2 Koriŋte hay 12

1Kutoŋ na giye zlapay huya. Na sər ha ma giye ŋgama kwa tsekweŋ bay tebiye. Ane tuk na, anəke na tsikiye ka wu nakə Yesu Kəriste a bəzeŋ ha ma məsine aye. 2Na sər ndoweye andaya madzapa eye tə Yesu Kəriste. Kə ndza ma giye məve kuro gər eye faɗ, Mbəlom a zla na a mbəlom ka təv ŋgay. Agəna Mbəlom a bəzay ha ma məsine, agəna ki ye tə slo i bo ŋgay ta deɗek, Mbəlom nəte ŋgweŋ a sər. 3Ayaw! Mbəlom kə zla na ndo niye a mbəlom ka təv ŋgay. Agəna məsine a gay, agəna ki ye ta deɗek, maa sər na, Mbəlom. 4Ahəl nakə neŋgeye mə ɗəma aye na, kə tsəne wu nakə ndo zezeŋ ma sliye mətsike bay aye. Ta vəl faya tsəveɗ a ndo hay ka mətsike bay. 5Na giye zlapay na, ta ndo niye, ane tuk na, ka wu neheye tebiye a zəbeŋ ɗəre a neŋ aye na, na giye zlapay tə bəle ga ɗekɗek tsa. 6Taɗə a seŋ məge zlapay na, na tsikiye me andza gər mavuwe bay, wu nakə na tsikiye na, ma təriye deɗek. Ane tuk na, na giye zlapay bay hərwi a seŋ bay nakə ndo ta rəheŋeye ha gər hərwi wu neheye na giye ha zlapay aye. A seŋ tâ rəheŋ ha gər ɗuh na, hərwi bazlam neheye ŋgwalak eye hay tə tsəne abəra mə bazlam ga aye ada tə ŋgatay a mede ga. 7Haɓe na, na giye zlapay hərwi wu nakə Mbəlom a bəzeŋ ha aye. Ane tuk na, Mbəlom a vəleŋ nakə ma wuriye fagaya mə bo aye hərwi ada nâ ge zlapay sa bay. Mbəlom a geŋ wu niye na, tə həlay i ndo i maslaŋ i Fakalaw nakə a sləraw hərwi məndeɓe ga hərwi ada nâ ge zlapay bay. 8Madzəga mahkar na ɗuwulay naha me a Bəy Maduweŋ hərwi ada mâ zla fagaya abəra ɗəretsətseh nakay. 9Ane tuk na, Bəy Maduweŋ a gweɗeŋ: «Ŋgwalak ga na, ɗa kar. Hərwi gədaŋ ga ma zəbiye na, ahəl nakə nəkar bəle aye.» Kə ge andza niye na, ɗərev ga maŋgwasa eye haladzay. Neŋ faya na ŋgalakiye hərwi gədaŋ i Kəriste mandza eye mə neŋ. 10Hərwi niye ɗərev ga maŋgwasa eye hərwi nakə neŋ bəle eye. Kwa taɗə faya ta tseɗeŋeye, kwa taɗə faya ta pəreŋeye, kwa taɗə ɗəretsətseh siye hay faya ta ndzeŋeye a gər, kwa taɗə wu hay ta zeŋ gədaŋ, na sər ha faya na giye ɗəretsətseh hərwi Kəriste ada ɗərev ga maŋgwasa eye hərwi ahəl nakə neŋ bəle eye na, Kəriste ma vəleŋeye gədaŋ ŋgay. 11Na tsik me andza gər mavuwe, ane tuk na, maa geŋ kutoŋ na, nəkurom. Na zambaɗay a bo ga na, hərwi nəkurom ka zambaɗum ga ha bay. Haɓe mata zembeɗe ga ha na, nəkurom na gwaɗ bəɗaw? Neŋ wuray kəriye, ane tuk na, ndo i maslaŋ kurom neheye ka gwaɗum nəteye bagwar eye hay haladzay aye na, ta ze ga ha bay. 12Nəkurom ka sərum ahəl nakə neŋ mə gay kurom aye na, na ge məsler ta məzle ŋgatay mə ɗəretsətseh ada Mbəlom kə ge masuwayaŋ wal wal haladzay tə həlay ga. Masuwayaŋ neheye a ɗa ha na, neŋ ndo i maslaŋ ŋgay ta deɗek. 