3 Yuhana 1

1Neŋ nakə madugula i gay i maɗuwule me aye, na watsaka naha a nəkar Gayus dzam ga nakə na wuɗa kar peteh aye. 2A nəkar dzam ga nakə na wuɗa kar haladzay aye, neŋ faya na ɗuwulay me a Mbəlom na, wu hay tebiye tâ təra lele hərwi ada bo yak ta məsəfəre ta ndziye kame i Mbəlom zayzay lele. 3Ɗərev ga kə ŋgwasa haladzay hərwi malamar hay ma mədzal gər ka Mbəlom, ti yawaw kanaŋ, tə tsikeŋ ka gər yak na, tə gwaɗ: Nəkar na, faya ka pay bəzay a tsəveɗ i deɗek tə ɗərev yak nəte. Na sər ha nəkar na, faya ka giye andza niye huya. 4Na tsəne wawa hay faya ta pay bəzay a tsəveɗ i deɗek na, ɗərev ga kə ŋgwasa haladzay. Ɗaɗa wuray kwa nəte kə yeŋ a gər andza niye andaya bay. 5A nəkar dzam ga nakə na wuɗa kar haladzay aye, nəkar na, faya ka giye wu lele eye. Faya ka dzəniye tay ha malamar kway neheye ka tsəveɗ i Mbəlom aye. Kwa neheye ti yawa naha mbəlok eye hay bəbay na, faya ka dzəniye tay hay. 6Ndo neheye ka gatay gər aye na, nəteye ti yaw kanaŋ tə ɗəslaka ha gər haladzay kame i ndo məpe mədzal gər hay. Tə gwaɗ ka wuɗa tay ha na, haladzay. Neŋ faya na gakeye amboh, dzəna tay pat pat hərwi ada təv tay nakə ta diye aye na, tâ ye kame kame. Dzəna tay na, andza nakə a yay a gər a Mbəlom aye. 7Mede tay nakə faya ta diye na, hərwi ada tâ ge məsler i Yesu Kəriste. Ane tuk na, ndo neheye tə pay bəzay a Yesu Kəriste bay aye na, tâ zla fataya abəra wuray bay. 8Hərwi niye nəkway ndo mədzal gər ka Mbəlom na, dzənakwa tay ha slala i ndo niye hay hərwi ada nəkway ta nəteye kâ gakwa məsler dziye ta deɗek. 9Na watsa naha ɗerewel a məhay gər i ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu neheye ka təv kurom aye. Ane tuk na, Diyotərif na, a say məpe zləm ka wu nakə na tsik aye bay, hərwi neŋgeye a wuɗa matəre bagwar eye kame i ndo hay. 10Na ye naha na, na ɗiye ha mənese ŋgay nakə faya ma giye kame i ndo hay andza neŋgeye nakə faya ma ɗəsiye fagaya parasay aye. Neŋgeye a ge na, wu neheye ɗekɗek tsa bay. Ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu ti yawa a gay ŋgay na, a wuɗa matəme tay bay. Ndo mekeleŋ eye hay a satay matəme ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu na, a gatay me, faya ma həhariye tay ha ndo neheye a satay matəme ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu aye. 11A nəkar dzam ga nakə na wuɗa kar haladzay aye, ka pay bəzay a mede i ndo niye hay faya ta giye mənese aye bay. Ɗuh pay bəzay na, a mede i ndo neheye faya ta giye wu lele eye. Ndo nakə faya ma giye wu lele eye huya na, neŋgeye ka təra wawa i Mbəlom. Ane tuk na, ndo nakə faya ma giye wu neheye lele bay aye hay huya na, neŋgeye a sər Mbəlom zuk bay. 12Demetəriyos na, kwa way a tsik faya a gwaɗ: Demetəriyos na, faya ma giye wu nakə lele aye. Nəmay dərmak nəmaa gwaɗ faya na, neŋgeye lele. Ada ka sər ha wu nakə nəmaa tsik aye na, deɗek. 13Wu hay andaya haladzay a seŋ mətsikaka naha, ane tuk na, a seŋ məwatsaka naha ka ɗerewel bay. 14Na dzala na, neŋ eye na diye naha bəse ka təv yak mazəbaka ɗəre ada wu nakə a seŋ mətsikaka aye na, ka tsikameye lele. 15Zay mâ ndza fakaya! Dzam yak neheye kanaŋ ta wuɗa kar haladzay aye, ta tsikaka naha me. Tsikatay ha me a dzam kway hay tebiye nəte ta nəte.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\