1 Koriŋte hay 10

1Malamar ga hay, wu nakə a ge bo ahəl niye ta bəba təte kway hay aye, a seŋ na, mâ makumaw a gər. Mbəlom kə dərəzl tay ha nəteye tebiye tə makukulek. Nəteye tebiye ta tas ta bəlay nakə tə zalay Bəlay Ndozza aye. 2Nəteye tebiye Mbəlom ka dzəhuɓ tay ha mə makukulek ada ma dəlov hərwi ada tâ təra nəteye madzapa eye tə Musa. 3Nəteye tebiye ta nda wu mənday eye nəte nakə a yaw mə mbəlom aye, 4ada nəteye tebiye ta sa yam eye nəte nakə Mbəlom a vəlatay aye dərmak. Yam nakay na, yam nakə a gəzaw abəra ma hotokom aye. Maa vəlatay hotokom niye na, Mbəlom. Hotokom eye niye na, Kəriste ada a laka tay ha. 5Kwa taɗə ta ŋgatay a masuwayaŋ nakə Mbəlom a ge aye bəbay na, həlay a vay a ndo hay tə gawa wu nakə a yay a gər a Mbəlom bay aye. Hərwi niye ndo hay ta mət tolololo mə kəsaf kwa ka waray. 6Wu neheye na, ta gakweye ɗaf. Ta vəlakweye matətike hərwi ada bor i bo kway mâ ye kway ha ka məge mənese andza nəteye bay. 7Siye hay mə walaŋ tay tə ɗəslay ha gər a kule. Andza niye, tə watsa a ɗerewel i Mbəlom na, tə gwaɗ: «Ndo hay tə ndza, tə nda wu mənday ada tə sa wu məsay. Tsa na, tə lətse hərwi məge həbaɗ ta məɗəslay ha gər a kule.» Nəkurom na, kâ tərum ndo i kule hay andza nəteye təbey. 8Kâ gakwa madama andza siye i ndo neheye mə walaŋ tay aye bay. Nəteye ta mət ada Mbəlom a kəɗ tay ha pat eye nəte gwezem kuro kuro sulo gər eye mahkar hərwi nakə tə ge madama aye. 9Nəkway na, kâ dzakwa ha Mbəlom andza siye i ndo neheye mə walaŋ tay tə dza ha Mbəlom aye bay. Dədœ a dza tay ha ada ta mət hərwi nakə tə ge andza niye aye. 10Kâ guŋguzum ka Mbəlom andza siye i ndo neheye mə walaŋ tay, ta guŋguzay a Mbəlom aye bay. Nəteye niye na, gawla i Mbəlom nakə a kəɗawa ndo hay aye kə kəɗ tay ha hərwi nakə ta guŋguz aye. 11Wu neheye tebiye a ge bo aye na, məgatay ɗaf a ndo hay hərwi ada tâ ge metsehe. Tə watsa na wu neheye a Ɗerewel i Mbəlom na, hərwi ada kâ tətikakwa wu neheye, nəkway neheye mandza eye mə həlay nakə mazlambar məndzibəra ma ndəviye aye. 12Hərwi niye, ndo nakə a dzala mə gər ŋgay neŋgeye malətsa eye duwirre lele aye na, mâ ge metsehe bəna ma ta dəɗiye. 13Wu neheye Fakalaw ma dziye kurom ha aye na, wu neheye faya a dzawa tay ha ndo hay aye huya. Mbəlom na, ma dzəniye kway andza nakə a tsik aye. Taɗə Fakalaw kə say ma dziye kurom ha na, tə wu nakə ma ziye gədaŋ kurom aye na, Mbəlom ma vəleye tsəveɗ bay. Mbəlom ma vəlakumeye gədaŋ məsəmay naha a mədze i fakalaw nakə ma dziye kurom ha aye. 14Malamar ga neheye na wuɗa kurom haladzay aye, hərwi niye neŋ faya na gwaɗakumeye: Mbəɗumay dəba a məɗəslay ha gər a kule. 15Na tsik niye na, a nəkurom ndo neheye ka dzalum gər lele aye. Dzalum gər ka wu nakə na tsikakum aye na, deɗek tsukuɗu deɗek bəɗaw? 16Ahəl nakə nəkway faya ka ndayakweye wu mənday i Bəy Maduweŋ ka təv manəte eye ada ahəl nakə ka gawakway naha sɨsœ a Mbəlom hərwi məse wu nakə ka sawakwa ma gəvet aye na, nəkway tə Yesu Kəriste madzapa eye hərwi bambaz ŋgay bəɗaw? Ahəl nakə ka ŋgənakweye peŋ ada faya ka ndayakweye aye na, nəkway madzapa eye tə bo i Yesu Kəriste bəɗaw? 