13Na ge wu hay mə gay i ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu Kəriste siye hay ada na ge mə gay kurom bay na, andaya ɗaw? Wu andaya nəte tsa nakə na ge mə gay kurom bay aye. Na tsətsah fakuma: «Ndayum ga ha wu mənday» bay. Kə ge na gakum lele bay na, pəsum ga ha! 14Anəke na, mazlambar na diye naha a gay kurom mamahkar eye. Na ye naha na, na təmiye ka vəlumeŋ wu wal bay. Wu nakə a seŋ aye na, ɗərev kurom bəna wu kurom hay bay. Andza i wawa hay ta bəba tay hay. Maa vəlatay wu a bəba hay na, wawa tay hay bay. Ɗuh maa vəlatay wu a wawa hay na, bəba tay hay. 15Kwa taɗə na dziye ha wu ga tebiye, kwa taɗə na vəliye ha məsəfəre ga peteh hərwi madzəne kurom na, a yeŋ a gər haladzay. Ass! Ka wuɗum ga sa bay na, hərwi nakə na wuɗa kurom ka zal aye ɗaw? 16Na gwaɗ ka sərum ha na tsətsah fakuma vəlumeŋ wu bay! Ane tuk na, ndo siye hay mə walaŋ kurom tə gwaɗ: «Pol neŋgeye bəbərek eye, faya ma vakweye gər.» 17Na vakum gər na, ma kəkay? Na vakum gər na, ta ndo nəte mə walaŋ i ndo neheye na slər tay naha a gay kurom aye tsukuɗu, ma kəkay? 18Na tsətsah ka Titus mâ ye naha a gay kurom. Na slər naha malamar mekeleŋ eye nakə ka sərum na aye tâ ye naha salamay. Ti ye naha na, Titus kə vakum gər hərwi məzle suloy kurom ɗaw? Titus tə neŋ, nəmay salamay mədzal gər may nəte bəɗaw ada faya nəmaa zəŋgaliye tsəveɗ eye nəte bəɗaw? 19Wu nakə nəmaa watsa a ɗerewel nakay aye na, agəna ka dzalumeye na watsakum naha hərwi məge me abəra ka bo may kame kurom. Nəmaa tsik na, kame i Mbəlom hərwi nəmay ndo i Kəriste hay. Nəkurom malamar may neheye nəmaa wuɗa kurom haladzay aye, nəmaa tsikakum wu neheye tebiye na, hərwi a samay madzəne kurom hərwi ada kâ gəlum ka tsəveɗ i Mbəlom. 20Ɗərev faya ma diye fagaya abəra hərwi na dzala agəna ahəl nakə na ye naha a gay kurom aye, na ndzakumeye a gər nəkurom ka tsəveɗ nakə lele bay aye. Mede kurom ma deyeŋeye a gər bay. Taɗə kə ge andza niye na, mede ga ma deyakumeye a gər bay. Agəla na ndzakumeye a gər na, faya ka tərumeye mə walaŋ kurom, faya ka gumeye ka bo sələk mə walaŋ kurom, faya ka gumeye ka bo mevel, faya ka ŋgənumeye bo, faya ka tsikumeye wu nakə lele bay aye ka ndo hay, faya ka nasumeye ha məzele i ndo siye hay, faya ka ɗəslumeye ha gər a bo kurom ada faya ka gumeye wu neheye a ye ta tsəveɗ nakə ŋgwalak eye bay aye. 21Agəna ahəl nakə na ye naha a gay kurom sa aye na, ɗərev ga ma ŋgwasiye kame i Mbəlom sa bay. Na dzədzar hərwi na ye naha na, agəna na ndzeye a gər a ndo i mezeleme hay haladzay mə walaŋ kurom ta gər ha mezeleme bay. Agəla nəteye huya ta giye wu nakə lele bay aye, nəteye faya ta giye madama, faya ta giye wu neheye lele bay aye tebiye. Kə ge andza niye na, na ta tuwiye hərwi tay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\