Məsler hay 22

1«Malamar ga hay ta bəba ga hay, bazlam ga nakə anəke na tsikakumeye, na mbəɗiye ha ka bo abəra me aye na, tsənum təday.» 2Ndo niye hay tə tsəne Pol faya ma tsikateye me tə bazlam i Yahuda hay na, ta səkah ha məndze tete sa. Tsa na, Pol a gwaɗatay: 3«Neŋ na, ndo i Yahuda. Tə wa ga ma gəma i Tarsis ka dala i Silisi. Na gəl na, kanaŋ ma Zerozelem. Ndo nakə a dzeŋgeŋ aye na, Gamaliyel. Maa tətikeŋ məpay bəzay a bazlam mapala eye i bəba təte kway hay kəkay na, neŋgeye. Na vəlay ha bo peteh a Mbəlom andza nəkurom neheye anaŋ bəgom aye. 4Na gatay ɗəretsətseh a ndo neheye tə pay bəzay a Bəy Maduweŋ Yesu aye hus ka məkəɗe tay ha mədahaŋ eye. Na gəs tay ha haladzay. Kwa ŋgwas hay, na ye tay ha a daŋgay. 5Bagwar i ndo məvəlaway wu a Mbəlom ta madugula hay ta sliye faya məhəle mbal ga, na tsik na, deɗek. Ta watsa ɗerewel hay, ta vəleŋ a həlay hərwi mede ha ka təv i malamar neheye nəteye Yahuda hay ma gəma i Damas aye. Ada na ye a ɗəma na, mata gəse ndo neheye faya ta pay bəzay a Yesu aye hərwi ada nâ həlatay ahaya kanaŋ a Zerozelem məgatay ɗəretsətseh. 6«Ahəl nakə neŋ faya na diye, neŋ bəse na ndisliye a Damas aye na, mazlambar magərhəpat. Kwayaŋŋa dzaydzay bagwar eye a mbəzlaw abəra mə mbəlom. A lawara ga a wuzlah tuwzik, a dəv dzaydzay haladzay. 7Tsa na, na dəɗ ka dala. Na tsəne mətsike me, a ləvaw mə mbəlom, a gweɗeŋew: “Sol, Sol, nəkar faya ka geŋeye ɗəretsətseh andza niye na, hərwi mey?” 8«Na tsətsah: “Nəkar way, Bəy Maduweŋ?” «Mətsike me niye a mbəɗeŋew faya, a gwaɗ: “Neŋ na, Yesu ndo i Nazaret nakə faya ka geye ɗəretsətseh aye.” 9Ndo neheye faya ta lakiye ga ha aye ta ŋgatay a dzaydzay niye, ane tuk na, ta tsəne mətsike me i ndo nakə a tsikeŋew me aye bay. 10«Na tsətsah naha faya, na gwaɗay: “Na giye na, kəkay, Bəy Maduweŋ?” «Bəy Maduweŋ a gweɗeŋew faya: “Lətse, do a Damas. Ka ndisl naha a ɗəma na, ta tsikakeye wu nakə Mbəlom ma gwaɗakeye ge aye.” 11Na lətse ka mbəlom na, na ŋgatay a ɗəre bay, hərwi dzaydzay nakə a dəv haladzay aye ka gulufeŋ ha ɗəre. Ndo neheye faya ta lakiye ga ha aye, tə gəseŋ həlay, ti ye ga ha a Damas. 12«Ma Damas na, ndoweye andaya məzele ŋgay Ananiyas. Neŋgeye ndo məpay naha faya a Mbəlom lele ada a rəhay ha gər a bazlam kway mapala eye lele. Yahuda neheye ma Damas aye ta rəhay ha gər lele. 13A ye naha ka təv ga, a gweɗeŋ: “Sol malamar ga, ɗəre yak mâ həndək!” A tsik andza niye na, kwayaŋŋa ɗəre ga a həndək. Na ŋgatay a bo ŋgay eye tuk. 14A gweɗeŋ sa: “Mbəlom i bəba təte kway hay kə zla kar kurre hərwi ada kâ sər wu nakə a say ka giye aye ada kâ ŋgatay a ndo nakə mənese andaya faya təbey aye ada kâ tsəne mətsike me i ŋgay eye ŋgway andza nakə anəke kə ge bo tsɨy aye. 15Anəke nəkar ka təra na, ndo məhəle mbal ŋgay. Mbəlom kə slər kar ha məɗatay ha a ndo hay wu nakə ka tsəne aye tə wu nakə ka ŋgatay aye. 16Anəke ka həba na, sa mey? Lətse ka mbəlom ta dzəhuɓ kar ha a yam ada tsətsah faya mâ dzəna kar hərwi ada Mbəlom mâ bara fakaya abəra mezeleme.” 