1 Koriŋte hay 4

1Sərum ha, nəmay na, ndo məge məsler i Yesu Kəriste hay. Mbəlom a vəl wu ŋgay neheye maŋgaha eye ahəl niye na, a nəmay hərwi ada nəmaâ ɗatay ha a ndo hay. 2Ndo nakə ndo i gay ŋgay a gəray ha wu ŋgay hay, wu kurre a say ka neŋgeye mâ təra na, ndo i deɗek. 3Neŋ na, taɗə faya ka ŋgəlumeŋeye bəzay ka wu na, kwa tsekweŋ wuray a geŋ mə bo haladzay bay. Kwa taɗə siye i ndo hay faya ta ŋgəleŋeye bəzay neŋ ndo i deɗek tsukuɗu neŋ ndo i deɗek bəɗaw na, niye na, wuray a geŋ mə bo bay dərmak. Kwa neŋ eye na geye sariya a gər bay. 4Neŋ na, na sər wuray nakə mə neŋ na may ha mənese a gər ga aye bay. Ane tuk na, andza məgweɗe mənese andaya fagaya təbey aye bay. Mata ge sariya i gər ga na, Mbəlom bəna ndo hay bay. 5Hərwi niye həlay eye kə ndislew zuk bay na, kâ gum sariya ka siye i ndo bay. Pat nakə Bəy Maduweŋ Yesu ma maweye na, ma bəziye ha wu neheye anəke ma ləvoŋ aye parakka mə dzaydzay. Wu nakə ndo hay tə dzala mə gər tay aye na, ma bəziye dərmak. Pat eye niye na, Mbəlom ma zambaɗeye kwa a way hərwi məsler nakə a ge aye. Taɗə a ge haladzay na, Mbəlom ma zambaɗeye haladzay. Taɗə a ge tsekweŋ na, Mbəlom ma zambaɗeye tsekweŋ. 6Malamar ga hay, na ɗakum ha wu neheye ka neŋ ta Apolos aye na, hərwi madzəne kurom hərwi ada kâ tətikum wu nakə mə ɗəma aye. A seŋ na, pumay bəzay a bazlam i Mbəlom lele. Andza niye, kâ gum zlapay ta ndo siye hay bay ada kâ kətsum tay ha ndo siye hay bay. 7Nəkar nakə ka dzala mə gər yak, ka ze siye i ndo hay aye na, nəkar way? Maa vəlaka wu hay tebiye na, Mbəlom bəɗaw? Taɗə maa vəlaka Mbəlom na, ka giye ha zlapay andza ka huta wu niye hay ta gədaŋ yak na, hərwi mey? 8Aʼəhəŋ! Nəkurom na, ka hutum wu hay tebiye ba! Ka tərum ndo neheye zlele eye tsɨy ka tsəveɗ i Mbəlom aye na gwaɗ! Ka gwaɗum nəkurom na, bəy hay. Nəmay na, bəy eye hay təbey. Taɗə nəkurom bəy eye hay ka ɗəre i Mbəlom ta deɗek na, haɓe lele hərwi ada nəmay ndo i maslaŋ i Kəriste hay nəmaa sliye faya matəre bəy hay dərmak. 9Nəmay na, ndo i maslaŋ i Yesu Kəriste hay, ane tuk na, a ge fagaya ka ɗəre ga na, andza nəmay ma dəba i siye i ndo hay duk ma təv nakə lele bay aye. Nəmay na, ndo neheye tə gəs tay ha tə gatay sariya, ta diye tay hay mata kəɗe tay ha kame i ndo hay aye. Na tsik andza niye na, hərwi nəmay ka ɗəre i ndo i məndzibəra hay ada kwa ka ɗəre i gawla i Mbəlom hay tebiye na, andza ndo məge ɗəretsətseh hay hərwi ada ndo i məndzibəra ada kwa gawla i Mbəlom hay tâ zəba famaya andza wu məge həbaɗ. 