Məsler hay 21

1Nəmaa ŋgəna gər na, nəmaa ye, nəmaa tsal a kwalalaŋ i yam. Nəmaa ye kwayaŋŋa a gəma i Kos. Tədœ eye na, nəmaa ndisl a Rodes. Nəmaa lətse abəra ma Rodes, nəmaa ye a Patara. 2Nəmaa ye naha a ɗəma na, nəmaa huta kwalalaŋ i yam nakə ma diye a gəma i Fenisi aye. Tsa na, nəmaa tsal a ɗəma, nəmaa ye ha. 3Ahəl nakə nəmay ma wuzlah i dəlov aye na, nəmaa ŋgatay a gəma i Sipəre tə həlay i gula. Nəmaa ye a gəma i Siri. Nəmaa ndisl a gəma i Tir. Mə ɗəma na, tə mbəzla ahaya wu hay abəra mə kwalalaŋ i yam. 4Nəmaa ndzatay a gər a ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu mə ɗəma. Nəmaa ndza ka bo dziye luma nəte. Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye a ɗatay ha wu nakə ma ta ndzay a gər a Pol aye. Tsa na, tə gwaɗay: «Pol, kâ ye a Zerozelem bay.» 5Ane tuk na, məhəne tasəla ka ndəv tsɨy, nəmaa həl bo, nəmaa ye. Tə laka may ha tebiye tay eye, ŋgwas tay hay, ta wawa hay hus ka me i bəlay dəreŋ tə walaŋ gay. Nəmaa ndisl ka me i bəlay na, nəmaa dəkw gurmets, nəmaa ɗuwulay me a Mbəlom. 6Tsa na, nəmaa tsik me a bo nəte nəte. Nəmay nəmaa tsal a kwalalaŋ i yam, nəteye na, ta mbəɗa gər a mətagay tay hay. 7Nəmaa ye abəra mə Tir tə kwalalaŋ i yam, nəmaa ye a Pətolmayis. Mə ɗəma na, nəmaa tsikatay me a ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu, nəmaa ndza mə ɗəma məhəne nəte ta nəteye. 8Tədœ eye na, nəmaa həl bo, nəmaa ye ada nəmaa ndisl a Sezare. Mə ɗəma na, nəmaa ye a gay i Filip. Neŋgeye ndo mətətikawa bazlam i Mbəlom. Neŋgeye na, nəte mə walaŋ i ndo neheye tasəla tə pala tay ha ahəl niye ma Zerozelem aye. 9Dem ŋgay hay andaya faɗ, ta ye a zal zuk bay. Tə ɗawa ha bazlam i Mbəlom a ndo hay. 10Nəmaa ndza məhəne haladzay na, ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom wuray tə zalay Agabus a yaw abəra ma Yahuda, a ye naha ka təv may. 11Tsa na, a zla wu məɓere bəzay i huɗ i Pol. A dzawa ha sik tə həlay ŋgay. Tsa na, a gwaɗ: «Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye a gwaɗ na, kəkay? A gwaɗ na: “Ndo nakə na zla wu i bəzay i huɗ ŋgay aye na, bəy i Yahuda hay ta dzawiye na andza nakay ma Zerozelem. Ta dzawa na na, ta vəlateye ha a həlay a ndo neheye Yahuda hay bay aye.”» 12Bo may eye ta malamar neheye ma Sezare aye nəmaa tsəne bazlam niye na, nəmaa gay amboh a Pol. Nəmaa gwaɗay: «Kâ ye a Zerozelem bay.» 13Ane tuk na, a mbəɗamay faya, a gwaɗamay: «Ka tuwumeye ada faya ka dəɗumeŋeye ha ɗərev na, hərwi mey? Neŋ na, neŋ maləva bo eye tâ gəs ga a daŋgay kə ge ɗuh bay tâ kəɗ ga, nâ mət hərwi Bəy Maduweŋ Yesu ma Zerozelem.» 