1 Koriŋte hay 12

1Malamar ga hay, anəke na, na tsikakumeye naha ka gədaŋ neheye wal wal Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye ma vəlateye a ndo hay aye. A seŋ na, sərum ha lele. 2Sərum ha, ahəl niye ka pum mədzal gər ka Yesu Kəriste zuk bay aye na, ka ɗəslawumay ha gər a kule mandək eye hay. Gədaŋ i fakalaw a yawa kurom ha ka matewele kule hay. 3Hərwi niye a seŋ na, sərum ha ndo nakə a tsik me ta gədaŋ i Məsəfəre i Mbəlom aye na, neŋgeye ma sliye faya məgweɗe: «Mbəlom mâ vəlay mezeleme a Yesu» na, ma tsikiye bay. Kə ge ta gədaŋ i Məsəfəre Tsəɗaŋŋa bay na, ndəray ma sliye faya məgweɗe: «Yesu neŋgeye Bəy Maduweŋ kway» na, ma tsikiye təta bay. 4Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye na, nəte ŋgweŋ, ane tuk na, faya ma vəliye gədaŋ hay a ndo hay wal wal hərwi məge wu hay. 5Məsler neheye Bəy Maduweŋ a vəlateye a ndo hay hərwi ada tâ ge aye na, məsler eye niye hay wal wal haladzay dərmak, ane tuk na, Bəy Maduweŋ Yesu neŋgeye na, nəte ŋgweŋ. 6Tsəveɗ andaya hərwi məge ha məsler hay wal wal haladzay dərmak, ane tuk na, maa vəl gədaŋ eye a ndo hay na, Mbəlom nəte ŋgweŋ. 7Mbəlom faya ma bəziye ha gədaŋ i Məsəfəre ŋgay kwa mə way tebiye. Faya ma bəziye ha na, ta tsəveɗ wal wal hərwi ada kwa way mâ dzəna ndo siye hay. 8Ndo siye hay Məsəfəre a vəlatay gədaŋ ka mətsike bazlam i metsehe. Ndo siye hay, Məsəfəre a ɗatay wu hay ada a vəlatay gədaŋ mətsike parakka. Nəteye tebiye, maa ge məsler mə nəteye na, Məsəfəre eye nəte. 9Ndo mekeleŋ eye na, Məsəfəre a vəlay gədaŋ ka məpe mədzal gər ka Yesu Kəriste ta deɗek eye. Ndo neŋgeɗ na, Məsəfəre a vəlay gədaŋ məmbəle ha ndo hay abəra ma ɗəvats. Maa vəl gədaŋ niye na, Məsəfəre eye nəte ŋgweŋ. 10A vəlatay a ndo siye hay gədaŋ i məge masuwayaŋ. Siye a vəlatay gədaŋ məɗe ha bazlam i Mbəlom nakə a tsikatay aye. Siye hay a vəlatay gədaŋ məsəre ha ka bo abəra Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye ta məsəfəre ŋgwalak eye bay aye. Ndo siye hay a vəlatay gədaŋ mətsike bazlam i gəma neheye tə sər bay aye. Ndo mekeleŋ eye hay a vəlatay gədaŋ məma ha bazlam neheye ndo mekeleŋ eye tə tsik aye. 11Maa ge məsler niye na, Məsəfəre eye nəte. Neŋgeye nəte ŋgweŋ nakə a vəl wu neheye tebiye aye. A ŋgəna gədaŋ hay wal wal kwa a way andza nakə a say aye. 12Zlakwa mandzəkit bo eye tə bo i ndo. Ka sərakwa ha bo i ndo na, nəte. Ane tuk na, wu siye hay wal wal andaya ka bo ŋgay. Kwa hawal hay haladzay ka bo i ndo bəbay na, bo ŋgay na, nəte ŋgweŋ. I Yesu Kəriste bəbay na, andza niye dərmak. 13Nəkway tebiye Mbəlom ka dzəhuɓ kway ha na, ta gədaŋ i Məsəfəre ŋgay hərwi matəre kway ha bo nəte. Kwa Yahuda hay, kwa neheye nəteye Yahuda bay aye, kwa beke hay, kwa neheye nəteye beke hay bay aye. Ada nəkway tebiye ka hutakwa na, Məsəfəre eye nəte, a rah kway ha andza ka sakwa wu məse. 14Hawal hay ka bo i ndo na, nəte tsa bay. Nəteye haladzay. 