Məsler hay 6

1Ahəl niye na, ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu faya ta səkahiye haladzay. Ane tuk na, ndo məpe mədzal gər neheye tə tsik me i Gərek aye na, tə ge ɗərev ka ndo məpe mədzal gər neheye nəteye tə tsik bazlam i Yahuda hay aye. Tə ge ɗərev na, hərwi ahəl nakə ta ŋgənawatay wu mənday a madakway i ŋgwas hay aye na, tə vəlawatay a madakway i ŋgwas tay hay təbey. 2Ndo i maslaŋ neheye kuro gər eye sulo aye, tə hayatay gər a ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu, tə gwaɗatay: «Nəmaa gəriye ha məɗe ha bazlam i Mbəlom hərwi məmətse maŋgəne wu mənday bay. 3Hərwi niye malamar hay, pəlum ndo hay tasəla mə walaŋ kurom. Ka pəlumeye na, ndo i ŋgwalak hay, ndo neheye nəteye maraha eye ta Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye ada tə sər gər lele aye. Nəmaa vəliye məsler i maŋgəne wu mənday na, a həlay tay. 4Nəmay, nəmaa ɗuwulay me a Mbəlom ada ta məɗe ha bazlam ŋgay a ndo hay.» 5Bazlam tay niye a yatay a gər a ndo hay tebiye. Tsa na, tə pala ndo hay tasəla. Ndo makurre eye na, Etiyen, ndo nakə ta mədzal gər lele ada maraha eye ta Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye, Filip, Pərakor, Nikanor, Timoŋ, Parmenas ada Nikolas ndo i gəma i Aŋtiyos neŋgeye a gawa kule, ane tuk na, ahəl niye na, ka dazlay a məpay bəzay a kule i Yahuda hay. 6Tsa na, ti ye tay ha ka təv i ndo i maslaŋ i Yesu hay. Ndo i maslaŋ i Yesu hay tə pa fataya həlay ada ta ɗuwulay me a Mbəlom. 7Bazlam i Mbəlom a ɗa a zləm haladzay. Ndo məpe mədzal gər hay ta səkah haladzay ma Zerozelem ada ndo məvəlay wu a Mbəlom hay haladzay tə dzala ha ka Yesu. 8Etiyen na, ndo nakə nəte mə walaŋ i ndo neheye tə pala tay tasəla aye. Neŋgeye na, Mbəlom kə pa faya ŋgama haladzay. Ka tsəveɗ i Mbəlom na, neŋgeye gədaŋ eye haladzay. A gawa masuwayaŋ hay mə walaŋ i ndo hay. 9Siye i Yahuda hay nəteye andaya, tə haya gər a gay i maɗuwule me nakə tə zalay gay i maɗuwule me i beke neheye tə gər tay ha aye. Ti yaw ma gəma i Siren ada ma gəma i Aləgəzandəri, ti yaw ma dala i Silisi ada ma dala i Azi. Nəteye niye tebiye ta təma bazlam i Etiyen bay, faya ta kəɗiye wuway ta neŋgeye. 10Ane tuk na, ndo niye hay tə mba ka Etiyen tə bazlam bay, hərwi maa vəlay ndaraw ka mətsike me na, Məsəfəre i Mbəlom. 11Tə vəlatay wu a ndo hay, hərwi ada ndo niye hay tâ raw me tâ gwaɗ na: «Nəmaa tsəne faya abəra bazlam, faya ma tsaleye ka gər a Musa ada faya ma tsaleye ka gər a Mbəlom.» 12Tə suta faya ndo hay, madugula hay ada ta ndo mədzaŋgawa bazlam i Mbəlom mapala eye ka Etiyen. Tsa na, tə wuya kurah ka Etiyen, tə gəs na. Ti ye ha kame i madugula i Yahuda hay. 13Tə həl naha ndo məɗəse faya parasay hay, tə gwaɗ: «Ndo nakay na, faya ma tsikiye wu lele bay eye ka gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom ada ka bazlam i Musa mapala eye. 14Nəmaa tsəne faya abəra a gwaɗ: Yesu ndo i Nazaret ma deyeweye, ma mbəzliye ha gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom ada ma mbəɗiye ha kule kway nakə Musa a vəlakway aye.» 15Ndo niye hay tebiye nəteye mandza eye mə gay i məhay gər aye, tə ma ha ɗəre ka Etiyen. Ta zəba faya, tə ŋgatay na, daʼar ŋgay a dəv andza i gawla i Mbəlom.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\