14Nəmaa zəba faya na, ma gəsiye bazlam may bay. Nəmaa rəzlay a gər mətsikay sa bay. Nəmaa gwaɗ: «Bəy Maduweŋ mâ ge wu nakə a say aye.» 15Nəmaa ndza məhəne tsakway ma Sezare na, nəmaa həl bo, nəmaa ye a Zerozelem tuk. 16Siye i ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu tə lakamay ha. Nəmaa ye a gay i ndoweye andaya məzele ŋgay Mənasaŋ. Neŋgeye ndo i gəma i Sipəre, a pa mədzal gər ka Yesu na, kurre. Nəmaa ndziye na, mə gay ŋgay. 17Ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu ta təma may tə məŋgwese eye lele. 18Tədœ eye na, Pol ta nəmay, nəmaa ye a gay i Yakuba. Mə ɗəma na, madugula neheye tə ndzatay kame a ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu aye tə haya gər tebiye. 19Pol a tsikatay me ada a təkəratay wu nakə Mbəlom a ge tə neŋgeye ma məsler ŋgay nakə a ge mə walaŋ i ndo neheye Yahuda hay bay aye tebiye. 20Tə tsəne andza niye na, ta zambaɗay a Mbəlom. Tsa na, tə gwaɗay a Pol: «Pol, malamar, zəba Yahuda hay haladzay ma pasliye bo bay, ta dzala ha ka Yesu, nəteye huya faya ta pay bəzay a bazlam i Musa mapala eye nakə Mbəlom a vəlay a Musa aye. 21Azlakwa bay, ta tsəne nəkar na, ka tətikateye a Yahuda neheye tebiye nəteye mandza eye mə walaŋ i bərakəzaŋ hay ta gər ha bazlam mapala eye nakə Mbəlom a vəlay a Musa aye. Ka gwaɗateye: “Kâ ɗəsum tay ha wawa kurom hay bay ada kâ pumay bəzay a kule i Yahuda hay bay sa.” 22Ada məge kəkay? Ta səriye ha ta deɗek nəkar andaya ka ndislew kanaŋ. 23Ge wu nakə nəmaa tsikaka anəke aye. Ndo hay anaŋ faɗ, ta vəl ha bo tay hərwi məsler i Mbəlom. 24Həlay tay mede hərwi məbere bo tsəɗaŋŋa ada mahəze gər andza nakə tə gawa aye mazlambar kə sla. Dum ka bo dziye a gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom hərwi məbere bo yak dərmak. Səkəmumatay wu hay a həlay. Ka ge andza niye na, wu nakə ndo hay ta təkər ka nəkar aye na, andza deɗek andaya mə bazlam tay niye ta təkər aye bay. Ada ta gwaɗiye nəkar dərmak faya ka rəhay ha gər a bazlam i Musa mapala eye. 25Ndo neheye Yahuda hay bay aye ada ta təra ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu aye na, ɓa nəmaa watsa tay naha bəɗaw? Nəmaa watsa tay naha, nəmaa gwaɗatay: “Tâ həpəɗ slo nakə tə kəɗay a kule aye bay. Tâ nda bambaz bay kwa gənaw nakə a mət məməte aye tâ həpəɗ slo eye bay. Tâ tsəpa bo tay abəra ka mezeleme.”» 26Tədœ eye na, Pol a ye ta ndo neheye faɗ aye, ti ye mata bere bo tsəɗaŋŋa. Tsa na, Pol a ye a gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom, a gwaɗay a ndo məvəlay wu a Mbəlom: «Məhəne tasəla ka ndəv abəra mə ɗəma na, məbere bo kway ma ndəviye, nəmaa maweye hərwi ada kwa way mâ vəlay wu a Mbəlom.» 