15Kwa sik mâ gwaɗ: «Neŋ wal abəra ka bo hərwi neŋ na, həlay bay.» Kwa kə tsik andza niye bəbay na, neŋgeye huya ka bo. 16Taɗə kwa zləm mâ gwaɗ: «Neŋ wal abəra ka bo hərwi neŋ na, ɗəre bay.» Kwa kə tsik andza niye bəbay na, neŋgeye huya ka bo. 17Taɗə bo i ndo na, ɗəre ɗekɗek tsa na, ma tsəniye wu hay ma kəkay? Taɗə bo i ndo na, zləm ɗekɗek tsa na, wu ma zeye ma kəkay? 18Ane tuk na, Mbəlom a ge bo i ndo na, andza niye bay. Ɗuh a ge wu neheye ka bo aye tebiye ada a pa na ka membere ka membere andza nakə a say aye. 19Taɗə Mbəlom mâ ge ndo səɗok nəte tsa, kə ge faya wu mekeleŋ eye bay na, niye na, ka təra bo ɗaw? 20Ane tuk na, andza niye bay. Hawal hay andaya ka bo haladzay, ane tuk na, bo na, nəte ŋgweŋ. 21Taɗə kə ge andza niye na, ɗəre ma sliye faya məgwaɗay a həlay: «A seŋ kar bay» na, ma sliye faya mətsike bay! Gər dərmak ma sliye faya məgwaɗay a sik: «A seŋ kar bay» na, ma sliye faya mətsike bay! 22Ɗuh wu nakə ka bo ka dzala mə gər yak bəle eye na, azlakwa bay kutoŋ nəteye andaya. 23Hawal neheye fakwaya ka ɗəslakwatay ha gər bay aye na, nəkway faya ka gakwateye gər lele ɗuh. Hawal neheye faya ka ŋgahakweye abəra ka ɗəre i ndo hay aye na, nəteye na, faya ka gakwateye metsehe haladzay. 24Hawal neheye ka bo kway ɗəre a ŋgatay aye na, ŋgama andaya məŋgehe tay ha aye bay. Mbəlom eye tə gər ŋgay a ge bo i ndo hay na, tâ ɗəslay ha gər a hawal neheye tə ɗəslaway ha gər bay aye. 25A ge andza niye na, hərwi ada bo mâ ŋgəna wal wal bay. A say ɗuh na, hawal neheye ka bo aye tâ dzəna bo nəte nəte mə walaŋ tay. 26Taɗə hawal nəte ka bo kway faya ma giye ɗəretsətseh na, neŋgeye tə siye hay tebiye faya ta giye ɗəretsətseh dərmak. Taɗə faya ka ɗəslakway ha gər a hawal neŋgeɗ nəte na, neŋgeye tə siye hay tebiye dərmak ta ŋgwasiye. 27Nəkurom na, nəkurom tebiye ka manəte eye bo i Yesu Kəriste. Kwa way neŋgeye hawal i bo i Yesu Kəriste. 28Mə walaŋ i ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu na, Mbəlom a pa tay ha ndo hay hərwi ada tâ ge məsler ŋgay hay wal wal. A lah məpele təday na, ndo i maslaŋ hay. Masulo eye a pala ndo məɗe ha bazlam ŋgay hay. Mamahkar eye a pala siye hay hərwi ada tâ tətikatay bazlam ŋgay a ndo hay. A pala ndo mekeleŋ eye hay dərmak hərwi ada tâ ge masuwayaŋ. Siye hay ndo məmbəle tay ha ndo hay. Siye hay a vəlatay gədaŋ ka madzəne ndo hay. Siye hay a vəlatay gədaŋ məndze tay kame a ndo hay. Siye hay sa na, mətsike bazlam i gəma hay wal wal neheye tə sər bay aye. 29Andza nakə ka ŋgatumay aye na, Mbəlom a pa tay ha tebiye nəteye ndo i maslaŋ i Yesu ɗaw? Tebiye ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom ɗaw? Tebiye ndo matətikatay bazlam i Mbəlom a ndo hay ɗaw? Tebiye ta giye masuwayaŋ ɗaw? 30Tebiye ta mbəliye ha ndo hay abəra ma ɗəvats ɗaw? Tebiye ta tsikiye me tə bazlam i gəma neheye ndo hay tə sər bay ɗaw? Tebiye ta miye ha bazlam ɗaw? Aʼay! Ma giye bo andza niye bay. 31Ane tuk na, pəlum wu neheye ŋgwalak eye hay Məsəfəre ma vəlateye a ndo aye hərwi ada kâ hutum. Anəke na, na ɗakumeye ha tsəveɗ lele eye sa, nakə a ze siye hay haladzay hərwi ada kâ yum tə ɗəma.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\