1 Timote 3

1Bazlam nakə na tsikiye na, deɗek. Ndo nakə ka pəla matəre madugula i ndo i Kəriste hay aye na, a say məge məsler ŋgwalak eye. 2Madugula i ndo i Kəriste na, mede ŋgay mâ ge ŋgwalak eye, hərwi ada ndo hay tâ may ha mənese ka gər wuray kwa tsekweŋ bay. Ŋgwas ŋgay mâ ge nəte ŋgweŋ. Mâ kwaya ta guzom bay. Mâ gay metsehe a bo ŋgay, mâ ge wu neheye ŋgwalak eye, mâ təma mbəlok hay a gay ŋgay ada mâ sər matətikatay wu a ndo hay dərmak. 3Mâ təra beke i guzom bay, mâ təra ndo i tereŋgez bay, mâ təra ɗuh na, ndo ləfeɗeɗe, mâ tsala bo ta ndo hay bay, mâ ge bor i dala bay. 4Mâ sər məgay gər a ŋgwas ŋgay ta wawa ŋgay hay, mâ gəl tay ha wawa ŋgay hay lele, wawa ŋgay hay tâ rəhay ha gər. 5Taɗə ndoweye kə sər məgay gər a ndo i gay ŋgay hay bay na, ma səriye məgatay gər a məhay gər i ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu na, ma kəkay? 6Ahəl nakə ka pumeye ndo mâ təra madugula aye na, kâ pum ndo nakə a dzala ha ka Yesu Kəriste anəke aye bay. Ma ta ɗəslay ha gər a bo. Kə ge andza niye na, sariya ma gəsiye na andza nakə ma gəsiye Fakalaw aye. 7Ndo nakə ma təriye madugula i ndo i Kəriste hay aye na, mede ŋgay mâ yatay gər a ndo neheye ta dzala ha ka Yesu bay aye dərmak. Kə ge andza niye bay na, horoy ma geye kame tay ada Fakalaw ma mbəzliye na a ɓalay ŋgay. 8Mede i ndo hay məge məsler mə walaŋ i ndo i Kəriste hay na, mâ ge lele. Ɗərneh mâ ge mə bazlam tay sulo bay, tâ təra beke i guzom bay, tâ ge mavaha i dala bay. 9Tâ təma bazlam nakə Mbəlom a ɗa ha aye tə ɗərev tay peteh. 10Ka pumeye tay ha a məsler na, zəbum ka mede tay lele təday. Kə ge mede tay lele na, pum tay ha tâ təra ndo məge məsler hay. 11Mede i ŋgwas tay hay mâ ge lele dərmak. Tâ tsik wu nakə lele bay aye ka ndo hay bay, tâ kwaya ta guzom bay, tâ ge na, wu neheye deɗek aye huya. 12Ndo məge məsler mâ təra na, zal i ŋgwas nəte, mâ gatay gər a wawa ŋgay hay ta ndo i gay hay lele. 13Taɗə ndo məge məsler ta ge məsler lele na, ndo hay ta ɗəslatay ha gər. Ta sliye faya məɗe ha bazlam i Yesu Kəriste parakka hərwi ta dzala ha faya lele. 14Na dzala na, na miye naha ka təv yak bəse. Ane tuk na, na watsaka naha wu neheye na, 15hərwi kwa taɗə na ye naha bay na, ɗerewel nakay ma ɗakeye ha ndo i gay i Mbəlom hay ta ndziye kəkay na, ka səriye ha. Ndo i gay i Mbəlom na, ndo neheye tə dzala ha faya aye, neŋgeye tə ɗəre eye. Bazlam deɗek eye malətsa eye faya andza mədok i gay. 16Ta deɗek, bazlam nakay na, bagwar eye haladzay. Maŋgaha eye ahəl niye, ane tuk na, Mbəlom kə ɗakway ha. Faya ma ɗakway ha kəkay nakə ka ndzakweye ka tsəveɗ i Mbəlom aye. Ndəray ma sliye faya mahəmbər na bay. A tsik na, ka Yesu Kəriste: A təra ndo zezeŋ aye. Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye kə ɗa ha, neŋgeye mənese andaya faya bay. Gawla i Mbəlom hay ta ŋgatay. Ndo hay ta ɗa ha bazlam ŋgay a ndo neheye nəteye Yahuda hay bay aye. Ndo hay kwa waray ka məndzibəra ta dzala ha, Mbəlom kə zla a gəma, ka vəlay məzlaɓ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\