Məsler hay 20

1Haya haya i bazlam niye hay a ndəv na, Pol a hayatay gər a ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu. A vəlatay gədaŋ tə məmatay naha ɗərev. A gwaɗatay na: «Ndze gwa.» Tsa na, a ye ŋgway ka dala i Masedowan. 2A həhal ma gəma niye, a vəlatay gədaŋ a ndo məpe mədzal gər hay ta məmatay naha ɗərev. Ma dəba eye, a ye a gəma i Gərek. 3Mə ɗəma na, a ndza kiye mahkar. Haɓe a say a Pol mede a gəma i Siri. Ane tuk na, a tsəne a satay a Yahuda hay məkəɗe na. Hərwi niye a ma ŋgway ta Masedowan. 4Ndo neheye tə laka ha aye na, Sopater wawa i Pirrus, neŋgeye ndo i gəma i Bere, Aristark ta Sekondus, nəteye ndo i gəma i Tesalonik hay, Gayus neŋgeye a yaw abəra ma Derbe, Timote ada Tisik ta Tərofime nəteye ka dala i Azi. 5Nəteye neheye na, tə lahamay kame, ti ye a Tərowas mata həbe may mə ɗəma. 6Ma dəba i magurlom i Pak, nəmay nəmaa tsal a kwalalaŋ i yam, nəmaa ye abəra ma Filipi. Nəmaa ge məhəne zləm ka tsəveɗ na, nəmaa ndisl a gəma i Tərowas tuk. Nəmaa ndza mə ɗəma luma nəte. 7Pat i luma i maŋgəzla ta huwa na, nəmaa haya gər hərwi mənde ɗaf i matəkəre məməte i Yesu. Tədœ eye na, Pol ma gəriye tay ha, ma diye ŋgway. Hərwi niye, a tsikatay bazlam i Mbəlom hus a magərhəvaɗ. 8Nəmay mahaya gər eye na, ka gər i gay neŋgeɗ. Gay nakə nəmay mə ɗəma aye na, lalam hay haladzay mavata eye. 9Mə gay eye niye na, wawa eye andaya gawla eye, məzele ŋgay Awtis. Neŋgeye mandza eye ka mavavar faya ma piye zləm ka bazlam i Pol niye a tərəts ha bay, faya ma tsikiye huya aye. Tsa na, məndzehəre a gəs na, a ɓərəzl a məndzehəre. A sər ka bo sa bay, səkwat a dəɗaw abəra mə gay ka gər i gay mamahkar eye ka dala. Ndo hay tə mbəzlaw tə lətse ha ka mbəlom na, kə mət tsɨy. 10Pol a mbəzlaw, a ye ka təv ŋgay. A guɗuk naha faya, a zla na a həlay, a gwaɗatay: «Ɗərev mâ ye fakuma abəra bay, kə mət bay.» 11Tsa na, Pol a tsal a gay niye sa. A ye naha a zla makwala, a ŋgəna ha. Tsa na, tə nda. A ma ka mətsike me haladzay sa hus a mekedœ, a ye ŋgway. 12Ndo hay tə laka ahaya gawla nakə meeneŋ aye a mətagay. Ndo hay tebiye ɗərev tay a ŋgwasa. 13Nəmaa ye, nəmaa tsal a kwalalaŋ i yam hərwi məhəle may a Asos. Pol neŋgeye, a say mede tə sik. Nəmay, nəmaa gwaɗ na, nəmaa zliye na ka me i dəlov mə ɗəma. 14A ndzamay naha a gər ma Asos na, a tsal a kwalalaŋ i yam, nəmaa zla na ka me i dəlov. Nəmaa ye a gəma i Metilen. 15Tədœ eye na, nəmaa ndisl a Siyo. Tədœ taɗay eye na, nəmaa ndisl a Samos. Tədœ taɗakay eye na, nəmaa ndisl a gəma i Melet. 16Niye andza məgweɗe na, a say a Pol məndze ma Efez bay hərwi ma ta mətsiye ka dala i Azi, ma ndisliye a Zerozelem bəse bay. Taɗə ma giye bo na, a say məndisle a Zerozelem pat i Peŋtekot. 17Ahəl nakə nəmaa ndisl a Melet aye na, Pol a slər ndo ka madugula neheye tə ndzatay kame a ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu ma Efez aye ada tâ yaw ka təv ŋgay. Ndo niye a ye, a zalatayaw. 18Ndo niye hay tə həlaw bo, tə ndislew ka təv ŋgay na, a gwaɗatay: «Kwa i mede naha ga a gay kurom ka dala i Azi na, ka sərum ha məndze ga mə walaŋ kurom. 