufok setka insa koma rusoyu fogora rita rerin lampu eisa jeskaseda rija skoita igers egens insa koma. 8Beda rujowu ongga rudou osumsumu ragot gu rua ongga rudou efesis oida, 'Ihujir, iwa ita yeyin mini mah egema gu memefi, jeskaseda mefmen mini mah oisa noba lampu eneisa deika guri.' 9Tina rua ongga rudou efesis bera ragot oida, 'Memef meneita mefmen mini mah egema gu iwa guru. Jeska mefmen mini mah nou mimif nomnaga bera enadaij guru. Iwa ija jah moutoko beda ingk mini mah egema deika ojgomu.' 10Jefeda rua ongga rudou osumsumu insa koma rija jah moutoko jeskaseda ringk mini mah nou rerin lampu deika. Tina askesi rua rincira jah moutoko ros, beda igers egens koma ensaga fob. Beda rujowu ongga rinsejah nou ofa jah suma jera rerin lampu ongga eisa ros bera ruroru ofa jah efen mod. Beda rusnok ruf montoj joug rot ahais, noba rua nomnaga ruina maat keingg eteb jah suma. 11Gij mona juens deika, beda rujowu ongga rijengk mini mah deika bera rinsaga gu igers efen mod tein. Rua rut gu montoj mod egens koma beda ruis oida, 'Tuano, memef tein modou os moira gij bebin modo!' 12Tina igers egens koma agot gu rua oida, 'Iwa inoira jinaga guru, jeska didif dinejginaga rot iwa guru.' " 13Beda Yesus agot deika oida, "Iwa yut joug rot idou ongga efesis tein, jeska iwa inejginaga rot mona kenefo era aras egaho fogora Didif dumoksons en gu mebif guru." 14Yesus agot oida, "Mona ongga Allah ofoka ereij keingg rusnok bera erek kef: Sis fob osnok orna egens ensejah mar jeskaseda ecira jah monuh enjgineg. Jefeda ofa omohoturuma jera efen rusnok ongga rumfij ofa jeskaseda rucunc rot idu ongga rimagei efen fifi gij mona ongga ofa eja fob. 15Ofa eita efen fifi koma gu rua ororu jeni osnok egens egens efen owesa efek. Ofa ekeba efen fifi emas erek ribu cinja skoita osnok egens. Beda ofa ekeba efen fifi emas erek ribu egeka skoita egema. Beda ofa ekeba efen fifi emas erek ribu egens gu egema. Beda ofa eja jah monuh enjgineg. 16Erek koma beda osnok egens ongga esma fifi emas erek ribu cinja era fifi insa koma orohca efen ofou dokun deika. Jefeda ofa esma fifi koma efen ofou ogun dokun erek ribu cinja deika. 17Erek koma tein, osnok ongga egeka otunggom mar erek koma rot efen fifi emas ribu egeka tein. Jefeda ofa esma fifi koma efen ofou ogun dokun erek ribu egeka deika. 18Tina osnok egens ongga esma fifi emas ribu egens bera eji mebi beda edemi fifi insa koma gij mebi efesi ojgomu. 19Erek mona egema deika fob, beda rusnok insa koma rerin ebirfaga egens oksons jah efen monuh insa koma. Beda ofa ejeka joug efen rusnok insa koma ongga rumfij ofa rot efen fifi. 20Osnok egens ongga esma fifi emas ribu cinja sis fob en skoita ebirfaga egens koma noba eita ebirfaga efen fifi insa koma sons gu ofa. Beda agot oida, 'Tuan, sis fob bua bita fifi emas ribu cinja gu didif. Beda didif dira fifi koma durohca fogora disma efen ofou erek ribu cinja dugun dokun deika.' Beda ofa eita fifi ongga ogun dokun deika insa koma gu efen ebirfaga tein. 21Beda ebirfaga egens koma agot gu ofa oida, 'Bua bunroru dedin duga rot tentenmen fob. Bua buntunggom mar ongga oufamofa eteb nou didif fob. Bua buroru dedin duga gij mar insa koma ongga erek oskiyai rot tenten fob, jefeda didif dumocunc bua jeskaseda bagei dedin mar ongga erek ofoukou ekirsa deika. Bua buira jera didif noba budou efaga ouka eteb morototuma jera didif rot ojgomu.' 