LUKI 3

1Ji Taibiriɔs woteni a Maha Wai, ngi vooi yee puu-mahu-lɔɔlui hu mia Pɔntiɔsi Paileti woteni a ti gɔvinei Judea yakɛi ma, Hɛlɔd mia mahɛi yɛla a ngie Galili, kɛɛ ngi ndee-hindoi Filipi mia mahɛi yɛla a ngie Ituria kɛɛ Trakonitis, Lisanias mia mahɛi yɛla a ngie Abileen; 2a yee watii na wɔɔ, Anas ta Kaiafas mia ti yɛni a saagbuableisia kpɛlɛɛ ti mahu gbakolongaa. Yee kpelemɛi na ma mia Ngewɔ-yia lelei yee dii wuni Jɔn lii hu, Sakaraya hindoloi, miando ŋanya lɔlei hu. 3Kɛ Jɔn hiyenga i li i jɛsia ndɔlei na hu gbi ta toli a Jɔdan, a lewe a Ngewɔ-layie le yɛ, “A wote wu gbele wu hinda-nyamu wieleisia ma, wu pie ngi wu jumbui wua wu ma kɛ Ngewɔ a manulɔ wu ma ti va.” 4Kia nyɛingɔ la Ngewɔ-layia-lemɔi Aisaya buku nyɛingɔi hu yɛ: “Numu yila woi lɔ gbuama ŋanya lɔlei ma a nde yɛ: ‘A humbu a pelei la kaka Ndemɔi wɛ; A pele wɔnangɔ la ngi wɛ jiava hu! 5Mahoungɔe kambo gbi la i ve a pɔlɛi, mbimbili gbi taa ngiyei ti wunga i hɛwu. Mahoungɔe wu pele huganungɔisia wɔna, kɛɛ wu pie pele-hu kpuja kpuja-ngɔisia ti hu i gbongbo nɛwɛnɛwɛ. 6“ ‘Na wiengaa, nungaa lasi gbi lekee ngelebu, ta gulɔ ti Ngewɔ bawoyɛi hu lɔ i ndanga ti va!’ ” 7Nungaa vahangaa ti gbuailɔ tangaahu ti wa Jɔn gama kɔɔ i ti wua. Jɔn ndeilɔ ti ma yɛ: “Wua, wu kali goohu leengeisia! Yelɔ i wu lahiini yɛ wu gu wu wila kpalɛi na ma Ngewɔ longɔ yɛla i njooyo wu mahu? 8A hindei nasia wie ti mahoungɔ ta kɛ a numu gbi kɛ wu wotenga wu gbelenga wu jumbuisia ma. Kɛɛ waa tɔtoo a ndela wu nyɔunyɔ ma wuɛ Ebraham mia wu maada le wɔɔ. Ngi nde wu ma na, kɛ Ngewɔ a gulɔ i gaŋaa gɔtii jisia wumbu, i ti wote a ndengaa Ebraham va! 9Kiahuna, konii lɔ laani nguliisia bu ti wɔɔva ti hapeisia ma; ngulii na gbi lekee ii wuailɔ a ngua yekpe gbi, ta pɔɔlɔ i gula, ti tewe-tewe, ti pili ngɔmbui ya i mɔ na.” 10Nungeisia ti Jɔn humɔlilɔ tɛ, “Gbɔɔ hɔ ma pie, kiahuna na?” 11I poteilɔ i nde ti ma yɛ, “Numui na gbi lekee ndoma fele i ngi yeya, ma a houlɔ i yee ngilayee ve numui na wɛ ndoma gbi ii ngi yeya; tawao numui na mɛhɛɛ a yɛ ngi yeya, i numui na gɔhu mɛhɛɛ vɛli a yɛ ngi ma.” 12Pawa wɔyɔblɛisia lɛɛnga ti wailɔ Jɔn gama kɔɔ i ti wua, kɛ ti ngi humɔlinga tɛ, “Kaamɔ, gbɔɔ ma pie?” 13I poteilɔ i nde ti ma yɛ, “Wa kaava navoo gbi wɔyɔ nungɛsia yeya, i lewe yee na ma kɛngɔ a wue ta fe.” 14Kɔgɔbleisia lɛɛnga bɛɛ ti ngi humɔlilɔ tɛ, “Mua bɛɛ, gbɔɔ ba nde mu ma? Gbɔɔ ma a hou mu wɛ pieva?” Jɔn ndeilɔ ti ma yɛ, “Waa navoo hou numu gbi yeya a woya ɔɔ waa baa numu gbi ma hindei na va ngi wie ii le. Wu lii i lɛli a navoei na ta wu pawala.” 15Nungeisia ti yɛlɔ ndiiloma hu tuuŋ ta gilila ti nɛmahu tɛ Ngewɔ Maha-heingɔi na ti yɛ a kulɔ gbe wie fa, ta toli a Mɛsaya, tɛnga tamia yɛla a Jɔn. 16Faale, Jɔn ndeilɔ ti kpɛlɛɛ ma yɛ, “Nya ngi wu wua ma a njɛi lɔ, kɛɛ numu lɔ wama nya wooma, na kpaya ngi wɛ i lewe nya ndɛi ma. Nya ngii gbekpeni kulobɛɛ ngi gɔwɛi mayeyei vulova. Ta, a wu wua a Ngewɔ Yafei lɔ kɛɛ a ngɔmbui. 