Məsler hay 14

1Pol ta Barnabas tə husa a Ikoniyom na, ti ye tə fələkwa a gay i maɗuwule me i Yahuda hay andza nakə ma Aŋtiyos aye dərmak. Ta tətikatay bazlam i Yesu a ndo hay. Yahuda hay haladzay ta ndo neheye Yahuda hay bay aye tə dzala ha ka Yesu. 2Ane tuk na, Yahuda neheye ta təma bazlam i Yesu bay aye na, tə patay me a ndo neheye Yahuda hay bay aye hərwi ada tâ dzala wu nakə lele bay aye ka ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu. 3Ɗuh Pol ta Barnabas tə ndza ma Ikoniyom haladzay. Tə tsikatay me tə zluwer eye bay ka gər i Bəy Maduweŋ. Tə ɗawa ha ŋgwalak ŋgay ada bəy Maduweŋ na, a vəlawatay gədaŋ ka məge masuwayaŋ hay hərwi məɗe ha bazlam tay nakə faya ta tsikiye na, deɗek. 4Ndo i gəma niye hay ta ŋgəna sulo. Ndo siye hay nəteye ta diye i Yahuda hay, siye hay ta diye i ndo i maslaŋ i Yesu hay. 5Tsa na, Yahuda siye hay ta ndo neheye nəteye Yahuda hay bay aye, tə ləva bo hərwi məge ɗəretsətseh a Pol ta Barnabas ada məkəɗe tay ha abəra mə ɗəma tə kwar. 6Pol ta Barnabas tə sər, ta kəɗiye tay ha na, ta hway. Tə zla tsəveɗ nakə a ye a gəma i Listəre ada a ye a gəma i Derbe. Gəma neheye sulo aye na, ka dala i Likawni salamay. 7Tə ɗawa ha Labara Ŋgwalak eye ka dala eye niye. 8Ma gəma i Listəre na, ndoweye andaya matəra eye mə sik. Neŋgeye matəra eye kwa ka məwe ŋgay. Kə lətse, ki ye ɗaɗa tə sik ŋgay bay. 9Pat wuray na, neŋgeye faya ma pay zləm a bazlam i Pol, Pol a zəba faya. Kwayaŋŋa Pol a sər neŋgeye na, tsəveɗ andaya məmbəle ha hərwi kə pa mədzal gər ka Yesu. 10Pol a tsikay me ta magala, a gwaɗay: «Lətse tə sik yak dzək lele.» Tsa na, a lətse tsəkwaɗ, a mbərəzla tə sik ŋgay. A pa bo ka mede duwak duwak. 11Ndo hay tə ŋgatay a wu nakə Pol a ge aye na, ta wuda tə bazlam i gəma tay Likawni, tə gwaɗ: «Mbəlom hay ta təra andza ndo zezeŋ, ta mbəzlaw ka təv kway.» 12Tə pa məzele ka Barnabas «Zeus», mbəlom tay ada ka Pol «Hermes» hərwi neŋgeye na, ndo i maslaŋ. 13Gay i məvəlay wu a mbəlom nakə Zeus aye bəse ka tsəveɗ məfələkwe a gəma niye. Tsa na, ndo məvəlay wu a Zeus tay niye a ye a gəsaw sla bagwar eye hay, a pa fataya məvurze i wu neheye lele haladzay aye. A gəsa tay ahaya ka məgeɗ i gay i məvəlay wu a mbəlom tay niye. A say na, ndo hay tâ vəlatay a Pol ta Barnabas andza wu nakə tə vəlawa kəriye a mbəlom tay aye. 14Ane tuk na, Pol ta Barnabas tə tsəne na, a ndalatay haladzay. Ta ŋguraɗa ha petekeɗ tay, ti ye a walaŋ i ndo niye hay, ta wuda, tə gwaɗatay: 15«Ndo neheye, ka gum wu nakay na, hərwi mey? Nəmay na, ndo zezeŋ hay andza nəkurom dərmak. Nəmaa yaw na, nəmaa zlakumaw Labara Ŋgwalak eye ada məɗakum ha na, gərum ha kule kurom neheye ŋgama andaya mə ɗəma bay aye. Ada mbəɗumaw me ka təv i Mbəlom ma ndziye ka tor eye. Neŋgeye nakə a ge magərmbəlom, dala, dəlov ada tə wu neheye mə ɗəma aye tebiye. 