1 Koriŋte hay 8

1Matsətsehe kurom nakə ka tsətsahum hərwi slo nakə ta tawal ha kule aye na, ta deɗek nəmaa sər ha tebiye andza nakə ka tsikum aye. Ane tuk na, məsəre wu na, ndo hay ta ɗəslay ha gər a bo. Ɗuh wu nakə ma dzəniye ndo hay hərwi ada kâ yakwa kame kame aye na, mawuɗe bo nakə ka wuɗakweye bo nəte nəte mə walaŋ kway aye. 2Taɗə ndoweye kə ɗəslay ha gər a bo ada a dzala mə gər ŋgay neŋgeye, a sər wu hay na, niye a bəz ha na, a sər wu hay andza nakə a say a Mbəlom aye zuk bay. 3Ane tuk na, ndo nakə ma ɗəslay ha gər bo ŋgay andza niye təbey aye na, a wuɗa Mbəlom ɗuh. Mbəlom a sər ha, a gwaɗ: «Ndo nakay na, ndo ga.» 4Slo nakə ta tawal ha kule aye na, ka həpəɗakweye bay tsukuɗu ka həpəɗakweye ɗaw? Wu nakə neŋ na dzala aye na, anaŋ: Ka sərakwa ha kule na, wu deɗek eye bay. Ka sərakwa ha Mbəlom na, nəte ŋgweŋ bəna siye hay andaya bay. 5Deɗek, siye i ndo hay tə gwaɗ na, mbəlom hay andaya haladzay ma magərmbəlom ada ka məndzibəra. Ka nəteye na, deɗek mbəlom hay andaya haladzay ada bəy maduweŋ hay andaya haladzay. 6Ane tuk na, kwa andza niye bəbay na, nəkway ka sərakwa Mbəlom na, nəte ŋgweŋ tsa. Neŋgeye Bəba kway. Wu neheye ka məndzibəra aye tebiye a yaw na, mə həlay ŋgay. A ge kway na, hərwi ada kâ tərakwa ndo ŋgay hay. Bəy kway na, nəte tsa dərmak. Neŋgeye na, Yesu Kəriste. Wu hay tebiye ti yaw na, mə həlay ŋgay, ka hutakwa sifa weɗeye na, tə həlay ŋgay. 7Ane tuk na, siye i ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu ta sər ha, sifa andaya mə kule hay bay na, ta sər ha bay. Ahəl nakə nəteye faya ta həpəɗiye slo i kule aye, tə dzala mə gər tay andza huya kule na, mbəlom deɗek. Ta huta gədaŋ ka tsəveɗ i Mbəlom zuk bay. Tə dzala mə gər tay, taɗə ta həpəɗ slo i kule na, ta ge mənese. 8Azlakwa bay, ka sərakwa ha wu mənday na, ma təriye kway ha ndo ŋgwalak eye hay kame i Mbəlom bay. Kwa taɗə ka ndayakwa, ma dzəniye kway bay. Kwa taɗə ka ndayakwa bay, ma giye wuray kwa tsekweŋ bay dərmak. 9Nəkurom, ka sərum ha ka slumeye faya mənde wu nakə a sakum aye tebiye. Ane tuk na, gum metsehe, bəna ndo neheye ta huta gədaŋ ka tsəveɗ i Mbəlom zuk bay aye na, ta dziye abəra ka tsəveɗ hərwi kurom. 10Zəbum təday, nəkar nakə ka sər deɗek aye, taɗə ndo nakə gədaŋ ŋgay andaya zuk bay kə ŋgataka nəkar mandza eye mə gay i matewele kule faya ka həpəɗiye slo nakə ta tawal ha kule aye, nəkar ka dzala na, ma həpəɗiye dərmak bəɗaw? 11Hərwi niye wu nakə ka ge hərwi ka sər aye na, ma nasiye ha ndo niye gədaŋ andaya bay aye. Ane tuk na, sər ha neŋgeye na, malamar yak nakə Yesu Kəriste a mət hərwi ŋgay aye. 12Taɗə ka ge andza niye na, ka nasay a malamar yak nakə bəle eye, ka nasay ha mədzal gər ŋgay. Ka nasay na, a malamar yak ɗekɗek bay, sər ha mənese nakə ka ge aye na, ka bo i Kəriste eye ŋgway. 13Hərwi niye taɗə slo nakə na həpəɗiye ma diye ha malamar ga a mənese na, na həpəɗiye slo ɗaɗa sa bay, hərwi a seŋ malamar mâ dəɗ abəra ka tsəveɗ bay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\