Məsler hay 23

1Pol a ndazl tay ha bagwar i Yahuda hay. Tsa na, a gwaɗatay: «Malamar ga hay, neŋ na sər ha məndze ga ka tsəveɗ i Mbəlom na, lele. Mədzal gər ga mapa eye na, ka neŋgeye.» 2Bagwar i ndo məvəlaway wu a Mbəlom məzele ŋgay Ananiyas, a tsəne na, a gwaɗatay a ndo neheye nəteye bəse ka təv i Pol aye: «Fumay ka bazlam.» 3Pol a gwaɗay: «Mbəlom ma fakeye na, a nəkar. Ka ndza kanaŋ məgeŋ sariya na, andza nakə bazlam mapala eye a tsikaka aye. Ane tuk na, nəkar eye ɗuh faya ka nasiye ha bazlam i Mbəlom mapala eye hərwi ka vəlateye tsəveɗ a ndo hay tâ kəɗ ga.» 4Ndo neheye nəteye bəse ka təv i Pol aye, tə gwaɗay a Pol: «Ka tsaɗay a bagwar i ndo məvəlaway wu a Mbəlom na, kəkay!» 5Pol a mbəɗatay faya, a gwaɗatay: «Malamar ga hay, na sər ha neŋgeye bagwar i ndo məvəlaway wu a Mbəlom bay. Hərwi mawatsa eye mə Ɗerewel i Mbəlom na, tə gwaɗ: “Ɗaɗa ka tsikiye wuray manasa eye ka bəy i gəma yak bay.”» 6Pol a sər ha, ndo neheye mahaya gər aye na, siye hay Saduke hay, siye hay Farisa hay. Hərwi niye a wuda kələrra kame tay, a gwaɗatay: «Malamar ga hay, neŋ na, ndo Farisa ada gwala ga hay na, Farisa hay. Ka gumeŋeye sariya anəke na, hərwi nakə na dzala ha ta deɗek mədahaŋ hay ta lətseweye abəra ma mədahaŋ aye.» 7Pol a ndəv ha bazlam ŋgay niye na, kwayaŋŋa Saduke hay ta Farisa hay tə pa bo ka məma ha ka bo maŋgok mə walaŋ tay. Ma məhay gər tay niye na, mədzal gər tay a ŋgəna. 8Saduke hay nəteye tə gwaɗ na, mədahaŋ hay ta lətseweye abəra ma mədahaŋ sa bay, gawla i Mbəlom hay andaya bay ada kwa məsəfəre andaya bay. Farisa hay i tay na, ta pa faya mədzal gər tay. Tə gwaɗ wu neheye tebiye andaya. 9Ta səkah ha mawude haladzay sa. Tsa na, siye i ndo mədzaŋgawa bazlam i Mbəlom mapala eye, nəteye ma bəruk i Farisa hay dərmak, hərəm tə lətse, tə gwaɗ: «Nəmay na, nəmaa huta mənese kwa tsekweŋ ka ndo nakay təbey. Ma giye maa tsikay me na, agəna gawla i Mbəlom kəgəbay məsəfəre.» 10Ta səkah hay məbetse me huwwa mə walaŋ tay sa. Bagwar i Bəy i sidzew a zəba faya na, ta kəɗiye na Pol, a vəlay madzədzere haladzay. Tsa na, a gatay wiyaw a sidzew hay, a gwaɗatay: «Dum, gəsum ahaya Pol abəra ma wuzlah tay ada kâ yum ha a gay nakə a ndzawa mə ɗəma aye.» 11Ta həvaɗ eye niye na, Bəy Maduweŋ a yaw a bəzay ha bo a Pol, a gwaɗay: «Ɗərev mâ ye fakaya abəra bay, tete yak. Ka həl mbal ga ma Zerozelem. A seŋ kâ həl mbal ga ma Roma dərmak.» 12Tədœ eye na, siye i Yahuda hay tə haya gər, tə ma ha ka bo bazlam. Tə mbaɗa, tə gwaɗ: «Nəmaa kəɗ na Pol bay na, nəmaa ndiye ɗaf bay, nəmaa siye yam bay. Kutoŋ nəmaa kəɗiye na təday.» 13Ndo neheye tə haya gər, tə ma ha ka bo bazlam aye na, ta ziye kuro kuro faɗ. 14Tə həl bo, ti ye ka təv i bagwar hay i ndo neheye tə vəlaway wu a Mbəlom aye ta madugula hay. Ti ye naha, tə gwaɗay: «Nəmay na, nəmaa mbaɗaka kame i ndo hay. Nəmaa ndiye ɗaf bay, nəmaa siye yam bay. Kutoŋ nəmaa kəɗiye na Pol təday ada nəmaa ndiye ɗaf, nəmaa siye yam. 15Nəkurom ta bagwar i ndo mələve dala kway na, dum tsətsahum ka bagwar i bəy i sidzew, mâ zlakuma ahaya Pol a bəra. Gwaɗumay na, a samay mazəbe ada mətsəne bazlam nakə a tsikawa aye lele. Nəmay na, nəmaa ləviye bo lele, ta zla ahaya, ma ta ndisleweye kanaŋ na, nəmaa kəɗ na.» 16Ane tuk na, bazlam niye faya ta tsikiye na, wawa i malamar i Pol kə tsəne. A ye a gay i bagwar i bəy i sidzew nakə tə pa a ɗəma Pol aye. A ye naha, a ɗay ha a Pol. 17Pol a tsəne andza niye na, a