Məsler hay 8

1Məkəɗe Etiyen nakə tə kəɗ aye na, a yay a gər a Sol. Pat eye niye na, kwayaŋŋa ta dazlay a məgatay ɗəretsətseh a ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu Kəriste neheye ma Zerozelem aye. Ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu ta ŋgəna gər, ta hway tebiye. Ta hway a gəma i Yahuda ada siye hay a Samari. Maa ze naha na, ndo i maslaŋ hay. 2Siye neheye tə pa mədzal gər tay deɗek ka Yesu aye, ti ye tə zla na mədahaŋ i Etiyen, tə la na. Tə tuwa na haladzay. 3Sol na, a zaka ha mabəbezle tay ha ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu. A yawa ka gay ka gay, a gəsawa ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu, hasləka hay kwa ŋgwas. A pawa tay ha a gay i daŋgay. 4Ndo neheye ta hway, ta ŋgəna gər aye na, ta həhal ka gəma ka gəma. Tə ɗawa ha bazlam i Mbəlom. 5Filip neŋgeye na, a ye a wuzlah i dala i Samari. A ye naha, a ɗa ha Yesu ndo mətəme ha ndo nakə Mbəlom a sləraweye. 6Ndo i gəma niye hay tebiye tə tsəne bazlam i Filip ada tə ŋgatay a masuwayaŋ neheye a ge aye na, tə pay zləm a bazlam ŋgay ta səkeffe eye lele. 7Fakalaw hay tə yawaw abəra mə bo i ndo i ɗəvats hay. Tə yawaw abəra mə bo tay na, ta wudawa ka bo haladzay. Ndo neheye vərezl i bo tay maməta eye hay ta ndo neheye ta dzəgəɗasla sik tay matəra eye hay aye, ta mbəl. 8Andza niye məŋgwese bagwar eye a ge ma gəma niye. 9Ahəl niye na, ndoweye andaya ka dala i Samari eye niye. Ndoweye niye na, tə zalay Simoŋ. Neŋgeye na, a gawa maharam zla anəke bay ada maharam ŋgay nakə a gawa aye na, a gawatay a ndo i gəma niye hay hərɓaɓəkka. Ma mədzal gər ŋgay na, a gwaɗ neŋgeye ŋgwalak i ndo. 10Ndo hay tebiye, gawla hay ta bagwar hay, tə pa zləm na, ka neŋgeye. Tə gwaɗ: «Ndo nakay na, gədaŋ i Mbəlom bagwar eye nakə tə zalay Gədaŋ Bagwar eye.» 11Tə pawa zləm ka wu ŋgay nakə a gawa aye na, lele. Hərwi maharam ŋgay nakə a gawatay masuwayaŋ a ndo hay aye na, kə ndza haladzay. 12Ane tuk na, Filip a ye naha mata ɗa ha Labara Ŋgwalak eye ka Bəy i Mbəlom ada ka Yesu Kəriste na, tə dzala ha ka Yesu. Hasləka hay, ŋgwas hay, Filip a dzəhuɓ tay ha a yam. 13Simoŋ neŋgeye dərmak a dzala ha ka Yesu, ta dzəhuɓ ha a yam. Neŋgeye na, a ndzawa ka təv i Filip. A ŋgataway a masuwayaŋ tə wu hay wal wal neheye Filip a gawa aye na, a gay hərɓaɓəkka. 14Ndo i maslaŋ neheye nəteye ma Zerozelem aye tə tsəne ndo i gəma i Samari hay ta pa mədzal gər tay ka bazlam i Mbəlom na, tə sləratay naha Piyer ta Yuhana. 15Tə həl bo, ti ye. Tə ndisl naha a ɗəma na, ta ɗuwulay me a Mbəlom hərwi ada ndo i gəma i Samari niye hay tə pa gər ka bazlam i Mbəlom aye tâ huta Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye. 16Ahəl nakə ta dzəhuɓ tay ha a yam aye na, ta dzəhuɓ tay ha tə məzele i Yesu Bəy Maduweŋ. Ndo kwa nəte mə walaŋ tay Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye kə mbəzlaw faya zuk bay. 17Hərwi niye, Piyer ta Yuhana tə pa fataya həlay, ta ɗuwulay me a Mbəlom. Tsa na, tə huta Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye. 18Simoŋ a ŋgatay a ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu tə huta Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye hərwi nakə ndo i maslaŋ hay tə pa fataya həlay aye na, a vəlatay suloy a Piyer ta Yuhana. 19A gwaɗatay: «Vəlumeŋ gədaŋ eye dərmak hərwi ada ndo neheye na piye fataya həlay aye na, tâ huta Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye.» 20Ane tuk na, Piyer a mbəɗay faya, a gwaɗay: «Dze ta suloy yak tebiye, hərwi nəkar ka dzala mə gər yak masəkəme gədaŋ i Mbəlom na, ta suloy! 