16Ahəl niye na, kə gər tay ha ndo hay tâ pay bəzay a wu tay neheye faya ta paway bəzay aye. 17Ane tuk na, kə ɗatay ha a ndo hay na, neŋgeye andaya ta nəteye. A ɗatay ha na, ta ŋgwalak ŋgay nakə faya ma gateye aye. A pakumaw yam ada kə palakumaw wu mənday abəra ma guvah tə həlay eye. Ka hutum wu mənday ada a ŋgwasakum ha ɗərev kurom.» 18Kwa Pol ta Barnabas tə tsikatay andza niye bəbay na, ta təma bay. A satay məkəɗe tay sla niye huya. 19A həlay niye na, Yahuda hay ti yaw abəra ma Aŋtiyos i Pizidi, siye hay ti yaw ma Ikoniyom, tə ndislew a gəma i Listəre. Tsa na, tə patay me a ndo hay. Tə kal na Pol tə kwar hərwi məɗəke na. Tə vaha na dəreŋ abəra mə walaŋ gay. Tə dzala na, tə gwaɗ ma giye kə mət. 20Ane tuk na, ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu tə haya faya gər, tə lawara na a wuzlah. Pol a lətse, a mbəɗa gər a walaŋ gay. Tədœ eye na, a həl bo, ti ye ta Barnabas a gəma i Derbe. 21Pol ta Barnabas tə ndisl naha a ɗəma na, tə ɗa ha Labara Ŋgwalak eye mə walaŋ i gəma i Derbe. Ndo hay haladzay tə pa mədzal gər ka Yesu. Ma dəba eye na, ta mbəɗa gər a Listəre, ti ye abəra ma Listəre, ti ye a Ikoniyom. Ti ye abəra ma Ikoniyom, ti ye a Aŋtiyos i Pizidi. 22A gəma nakə ta ndisl a ɗəma aye na, tə vəlawatay gədaŋ a ɗərev a ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu ka mədzele ha huya ka Yesu. Tə gwaɗawatay: «Ka deyekweye a Bəy i Mbəlom na, kutoŋ ka sakweye ɗəretsətseh haladzay.» 23Tə pala ndo hay mə walaŋ tay, ta təra tay ha madugula hay. Tsa na, tə ndza, tə ge daliyam, ta ɗuwulay me a Mbəlom hərwi ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu tebiye. Tə pa tay ha a həlay i Bəy Maduweŋ nakə tə dzala ha faya aye. Tsa na, ti ye wu tay. 24Ti ye, tə tas abəra ma gəma i Pizidi, tə ndisl a gəma i Pamfeli. 25Ti ye naha tə ɗa ha bazlam i Mbəlom ma Perge. Tsa na, ti ye a gəma i Ataliya. 26Tə tsal a kwalalaŋ i yam, ti ye a Aŋtiyos. Aŋtiyos na, gəma nakə tə pa tay a həlay i Mbəlom mə ɗəma aye hərwi ada mâ vəlatay ŋgwalak ka məge məsler ŋgay. Anəke tə ge na, məsler eye niye tuk. 27Tə ndisl naha a Aŋtiyos na, tə hayatay gər a ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu. Ta təkəratay wu nakə Mbəlom a ge hərwi tay aye tebiye, ada ma kəkay nakə a həndəkatay tsəveɗ a ndo neheye Yahuda hay bay aye ka məpe mədzal gər ka Yesu aye dərmak. 28Pol ta Barnabas tə ndza haladzay ta ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu ma Aŋtiyos.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\