1 Koriŋte hay 11

1Tərum andza neŋ nakə na təra andza Yesu Kəriste aye. 2Neŋ faya na zambaɗakumeye naha hərwi faya ka dzalumeye ka bazlam ga kwa a həlay waray, ada faya ka pumeye bəzay na, andza nakə na tətikakum aye. 3A seŋ na, sərum ha dərmak. Yesu Kəriste na, ka gər i hasləka hay tebiye. Hasləka na, ka gər i ŋgwas ada Mbəlom na, ka gər i Yesu Kəriste. 4Taɗə hasləka ma ɗuwuleye me a Mbəlom agəna ma tsikiye kame i ndo hay bazlam neheye Mbəlom a ɗay ha aye, kə zla dzagwa abəra mə gər bay na, kə tsaɗay a Yesu Kəriste nakə bəy ŋgay aye. 5I ŋgwas na, ahəl nakə faya ma ɗuwuleye me a Mbəlom agəna ma tsikiye kame i ndo hay bazlam neheye Mbəlom a ɗay ha aye, kə ndza kəriye ze məɓere dərkəɗ a gər na, ka tsaɗay a hasləka nakə bəy ŋgay aye. A ge horoy andza i ŋgwas nakə mahəza gər eye. 6Ŋgwas nakə a say məɓere dərkəɗ a gər bay aye na, wal wal tə məɗəse abəra ka məkwetse bay. Taɗə ŋgwas kə ɗəs abəra ka məkwets ŋgay kəgəbay a həz na gər na, ka sərakwa niye na, wu nakə ma geye horoy aye. Kə ge andza niye na, mâ gər ha gər kəriye bay, mâ ɓar a ɗəma dərkəɗ. 7Taɗə hasləka ma ɗuwulay me a Mbəlom na, mâ zla dzagwa abəra mə gər hərwi Mbəlom a ge na na, ka mandzəkit bo ŋgay. Ma bəziye ha məzlaɓ i Mbəlom nakə a ze wu hay tebiye aye. Ane tuk na, ŋgwas ma bəziye gədaŋ i hasləka. 8Sərum ha, Mbəlom a ge hasləka na, a ge tə bo i ŋgwas bay. A ge ŋgwas ɗuh na, tə bo i hasləka. 9Sa na, Mbəlom a ge hasləka hərwi ŋgwas bay. A ge ŋgwas ɗuh na, hərwi hasləka. 10Kə ge andza niye na, ŋgwas hay tâ ɓar dərkəɗ a gər hərwi məɗe ha na, faya ta rəhay ha gər a zal tay hərwi ada mâ ndalatay a gawla i Mbəlom ha bay dərmak. 11Kwa ka təra andza niye bəbay na, nəkway neheye madzapa eye ta Bəy Maduweŋ Yesu Kəriste aye na, ka sərakwa ha ŋgwas na, a ndzay ka həlay na, a hasləka. Hasləka bəbay na, a ndzay ka həlay na, a ŋgwas. 12Mbəlom a ge ŋgwas na, tə bo i hasləka. Ŋgwas nakə Mbəlom a ge aye bəbay a wa hasləka. Kâ mətsakwa ha gər bay, maa vəl wu tebiye na Mbəlom. 13Wu nakay na, bo kurom eye tsikumeŋ tey. Taɗə ŋgwas ma diye a məhay gər mata ɗuwulay me a Mbəlom gər kəriye na, lele ɗaw? Kə ge lele na, tsikumeŋ. 14Ndo hay tebiye kwa ka waray tə sər taɗə hasləka kə gər ha məkwets ŋgay ndzəvawwa, i ŋgay na, horoy. 15Ŋgwas na, taɗə kə gər ha məkwets ŋgay zəbol eye na, lele haladzay ɗuh. Mbəlom a vəlay məkwets ŋgay mâ ge zəbol eye na, hərwi ada mâ ŋgahay na gər, mâ ndza ndozlayzlayya bay. 16Taɗə a say a ndoweye məkəɗe wuway ka bazlam nakay sa na, sərum ha nəmay nəmaa sər na, andza nakay ada siye i ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu tə sər tsəveɗ mekeleŋ eye wal bay. 17Wu mekeleŋ eye andaya nakə na ɗakumeye ha aye. Neŋgeye na, na gakumeye naha faya sɨsœ bay. Taɗə na makum ha maŋgok na, hərwi ahəl nakə ka hayum gər məɗəslay ha gər a Mbəlom aye na, wu nakə lele eye na, ka gawum bay. Ɗuh ka gawum na, wu nakə lele bay aye. 18Hərwi wu nakə kurre na tsəne, tə tsikeŋ aye na, wuye mey? Tə gweɗeŋ: Ka hayum gər hərwi məɗəslay ha gər a Mbəlom na, ka ŋgənawum bo mə walaŋ kurom təv wal wal. Na dzala na, ma giye andza niye deɗek tsukuɗu? 