2 Koriŋte hay 6

1Anəke nəmay faya nəmaa ge ka bo məsler ta Mbəlom ka təv manəte eye. Andza niye faya nəmaa gakumeye amboh na, Mbəlom kə pa fakuma ŋgama haladzay, kâ nasum ha ŋgama niye kəriye bay. 2Mbəlom a gwaɗ na: «Ahəl nakə həlay i məge ŋgwalak ada həlay i mətəme tay ha ndo hay aye na, na tsəne amboh yak ada na dzəna kar.» Malamar ga hay tsənum! Anəke na, həlay nakə a say Mbəlom məgakway ŋgwalak aye, ada a say mətəme tay ha ndo hay anəke. 3A samay məge wu kəriye nakə ma dzəgəɗiye tay ha ndo hay abəra ka tsəveɗ i Mbəlom aye bay, hərwi a samay tâ tsaɗay a məsler may bay. 4Ɗuh mə wu neheye faya nəmaa giye tebiye na, faya nəmaa ɗiye ha nəmay ndo məge məsler i Mbəlom hay. Kwa taɗə faya nəmaa siye ɗəretsətseh waray waray, kwa taɗə faya ta ŋgəɗətsiye may, nəmaa ɗəma andza niye. 5Tə ndaɓawa may, tə gəsawa may a daŋgay, tə sutawa famaya ndo hay, madagər a gawamay haladzay, nəmaa hutawa məndzehəre bay, marəzle a gawamay, nəmaa ndzawa hwapat ze wu mənday dərmak. 6Nəmaa ndzawa ma məndze may na, tsəɗaŋŋa, nəmaa sər deɗek, nəmaa zlawa ŋgatay, ɗərev may lele kame i ndo hay, Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye mə ɗərev may, nəmaa wuɗa tay ha ndo hay tə ɗərev may peteh. 7Nəmaa ɗawatay ha a ndo hay na, bazlam deɗek eye, Mbəlom a vəlamay gədaŋ. Andza niye nakə nəmaa ɗa ha nəmay ndo i məsler i Mbəlom aye. Nəmay ndo i deɗek hay, ada niye andza wu həlay hərwi məge vəram ta ndo məne ɗəre may ada hərwi məge ka bo abəra dərmak. 8Ndo siye hay faya ta rəhamay gər, siye hay faya ta tsikiye famaya wu nakə lele bay aye. Ndo mekeleŋ eye faya ta zambaɗameye, siye faya ta tsaɗameye. Ta zəba famaya andza ndo i maraw me hay, nəmay ndo i deɗek hay ɗuh. 9Ta zəba famaya andza ndəray a sər may ha bay, azlakwa ndo hay tebiye tə sər may ha. Tə dzala mə gər tə gwaɗ faya nəmaa ndziye huya bay, nəmaa mətiye. Ane tuk na, zəba! Nəmay ta sifa may lele. Tə gawamay ɗəretsətseh, ane tuk na, nəmaa mət bay. 10Mə wu neheye a ndalawamay aye bəbay na, ɗərev may faya ma ŋgwasiye huya. Ka ɗəre i ndo hay na, nəmay mətawak eye hay, ane tuk na, nəmay faya nəmaa təriye tay ha ndo hay zlele eye hay ka tsəveɗ i Mbəlom. Andza nəmay na, wuray andaya kwa tsekweŋ təbey, ɗuh ta deɗek eye wu hay tebiye na, i may. 11A nəkurom Koriŋte hay, nəmaa tsikawakum wu na, parakka. Wu nakə mə ɗərev may aye na, nəmaa ŋgaha na bay. 12Nəmay na, nəmaa wuɗa kurom lele. Maa wuɗa may bay na, nəkurom. 13Faya na tsikakumeye me na, andza na tsikatay me a wawa ga hay. Neŋ faya na gwaɗakumeye: Tsikumamay wu nakə mə ɗərev kurom aye. Wuɗum may andza nakə nəmaa wuɗa kurom aye. 14Kâ dzapum ta ndo neheye ta dzala ha ka Yesu bay aye bay. Wu nakə tsəɗaŋŋa ta wu nakə tsəɗaŋŋa bay aye ta dzapiye na, ma kəkay? Dzaydzay ta ləvoŋ ta dzapiye na, ma kəkay? 15Yesu Kəriste ta Fakalaw ta dzapiye na, ma kəkay? Ndo neheye ta dzala ha ka Yesu aye ta ndo neheye ta dzala ha ka Yesu bay aye, ta dzapiye na, ma kəkay? 16Mata dzepe tay ha gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom ta kule na, wuye mey? Gay i məvəlay wu a Mbəlom na, nəkway. Mbəlom neŋgeye ma ndziye ka tor eye. Andza nakə a gwaɗ: «Na ndziye mə walaŋ i ndo ga hay, na həhaliye mə walaŋ tay, ta ɗəsleŋeye ha gər a neŋ, ta təriye ndo ga hay.» 17Hərwi niye Bəy Maduweŋ a gwaɗatay a ndo ŋgay hay: «Dumara abəra mə walaŋ tay, kâ ndzum ka təv manəte eye bay. Wu nakə tsəɗaŋŋa bay aye na, kâ tətalum faya bay. Ka gum andza niye na, neŋ na təmiye kurom.» 18«Na təriye bəba kurom ada nəkurom ka tərumeye wawa ga hasləka eye hay ada wawa ga dem eye hay. Maa tsik na, Bəy Maduweŋ Mbəlom bagwar eye.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\