17Ngi vɛlɛi lɔ ngi yeya a ngi ba-yangangɔi mayafɛ la, i tɛ ngi gbuwui la; kɛɛ, a yee mbagɛi mɔlɔ fo a ngɔmbui na ɛɛ lufe kunafɔ va.” 18A pele gboto gɛwɛnga hu wee, Jɔn i Ngowili Yekpei leilɔ nungeisia ma, a gbɔnda ti ma gbeva ti wie-hinda-nyamuisia ma. 19Kɛɛ, Jɔn i Maha Wai Hɛlɔd lahiilɔ, Hɛlɔdias va, ngi ndee hindoi nyahɛi na i kpuani ngi yeya, i pote a ngi wo, kɛɛ hinda-nyamu gboto wekanga va i yɛ pieni. 20Na wooma, Hɛlɔd i hinda-nyamu wa wielɔ tewengɔ nasia kpɛlɛɛ ma wɔɔ gba i yɛ welani a piela, a Jɔn houla i pu kpindiwɛlei bu. 21Ji Jɔn yɛ kpɔyɔni a nungeisia kpɛlɛɛ wuala, i Yesu bɛɛ wuailɔ. Kia Yesu i yɛ hɛɛma Ngewɔ ma, ngelei lawoilɔ, 22kɛ Ngewɔ Yafei i gbuanga na, kpuangɔ a bomukulo, i yɛi i hɛlɛ ngi mahu. Kɛ ngo gbuanga aijɛnɛ i nde ngi ma yɛ, “Bia mia nya nda liima Hindo-loi a bie. Nya lii lɛlingɔe bi va.” 23Watii na wɔɔ Yesu tɔtooni a ngi yengei wiela, ngi vooi gungɔ yɛla kinɛiŋ a numu-gbɔyɔngɔ-mahu-puu lɔ. Nungeisia ti yɛlɔ a gili a Yesu tɛ Josɛf mia i ngi leni. Josɛf yɛ gbuani wɔɔ Hɛli hu lɔ. 24Hɛli bɛɛ i gbuani Matati hu lɔ, Matati i gbua Liivai hu, Liivai i gbua Mɛlsi hu, Mɛlsi i gbua Jannai hu, Jannai i gbua Josɛfi hu, 25Josɛfi i gbua Matatiasi hu, Matatiasi i gbua Emɔs hu, Emɔs i gbua Nehum hu; Nehum i gbua Ɛlsi hu, Ɛlsi i gbua Nagai hu; 26Nagai i gbua Maat hu, Maat i gbua Matataiasi hu, Matataiasi i gbua Semein hu; Semein i gbua Josɛk hu, Josɛk i gbua Joda hu, 27Joda i gbua Joana hu, Joana i gbua Resa hu, Resa i gbua Jɛrubebɛl hu, Jɛrubebɛl i gbua Sialtiɛl hu, Sialtiɛl i gbua Nɛri hu, 28Nɛri i gbua Mɛlsi hu, Mɛlsi i gbua Adi hu, Adi i gbua Kosam hu, Kosam i gbua Ɛlmadam hu, Ɛlmadam i gbua Ɛri hu, 29Ɛr i gbua Jɔsua hu, Jɔsua i gbua Ɛlisa hu, Ɛlisa i gbua Jorim hu, Jorim i gbua Mattat hu, Mattat i gbua Liivai hu, 30Liivai i gbua Simiɔn hu, Simiɔn i gbua Juda hu, Juda i gbua Josɛfi hu, Josɛfi i gbua Jonam hu, Jonam i gbua Ɛliakim hu, 31Ɛliakim i gbua Mɛlea hu, Mɛlea i gbua Mɛna hu, Mɛna i gbua Mattata hu, Mattata i gbua Netan hu, Netan i gbua Devidi hu, 32Devidi i gbua Jɛsi hu, Jɛsi i gbua Obɛd hu, Obɛd i gbua Boasi hu, Boasi i gbua Salmɔn hu, Salmɔn i gbua Nasɔn hu, 33Nasɔn i gbua Aminadab hu, Aminadab i gbua Admin hu, Admin i gbua Aani hu, Aani i gbua Hɛsrɔn hu, Hɛsrɔn i gbua Pɛrɛsi hu, Pɛrɛsi i gbua Juda hu, 34Juda i gbua Jekɔpi hu, Jekɔpi i gbua Aisaki hu, Aisaki i gbua Ebraham hu, Ebraham i gbua Tera hu, Tera i gbua Nehɔ hu, 35Nehɔ i gbua Sɛrɔg hu, Sɛrɔg i gbua Ren hu, Ren i gbua Pɛlɛgi hu, Pɛlɛgi i gbua Ɛba hu, Ɛba i gbua Sɛla hu, 36Sɛla i gbua Kainan hu, Kainan i gbua Afasad hu, Afasad i gbua Sɛɛm hu, Sɛɛm i gbua Noa hu, Noa i gbua Lamɛk hu, 37Lamɛk i gbua Mɛtusela hu, Mɛtusela i gbua Inɔk hu, Inɔk i gbua Jarɛd hu, Jarɛd i gbua Mahalaleel hu, Mahalaleel i gbua Kenan hu, 38Kenan i gbua Ɛnɔs hu, Ɛnɔs i gbua Sɛt hu, Sɛt i gbua Adam hu, Adam na Ngewɔ i tolini a ngi loi yee hindo-yeei.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\