2 Koriŋte hay 9

1Hərwi madzəne nakə məsləratay naha a ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu neheye ma Zerozelem aye na, ma giye ŋgama bay nakə na watsakumeye naha ɗerewel aye. 2Hərwi na sər ha, a sakum madzəne tay ha. Na ŋgalak kurom ha ka təv i Masedowan hay, na gwaɗatay: «Ndo neheye ka dala i Akay na, nəteye maləva bo eye ka məvəle zla dəz dzəy. A satay madzəne ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu neheye ka dala i Yahuda aye.» Ndo i Masedowan hay tə tsəne na, ndo siye hay haladzay mə walaŋ tay ta səkah ha tsuɓtsuɓ a ɗərev tay madzəne tay ha dərmak. 3Na sləriye malamar neheye mahkar aye ka təv kurom hərwi ada kâ ləvum ha bo tə madzəne andza nakə na tsik, na gwaɗ ka gumeye. Ahəl nakə nəmaa ndisl naha ka təv kurom aye na, wu nakə na ŋgalak kurom hay aye ma təriye deɗek, nəmaa ndzay naha a gər nəkurom maləva bo eye məvəle. 4Bəna taɗə na ye naha ta ndo neheye ka dala i Masedowan aye nəmaa ndzay a gər a madzəne niye ka ləvum ha bo bay na, horoy ma geŋeye kame tay haladzay. Hərwi na mbərəm maŋgeleke kurom ha, na gwaɗatay na, na sər ha ta deɗek ta hayay gər a madzəne niye, azlakwa bay. Ane tuk na, horoy ma ta giye wene wene kame tay na, a nəkurom. 5Hərwi niye na dzala na, na gwaɗ lele na tsətsahiye ka Titus tə siye i malamar neheye sulo aye tâ leheŋ kame mede naha ka təv kurom. A seŋ na, tâ ye naha, tâ dzəna kurom ka məge wu nakay ŋgwalak eye ka gwaɗum ka vəlumeye. Andza niye, ahəl nakə na ndisl naha aye na, ɓa nəkurom maləva bo eye tsɨy. Niye ma ɗiye ha na, ndəray kə gakum kutoŋ ka məvəle bay. Ka vəlum na, tə ɗərev kurom peteh. 6Sərum ha na, taɗə ndoweye kə gay ɗəre a hulfe ŋgay, ka sləga tsekweŋ na, ma ta dziye tsekweŋ dərmak. Taɗə ndoweye ka sləga hulfe ŋgay haladzay na, ma ta dziye haladzay dərmak. 7Kwa way mâ vəl andza nakə a dzala məvəle mə ɗərev ŋgay aye. Kâ vəlum tə mədzal gər sulo sulo eye bay ada ndəray mâ gakum faya kutoŋ ka məvəle bay. Ane tuk na, vəlum tə məŋgwese, hərwi Mbəlom a wuɗa na, ndo nakə ma vəliye ta məŋgwese aye. 8Hərwi Mbəlom neŋgeye na, ma sliye faya məpe fakuma ŋgama ta tsəveɗ mekeleŋ eye wal wal haladzay hərwi ada wuray kwa tsekweŋ mâ kətsakum bay. Wu ma giye andaya fakuma haladzay hərwi məge ha məsler ŋgwalak eye tebiye. 9Ka tərumeye na, andza nakə tə watsa mə Ɗerewel i Mbəlom aye, tə gwaɗ: «Ndo nakə a vəl həlay lele a ndo i mətawak hay aye na, ŋgwalak ma ndziye faya ka tor eye.» 10Maa vəl hulfe a ndo hay ada maa vəlatay wu mənday hərwi ada tâ nda na, Mbəlom. Ma vəlakumeye hulfe dərmak, ma səkahakumeye ha haladzay hərwi ada ndo siye hay ta hutiye haladzay abəra mə həlay kurom. Wu nakə ka vəlumeye na, Mbəlom ma tələkiye a ɗəma həlay ŋgay hərwi ada ŋgwalak i məsler kurom mâ vəl hohway haladzay ka tsəveɗ ŋgay. 11Ma piye fakuma ŋgama haladzay hərwi ada kâ vəlum həlay a ndo siye hay. Andza niye, ndo hay haladzay ta gay naha sɨsœ a Mbəlom haladzay hərwi wu nakə ka vəlumeye na, nəmaa zla tay naha aye. 12Sərum ha suloy nakə ka tsakalumeye, ka dzalum mə gər kurom ma dzəniye na, ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu ɗekɗek ɗaw? Aʼay! Ma vəlateye gədaŋ a ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu ka məgay naha sɨsœ a Mbəlom haladzay hərwiye. 13Məvəle wu kurom nakə ka vəlumeye kəriye aye ma ɗiye ha ta deɗek nəkurom na, ka təmum Labara Ŋgwalak eye i Kəriste ada ka rəhumay ha gər. Ndo hay ta zambaɗeye a Mbəlom dərmak hərwi nakə ka vəlumatay wu kurom tə ɗərev kurom peteh ada ka vəlumatay a ndo siye hay dərmak. 14Madzəne kurom nakə ka slərumatay naha aye na, ma ɗiye ha Mbəlom kə gakum ŋgwalak ŋgay haladzay. Ndo hay ta ŋgatay andza niye na, ta wuɗiye kurom haladzay, ta ɗuwulay me a Mbəlom hərwi kurom. 15Zambaɗakway a Mbəlom hərwi wu nakə a vəlakway aye na, andza niye andaya bay, a ze wu hay tebiye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\