1 Timote 2

1Makurre i wu nakə a seŋ mətsikatay a ndo hay aye na, anaŋ: Tsətsahum ka Mbəlom, ɗuwulumay me, gumay amboh tə məgay naha sɨsœ hərwi ndo hay tebiye. 2Ɗuwulumay me a Mbəlom hərwi bəy hay ada hərwi ndo neheye faya ta ləviye ndo hay aye tebiye hərwi ada kâ ndzakwa zay madzədzere kwa tsekweŋ mâ ge andaya bay, ada kâ rəhakway ha gər a Mbəlom, ada mede kway mâ təra ŋgwalak eye kame ŋgay. 3Maɗuwulay me a Mbəlom hərwi ndo hay na, lele ada a yay a gər a Mbəlom ndo mətəme kway ha. 4A yay a gər haladzay hərwi a say na, ndo hay tebiye tâ təma ada a say tâ sər deɗek. 5Bazlam nakay na, hərwi ndo hay tebiye. Hərwi Mbəlom na, nəte ŋgweŋ ada ndo mə walaŋ i Mbəlom ta ndo hay na, nəte ŋgweŋ. Neŋgeye ndo zezeŋ, ndo zezeŋ eye niye na, Yesu Kəriste. 6A yaw na, kə vəl ha məsəfəre ŋgay masəkəmatay ahaya ndo hay. A ɗa ha na, a həlay nakə ŋgwalak eye, a say a Mbəlom ndo hay tebiye tâ təma aye. 7Mbəlom a slər ga ha, na təra ndo i maslaŋ ŋgay hərwi ada nâ ɗa ha wu nakay a ndo hay. A gweɗeŋ tətikatay a ndo neheye Yahuda hay bay aye bazlam ŋgay nakə deɗek eye ada tâ dzala ha. Na tsik na, deɗek, na ɗəs parasay bay. 8A seŋ na, hasləka hay kwa ka waray tâ ɗuwulay me a Mbəlom, tâ ɗuwulay naha me a Mbəlom tə ɗərev tsəɗaŋŋa eye. Tâ ge mevel ka ndo bay, tâ kəɗ wuway ka wu bay. 9A seŋ na, ŋgwas hay tâ pa ka bo petekeɗ andza nakə a ye ka bo məpe aye. Petekeɗ nakə ndo hay ta giye faya ɗəre aye na, tâ pa ka bo bay. Tâ gay metsehe bo tay. Tâ mətsa ka matərɗe gər lele hərwi ada tâ zəba fataya bay. Tâ pa ka bo wu i maslawa neheye tsakala eye haladzay aye bay, kwa petekeɗ neheye tsakala eye haladzay aye tâ pa ka bo bay. 10Məsler nakə lele aye mâ təra malembeɗe bo tay ɗuh. Ŋgwas neheye tə gwaɗ faya ta rəhay gər a Mbəlom aye na, tâ ge andza niye. 11Ahəl nakə faya ta tətikiye mə gay i maɗuwule me aye na, ŋgwas hay tâ tsik me bay, tâ ndza ɗikɗik. Tâ ɗəslay ha gər a ndo matətike ndo hay. 12Na vəlatay tsəveɗ a ŋgwas hay ka matətikatay a hasləka hay bay ada tâ ləvay gər a hasləka hay bay. Tâ ndza ɗikɗik, 13hərwi Mbəlom a lah məge na, Adam təday, ada ma dəba eye a ge Hawa. 14Sa na, Fakalaw ka səpat Adam bay. Ane tuk na, a səpat na, ŋgwas. Maa kərah marəhay ha gər a Mbəlom na, ŋgwas. 15Kwa mâ ge andza niye bəbay, ŋgwas ta wiye wawa ada Mbəlom ma təmiye tay ha. Ane tuk na, tâ dzala ha ka Mbəlom huya, tâ wuɗa ndo hay, tâ təra ŋgwalak eye ka ɗəre i Mbəlom, tâ gay metsehe a bo tay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\