22Erek koma beda osnok egens ongga esma fifi emas ribu egeka en noba eita fifi ribu egeka insa koma sons gu efen ebirfaga egens koma. Beda ofa agot gu efen ebirfaga egens koma oida, 'Tuan, sis fob bua bita fifi emas ribu egeka gu didif. Beda didif dira fifi koma durohca fogora disma efen ofou erek ribu egeka dugun dokun deika.' Beda ofa eita fifi ongga ogun dokun deika insa koma gu efen ebirfaga tein. 23Beda ebirfaga egens koma agot gu ofa oida, 'Bua bunroru dedin duga rot tentenmen fob. Bua buntunggom mar ongga oufamofa eteb nou didif fob. Noba jeska bua buroru dedin duga gij mar insa koma ongga erek oskiyai rot tenten fob, jefeda didif dumocunc bua jeskaseda bagei dedin mar ongga erek ofoukou ekirsa deika. Bua buira jera didif noba budou efaga ouka eteb morototuma jera didif rot ojgomu.' 24Erek koma beda osnok egema ongga esma fifi emas ribu egens en skoita efen ebirfaga egens koma noba agot oida, 'Tuan, didif dijginaga rot oida bua bera bita mar rot budou ongga efesis eteb. Jeska bua bera erek osnok egens ongga enerefa maat efej guru, tina bua bisma efen efek rot ojgomu ros. Noba bua bera erek osnok egens ongga enerebirma maat efej guru, tina bua bisma efen efek rot ojgomu ros. Noba bua bera erek osnok egens ongga enera maat efej enerebirma guru, tina bua bisma efen efek rot ojgomu ros. 25Didif dimeesa rot bua ojgomu, jefeda didif diji mebi noba didemi bebin fifi koma gij mebi efesi jeskaseda eneseiseifa guru. Noba ebeibeyaif didif dita bebin fifi insa koma sons gu bua.' 26Beda ebirfaga egens koma agot gu ofa oida, 'Bua bunororu dedin duga rot tenten guru. Bua bera erek osnok egens ongga oska noba odou eskes tein ojgomu. Bua bijginaga rot oida didif bera erek osnok egens ongga enerefa maat efej guru, tina didif disma efen efek rot ojgomu ros, era erek osnok egens ongga enera maat efej enerebirma guru, tina didif disma efen efek rot ojgomu ros. 27Jefeda teinefa fogora bua binesah dedin fifi insa koma gij mod ebsi jeskaseda disma fifi koma efen ofou ogun dokun deika guri! 28Jefeda didif dita fifi ribu egens koma jeska bua, noba dimeita gu ofa insa koma ongga efen fifi ribu setka fob ojgomu. 29Erek koma jeska rusnok ongga rerin mar egema fob, bera rimesma mar erek ekirsa deika si. Rua rerin mar ongga adaij nou. Tina rusnok ongga rerin mar erek ai oskiyai ojgomu, beda rerin mar ongga ai oskiyai koma tein bera eseiseifa jeska rua si.' 30Beda ebirfaga egens koma agot deika oida, 'Iwa yagei osnok egens kef ongga onororu dedin duga rot tenten guru. Beda ij ofa gij monuh motkobah ojgomu. Beda ofa emeita efera okora eteb jah suma ojgomuja.' " 31Beda Yesus agot deika oida, "Gij mona ongga Didif, Rusnok Efesa, duksons jah mebif jera Allah efen malaikat-malaikat ofoukou, beda Didif dimeker gu rusnok rifekesa erek raja egens noba dumoga ojga rot rusnok nomnaga rerin rita mar. 32Rusnok jeska monuh nomnaga bera rumohoturuma jah suma. Beda Didif dimekeba rusnok insa koma gij ebic egeka erek osnok egens ongga ekeba efen domba-domba gij ebic egens noba efen kambing-kambing gij ebic egema. 33Beda Didif dumocunc rusnok ongga rerin rita mar ongga oufamofa jeskaseda riker gu dugnosk. Noba Didif dumocunc rusnok ongga rerin rita mar ongga oska jeskaseda riker gu digris. 