1 Timote 5

1Ahəl nakə nəkurom ka təv manəte eye ta ndo guram aye na, kâ may ha mənese bay, tsikay ta tsəfetsəfe eye andza neŋgeye na, bəba yak. Tsikatay me a gawla hay andza nəteye malamar yak hay. 2Tsikatay me a mama hay andza nəteye may yak hay. Ada a dem hay bəbay andza nəteye malamar yak hay. Ɗərev yak mâ ge kame tay na, tsəɗaŋŋa. 3Gatay gər a madakway i ŋgwas neheye nəteye madakway i ŋgwas hay ta deɗek, ndo məgatay gər andaya bay aye. 4Taɗə madakway i ŋgwas wawa ŋgay kəgəbay wawa i wawa ŋgay andaya na, gər ha wawa hay tâ tətik marəhatay ha gər a ndo tay hay təday. Andza məgweɗe tâ gay gər a may tay andza nakə bəba tay hay tə gawatay gər ahəl niye aye. Andza niye na, a yay a gər a Mbəlom. 5Madakway i ŋgwas nakə neŋgeye mahəŋgeye, ndəray ŋgay andaya məgay gər bay ada neŋgeye kə pa mədzal gər ka Mbəlom, faya ma ɗuwulay naha me a Mbəlom huya ta həpat kwa ta həvaɗ hərwi ada mâ dzəna na. 6Ane tuk na, madakway i ŋgwas nakə a gər ha bo ŋgay kwa a way tsa aye na, neŋgeye mandza eye ma sifa, ane tuk na, andza neŋgeye maməta eye. 7Ɗatay ha a ndo hay na, tâ gatay gər a bəba tay hay hərwi ada ndəray mâ matay ha mənese bay. 8Taɗə ndoweye kə gay gər a ndo ŋgay hay bay, na tsik wene wene eye na, ka ndo i gay ŋgay hay, kə gər ha tsəveɗ i Yesu Kəriste. Neŋgeye lele bay a ze ndo nakə kə dzala ha ka Yesu bay aye. 9Watsa a ɗerewel na, məzele i madakway i ŋgwas nakə məve ŋgay kə ndisl a məve kuro kuro məkwa aye ɗekɗek ada nakə a zla zal nəte aye. 10Ndo hay tâ sər ha məsler ŋgay neheye a gawa aye na, ŋgwalak eye. Kə gatay gər a wawa hay lele ada ka təma mbəlok hay a gay ŋgay lele. Sa na, kə baratay na sik i ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu ada ka dzəna ndo neheye mə ɗəretsətseh aye. Kə ge məsler lele huya. Kə ge andza niye na, watsa məzele ŋgay. 11Madakway i ŋgwas neheye dahəlay aye na, kâ watsa məzele tay a ɗerewel bay. Hərwi ka watsa məzele tay agəna ma sateye mede a zal sa, ta gəriye ha məpay bəzay a Yesu Kəriste. 12Ta ge andza niye na, sariya ma gəsiye tay ha hərwi ta nas wu nakə tə tsik, tə gwaɗ: Ta ndziye mahəteye aye. 13Kwa taɗə ta zla zal bay, ka watsa məzele tay na, ta giye məsler sa bay, ta həhaliye ka gay ka gay. Ta dzəguriye me, ta bəbəlateye wuray a ndo hay. Ta tsikiye bazlam nakə ka zəbatay naha bay aye. 14Hərwi niye a seŋ na, madakway i ŋgwas neheye dahəlay eye hay aye na, tâ ye a zal sa, tâ wa wawa hay, tâ gay gər a bəɗgay tay hərwi ada ndo neheye tə nakway ɗəre aye tâ huta wuray mətsike fakwaya bay. 15Na tsik andza niye na, hərwi siye i madakway i ŋgwas hay ta gər ha tsəveɗ i Mbəlom, tə pay bəzay a Fakalaw. 16Taɗə ŋgwas nakə faya ma pay bəzay a Yesu Kəriste, madakway i ŋgwas andaya mə gay na, neŋgeye mâ dzəna na. Madakway i ŋgwas niye andza niye na, məhay gər i ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu ta dzəniye na bay. Məhay gər i ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu ta dzəniye na, madakway i ŋgwas neheye ndəray tay andaya bay aye. 17Madugula neheye nəteye faya ta gateye gər lele a ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu aye na, rəhumatay ha gər lele. Rəhumatay ha gər wene wene eye a ndo neheye faya ta vəliye ha gədaŋ tay ka məɗe ha bazlam i Mbəlom ada ka matətikatay a ndo hay aye. 18Hərwi mawatsa eye mə Ɗerewel i Mbəlom, a gwaɗ: «Ahəl nakə sla ma giye məsler ma guvah aye na, kâ pay wu ka bazlam bay, gər ha mâ həpəɗ wu mənday.». A gwaɗ sa: «Ndo məge məsler na, lele tâ vəlay wu i madagər ŋgay.» 19Taɗə ndoweye ki yaw ka təv yak mətsikaka wu nakə lele bay aye ka madugula i ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu na, kâ pay zləm bay. Ka ta pay zləm na, tsəne abəra ka ndo hay sulo kəgəbay ka ndo mamahkar eye təday ada ka pateye zləm. 20Tsikatay faya a ndo neheye faya ta giye mənese aye kame i ndo hay tebiye hərwi ada ndo siye hay tâ dzədzar məge mənese dərmak. 21Neŋ faya na gakeye amboh kame i Mbəlom, kame i Yesu Kəriste ada kame i gawla i Mbəlom neheye a pala aye, amboh rəhay ha gər a wu nakə na tsikaka aye. Kâ ŋgəna tay ha ka bo abəra ndo hay bay, kâ matay bo a ndo siye hərwi agəna nəteye ndo yak hay aye bay. 22Taɗə a saka məzle ndo ka məge məsler mə gay i maɗuwule me na, zəba ka mede ŋgay lele təday nakə ada ka piye həlay ka gər ŋgay aye. Kâ tələka həlay yak a mezeleme i ndo siye hay bay. Ndza na tsəɗaŋŋa. 23Kâ sa yam ɗekɗek bay, sa guzom tsekweŋ hərwi huɗ yak nakə a wurawa fakaya aye hərwi ada huɗ mâ wur fakaya sa bay. 24Ndo siye hay kwa taɗə ta ye kame i sariya zuk bay na, mezeleme tay a zəba parakka mə dzaydzay. Ka ndo siye hay, ta səriye ha mezeleme tay na, ma dəba i sariya. 25Məsler ŋgwalak eye hay na, nəteye mə dzaydzay dərmak. Taɗə ta ndohwaw bəse a dzaydzay zuk bay na, ta sliye məndze huya maŋgaha eye bay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\