Məsler hay 11

1Ndo i maslaŋ i Yesu hay ta malamar tay neheye ma Yuda aye tə tsəne na, ndo neheye nəteye Yahuda hay təbey aye ta təma bazlam i Mbəlom dərmak. 2Piyer a maw a Zerozelem na, ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu nəteye neheye Yahuda hay aye tə gay me a Piyer. 3Tə gwaɗay: «Ka ye ka təv i ndo neheye nəteye Yahuda hay təbey aye ada ka nda wu mənday ta nəteye na, hərwi mey?» 4Piyer a tsəne andza niye na, a təkəratay wu nakə a ge bo aye ka madazlay hus ka mandəve aye. A gwaɗatay: 5«Kurre eye na, neŋ ma gəma i Zope. Ahəl nakə neŋ faya na ɗuwuliye me aye na, wuye a geŋ andza məsine. Na ŋgatay a wuye faya ma mbəzlaweye ta təv ga. Wu niye na, andza petekeɗ mafətəla eye, bagwar eye, magəsa eye ka me eye wal wal təv faɗ, faya ma mbəzlaweye abəra mə mbəlom. A yaw na, bəse ta təv ga. 6Na zəba ɗəre a ɗəma ada na ŋgatay a wu i pesl hay, a gənaw hay, wu neheye tə va tə huɗ aye, ada ɗiyeŋ hay. 7«Tsa na, na tsəne mətsike me, a gweɗeŋ: “Lətse Piyer, kəɗ wu neheye ada kâ həpəɗ!” 8«Na mbəɗay faya, na gwaɗay: “Ah! Aʼay Bəy Maduweŋ, ɗaɗa na həpəɗ wu nakə tə ge faya me aye kəgəbay wu nakə tsəɗaŋŋa bay aye na, na həpəɗ ɗaɗa bay.” 9«Na tsəne mətsike me sa, a gweɗeŋ: “Wu nakə Mbəlom a gwaɗ tsəɗaŋŋa aye na, kâ zəba faya andza mandzaɗak bay.” 10A meseŋ ha bazlam sik mahkar. Tsa na, wu niye a ma a mbəlom tebiye. 11«Azlakwa bay ndo hay mahkar ti ye naha kwayaŋŋa a həlay niye a gay nakə nəmay mə ɗəma aye. Tə slərataya ahaya abəra ma Sezare. 12Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye a gweɗeŋ: “Ka ge mahonok bay, do bəse.” Malamar neheye məkwa na həlataya ahaya kanaŋ aye na, tə laka ga ahaya a Sezare ada nəmaa ye a gay i Korney ta nəteye tebiye. 13Tsa na, a təkəramay kəkay nakə a ŋgatay a gawla i Mbəlom aye. Gawla i Mbəlom a gwaɗay: “Slər ndo a Zope, tâ ye tâ zalayaw a Simoŋ nakə tə pa faya məzele Piyer aye. 14Ki yaw na, ma tsikakeye bazlam i mətəme ada a ndo yak hay tebiye.” 15«Na dazlay a mətsike me na, Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye a mbəzlaw fataya andza nakə a mbəzlaw fakwaya ahəl niye aye. 16Wu nakə Bəy Maduweŋ a tsik ahəl niye na, a meŋaw a gər: “Yuhana a dzəhuɓ tay ha ndo hay na, a yam ɗekɗek tsa. Ane tuk na, nəkurom na, ta dzəhuɓiye kurom a Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye.” 17Ta deɗek, Mbəlom kə vəlatay Məsəfəre ŋgay, andza nakə a vəlakway ahəl nakə ka dzalakwa ha ka Bəy Maduweŋ Yesu Kəriste aye. Neŋ ɗa məgay me a Mbəlom na, neŋ way?» 18Tə tsəne bazlam niye na, ta may ha maŋgok a Piyer sa bay. Ta zambaɗay a Mbəlom, tə gwaɗ: «Mbəlom kə vəlatay tsəveɗ a ndo neheye nəteye Yahuda hay təbey aye mambəɗe ha mede tay ada tâ huta sifa nakə deɗek aye.» 19Ahəl nakə tə kəɗ Etiyen aye na, ta dazlay məgatay ɗəretsətseh a ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu. Nəteye, ta dazlay mahway a gəma mekeleŋ eye hay. Siye hay mə walaŋ tay, ti ye a Fenisi, a Sipəre, siye hay a gəma i Aŋtiyos. Ane tuk na, nəteye niye hay tə ɗawatay ha bazlam i Mbəlom a Yahuda hay ɗekɗek. 20Siye i ndo məpe mədzal gər neheye ma gəma i Sipəre ta Siren aye ti ye a Aŋtiyos. Ti ye tə ɗatay ha labara i Bəy Maduweŋ Yesu a ndo neheye nəteye Yahuda hay bay aye dərmak. 21Gədaŋ i Bəy Maduweŋ andaya fataya. Hərwi niye ndo hay haladzay ta dzala ha ka Bəy Maduweŋ. 22Ndo məpe mədzal gər ka Yesu neheye ma Zerozelem aye tə tsəne labara i malamar neheye ma Aŋtiyos aye na, tə slər Barnabas ka təv tay. 23Barnabas a həl bo, a ye a ɗəma, a ye naha a ŋgatay ma kəkay nakə Mbəlom a pa ŋgama ka ndo məpe mədzal gər aye na, a yay a gər haladzay. Tsa na, a vəlatay gədaŋ a nəteye niye hay tebiye ta ndza huya ka tsəveɗ i Bəy Maduweŋ. 24Andza niye, Barnabas na, ndo lele eye. Neŋgeye maraha eye ta Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye ada kə pa mədzal gər peteh ka Yesu. Ndo hay haladzay ta səkah, tə pa mədzal gər ka Bəy Maduweŋ. 25Ma dəba eye na, Barnabas a həl bo a ye a gəma i Tarsis mata pəlaw Sol. 26A ndisl naha a ɗəma na, a huta Sol. Ti yaw ka bo salamay a Aŋtiyos. Nəteye salamay tə ndza ma Aŋtiyos məve nəte ta ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu. Ta tətik tay ha ndo hay haladzay ka məpe mədzal gər ka Yesu. Tə lah məzele a ndo məpay bəzay a Yesu hay ndo i Kəriste hay na, ma Aŋtiyos. 27Pat wuray na, ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom hay tə həl bo abəra ma Zerozelem, ti ye a Aŋtiyos. 28Ndo nəte mə walaŋ tay məzele ŋgay Agabus, a ɗa ha ta gədaŋ i Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye, a gwaɗ: «Mandərzlaŋ ma giye ka məndzibəra tebiye.» Slala i mandərzlaŋ niye na, kə ge ahəl nakə Kəlod neŋgeye bəy i Roma aye. 29A tsik andza niye na, ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu, tə gwaɗ: «Kwa way mâ vəl wu nakə ma sliye faya məvəle aye hərwi məsləre tay naha madzəne a malamar neheye ma Yahuda aye.» 30Tsa na, ta tsakal wu, tə sləratay naha a madugula neheye ma Yahuda aye tə həlay i Barnabas tə Sol.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\