Məsler hay 26

1Agəripa a gwaɗay a Pol: «Anəke na, na vəlaka tsəveɗ ka mətsike me abəra ka bo yak.» Tsa na, Pol a zla həlay a mbəlom, andza məgweɗe a say ma tsikiye me. A dazlay a mətsike me abəra ka bo ŋgay. A gwaɗay a bəy Agəripa: 2«A nəkar bəy Agəripa, ɗərev ga kə ŋgwasa haladzay, hərwi na huta tsəveɗ mətsike me abəra ka bo ga bəgom kame yak hərwi bazlam neheye tebiye Yahuda hay tə ŋgeŋ naha a gər aye. 3Ɗərev ga a ŋgwasa wene wene eye na, hərwi nəkar ka sər məndze i Yahuda hay ada ta məkəɗe wuway nakə tə kəɗawa ka kule tay nakə tə paway bəzay tebiye aye na, ka sər. Neŋ faya na gakeye amboh, bazlam ga nakə na tsikiye na, pay zləm tey. 4«Yahuda hay tebiye tə sər məndze ga lele, kwa abəra ma wawa. Məndze ga mə walaŋ i gwala ga hay ma Tarsis ada ma Zerozelem, na ndza mə walaŋ tay ahəl niye kəkay na, tə sər. 5Nəteye tə sər ga ha zla anəke bay, ta sliye faya məte mbal i gər ga. Taɗə a satay na, ta sliye faya mətsike deɗek. Na pay bəzay a kule i Farisa nakə mawura bo aye. 6Ada anəke faya ta geŋeye sariya na, hərwi nakə na pa mədzal gər ga ka wu nakə Mbəlom a tsik ahəl niye, a gwaɗ ma vəlateye a bəba təte hay həlay ŋgwalak eye. 7Slala may hay kuro gər eye sulo ta pa mədzal gər tay ka wu nakə Mbəlom a gwaɗ ma vəliye aye na, ta məgay məsler a Mbəlom tsekerkerre həvaɗ ta həpat tebiye. Bəy Agəripa, Yahuda hay ta raw fagaya me na, hərwi nakə na pa faya mədzal gər aye dərmak. 8Nəkurom Yahuda hay, Mbəlom ma ta təmiye tay ha ndo hay abəra ma mədahaŋ na, a sakum mədzele ha faya bay na, hərwi mey? 9«Neŋ tə gər ga, na dzala məge vəram ka bazlam i Yesu ndo i Nazaret andza nəkurom neheye ka dzalum aye dərmak. 10Wu neheye tebiye na ge na, ma Zerozelem. Na huta gədaŋ na, abəra ka təv i bagwar hay i ndo neheye tə vəlaway wu a Mbəlom aye. Na gəs ndo neheye tə paway bəzay a Yesu aye haladzay a daŋgay. Ahəl nakə tə gawatay sariya i məkəɗe tay ha aye na, na gwaɗawa faya yawa dərmak. 11Na yawa a gay i maɗuwule me hay wal wal, na gawatay ɗəretsətseh ada a seweŋ məgatay kutoŋ ada tâ gər ha məpe mədzal gər ka Yesu. A ndeleŋ fataya turtur haladzay. Na pəlawa tay ha, kwa ma gəma neheye dəreŋ aye. Na yawa fataya mata gatay ɗəretsətseh. 12«Andza niye, na həl bo na ye a Damas ta gədaŋ ada ta məsler nakə bagwar hay i ndo neheye tə vəlaway wu a Mbəlom aye tə slər ga ha aye. 13Bəy bagwar eye, ma giye magərhəpat, neŋ faya na diye a Damas nakə na ŋgatay a dzaydzay faya ma mbəzlaweye abəra mə mbəlom aye. A dəv na, a ze madəve i pat. Dzaydzay niye a lawara may ta ndo ga neheye faya ta lakiye ga ha aye. 14Nəmay tebiye nəmaa dəɗ ka dala. Tsa na, na tsəne mətsike me, a tsik tə bazlam i Yahuda hay. A gwaɗ: “Sol, Sol, nəkar faya ka geŋeye ɗəretsətseh andza niye na, hərwi mey? Nəkar faya ka giye gədaŋ kurtsətsa andza sla nakə faya ma giye gədaŋ ka sakwal i ndo nakə faya ma kəɗiye na aye.” 15«Na mbəɗay faya, na gwaɗay: “Nəkar eye na, way, Bəy Maduweŋ?” «Tsa na, Bəy Maduweŋ a gweɗeŋ: “Neŋ na, Yesu nakə faya ka geye ɗəretsətseh aye. 16Ane tuk na, lətse. Lətse dzək tə sik yak lele. Na bəzaka ha bo na, hərwi matəre kar ha