34Beda Didif, ongga erek Raja egens, bera dimagot gu rusnok ongga riker gu dugnosk oida, 'Iwa bera isma oufamofa eteb jeska dedin Akeina Allah. Jefeda iwa in noba iker gij Akeina efen monuh mebaga ojgomu. Ofa ensejah monuh insa koma nou iwa gij mona ongga Ofa otunggom mebif nomnaga fob. 35Jeska gij mona ongga mosona ongk Didif sis fob, beda iwa ita maat gu Didif fob. Noba gij mona ongga magon en Didif sis fob, beda iwa ita mei gu Didif jeskaseda dij fob. Noba gij mona ongga Didif din skoita iwa erek dusodosa gij yeyin monuh sis fob, beda iwa iroun Didif rot idou ongga eskeira fob. 36Noba gij mona ongga dedin meisoufa ongga enadaij sis fob guru, beda iwa ita meisoufa egema gu Didif fob. Noba gij mona ongga marenid sis fob, beda iwa yufij Didif jeskaseda diskeira fob. Noba gij mona ongga rusnok rikris Didif jah mod oskusk, beda iwa injogog Didif jah suma jeskaseda yufij Didif rot.' 37Beda rusnok ongga oufamofa insa koma rimagot gu Didif oida, 'Tuhan, sis fob memef menek mosona ongk Bua guru, noba meneita maat gu Bua guru. Memef menek magon en Bua guru, noba meneita mei gu Bua guru. 38Memef menek Bua erek busodosa gij memef mefmen monuh guru, noba monoroun Bua erek koma guru. Memef menek Bua bicira rot meisoufa ongga enadaij guru, noba meneita meisoufa egema gu Bua guru. 39Memef menek Bua erek marenib guru, noba menek Bua gij mod oskusk guru. Noba memef monojogog Bua jah suma tein guru.' 40Beda Didif dumoroun gu iwa oida, 'Ongga tenten bera, gij mona ongga iwa itunggom mar insa koma skoita rusnok ongga erek onok ofoka tein gij guru ongga ororu Didif fob, beda koma morototuma erek iwa intunggom mar insa koma nou Didif tein ojgomu.' 41Beda Didif dimagot gu rusnok ongga oska ongga riker jah digris oida, 'Iwa ija jeska Didif ojgomu! Iwa bera imesma mar okum eteb jeska Allah si! Iwa ija jah mahmei meren efen eisa egigir rot ah aibin ojgomuja. Sis fob Allah ensejah mahmei meren koma nou Bilis jera efen malaikat-malaikat ongga oska tein. 42Jeska gij mona ongga mosona ongk Didif fob, beda iwa ineita maat egema tein gu Didif guri. Noba gij mona ongga magon en Didif fob, beda iwa ineita mei egema tein gu Didif guri. 43Jeska gij mona ongga Didif din skoita iwa erek dusodosa gij yeyin monuh sis fob, beda iwa inoroun Didif rot idou ongga oufamofa jinaga guri. Noba gij mona ongga dedin meisoufa ongga erek enadaij sis fob guru, beda iwa inofij Didif rot meisoufa egema tein guri. Noba gij mona ongga marenid noba rusnok rikris Didif jah mod oskusk fob, beda iwa inojogog Didif era inofij Didif jinaga guri.' 44Erek koma beda rua rimagot gu Didif oida, 'Tuhan, memef menek mosona ongk Bua sis fob guru. Noba memef menek magon en Bua sis fob guru. Memef menek Bua erek busodosa gij mefmen monuh sis fob guru. Noba memef menek Bua rot bebin meisoufa ongga enadaij guru. Memef menek Bua gij mod oskusk sis fog guru fogora monofij Bua rot mar insa koma nomnaga guru.' 45Beda Didif dimagot oida, 'Ongga tenten bera gij mona ongga iwa inofij rusnok enjgineg ongga runok rufoka tein gij guru rot mar insa koma nomnaga sis fob guru, beda koma morototuma erek iwa inofij Didif rot mar insa koma tein guru.' 46Beda Didif dumobk rua insa koma jah mahmei meren fogora rimesma mar okum eteb jah suma rot mona ongga ah aibin ojgomu. Tina rua ongga runtunggom mar ongga oufamofa sis fob bera rimesma eiteij ah ongga ah aibin ojgomuja."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\