1 Piyer 4

1Ka sərakwa ha Yesu Kəriste kə sa ɗəretsətseh haladzay. Hərwi niye nəkurom dərmak ndzum maləva bo eye məse ɗəretsətseh, hərwi ndo nakə kə sa ɗəretsətseh haladzay aye na, ma giye mezeleme sa bay. 2Madazlay anəke a həlay nakay nəkurom mandza eye ka məndzibəra na, mede kurom mâ yay a gər a Mbəlom. Bor i bo mâ ge bəy ka gər kurom bay. 3Ka ndzum ahəl niye haladzay ka məge wu neheye ndo neheye tə sər Mbəlom bay, ta wuɗa məge aye. Anəke na, ɗa kâ gum sa bay. Ahəl niye na, ka gawumay metsehe a bo kurom bay, nəkurom sələk eye hay, ka kwayum, ka gawum magurlom haladzay mənde ha wu mənday, ka sawum guzom, ka ɗəslawumay gər a kule nakə ma nasiye ha bazlam i Mbəlom mapala eye. 4Anəke na, ndo neheye tə sər Mbəlom bay aye tə gawa wu neheye na, kâ ndzawum ta nəteye sa bay. Tə ŋgatakum andza niye na, a gatay hərɓaɓəkka, tə tsaɗakum. 5Ane tuk na, pat mekeleŋ Mbəlom ma lətsiye tay ha kame ŋgay hərwi ada tâ ɗa ha wu nakə tə ge aye. Hərwi neŋgeye maləva bo eye məgatay sariya a ndo neheye nəteye tə ɗəre aye ada a ndo neheye ta mət aye dərmak. 6Hərwi ndo neheye tə mət, ahəl niye nəteye ka məndzibəra aye na, Mbəlom kə gatay sariya andza i ndo neheye tebiye a gatay aye. Ahəl nakə tə mət aye na, Kəriste kə ye kə ɗatay ha Labara Ŋgwalak eye hərwi ada tâ ndza andza Mbəlom. 7A zaw hala sa bay məndzibəra ma ndəviye. Hərwi niye ndzum tsezlezleŋŋe, gumay metsehe a bo kurom hərwi ada kâ slum faya maɗuwulay me a Mbəlom. 8Wu nakə bagwar eye a ze wu hay tebiye aye na, mawuɗe bo. Wuɗum bo nəte nəte mə walaŋ kurom huya tə ɗərev kurom peteh, hərwi kwa taɗə «mezeleme andaya mə walaŋ kurom haladzay bəbay na, ka pəsumeye ha a bo.» 9Ndo hay ta ye naha a gay kurom na, təmum tay ha ta məŋgwese lele, kâ gum fataya magum bay. 10Mbəlom kə gakum ŋgwalak tə wu hay wal wal. Kə vəlay kwa a way gədaŋ ka məge wu hay wal wal, ka madzəne ha siye i ndo hay. Kwa way mâ ge ta tsəveɗ eye lele. 11Taɗə Mbəlom a vəlay a ndoweye gədaŋ i mətsike bazlam na, mâ tsik bazlam nakə a yaw abəra ka təv i Mbəlom aye. Taɗə Mbəlom a vəlay a ndoweye gədaŋ i madzəne ndo hay na, mâ dzəna ndo hay ta gədaŋ i Mbəlom. Gum andza niye hərwi ada ndo hay tâ zambaɗay a Mbəlom ka gər i wu hay tebiye hərwi Yesu Kəriste. Neŋgeye na, məzlaɓ eye ada gədaŋ eye ka tor eye. Amen! 12Dzam ga neheye na wuɗa kurom haladzay aye, ɗəretsətseh neheye faya ka sumeye na, mâ gakum wadəŋ wadəŋ bay. Wu neheye tə ndzakum a gər hərwi məɗe ha ka pum mədzal gər kurom ka Mbəlom ta deɗek. Ka dzalum andza a yaw fakuma weɗeye bay. 13A həlay nakə nəkurom mə ɗəretsətseh aye na, ŋgwasum hərwi ka təmum ɗəretsətseh i Kəriste. Ŋgwasum andza niye, hərwi ada pat nakə ka ŋgatumay a məzlaɓ ŋgay tə ɗəre kurom aye na, ka hutumeye məŋgwese bagwar eye a ze wu hay tebiye. 14Taɗə ndo hay faya ta tsaɗakumeye hərwi nəkurom ndo i Kəriste hay na, Mbəlom ma piye fakuma ŋgama. Taɗə faya ka sumeye ɗəretsətseh andza niye na, Məsəfəre i Mbəlom nakə gədaŋ eye a ze wu hay tebiye aye ma ndziye tə nəkurom. 15Taɗə ndoweye mə walaŋ kurom faya ma siye ɗəretsətseh hərwi nakə a ge mənese, agəna a kəɗ ndo, agəna a kəla, agəna a pa tay ha ka bo ndo hay na, slala i ɗəretsətseh niye na, lele bay. Mâ ge andaya andza niye mə walaŋ kurom bay. 16Ane tuk na, taɗə faya ma siye ɗəretsətseh hərwi nakə neŋgeye ndo məpay bəzay a Yesu Kəriste aye na, horoy mâ gay bay. Mâ gay naha sɨsœ a Mbəlom ɗuh hərwi ndo hay tə zalay ta məzele i Kəriste aye. 17Həlay nakə Mbəlom ma ŋgəniye ha sariya a ndo hay aye na, kə husaw. Ma lahiye məgatay sariya na, a ndo ŋgay hay təday. Kə ge ma lahiye məgakway sariya a nəkway ndo ŋgay hay təday na, ada i ndo neheye ta dzala ha ka Labara Ŋgwalak eye bay aye na, kəkay? 18Tə watsa mə Ɗerewel i Mbəlom, tə gwaɗ: «Taɗə ndo məpe mədzal gər ta təmiye tə mawura bo eye na, ada mata ndzatay a gər a ndo i mezeleme hay na, mey?» 19Kə ge andza niye na, ndo neheye faya ta siye ɗəretsətseh hərwi a yay a gər a Mbəlom aye na, tâ ge ŋgwalak huya. Ta gəray ha məsəfəre tay tebiye a həlay i Mbəlom nakə a ge tay ha aye ada ma giye wu nakə a tsik aye huya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\