zalay a bəy i sidzew, a gwaɗay: «Laka ha wawa nakay ka təv i bagwar i bəy i sidzew hərwi bazlam ŋgay andaya a say məɗay ha.» 18Bəy i sidzew ti ye ta wawa niye. A laka ha ka təv i bagwar i bəy i sidzew. A ye naha a gwaɗay: «Nəmaa yaw ka təv yak na, Pol i daŋgay a zeleŋ. Na ye ka təv ŋgay na, a gweɗeŋ nâ lakaka ahaya wawa nakay hərwi wu andaya a say məɗaka ha.» 19Tsa na, bagwar i bəy i sidzew niye hay a gəs na wawa niye abəra mə həlay. A ye ha kətsah abəra ka təv i ndo hay. A tsətsah faya, a gwaɗay: «Ka gweɗeŋ na, kəkay?» 20Wawa niye a gwaɗay: «Yahuda hay ta haya gər, tə ma ha ka bo bazlam, tə gwaɗ ta deyeweye, ta tsətsahiye naha fakaya Pol. Ka zlatay naha tədœ kame i məhay gər i bagwar i ndo mələve dala tay andza agəna ta zəbiye ka bazlam ŋgay nakə a tsikawa aye. 21Ane tuk na, ta yaw, ta tsətsah na, kâ təma tay na bay. Hərwi ndo hay mə walaŋ tay, ta ziye kuro kuro faɗ ta pay bo a goɓo. Nəteye na, ta mbəɗa tsɨy. Tə gwaɗ ta ndiye ɗaf bay, ta siye yam bay. Kutoŋ ta kəɗiye na Pol təday. Anəke na, nəteye mahaya gər eye tsɨy, ta həba na, bazlam yak nəte ŋgweŋ.» 22Bagwar i bəy i sidzew niye hay, a gwaɗay: «Kâ təkəray bazlam nakay a ndəray sa bay.» Tsa na, a gwaɗay: «Do wu yak.» 23Ma dəba eye na, bagwar i bəy i sidzew niye a zalatay a bəy i sidzew hay sulo, a gwaɗatay: «Hayumay gər a sidzew hay temerre sulo, ndo makukure pəles hay kuro kuro tasəla ada hasləka hay temerre sulo, ta həl suwal tay a həlay. Nəkurom tebiye ləvum bo lele ka mede a Sezare. Ka həlumeye bo ta ɓəre tsɨɗ i həvaɗ. 24Ləvum ha bo tə pəles neheye ka zlumeye ha Pol aye. Ka deyumeye na, mâ ndisl ka təv i Felikus ndo mələve dala i Sezare na, wuray kwa tsekweŋ mâ gay bay.» 25Tsa na, bagwar i bəy i sidzew niye hay a watsatay ɗerewel a həlay, a gwaɗ: 26«Neŋ Kəlod Lisiyas, na tsikaka naha me a nəkar Felikus. 27«Ndo nakay na sləraka naha na, Yahuda hay tə gəs na a satay məkəɗe na. Neŋ na tsəne neŋgeye ndo i Roma na, na zla na bazlam eye ka gər ga nəmay ta sidzew ga hay. Nəmaa təma ha, nəmaa gəs na nəmaa ye ha a gay may. 28Hərwi məsəre ha wu nakə ta kəɗiye na faya aye na, na zla, na ye ha kame i məhay gər i ndo mələve dala tay hay. 29Na ye ha, na pay zləm a bazlam tay eye na, tə tsik ka bazlam tay mapala eye. Gər i bazlam eye nakə ɗa məgweɗe kə nas ada məkəɗe na faya aye kəgəbay məgəse na a daŋgay aye na, andaya bay. 30Ma dəba eye na, tə gweɗeŋ Yahuda hay ta haya gər, ta ma ha ka bo bazlam. Hərwi niye, na ge mahonok bay, na sləraka naha bəse. Na gwaɗatay a ndo neheye tə may ha mənese aye na, tâ ye naha tâ wuda ka təv yak.» 31Sidzew hay tə ge andza nakə tə tsikatay aye. Tə zla Pol, ti ye ha ta həvaɗ hus a gəma i Aŋtipatəris. 32Tədœ eye na, sidzew neheye tə laka tay tə sik aye, tə gər tay ha. Ta mbəɗa gər a dəba, tə ma a təv nakə tə ndzawa mə ɗəma aye. Ndo makukure tə pəles ti ye ha Pol. 33Tə husa a Sezare na, ndo makukure pəles hay tə vəlay ɗerewel nakə tə vəlatay naha a həlay a Felikus ada tə vəlay ha Pol a həlay. 34Bəy a təma ɗerewel niye a dzaŋga. Tsa na, a tsətsah ka Pol, a gwaɗay: «Nəkar na, ndo i dala waray?» Pol a ɗay ha, a gwaɗay: «Neŋ ndo i dala i Silisi.» 35Bəy a tsəne andza niye na, a gwaɗay: «Na gakeye na sariya yak na, ndo neheye tə maka ha mənese aye tâ yaw təday.» Tsa na, a gwaɗatay a sidzew hay: «Dum ha Pol a gay nakə bəy Herod, bəy bagwar eye a ŋgar ahəl niye aye.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\