1 Koriŋte hay 5

1Na tsənawa wu hay ka nəkurom. Ndo hay tə gwaɗ na, faya ka gumeye wu nakə lele bay aye. Kwa ndo neheye tə sər Mbəlom bay aye na, faya ta giye slala i wu niye bay. Tə gweɗeŋ na, ndo ta həna ta ŋgwas i bəba ŋgay. 2Ada ka ɗəslumay ha gər a bo ɗuh na, kəkay? Tuwum ɗuh hərwi mənese kurom. Ndo nakə faya ma giye andza niye ka gərum ha na, kəkay? 3Neŋ na, na ge na sariya eye tsɨy andza nəkway ka bo dziye. Neŋ mə walaŋ kurom bay, ane tuk na, ɗərev ga mandza eye tə nəkurom. 4Na ge sariya nakay ta gədaŋ i Bəy Maduweŋ kway Yesu. Wu nakə na tsikakumeye naha aye na, hayum gər ada ɗərev ga ma ndziye tə nəkurom. Gədaŋ i Bəy Maduweŋ kway Yesu ma ndziye tə nəkurom dərmak. 5Ahəl nakə ka hayum gər aye vəlumay ha ndo niye a həlay i Fakalaw hərwi ada Fakalaw mâ nas ha slo i bo ŋgay. Mâ nas ha slo i bo ŋgay na, hərwi ada Mbəlom mâ təma ha pat nakə Bəy Maduweŋ kway Yesu ma maweye. 6Ka ɗəslumay ha gər a bo na, hərwi mey? Məɗəslay ha gər a bo na, lele bay. «Gəɗe tsekweŋ a kwasa ha wu tebiye» na, ka sərum təbəɗew? Andza niye mezeleme tsekweŋ na, ma nasiye wu na, ka sərum təbəɗew? 7Zlum na mezeleme niye andza gəɗe abəra mə walaŋ kurom hərwi ada kâ tərum tsəɗaŋŋa andza wu nakə gəɗe faya bay aye. Na sər ha ta deɗek, Mbəlom ka təra kurom ha tsəɗaŋŋa hərwi kə kəɗ təɓaŋ hərwi ada kâ hatsakwa magurlom i Pak ta neŋgeye. Təɓaŋ eye niye na, Yesu Kəriste nakə a mət hərwi kway aye. 8Hatsakwa magurlom lele. Ane tuk na, hatsakwa magurlom tə makwala weɗeye, gəɗe mâ ge mə ɗəma bay. Tərakwa ndo neheye tsəɗaŋŋa eye. Pakway bəzay a tsəveɗ i Mbəlom tə ɗərev kway peteh. Gərakwa ha məge wu neheye lele bay tebiye. Wu niye hay na, andza gəɗe niye. 9Mə ɗerewel ga nakə na watsakum naha ahəl niye na, na gwaɗakum: «Kâ ndzum dziye ta ndo neheye faya ta giye madama aye bay.» 10Na tsik andza niye na, ka ndo i məndzibəra hay bay. Hərwi ndo məge madama hay, ndo i bor hay, məkal hay ada ndo məge kule hay, nəteye ndo i məndzibəra hay. Məŋgəɗatay hərwi mədzepe ta nəteye bay na, haɓe ka deyumeye abəra ma məndzibəra. 11Aʼay! Wu nakə na watsa aye na, na watsa ɗuh na, ka ndo məpay bəzay a Yesu Kəriste. Taɗə ndoweye kə gwaɗ neŋgeye ndo məpay bəzay a Yesu Kəriste ada faya ma giye madama, faya ma giye bor ka wu i ndo, faya ma giye kule, faya ma tsikiye wu lele bay eye ka ndo hay, faya ma kwayiye ta guzom, faya ma kəliye wu hay na, kâ ndzum ka təv manəte aye ta neŋgeye bay. A həlay nakə nəkurom mandza eye ka məndzibəra mba aye na, tsəveɗ andaya ka ŋgənumeye ta nəteye aye bay. 12Mata ge sariya i ndo neheye tə pay bəzay a Yesu Kəriste bay aye na, neŋ təɗew? Nəkurom dərmak na, ka gumateye sariya na, a ndo neheye ka hayawum gər dziye. 13Mata ge sariya a ndo neheye tə pay bəzay a Yesu Kəriste bay aye na, Mbəlom. Gum andza nakə mawatsa eye mə Ɗerewel i Mbəlom na, a gwaɗ: «Həharum na ndo nakə faya ma giye wu nakə lele bay aye abəra mə walaŋ kurom.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\