17«Ma dəba eye na, na mbəɗa gər a Zerozelem. Na yawa a gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom, na ɗuwulaway me a Mbəlom. Pat wuray na, na ye a gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom. Neŋ faya na ɗuwuleye me na, məsine a geŋ. 18Ma məsine ga niye na, na ŋgatay a Bəy Maduweŋ, a gweɗeŋ: “Lətse, do abəra ma Zerozelem hərwi ndo neheye na, ta tsəniye bazlam yak nakə ka neŋ aye bay.” 19«Na mbəɗay faya a Bəy Maduweŋ, na gwaɗay: “Deɗek Bəy Maduweŋ, tə sər ha lele na yawa a gay i maɗuwule me hərwi məgəse tay ha ndo neheye tə dzala ha ka nəkar aye a daŋgay ada məndeɓe tay ha. 20Ahəl nakə tə kəɗ na Etiyen, ndo məɗe ha bazlam yak aye na, neŋ andaya dərmak, a yeŋ a gər. Na həba ka petekeɗ i ndo neheye tə kəɗ na Etiyen aye.” 21«Ane tuk na, Bəy Maduweŋ a gweɗeŋ: “Do, na sləriye kar ha a gəma dəreŋ eye hay, ka təv i ndo neheye Yahuda hay bay aye.”» 22Ndo niye hay tə pay zləm a bazlam i Pol nakə faya ma tsikateye hus a ndisl ka bazlam nakə a gwaɗ «Na sləriye kar ka təv i ndo neheye Yahuda hay bay» aye. Tsa na, ta wuda ta magala, tə gwaɗ: «Dzum ha ndo nakay abəra mə ɗəma! Kəɗum na abəra mə ɗəma mədahaŋ eye! Neŋgeye na, a ye ka bo ma ndziye ka bəra bay.» 23Ta wuda haladzay, ta kal ha petekeɗ tay a magərmbəlom. Tə həl bətekwew məkutse a magərmbəlom dadukdukwe. 24Bəy i sidzew a zəba faya andza niye na, a gwaɗatay a sidzew hay: «Gəsum na, ada kâ yum ha a gay.» Tə gəs Pol, tə fələkwa ha a gay. Ti ye naha na, a satay məndeɓe na Pol hərwi məgay kutoŋ ka mətsike me, mâ ɗatay ha Yahuda hay ta wuda na, hərwi mey? 25Tə dzawa Pol mata ndeɓe tuk na, Pol a gwaɗay a bagwar i sidzew niye: «Nəkar na, tsəveɗ yak andaya məndeɓe ndo i Roma nakə ta gay sariya zuk bay aye ta mandalaɓa ɗaw?» 26Bagwar i sidzew a tsəne bazlam i Pol na, a ye ka təv i bəy bagwar eye i sidzew hay, a ye a ɗay ha bazlam i Pol nakə a tsik aye. A gwaɗay: «Ka giye tebiye na, kəkay? Ndo nakay na, ndo i Roma.» 27Tsa na, bagwar i bəy i sidzew niye a ye ka təv i Pol. A ye naha a tsətsah faya, a gwaɗay: «Tsikeŋ ta deɗek, nəkar na, ndo i Roma ɗaw?» Pol a mbəɗay faya, a gwaɗay: «Ayaw! Neŋ ndo i Roma.» 28Bəy i bagwar i sidzew niye a gwaɗ: «Neŋ na təra ndo i Roma na, na vəl suloy haladzay.» Pol a mbəɗay faya, a gwaɗay: «Neŋ tə wa ga na, ndo i Roma ŋgway bəna na səkəm ta suloy andza nəkar bay.» 29Kwayaŋŋa ndo neheye maləva bo eye ta ndaɓiye Pol məgay kutoŋ ka mətsike me aye, ta həndzəɗ faya abəra. Bo i bagwar i bəy i sidzew eye a sər ha Pol neŋgeye ndo, a pay tsalalaw a ndo i Roma na, a dzədzar haladzay. 30Bagwar i bəy i sidzew niye a say məsəre ha Yahuda hay tə may ha mənese hərwi mey. Hərwi niye, tədœ eye na, a pəla ahaya tsalalaw abəra mə həlay a Pol. Tsa na, a zalatay a bagwar hay i ndo neheye tə vəlaway wu a Mbəlom aye tebiye. A hayatay gər. Tsa na, tə zla ahaya Pol, a lətse ha kame tay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\