27Məhəne niye tasəla eye ma ta ndəviye kəɗayya na, Yahuda neheye ti yaw abəra ka dala i Azi aye tə ŋgatay a Pol mə gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom. Tə patay me a ndo hay ada tâ ye tâ gəs na. Ti ye faya tə gəs na. 28Ta wuda, tə gwaɗ: «Israyel hay, hwayumaw! Ndo nakə a tsikawa wu nakə lele bay ka Israyel hay, ka bazlam i Musa mapala eye ada ka gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom aye na, neŋgeye anaŋ. Anəke na, neŋgeye faya ma zakiye ha wene wene eye na, kə həlaw ndo neheye Yahuda hay bay aye a gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom. Kə nas ha təv nakə tsəɗaŋŋa eye.» 29Tə tsik andza niye na, tə ŋgatay a Tərofime ndo i Efez tə Pol mə walaŋ gay. Tə dzala mə gər tay ma giye Pol kə zla ahaya a gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom. 30Ndo hay tebiye mə walaŋ gay tə tsəne labara niye. Ndo hay ta hwayaw kwa məŋgay məŋgay. Tə gəs na Pol, tə vaha na abəra dəreŋ tə gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom. Tsa na, kwayaŋŋa ta dərəzl na məgeɗ. 31Ahəl nakə ta pəla tsəveɗ a satay məkəɗe na Pol aye na, bagwar i bəy i sidzew i Roma a tsəne ndo hay tebiye ma Zerozelem mə wadəŋ wadəŋ. 32Kwayaŋŋa, a ye ta bagwar i sidzew ada sidzew siye hay ta hway ka təv i ndo niye hay. Ndo hay tə ŋgatay a bagwar i bəy i sidzew ta sidzew siye hay na, tə gər ha məkəɗe Pol. 33Bagwar i bəy i sidzew niye a həndzəɗ naha ka təv i Pol, a gəs na. Tsa na, a gwaɗatay: «Dzawum na lele tə tsalalaw sulo.» Tsa na, a tsətsah ka ndo hay, a gwaɗatay: «Ndo nakay neŋgeye na, way? A ge na, mey?» 34Ane tuk na, ndo niye hay tebiye faya ta wudiye ta gədaŋ. Siye hay ta wuda, tə tsik wal, ada siye hay ta wuda, tə tsik wu mekeleŋ. Bagwar i bəy i sidzew niye a sla faya mətsəne wuray deɗek eye bay, hərwi faya ta wudiye haladzay. Tsa na, a gwaɗatay a sidzew hay: «Dum ha Pol a təv kway nakə ka ndzawakwa mə ɗəma aye.» Tsa na, ti ye ha Pol a ɗəma. 35Ahəl nakə faya ta diye na, Pol a ndisl ka təv nakə maga madədo aye na, sidzew hay tə zla na hərwi ndo hay faya ta ŋgəɗətsiye na ka zal. 36Hərwi ndo hay tebiye faya ta pay bəzay tə mawude eye, tə gwaɗ: «Kəɗum na!» 37Ahəl nakə faya ta fələkwiye ha Pol a gay tay niye na, Pol a gwaɗay a bagwar i bəy i sidzew niye tə bazlam i Gərek: «Ka vəleŋeye tsəveɗ ka mətsikaka wu ga andaya təɗew?» Bagwar i bəy i sidzew niye a tsətsah faya, a gwaɗay: «Nəkar na, ka sər bazlam i Gərek ɗaw? 38Na gwaɗ nəkar ndo i Ezipt wuray patakay a zlaw mawesewes a huɗgay aye ada a həlaw ndo hay gwezem faɗ tə wu həlay a patay ha a kəsaf hərwi mabəbazl tay ha ndo hay aye bəɗaw?» 39Pol a mbəɗay faya, a gwaɗay: «Neŋ na, ndo i Yahuda. Tə wa ga ma gəma i Tarsis ka dala i Silisi. Neŋ ta deɗek wawa i gəma niye lele eye. Amboh vəleŋ tsəveɗ ka mətsike me, na tsikateye me a ndo hay.» 40Bagwar i bəy i sidzew niye a vəlay tsəveɗ ka mətsike me. Pol a lətse ka dakakal i gay, a gatay tə həlay kət kət ada ndo hay tebiye tâ ndza tete. Tsa na, ndo hay tebiye tə ndza tete. Pol a dazlay mətsikatay me tə bazlam i Yahuda hay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\