17Nəkway haladzay, ane tuk na, ka tərakwa andza bo nəte hərwi ka ŋgənakwa peŋ eye nəte. 18Mum ahaya mədzal gər kurom ka Israyel hay təday. Tə kəɗawa wu hay ka təv məvəlay wu a Mbəlom. Ndo neheye ta həpəɗawa slo niye na, nəteye madzapa eye ta Mbəlom. 19A seŋ məgweɗe na, mey? Andza məgweɗe kule tə slo ŋgay niye na, wu lele eye hay ɗaw? 20Aʼay, andza niye bay! Ane tuk na, sərum ha ndo neheye tə sər Mbəlom bay tə kəɗ aye na, tə kəɗatay a fakalaw hay bəna a Mbəlom bay. A seŋ na, nəkurom ka dzapum tə fakalaw hay ɗuh bay! 21Ka zlumeye gəvet i Bəy Maduweŋ Yesu Kəriste ka sumeye ha wu məsay ada ka mbəɗumeye bo vərələh ka zlumeye gəvet i fakalaw hay ka sumeye. Sulo sulo na, ma giye bo bay. Ka ndayumeye wu mənday i Bəy Maduweŋ i Yesu Kəriste ada ka mbəɗumeye bo vərələh ka ndayumeye i fakalaw hay dərmak na, ma giye bo bay. 22Ka gakwa andza niye bay bəna mandala eye fakwaya a Bəy Maduweŋ kway. Ka dzalum na, ka zakwa ha neŋgeye ta gədaŋ ɗaw? 23Ndo siye hay mə walaŋ kurom tə dzala mə gər tay na: «Tsəveɗ andaya ka məge wu hay tebiye.» Andza niye, ane tuk na, wu siye hay ma dzəniye kurom bay. Ndo neheye tə dzala na: «Tsəveɗ andaya ka məge wu hay tebiye.» Ane tuk na, wu siye hay ma dzəniye kway mede kame kame ka tsəveɗ i Mbəlom bay. 24Kwa way mâ pəla na, wu nakə ma dzəniye ndo hay aye. Kâ pəlum wu nakə ma dzəniye bo kurom eye ɗekɗek tsa bay. Pəlum wu nakə ma dzəniye ndo hay aye. 25Taɗə a sakum masəkəme slo mə luma na, wuray kwa tsekweŋ mâ gakum faya me bay, səkəmum, həpəɗum. 26Sərum ha na, tə watsa a Ɗerewel i Mbəlom tə gwaɗ: «Məndzibəra tə wu nakə mə ɗəma tebiye aye na, i Mbəlom Bəy Maduweŋ.» 27Taɗə ndo nakə kə dzala ha ka Yesu Kəriste bay aye, kə zalaka a gay ŋgay ka mənde wu mənday, kə yaka a gər mede na, do. Ka ye naha ta vəlaka wu mənday na, nda. Ka ndiye wu mənday nakay na, faya ka giye mənese tsukuɗu faya ka giye lele ɗu na, mâ dzəma kar bay. 28Ane tuk na, taɗə kə tsikaka, a gwaɗaka «Nakay slo i kule» na, kâ həpəɗ bay. Ka həpəɗ na, ka nasay ha mədzal gər i ndo niye. 29Na tsik niye na, ka wu nakə neŋgeye ma dzaliye mə gər ŋgay aye bəna hərwi mədzal gər yak bay. Agəna ndoweye ma gwaɗiye: «Neŋ na, tsəveɗ ga andaya mənde wu tebiye. Ka gweɗeŋeye: “Kâ nda bay, ka ta nasay ha mədzal gər i ndo mekeleŋ eye” na, hərwi mey? 30Taɗə na gay naha sɨsœ a Mbəlom hərwi wu mənday na, na ndiye. Ka meŋeye ha mənese na, hərwi mey?» 31Wu nakə a seŋ mətsikakum aye na, anaŋ: Taɗə faya ka ndayumeye wu mənday kwa taɗə ka sumeye wu məsay, taɗə ka gumeye kwa wu waray na, gum wu nakə ndo hay ta zambaɗay ha a Mbəlom aye. 32Kâ gum wu nakə ma dəɗiye tay ha siye i ndo hay abəra ka tsəveɗ aye bay. Kwa Yahuda hay, kwa ndo neheye nəteye Yahuda hay bay aye, kwa siye i məhay gər i ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu, kâ dəɗum ha ndəray kwa nəte abəra ka tsəveɗ bay. 33Gum andza neŋ nakə faya na giye aye. Wu nakə faya na giye tebiye a seŋ na, mâ yatay a gər a ndo hay tebiye. Na dzala ka wu nakə ma dzəniye neŋ eye bay. Ɗuh na dzala ka wu nakə ma dzəniye ndo hay aye təday hərwi ada Mbəlom mâ təma tay ha.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\