Məsler hay 24

1Ma dəba i məhəne zlam na, Ananiyas bagwar i ndo məvəlaway wu a Mbəlom ta siye i madugula i Yahuda hay ada ndoweye andaya tə zalay Tertulus, ndo məsəre gər i bazlam i sariya i bəy i Roma, ti ye a Sezare. Ti ye ka təv i bəy niye tə zalay Felikus aye, ta wuda ka Pol. 2Bəy a slər ndo ka Pol. Ti ye, tə zalay naha. Pol a yaw na, Tertulus a dazlay məŋgay naha bazlam a gər a Pol. A gwaɗay a bəy: «Bəy bagwar eye, zay andaya məndze haladzay ka dala kway na, hərwi yak. Mələve i bəy yak nakə faya ka ləviye na, tə metsehe lele. Ka lambaɗ tay ha wu hay lele hərwi madzəne dala kway. 3Hərwi wu neheye tebiye nəmaa huta aye na, nəmaa gaka sɨsœ kwa ahəl waray ada kwa kəɗay. Nəmaa gaka sɨsœ haladzay. 4«A seŋ məmətse kar ha haladzay bay. Ane tuk na, amboh hərwi ŋgwalak yak, pamay zləm ka bazlam may məndze tsekweŋ tey. 5Nəmaa sər ha, ndo nakay na, ndo mənese ha dala kway. Neŋgeye na, bəy i ndo neheye faya ta pay bəzay a parasay i ndo neheye tə zalatay Nazaret hay aye. Neŋgeye faya makwasatay ha gər a Yahuda hay tebiye ka məndzibəra. 6Ka pəla tsəveɗ ka mənese ha gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom. Hərwi niye, nəmaa gəs na. [A samay məgay sariya andza bazlam may mapala eye, 7ane tuk na, Lisiyas bəy i sidzew a buwa famaya abəra ta gədaŋ a ŋgaha na. 8Tsa na, Lisiyas a gwaɗamay: “Dum ta wudum faya ka təv i bəy Felikus.” Nəmaa yaw ka təv yak na, hərwi mawude faya.] Taɗə ka tsətsah faya bazlam na, nəkar tə gər yak ka səriye wu nakə nəmaa wuda ha faya aye na, deɗek.» 9Yahuda hay dərmak tə gwaɗ: «Bazlam niye na, deɗek andza niye. Wu neheye tə tsik ka Pol aye na, nəte.» 10Ta ndəv ha bazlam tay na, bəy a vəlay tsəveɗ a Pol ka mətsike me. A gay naha a Pol wiyaw tə həlay. Tsa na, Pol a dazlay a mətsike me, a gwaɗ: «Na sər ha, nəkar na, ndo məge sariya ka dala kway kə ndza məve haladzay. Hərwi niye ɗərev ga kə ŋgwasa haladzay hərwi na huta tsəveɗ məge sariya kame yak. 11Bəy, nəkar tə gər yak ka sliye faya matsətsehe məndze ga ka ndo hay. Kə ge anəke na, ma ziye məhəne kuro gər eye sulo bay nakə na yaw a Zerozelem mata ɗəslay naha gər a Mbəlom aye. 12Ahəl nakə na ye a ɗəma aye na, nəmaa ge mahəmba kwa ta ndo hay bay ada kwa na pay me a ndo hay mə gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom bay. Ada kwa mə gay i maɗuwule me, kwa ma wuzlahgəma na pay me a ndo hay bay. 13Ndo neheye anəke nəteye faya ta ndərɓakiye na, wuray kəriye. Ta sla faya mətsike wu nakə ta dəɗiye ga ha ta sariya aye bay. 14Neŋ na, na ɗakeye ha wu nakə na sər aye. Ta deɗek, na pay bəzay a tsəveɗ nakə nəteye tə gwaɗ lele bay aye. Ane tuk na, neŋ faya na gay məsler na, a Mbəlom i bəba təte may hay. Ada na dzala ha ka wu nakə mawatsa eye mə ɗerewel i Musa ada nakə mawatsa eye mə ɗerewel i ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom hay aye. 15Hərwi na sər ha ta deɗek andza nəteye neheye tə sər ta deɗek ndo neheye mənese andaya fataya bay aye ta ndo i mezeleme hay ta lətseweye abəra ma mədahaŋ. 16Hərwi niye, neŋ na vəliye ha bo ga məndze tsəɗaŋŋa kame i Mbəlom ada kame i ndo hay pat pat. 17«Na ndza mə slele məve haladzay, na ye a Zerozelem bay. Na ye a Zerozelem na, na zla madzəne a ndo ga hay ada hərwi məvəlay wu a Mbəlom. 18Tə ndzeŋ a gər mə gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom na, na ndəv ha məsler i məbere bo tsəɗaŋŋa tsɨy. Ndo hay andaya bay ada magazləga andaya bay. 19Ane tuk na, siye i Yahuda neheye ka dala i Azi aye, nəteye andaya. Haɓe taɗə ta huta fagaya mənese na, mata dayaw mawude fagaya ka təv yak na, nəteye. 20Kəgəbay mənese nakə na ge tə gəs ga faya, ti ye ga ha kame i bagwar i Yahuda hay aye na, ta tsikaka. 21Ma giye na, hərwi nakə na gwaɗ ta magala kame tay: “Ka gəsuma ga ahaya kame kurom bəgom na, hərwi nakə neŋ na dzala ha ta deɗek mədahaŋ hay ta lətseweye abəra ma mədahaŋ aye.”» 22Bəy Felikus na, a sər ha tsəveɗ i məpay bəzay a Yesu lele. Hərwi niye, ka ndəv ha sariya bay, a gwaɗatay: «Lisiyas bəy i sidzew ki yaw na, na ndəviye ha sariya aye.» 23A gwaɗay a bagwar i sidzew: «Pa na Pol a daŋgay, kâ gay ɗəretsətseh bay, gəray tsəveɗ a dzam ŋgay hay tâ zəbay ɗəre.» 24A ndza məhəne tsekweŋ na, Felikus ta ŋgwas ŋgay Duruzel tə ndisl naha. Ŋgwas ŋgay na, dem i Yahuda hay. A slər ndo ka Pol, mâ zalayaw ada mâ yaw ka təv tay. Ki yaw, ka təkəratay ka məpe mədzal gər ka Yesu Kəriste, ta pay zləm. 25Tsa na, a dazlay mətsikatay ka məndze nakə ta ndziye mənese andaya fataya bay, ka məgay metsehe a bo ada ka sariya nakə Mbəlom ma gateye a ndo hay aye. Felikus a tsəne andza niye na, zluwer a gay. Tsa na, a gwaɗay a Pol: «Anəke na, do wu yak, aza na huta həlay eye na, na zalakeye sa.» 26Felikus a dzala mə gər ŋgay agəna Pol ma vəleye suloy. Hərwi niye a zalaway a Pol mətsike me. 27Tə ndza ka bo məve sulo na, ta mbəɗa ha Felikus ta Porsiyos Festus. Felikus na, neŋgeye a say mayatay a gər a Yahuda hay. Hərwi niye a gər ha Pol ma daŋgay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\