19Na gay məsler a Bəy Maduweŋ tə marəhay ha gər, tə mədzal gər eye ada na sa ɗəretsətseh haladzay hərwi Yahuda hay a satay məkəɗe ga. 20Ka sərum ha, wu nakə ma gakumeye ŋgama aye na, na ŋgaha na bay. Na ɗakum ha tebiye. Na tətikakum kame i ndo hay ada mə gay kurom hay. 21Na tsikatay a Yahuda hay ada a ndo neheye Yahuda hay bay aye, tâ gər ha mezeleme tay, tâ yaw ka təv i Mbəlom. Tâ yaw, tâ pa mədzal gər tay ka Bəy Maduweŋ kway Yesu Kəriste. 22«Anəke na, na diye a Zerozelem. Maa geŋ kutoŋ mede a ɗəma na, Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye ada na sər wu nakə ma ta ndzeŋeye a gər mə ɗəma aye bay. 23Wu nakə na sər aye na, gəma nakə na ye a ɗəma aye na, Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye faya ma ɗeŋeye ha. A gweɗeŋ: “Məgəse kar a daŋgay tə ɗəretsətseh faya ma həbiye kar.” 24Ane i ga na, na ndziye ma bəra mba, aʼay ɗuh na mətiye na, wuray andaya a yeŋ a gər ka zal bay. Wu nakə a seŋ aye na, na ndəviye ha məsler i bəy Maduweŋ Yesu nakə a vəleŋ aye hus ka mandəve ŋgay eye. Məsler nakə a vəleŋ aye na, məɗe ha Labara Ŋgwalak eye i ŋgama i Mbəlom. 25«Məndze ga nakə na ndza mə walaŋ kurom aye, na tsikawakum na, labara i Bəy i Mbəlom. Na sər ha anəke na, ka ta ŋgatumeŋeye ɗaɗa sa bay. 26Hərwi niye, na tiye mbal abəra ka gər kurom. Taɗə ndəray nəte kə dze abəra mə walaŋ kurom na, mənese ga sa bay. 27Hərwi na ɗakum ha wu nakə a say a Mbəlom məge aye tebiye. Na ŋgaha fakuma abəra wuray kwa tsekweŋ bay tebiye. 28Tsəpum gər kurom, ada wene wene eye na, tsəpum ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu neheye Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye a gwaɗakum tsəpum aye. Gumatay gər a ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu. Wawa i Mbəlom, bo ŋgay eye a mət na, hərwi ada tâ təra ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu. 29Hərwi, na sər ha, na ye gwa na, ndo hay ta deyeweye a walaŋ kurom. Nəteye ta ndzəkit bo na, andza kəra i pesl hay, ta gəriye ha ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu bay. 30Ada kwa mə walaŋ kurom ndo hay ta dazleye a maraw me hərwi masəpete tay ha ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu ka məpatay bəzay. 31Gum metsehe lele, sərum ha na, məve mahkar, ta həvaɗ ta həpat neŋ faya na ɗay ha metsehe kwa a way nəte ta nəte ta mətuwe eye. 32«Anəke na, na gəriye ha a həlay i Mbəlom. Neŋgeye ma gakumeye ŋgwalak andza nakə a tsik aye. Neŋgeye na, ma səkahakumeye ha mədzele ka Yesu kame kame ta gədaŋ ŋgay ada ma vəlakumeye wu neheye a ləva ha bo ma ta vəlateye a ndo neheye ta təra i ŋgay hay aye. 33Neŋ na, ɗaɗa na tsətsah suloy, gura kəgəbay petekeɗ ka ndəray bay. 34Bo kurom eye ka sərum ha, na ge məsler na, tə həlay ga eye hərwi məhute wu mənday may a neŋ ta ndo neheye tə lakawa ga ha aye. 35Na ɗakum ha na, ada kâ gum məsler nakə ma dzəniye ndo i mətawak hay aye. Bazlam i Bəy Maduweŋ kway Yesu nakə a tsik aye na, mâ makumaw a gər. A gwaɗ: “Ka vəlay wu a ndo na, ka hutiye məŋgwese a ze ndo nakə a təma aye.”» 36Pol a ndəv ha bazlam niye na, a dəkw gurmets, a ɗuwulay naha me a Mbəlom ta nəteye tebiye. 37Ta ndəv ha maɗuwule me na, nəteye tebiye tə pa bo ka mətuwe haladzay. Ti ye naha, tə gəs na ka bo təmbolok təmbolok, tə tsikay me ta mətuwe eye, tə gwaɗay: «Do tə zay.» 38Wu nakə a ndalatay wene wene aye na, Pol a gwaɗatay: «Ɗaɗa ka ta ŋgatumeŋeye sa bay» aye. Tsa na, tə laka ha Pol hus ka təv i kwalalaŋ i yam.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\