Məsler hay 25

1Ahəl nakə tə pa na Festus a bəy, a dazlay a məsler, a ge məhəne mahkar na, a həl bo abəra ma gəma i Sezare, a ye a Zerozelem. 2A ndisl a Zerozelem na, bagwar hay i ndo neheye tə vəlaway wu a Mbəlom aye ta bagwar i Yahuda hay ti ye ka təv ŋgay hərwi mawude ka Pol. Ta tsətsah faya, tə gwaɗay: 3«Amboh, zlamay ahaya Pol a Zerozelem ka məge sariya may kanaŋ.» Tə tsikay andza niye na, ɓa ta nda faya me ada a satay mata kəɗe na ka tsəveɗ. 4Ane tuk na, Festus a mbəɗatay faya, a gwaɗatay: «Pol na, neŋgeye ma daŋgay mə gay ma Sezare. Anəke na, na giye mahonok bay, na ndziye məhəne tsekweŋ na, na mbəɗiye gər a mətagay.» 5A gwaɗatay sa: «Kə sakum na, bəy kurom hay tâ peŋ bəzay a Sezare. Taɗə ndo nakay kə ge wu nakə lele bay aye na, tâ ye naha, tâ ge faya sariya.» 6Festus a ndza ma Zerozelem na, məhəne tsamahkar hus a məhəne kuro tsa. Tsa na, a mbəɗa gər a Sezare. Bəy i Yahuda hay tə pay bəzay. Tədœ eye na, a ye a təv məge sariya. A gwaɗatay: «Dum, zlumeŋew Pol.» 7Pol a ye ka təv məge sariya na, kwayaŋŋa Yahuda neheye ti yaw ma Zerozelem aye tə lawara na. Ta raw faya me ka mənese neheye a say a zləm mətsəne bay aye wal wal haladzay, ane tuk na, tə sla faya mətsike deɗek ŋgay eye bay. 8Ta ndəv ha mətsike bazlam tay niye hay na, Pol a ge ka bo abəra me, a gwaɗatay: «Na ge mənese kwa tsekweŋ bay tebiye, kwa ka bazlam mapala eye i Yahuda hay, kwa ka gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom, kwa ka bəy i Roma eye, na ge mənese bay.» 9Festus a say neŋgeye mâ yatay a gər a Yahuda hay. Hərwi niye, a tsətsah ka Pol, a gwaɗay: «Ka deyekweye a Zerozelem na ta gakeye sariya yak mə ɗəma na, a saka ɗaw?» 10Pol a mbəɗay faya, a gwaɗay: «Neŋ kame i sariya i bəy i Roma, tâ ŋgəneŋ ha sariya ga na, kanaŋ. Kwa nəkar tə gər yak ka sər lele, na gatay mənese a Yahuda hay bay. 11Taɗə na ge mənese nakə ɗa məkəɗe ga faya aye na, na may ha me a məməte wal bay. Ane tuk na, taɗə maraw me i ndo neheye ta raw fagaya me andaya mə ɗəma bay na, ndəray ma sliye faya məvəlatay ga ha bay. Mata ge sariya ga na, bəy i Roma!» 12Festus a tsəne bazlam ŋgay niye na, tə ma ha ka bo bazlam mə walaŋ tay ta ndo ŋgay hay. Ma dəba eye, Festus a gwaɗay: «Ka gwaɗ mata gaka sariya yak na, bəy i Roma ba! Ka diye ka təv ŋgay deɗek.» 13Ma dəba eye andza tsekweŋ na, bəy bagwar eye nakə tə zalay Agəripa aye neŋgeye ta malamar ŋgay ŋgwas eye, tə zalay Berenis, ti ye a Sezare mata zəbayaw ɗəre a Festus. 14Tə ndza mə ɗəma məhəne haladzay. Hərwi niye Festus a huta həlay eye məɗay ha labara i Pol a bəy bagwar eye. A gwaɗay: «Ndo wuray andaya kanaŋ Felikus a gər ha a daŋgay, na yaw na ndzay a gər. 15Na ye a Zerozelem na, bagwar hay i ndo neheye tə vəlaway wu a Mbəlom aye ta madugula i Yahuda hay ti ye naha ka təv ga, ta wuda faya, tə gweɗeŋ: “Gəs na ta sariya.” 