2 Koriŋte hay 4

1Mbəlom kə gamay ŋgwalak haladzay. A vəlamay məsler nakay a həlay. Hərwi niye nəmaa zliye faya abəra mədzal gər may bay tebiye. 2Nəmaa kərah məsler neheye ndo hay tə ŋgahawa faya bo, a ge horoy aye. Nəmaa səpatiye ndo hay bay, nəmaa dzapiye ha bazlam i Mbəlom tə maraw me bay. Ɗuh nəmay faya nəmaa ɗiye ha deɗek parakka kame i Mbəlom. A samay na, ndo hay tebiye tâ sər ha, bazlam nakə faya nəmaa tsikiye na, deɗek. 3Siye hay na, tə tsəne Labara Ŋgwalak eye nakə faya nəmaa tsikateye a ndo hay aye bay. A təra fataya na, andza ɗəre tay mambuza eye tə petekeɗ. Kwa andza niye bəbay, sərum na, hərwi ndo neheye nəteye faya ta dziye ɗekɗek tsa. 4Tə dzala ha bay na, hərwi Fakalaw neŋgeye ndo mələve məndzibəra ka guluf tay ha mədzal gər hərwi ada tâ dzala ha ka Labara Ŋgwalak eye bay. Hərwi a say tâ ŋgatay a dzaydzay niye faya ma dəviye ka nəteye bay. Dzaydzay niye a yaw na, abəra ma Labara Ŋgwalak eye ada Labara Ŋgwalak eye faya ma ɗakweye ha məzlaɓ i Kəriste. Neŋgeye, ka ŋgatay na, ka ŋgatay a Mbəlom. 5Ahəl nakə nəmay faya nəmaa ɗiye ha Labara Ŋgwalak eye na, nəmaa tsik ka bo may eye bay, nəmaa ɗa ha Yesu Kəriste neŋgeye Bəy Maduweŋ. Nəmay na, nəmay ndo məgakum məsler hərwi Yesu. 6Ahəl niye Mbəlom a ge məndzibəra na, a gwaɗ: «Dzaydzay mâ dəv ma ləvoŋ.» Maa vəl dzaydzay nakə ma dəviye mə ɗərev may aye na, Mbəlom eye nəte. A ge andza niye na, hərwi ada nəmaâ ŋgatay a məzlaɓ ŋgay nakə a dəv dzaydzay ka ɗəre Yesu Kəriste aye. 7Nəmay bəle eye hay andza gah i doɗo. Ane tuk na, Mbəlom a pa zlele nakay ŋgwalak eye na, a ɗərev may. Mbəlom a ge andza niye na, hərwi ada ndo hay tâ ŋgatay a gədaŋ bagwar eye i Labara Ŋgwalak eye a yaw abəra ma neŋgeye bəna, ma nəmay bay. 8Nəmaa sa ɗəretsətseh hay wal wal. Ane tuk na, ta ndəvamay ha məsəfəre bay. Nəmaa dzala gər ka bo, ane tuk na, həlay kə kəɗamay bay. 9Ndo hay ta həhar may, ane tuk na, Mbəlom kə gər may ha bay. Ta kal may ha ka dala, ane tuk na, nəmaa mət bay. 10Ta pəla tsəveɗ məkəɗe may mədahaŋ eye andza Yesu nakə tə kəɗ na aye. Ane tuk na, nəmay andaya ta sifa ada niye a ɗa ha na, Yesu neŋgeye andaya ta sifa. 11Pat pat ahəl nakə nəkway ka məndzibəra mba aye, ta pəliye tsəveɗ məkəɗe kway hərwi faya ka pakweye bəzay a Yesu. Andza niye ta sliye faya məŋgatay a sifa i Yesu mə bo may. 12Andza niye, nəmay na, mə ɗəretsətseh i mədahaŋ huya. Ada hərwi niye nakə ka hutum sifa nakə ma ndəviye bay aye. 13Tə watsa mə Ɗerewel i Mbəlom na, tə gwaɗ: «Na dzala ha ka Mbəlom, hərwi niye faya na tsikiye.» Nəmay dərmak nəmaa dzala ha ka Mbəlom, hərwi niye nəmay dərmak nəmaa tsikiye. 14Maa lətse ahaya Yesu abəra ma tsəvay na, Mbəlom. Ka sərakwa ha ma ta lətsakway ahaya abəra ma tsəvay dərmak hərwi mata ndze tə neŋgeye. 15Mbəlom a vəlamay məsler nakay na, hərwi madzəne kurom hərwi ada Mbəlom mâ təma tay ha ndo hay haladzay ta ŋgwalak ŋgay kame kame. Andza niye ndo hay ta səkahiye haladzay hərwi məgay naha sɨsœ a Mbəlom ada mazambaɗay. 16Hərwi niye, mədzal gər na, faya huya. Ka sərakwa bo kway faya ma giye bəle tsekweŋ tsekweŋ. Ane tuk na, gədaŋ andaya mə ɗərev kway. Pat pat Mbəlom faya ma vəlakweye gədaŋ weɗeye hərwi məpay bəzay a tsəveɗ ŋgay. 17A seŋ məgweɗe ɗəretsətseh neheye faya ka sakweye anəke aye na, ta ndəviye. Hərwi ɗəretsətseh neheye na, ka hutakweye məzlaɓ bagwar eye. Məzlaɓ niye na, a ze wu hay tebiye ada ma ndziye ka tor eye. Ka sərakwa ha ɗəretsətseh neheye na, tsekweŋ tsa. 18Andza niye, ka pakwa mədzal gər kway na, ka wu i Mbəlom bəna ka wu i məndzibəra bay, hərwi wu i məndzibəra hay na, ta ndziye huya bay. Wu neheye ta ndziye huya aye na, wu neheye mə mbəlom ka ŋgatakway bay aye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\