1 Koriŋte hay 13

1Kwa taɗə na sər mətsike me tə bazlam i gəma hay tebiye, kwa bazlam i gawla i Mbəlom hay, na wuɗa ndo hay bay na, na təra andza ɓəre nakə ta fay na, a ləve ndoy ndoy kəriye tsa aye, kəgəbay andza mendeleŋ nakə a gatay zləm a ndo hay aye. 2Taɗə kwa gədaŋ ga andaya məɗe ha bazlam i Mbəlom, taɗə kwa na sər wu hay tebiye, taɗə kwa gədaŋ ga andaya mətsəne wu i Mbəlom neheye maŋgaha eye, kwa ta mədzal gər ga nakə na dzala ha ka Mbəlom aye na gwaɗay ha a mahəmba «Lətse, do abəra kanaŋ» ada kə lətse, ki ye, ane tuk na, taɗə na wuɗa ndo hay bay na, neŋ na, wuray kəriye. 3Kwa taɗə na ŋgənatay wu ga hay a ndo i mətawak hay, kwa taɗə na təma tâ kal ga ha a ako na dul a ɗəma hərwi mədzal gər, taɗə na wuɗa ndo hay bay na, wuray ma geŋeye ŋgama kwa tsekweŋ bay tebiye. 4Ndo nakə a wuɗa ndo hay aye na, ma giye ŋgatay, ma gateye ŋgwalak a ndo hay, ma giye sələk bay, ma giye zlapay bay, ma ɗəslay ha gər a bo bay. 5Ndo nakə a wuɗa ndo hay aye na, ma giye wu nakə a ge horoy aye bay, a pəlay wu a gər ŋgay ɗekɗek bay, wu a ndalay bay, a ge zəgəle ta ndo hay bay. 6Ndo nakə a wuɗa ndo hay aye na, mənese a yay a gər bay, ane tuk na, ɗərev ŋgay a ŋgwasa ɗuh na, tə wu neheye ŋgwalak eye. 7Ndo nakə a wuɗa ndo hay aye na, a səmay naha a ɗəretsətseh kwa a həlay waray, kwa kəɗay a dzala ha ka Mbəlom huya, pat pat a pa mədzal gər ŋgay na, ka təv i Mbəlom. Neŋgeye mandza eye pat pat ɓəŋɓəŋ. 8Mawuɗe bo na, a dze təbey. Bazlam i Mbəlom neheye ndo hay tə ɗawatay ha a ndo hay aye na, ta ndəviye. Həlay eye ma slaweye, bazlam i gəma neheye faya ka tsikakweye ta ndəviye. Məsəre wu hay neheye ka sərakwa anəke aye ta ndəviye dərmak. 9Ma ta giye andza niye hərwi ka sərakwa wu hay tebiye bay. Bazlam i Mbəlom nakə ka ɗawakwa tay ha a ndo hay aye bəbay na, ka sərakwa tebiye zuk bay. 10Ane tuk na, aza ahəl nakə Mbəlom ma ɗakway ha wu neheye ŋgwalak eye deɗek aye na, wu neheye ka sərakwa tebiye bay aye ta dziye. 11Tsənum! Ahəl niye neŋ wawa eye mba na, na tsikawa me andza wawa hay. Na tsənawa wu andza wawa hay. Anəke na təra ndo bagwar eye na, məndze ga andza i wawa hay sa bay. 12Anəke na, ka ŋgatakway a wu hay lele zuk bay andza ka zəbakwa ɗəre a malam. Pat eye ma slaweye ka ŋgatakweye parakka tə ɗəre kway. Anəke na sər wu hay tebiye zuk bay. Pat eye niye na, na səriye wu kwetseh kwetseh andza nakə Mbəlom a sər ga ha kwetseh kwetseh aye dərmak. 13Wu neheye ta ndəviye bay aye na, anaŋ nəteye mahkar: Mədzal gər nakə ka dzalakwa ha Mbəlom aye, məpe mədzal gər ka wu nakə ka ta hutakweye ka təv ŋgay aye ada mawuɗe bo nakə ka wuɗakwa ndo hay aye. Ane tuk na, maa ze wu neheye tebiye na, mawuɗe bo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\