10Andza niye nəmay na, andza ndo i matərakahaŋ hay. Nəkurom ka dzalum na, ka tsahum hərwi nəkurom madzapa eye tə Kəriste. Ndo hay tə dzala na, nəmay bəle eye hay, ane tuk na, nəkurom ka gwaɗum nəkurom gədaŋ eye hay. Nəmay na, ndo hay tə kəts may, nəkurom na, faya ta rəhakumeye ha gər. 11Hus anəke bəgom, may a wur famaya, yam a gamay dərmak. Petekeɗ may manasa eye hay. Faya ta gameye ɗəretsətseh haladzay, gay may andaya məhəne mə ɗəma bay, nəmaa təra ndo madzədza eye hay. 12Nəmaa ge məsler ta gədaŋ may hərwi məhute wu mənday. Ndo hay faya ta tsaɗameye na, nəmaa ɗuwulay me a Mbəlom hərwi ada mâ pa fataya ŋgama. Ahəl nakə ndo hay faya ta gameye ɗəretsətseh aye na, nəmaa ndza tete, nəmaa matay ha a ɗəma bay. 13Ndo hay faya ta tsikiye famaya wu lele bay eye na, nəmaa tsikatay bazlam ləfeɗeɗe eye ɗuh. Ndo hay tə dzala nəmay ka ɗəre i ndo i məndzibəra hay na, andza kwasukwalay kəriye. Hus bəgom tə dzala na, nəmay nəmaa təra andza wu neheye ndəluɓ eye ndo hay ta faɗiye, ta kutsiye ha a pesl aye. 14Wu nakə na watsa kanaŋ aye na, na watsakum hərwi məpakum horoy a ɗəre ka wu nakə ka gumeye bay. Na watsa andza nakay na, hərwi nəkurom wawa ga neheye na wuɗa kurom haladzay aye. A seŋ məɗakum ha metsehe. 15Kwa taɗə ndo hay wal wal haladzay ta ɗakum ha məpay bəzay a Yesu Kəriste bəbay na, bəba kurom hay haladzay bay. Bəba kurom na, nəte. Neŋ na təra bəba kurom na, hərwi maa ɗakum ha Labara Ŋgwalak eye na, neŋ ada nəkurom ka pum mədzal gər ka Yesu Kəriste. 16Bəba kurom na, neŋ sa, faya na gakumeye amboh, tərum andza neŋ. 17A seŋ na, gum andza niye. Hərwi niye na sləriye naha Timote ka təv kurom hərwi ada mâ ye naha mâ makum ahaya a gər mede ga ka tsəveɗ i Yesu Kəriste. Wu nakə ma diye naha ma tətikakumeye na, wu nakə na tətikawatay a ndo hay kwa ka waray aye. Tsənum! Timote na, neŋgeye wawa ga, na wuɗa na haladzay. Ada neŋgeye na, ma giye məsler i Bəy Maduweŋ Yesu ta tsəveɗ eye lele. 18Na sər ha, siye i ndo hay ta zəba faya na ye naha ka təv kurom zuk bay na, tə dzala na, na diye naha sa bay, hərwi niye faya ta ɗəslay gər a bo tay. 19Ane tuk na, taɗə Bəy Maduweŋ kway kə vəleŋ tsəveɗ na, na diye naha bəse. Na ndisl naha na, na səriye ha ndo neheye faya ta giye zlapay aye na, na zəbiye fataya təday. Na səriye ha ta tsikawa na, bazlam kəriye tsa tsukuɗu ta huta gədaŋ i Mbəlom ɗaw? 20Na tsik andza niye na, hərwi mələve i Bəy i Mbəlom nakə ma ləviye. A sər bo na, ma gədaŋ bəna mə bazlam hay kəriye ɗekɗek tsa bay. 21A sakum na, wuye mey? Ahəl nakə aza na diye naha aye na, a sakum nâ zla naha mandalaɓa ka həlay hərwi makəte kurom ha ɗaw? Kəgəbay ka mbəɗumeye ha ɗərev kurom ada neŋ na diye naha tə bazlam ləfeɗeɗe eye hərwi məɗakum ha na, na wuɗa kurom ɗaw?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\