16Ane tuk na, na mbəɗay faya, na gwaɗatay: “Ɗaɗa Roma hay ta kəɗiye ndo ze mədzatay ha gər a ndo neheye ta wuda faya aye bay. Tə dzatay ha gər ta ndo neheye ta raw faya me aye ada neŋgeye dərmak taɗə deɗek, deɗek bay na, ma tiye mbal i gər ŋgay.” 17Tsa na, nəmaa yaw ka bo dziye. Nəmaa yaw na, na mətsa ka wuray bay. Tədœ eye na, na ye ka təv məge sariya. Tsa na, na slər ndo hay, na gwaɗatay: “Zalumay naha a Pol mâ yaw.” 18Pol a yaw na, ndo neheye ta wuda faya aye ti ye naha. Ndo neheye ta wuda faya aye na, tə tsik faya wuray andza nakə na dzala aye bay. 19Wu nakə na tsəne aye, tə kəɗ wuway na, ka kule tay nakə tə paway bəzay aye. Ada sa na, ka ndo nakə tə zalay Yesu a mət aye na, Pol a gwaɗawa kə lətsew abəra ma mədahaŋ aye. 20Neŋ na, a geŋ wadəŋ wadəŋ, na sər məge kəkay bay. Hərwi niye, na gwaɗay a Pol: “A saka na, takwa mata ge sariya i bazlam nakay ma Zerozelem kəla ɗaw?” 21Ane tuk na, Pol a wuɗa andza niye bay. A gwaɗ: “Mata ŋgəneŋ ha sariya ga na, bəy i Roma.” Aya ane, na gwaɗatay a sidzew hay: “Pum na a gay i daŋgay, tsəpum na hus a pat nakə na sləriye ha ka təv i bəy i Roma aye.”» 22Agəripa a tsəne andza niye na, a gwaɗay a Festus: «Neŋ dərmak a seŋ mətsəne bazlam i ndo niye tə zləm ga.» Festus a mbəɗay faya, a gwaɗay: «Tədœ na, ka tsəniye bazlam ŋgay.» 23Tədœ eye na, Agəripa ta malamar ŋgay Berenis ti ye naha ta ndo neheye tə patay naha bəzay aye. Bəy i sidzew hay, ndo neheye bagwar eye ma gəma niye aye tə patay naha bəzay. Ti ye naha tə fələkwa a gay i məge sariya. Ti ye naha na, Festus a gwaɗatay a ndo ŋgay hay: «Dum, zalumayaw a Pol, mâ yaw.» Ndo niye hay ti ye, tə zalayaw a Pol. Pol a yaw ka təv tay. 24Tsa na, Festus a gwaɗ: «A nəkar Agəripa, bəy bagwar eye ada a nəkurom neheye tebiye kanaŋ aye. Ndo nakə Yahuda neheye ma Zerozelem aye ta Yahuda neheye kanaŋ aye ta wuda faya ka təv ga. Ta wuda faya, tə gwaɗ neŋgeye na, mâ ndza sa bay, məkəɗe na. 25Neŋ na, na huta faya mənese nakə ɗa məkəɗe na aye bay. Ane tuk na, bo ŋgay eye tə gər ŋgay a gwaɗ: “Bəy i Roma mâ ŋgəneŋ ha sariya ga.” Hərwi niye, na dzala na, na sləriye naha. 26Neŋ na, gər i bazlam eye nakə ɗa na watsay naha a bəy i Roma na, na sər bay. Hərwi niye na slər naha kame kurom tebiye ada wene wene eye kame yak Agəripa bəy bagwar eye. Tsətsah faya gər i bazlam eye. Ka tsətsah na, agəna neŋ dərmak na hutiye gər i bazlam nakə na tsikiye aye hərwi ada nâ huta wu nakə na watsay naha a bəy i Roma aye. 27Na zəba faya məsləre ha ndo i daŋgay ka təv i bəy i Roma ze məsəre mənese ŋgay eye na, lele bay.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\