ndo i məsler ga ada ka ɗiye ha wu neheye ka ŋgatay aye ada neheye ka ta ŋgateye aye. 17Na tsəpiye kar abəra ka Yahuda hay ada ndo neheye Yahuda hay bay aye. Na sləriye kar ha ka təv i ndo neheye Yahuda hay bay aye. 18Ka diye ka həndəkatay na ɗəre tay hay hərwi ada tâ yaw abəra ma ləvoŋ, tâ ye a dzaydzay, tâ təmaw abəra ma gədaŋ i Fakalaw, tâ maw ka təv i Mbəlom hərwi tâ təma məpəse ha mənese tay ada ta hutiye təv məndze ka təv i Mbəlom andza ndo neheye tə pa mədzal gər tay ka neŋ aye.” 19«Hərwi niye, Agəripa bəy bagwar eye, na kərah wu nakə na ŋgatay a yaw mə mbəlom aye bay. 20Na ɗa ha bazlam i Bəy Maduweŋ ma Damas təday, ma dəba eye ma Zerozelem, ka dala i Yahuda tebiye, ada a ndo neheye Yahuda hay bay aye. Na tsikatay, tâ gər ha mezeleme, tâ yaw ka təv i Mbəlom, tâ ge məsler nakə ma ɗiye ha ta deɗek ta gər ha mezeleme tay aye. 21Anaŋ, hərwi niye Yahuda hay tə gəs ga mə gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom ada a satay məkəɗe ga. 22Na gay sɨsœ a Mbəlom ka matsəpe ga, hus ka bəgom neŋ andaya faya na ɗiye ha bazlam ŋgay kame i ndo makətsa eye hay kwa kame i ndo bagwar eye hay. Wu neheye Musa ta ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom siye hay tə ɗa ha parakka, ka wu nakə ma giye bo aye, neŋ na gər ha faya abəra kwa tsekweŋ bay. 23Tə ɗa ha, tə gwaɗ: “Kəriste ma ta siye ɗəretsətseh, ma mətiye ada neŋgeye ma təriye makurre i ndo mələtsew abəra ma mədahaŋ. Ma ɗatay ha dzaydzay i bazlam ŋgay a Israyel hay ada a ndo neheye nəteye Yahuda hay təbey aye.”» 24Pol faya ma tsikiye andza niye na, Festus a tsik ta magala, a gwaɗay: «Gər a vuwaka ɗaw Pol? Məsəre wu yak nakə ka sər haladzay aye ka sər ha mətsike me ta tsəveɗ eye sa bay ɗaw?» 25Pol a gwaɗay: «Gər a vuweŋ bay ŋgalaka Festus. Na tsik ɗuh na, bazlam neheye deɗek aye ada bazlam neheye a tsəne bo aye. 26Wu neheye na, bəy bagwar eye kə tsəne ada na tsikeye parakka, hərwi na sər ha ta deɗek wu nakə neŋgeye a sər bay aye ada kə tsəne bay aye na, andaya bay. Hərwi wu neheye tebiye a ge bo aye na, ta məkal bay. 27Nəkar, Agəripa bəy bagwar eye, ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom neheye ahəl niye tə ɗa ha bazlam i Mbəlom aye na, ka dzala ha ka bazlam tay niye tə ɗa ha aye bəɗaw? Na sər ha, ka dzala ha.» 28Agəripa a gwaɗay a Pol: «Ka dzala na, na təriye ndo məpe mədzal gər ka Yesu hərwi bazlam nakay anəke aye tsa ɗaw?» 29Pol a mbəɗay faya, a gwaɗay: «Anəke bəse, kwa aza bay. Faya na ɗuwulay me a Mbəlom hərwi yak ada ta ndo neheye bəgom faya ta peŋeye zləm tebiye aye kâ tərum andza neŋ. Ane tuk na, a seŋ na, tâ dzawa kurom a daŋgay andza neŋ bay tey.» 30Bəy Agəripa, Festus, Berenis ada ta ndo neheye mandza eye ka təv tay aye tebiye tə lətse. 31Ahəl nakə nəteye faya ta deyeweye wu tay aye na, tə gwaɗ nəte nəte mə walaŋ tay: «Ndo nakay na, kə ge wuray nakə ɗa məkəɗe na kəgəbay məgəse na a daŋgay aye bay.» 32Tsa na, Agəripa a gwaɗay a Festus: «Ndo nakay taɗə ɓa ka tsətsah a say bəy i Roma mâ ŋgənay ha sariya bəna, haɓe na, məgər ha.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\