19Maŋgəne bo niye na, mâ ge andaya deɗek ŋgway hərwi ada ndo hay tâ ŋgatay a ndo neheye nəteye faya ta pay bəzay a Yesu tə ɗərev tay peteh aye. 20Ane tuk na, ahəl nakə ka hayum gər aye, ka ndayawum na, ɗaf i Bəy Maduweŋ bay. 21Kwa way a dzalawa na, ka wu mənday ŋgay ɗekɗek tsa, a hway faya bəse ka mənde. Hərwi niye ndo siye hay tə ndzawa tə may ada siye hay nəteye tə kwayawa. 22Taɗə faya ka gumeye andza niye na, ka ndayum wu mənday kurom eye mətagay kurom eye hay bəɗaw? A sakum matəre ha siye i ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu wu kəriye na, hərwi mey? Ka gumeye tay ha ndo i mətawak hay andza niye na lele ɗaw? Na gwaɗakumeye naha tebiye na, mey? Ka dzalum na, na zambaɗakumeye ɗaw? Aʼay! Ɗuh na zambaɗakumeye bay. 23Bazlam neheye na tətikakum aye na, maa tətikeŋ na Bəy Maduweŋ Yesu ada na ɗakum ha. Ahəl niye ta həvaɗ, ta ta giye faya ɗaf na, a zla peŋ, 24a gay naha sɨsœ a Mbəlom. Ma dəba eye na, a ŋgəna ha peŋ niye, a gwaɗ: «Nakay na, bo ga, mavəla eye hərwi kurom. Gum ha andza nakay huya hərwi ada kâ dzalum ha ka neŋ.» 25Andza niye dərmak, ta ndəv ha mənde wu mənday na, a zla gəvet, a gwaɗ: «Wu məse nakay na, bambaz ga nakə Mbəlom ma ɓariye Dzam Weɗeye ta ndo hay aye. Ahəl nakə ka sumeye na, gum ha andza nakay anəke aye hərwi ada kâ dzalum ha ka neŋ.» 26Bazlam i Bəy Maduweŋ neheye tə ɗa ha na, pat pat ahəl nakə faya ka ndayum peŋ andza nakay ada faya ka sumeye wu məse na, nəkurom faya ka ɗumatay ha a ndo hay parakka, Bəy Maduweŋ kə mət hərwi mətəme kway ha. 27Hərwi niye ndo nakə kə nda peŋ i Bəy Maduweŋ i Yesu ada kə sa wu məse i Bəy Maduweŋ ka rəhay ha gər bay na, niye na, andza məgweɗe kə ge mənese ka slo i bo ada ka bambaz i Bəy Maduweŋ Yesu. 28Andza niye kwa way kə say mənde peŋ ada məse wu məse na, mâ tsətsahay a mədzal gər ŋgay lele təday. Taɗə wuray andaya bay na, mâ nda ada mâ sa. 29Hərwi ndo nakə kə nda peŋ ada kə sa wu məse i Bəy Maduweŋ, taɗə ka rəhay ha gər a bo i Bəy Maduweŋ bay, kə ge mənese ada sariya ma gəsiye na. 30Hərwi niye ndo kurom hay haladzay nəteye ɗəvats eye hay, siye hay ta ge bəle, ada siye hay ta mət. 31Taɗə ka tsətsahakwa ka mədzal gər kway təday na, haɓe Mbəlom ma gəsiye kway a sariya bay. 32Ane tuk na, Bəy Maduweŋ Mbəlom ma gakweye sariya ada faya ma vəlakweye ɗəretsətseh na, hərwi ada pat i sariya nakə ma ta giye sariya ka ndo i məndzibəra hay aye na, nəkway kâ dəɗakwa a sariya andza siye i ndo hay bay. 33Malamar ga hay, ahəl nakə ka hayumeye gər hərwi mənde wu mənday i Bəy Maduweŋ aye na, həbum siye i ndo kurom hay tâ yaw təday. 34Taɗə ndoweye may a wur faya na, mâ ndayaw wu mənday mətagay təday bəna, ahəl nakə ka hayum gər ka təv manəte eye na, Mbəlom ma gəsiye kurom a sariya hərwi wu neheye faya ka gumeye aye. Wu siye hay na, ahəl nakə na ye naha aye na, na tsikakumeye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\