2 Koriŋte hay 5

1Ka sərakwa ha bo kway ma ndziye huya bay. Bo kway na, andza madzawadzawa nakə ma nasiye bəse aye. Sa na, kwa taɗə madzawadzawa kway nakə kanaŋ aye kə nas bəbay na, Mbəlom ma vəlakweye a ɗəma mekeleŋ eye mə mbəlom. Na tsik na, ka bo kway. Ka mətakwa na, Mbəlom ma vəlakweye bo mekeleŋ eye mə mbəlom, ma ndziye ka tor eye. 2Bo kway nakə weɗeye mə mbəlom aye a yakway a gər haladzay, ɗərev a ndalakway ɗokɗok, a sakway Mbəlom mâ pakway ka bo neŋgeye niye weɗeye. 3Taɗə ka fələkwakwa a ɗəma na, ka ndzakweye mə bo niye weɗeye ka tor eye, məsəfəre ma həhaliye kəriye ze bo bay. 4Anəke nəkway huya mə madzawadzawa na, faya ka sakweye ɗəretsətseh ada faya ka tuwakweye. Niye na, a sakway Mbəlom mâ zla fakwaya abəra wal bay. Ane tuk na, a sakway mâ kalakway nakə bo weɗeye ka gər aye. Andza niye sifa weɗeye ma mbəɗiye kway ha ka mətakweye sa bay. 5Maa ge məsler mə nəkway hərwi ada kâ hutakwa bo weɗeye na, Mbəlom. Kə vəlakway Məsəfəre ŋgay. Andza niye ka sərakwa ha ma giye wu mekeleŋ eye hərwi kway dərmak. 6Hərwi niye kwa kəɗay ka gəsakweye ɗərev ɓəŋɓəŋ lele. Ane tuk na, ka sərakwa ha, ahəl nakə nəkway huya tə bo nakay aye na, nəkway mandza eye dəreŋ tə Yesu Bəy Maduweŋ. 7Andza məgweɗe ka ŋgatakway tə ɗəre kway zuk bay. Ane tuk na, ka ndzakweye andza niye na, hərwi ka dzalakwa ha ka neŋgeye. 8Ta deɗek, ka gəsakweye ɗərev ɓəŋɓəŋ lele. A sakway na, kâ gərakway ha bo nakay ada kâ deyekweye ka təv i Bəy Maduweŋ. 9Ada kwa taɗə nəkway mandza eye ka təv ŋgay zuk bay, kwa taɗə ka deyekweye mata ndze ka təv ŋgay bəbay, a sakway na, məge wu nakə a yay a gər aye. 10Hərwi nəkway tebiye ka deyekweye kame i Yesu Kəriste hərwi ada mâ ŋgənakway ha sariya. Ma vəlakweye magogoy a nəkway tebiye, kwa way ma hutiye ka məsler ŋgay nakə a ge ka məndzibəra aye. Taɗə ka gakwa wu ŋgwalak eye na, ma vəlakweye magogoy kway. Taɗə ka gakwa wu lele eye bay na, ma vəlakweye magogoy lele bay aye. 11Hərwi niye nəmaa rəhay ha gər haladzay a Bəy Maduweŋ. Nəmay faya nəmaa giye məsler hərwi ada ndo hay tâ təma bazlam i Mbəlom. Mbəlom na, a sər may ha lele ada na dzala na, nəkurom ka sərum ga ha mə ɗərev kurom. 12A samay məge zlapay kame kurom bay. Ɗuh nəmay faya nəmaa ɗakumeye ha tsəveɗ nakə ka ŋgalakumeye may ha aye, hərwi ada taɗə ndo hay faya ta mamay ha maŋgok na, ka sərumeye mambəɗatay faya. Nəteye ta ŋgalakiye na, tə wu neheye ɗəre a ŋgatay aye. Ta zəba ɗəre a ɗərev tay bay. 13Ka dzalum mə gər kurom na, gər a vuwamay ɗaw? Kə ge ka ɗəre kurom gər a vuwamay na, hərwi nəmaa vəlay ha bo may a Mbəlom peteh. Taɗə kə ge nəmay tə metsehe may na, sərum ha niye na, hərwi madzəne kurom. 14Məsler neheye tebiye nəmaa ge aye na, hərwi nəmaa sər ha Kəriste a wuɗa may. Mawuɗe bo ŋgay nakə a wuɗa may aye na, a gamay kutoŋ mede kame. Nəmaa sər ha ta deɗek neŋgeye kə mət hərwi ndo gədem. Ka ɗəre i Mbəlom na, ndo hay gədem ta mət tə neŋgeye. 15Kə mət hərwi ndo hay gədem hərwi ada ndo neheye ta sifa aye tâ ge wu nakə a satay a nəteye bay, ane tuk na, tâ ge wu nakə a say aye. A mət na, hərwi tay ada Mbəlom a lətse ahaya abəra ma tsəvay hərwi tay. 16Hərwi niye, anəke na, nəmay nəmaa zəbiye ka ndo hay andza ndo zezeŋ tsa bay. Ahəl niye kwa taɗə nəmaa zəba ka Yesu Kəriste andza niye bəbay na, anəke nəmaa giye andza niye sa bay. 17Kwa way kə dzapa tə Yesu Kəriste na, ka təra bo weɗeye. Ndo guram eye kə dze, andaya sa bay, ka təra ndo weɗeye. 18Maa ge məsler niye tebiye na, Mbəlom. A sləraw Yesu Kəriste na, hərwi ada mâ makway ha ka bo tə neŋgeye. Mbəlom a vəlamay məsler mede məhəlatay ahaya ndo hay ada tâ ma ka bo tage neŋgeye. 19Andza məgweɗe Mbəlom a ge məsler tə həlay i Yesu Kəriste hərwi a say ndo hay gədem tâ ma ka bo tə neŋgeye. Ma paslatay na mənese tay sa bay, ada nəmay a slər may ha hərwi məhəlaw ndo hay ada tâ ma ka bo tə neŋgeye. 20Maa slər may ha na, Yesu Kəriste ka məɗe ha bazlam ŋgay. Maa zalakum tə bazlam may na, Mbəlom eye tə gər ŋgay. Faya nəmaa gakumeye amboh hərwi Yesu Kəriste, təmum məme ka təv i Mbəlom. 21Yesu Kəriste kə ge mezeleme ɗaɗa bay, ane tuk na, Mbəlom a zla mezeleme kway a pa faya. Mbəlom a ge andza niye na, hərwi kway hərwi ada ka dzapakwa tə Kəriste na, ma təriye kway ha ndo ŋgwalak eye ka ɗəre ŋgay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\