1 Yuhana 1

1Ndo nakə nəmaa watsakum naha ka gər ŋgay aye na, kwa ahəl niye məndzibəra andaya zuk bay aye na, neŋgeye andaya. Nəmay na, nəmaa tsəne tə zləm may, nəmaa ŋgatay tə ɗəre may, nəmaa ndazl na ada nəmaa lamay tə həlay may hay. Neŋgeye na, ndo nakə tə zalay bazlam i Mbəlom aye. Maa vəl sifa a ndo hay na, neŋgeye. 2Ndoweye niye tə zalay bazlam i Mbəlom ma vəliye sifa a ndo hay aye na, ka bəz ha bo parakka, nəmaa ŋgatay. Nəmaa tsikakum na, wu nakə nəmay nəmaa ŋgatay aye, ada nəmaa ɗakum ha na, bazlam niye ma vəliye sifa nakə ma ndəviye bay aye. Ahəl niye na, neŋgeye ka təv i Bəba Mbəlom. Anəke na, Mbəlom ka bəzakway ha. 3Wu nakə nəmaa ŋgatay tə ɗəre may ada nəmaa tsəne tə zləm may aye na, nəmaa ɗakumeye naha a nəkurom dərmak hərwi ada nəmay tə nəkurom kâ dzapakwa nəte. Mədzepe nakə ka dzapakwa nəte aye na, ka dzapakwa na, ta Bəba kway Mbəlom ada tə Yesu Kəriste wawa ŋgay. 4Nəmaa watsakum naha wu neheye na, hərwi ada mâ yay a gər a ɗərev kway kurah kurah lele. 5Bazlam nakə nəmaa tsəne, Yesu Kəriste a tsikamay aye ada nəmaa ɗakum ha aye na, Mbəlom na, neŋgeye dzaydzay. Ləvoŋ andaya mə neŋgeye təbey. 6Taɗə ka gwaɗakwa nəkway madzapa eye nəte ta Mbəlom. Ane tuk na, faya ka gakweye mənese huya na, niye na, andza məgweɗe faya ka rawakweye me. Sa tsa na, faya ka zəŋgalakweye tsəveɗ nakə lele bay aye. 7Taɗə ɗuh nəkway mə dzaydzay andza Mbəlom nakə neŋgeye mə dzaydzay aye na, niye na, andza məgweɗe nəkway nəte nəte madzapa eye. Bambaz i Yesu Wawa i Mbəlom kə barakway na mezeleme hərwi ada kâ tərakwa tsəɗaŋŋa. 8Taɗə ka gwaɗakwa nəkway faya ka gakweye mezeleme təbey na, niye na, faya ka vakweye gər a bo kway. Kə ge andza niye na, deɗek andaya mə ɗərev kway bay. 9Ɗuh na, ɗakway ha mezeleme kway a Mbəlom. Neŋgeye na, Mbəlom nakə deɗek aye. Wu nakə a tsik a gwaɗ ma giye na, ma giye na. Andza niye, ma pəsakway ha mezeleme kway, ma təriye kway ha tsəɗaŋŋa kame ŋgay. 10Taɗə ka gwaɗakwa ɗaɗa ka gakwa mezeleme bay na, niye na, ka tərakwa ha Mbəlom andza neŋgeye ndo i maraw me. Bazlam ŋgay na, ɗaɗa ka pakwa a mədzal gər kway bay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\