21Ka məsler nakay nəmay faya nəmaa giye na, ka sliye faya mədzepe tə nəmay bay hərwi ɗərev yak tsəɗaŋŋa kame i Mbəlom bay. 22Ɗa ha mezeleme yak, ɗuwulay me a Bəy Maduweŋ ada agəna ma pəsakeye ha mədzal gər yak neheye lele bay eye. 23Na zəba faya na, ɗərev yak maraha eye ta bor i bo ada mezeleme kə pa kar a daŋgay.» 24Simoŋ a tsəne bazlam niye hay na, a gwaɗatay a Piyer ta Yuhana: «Bo kurom eye, ɗuwulumay me a Bəy Maduweŋ hərwi ga hərwi ada wu nakay ka tsikum aye mâ təra tə neŋ bay tey.» 25Ma dəba eye na, Piyer ta Yuhana tə ɗa ha Yesu ada tə ɗa ha bazlam ŋgay a ndo hay. Tsa na, tə həl bo, ta mbəɗa gər a Zerozelem. Nəteye ka tsəveɗ faya ta diye na, tə ɗa ha Labara Ŋgwalak eye ma gəma hay wal wal ka dala i Samari. 26Ma dəba eye na, gawla i Mbəlom a gwaɗay a Filip: «Do, ka diye na, ka zəŋgaliye tsəveɗ nakə a ye ta diye i tsakay aye, ta tsəveɗ nakə a yaw abəra ma Zerozelem a ye a gəma i Gaza aye. Tsəveɗ eye niye na, a ye tə kəsaf.» 27Filip a tsəne na, kwayaŋŋa a həl bo, a ye. A husa ka tsəveɗ, faya ma diye na, a ŋgatay a ndo wuray, neŋgeye bagwar i ndo məge məsler i Bəy i Etiyopi Kandəs. Məsler ŋgay na, mələvay gər a suloy i bəy. Bəy i Etiyopi niye na, ŋgwas eye. A ye a Zerozelem mata ɗəslay ha gər a Mbəlom. 28Anəke na, faya ma maweye abəra ma Zerozelem, ma diye a mətagay. Neŋgeye mandza eye mə muta i pəles ŋgay faya ma diye ha. Neŋgeye faya ma dzaŋgiye ɗerewel i Ezay ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom. 29Filip a ŋgatay a ndo niye na, Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye a gwaɗay: «Hway bəse ka tsakay i muta i pəles taɗay faya ma diye aye.» 30Filip a tsəne andza niye na, a hway, a ye a həndzəɗ naha faya. Nəteye faya ta diye na, a tsəne ndo i Etiyopi niye faya ma dzaŋgiye ɗerewel i Ezay ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom. Filip a tsətsah faya, a gwaɗay: «Wu nakə faya ka dzaŋgiye na, ka tsəne ŋgway ɗaw?» 31Ndo niye a mbəɗay faya, a gwaɗay: «Kə ge ndəray kə ɗeŋ ha bay na, na sliye faya mətsəne na, ma kəkay?» Tsa na, a gwaɗay a Filip: «Tsalaw a muta i pəles ada ndza ka tsakay ga.» 32Ndo niye faya ma dzaŋgiye mə ɗerewel niye na, wuye mey? Təv nakə faya ma dzaŋgiye mə ɗəma aye na, a gwaɗ: «Neŋgeye a təra andza təɓaŋ nakə tə gəs, ta diye ha ka təv nakə tə kəɗawa wu mə ɗəma aye. Neŋgeye a təra andza təɓaŋ nakə ta ɗəsiye faya abəra məkwets na, a tuwa bay aye. Ka həndək abəra ka bazlam bay tebiye. 33Tə pasla na a walaŋ i ndo hay na, kəriye ada ta gay sariya i deɗek bay. Mata tsike me ka wawa ŋgay hay na, way? Ndəray kwa nəte andaya bay! Neŋgeye ta dze ha məsəfəre ŋgay abəra ka məndzibəra.» 34Ndo məge məsler niye a tsətsah ka Filip a gwaɗay: «Amboh, tsikeŋ tey, ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom a tsik niye na, ka way? A tsik na, ka bo ŋgay eye ŋgway tsukuɗu ka ndo mekeleŋ ɗaw?» 35Yawa! Filip a dazlay a məɗay ha ka təv nakə a dzaŋga aye. A ɗay ha Labara Ŋgwalak eye i Yesu. 36Ahəl nakə nəteye faya ta diye aye na, tə ndisl a təv eye andaya yam mə ɗəma. Ndo məge məsler niye a gwaɗay a Filip: «Yam anaŋ, anəke mata geŋ ŋgatay abəra ka madzəhuɓe bo a yam na, mey sa mey?» [ 37Filip a gwaɗay: «Taɗə ka pa mədzal gər yak ka Yesu na, ka sliye faya madzəhuɓe bo a yam.» Ndo niye a mbəɗay faya, a gwaɗay: «Na pa mədzal gər ka Yesu Kəriste. Neŋgeye na, Wawa i Mbəlom.»] 38Tsa na, a lətse ha muta i pəles ŋgay niye, tə mbəzlaw abəra mə ɗəma ta Filip. Filip ta neŋgeye salamay tə mbəzla a yam, Filip a dzəhuɓ ha a yam. 39Tə tsalaw abəra ma yam na, Məsəfəre i Bəy Maduweŋ a zla na Filip. Ndo məge məsler niye kə ŋgatay a Filip sa bay. Ane tuk na, neŋgeye a ye ŋgway tə məŋgwese eye. 40Filip a zəba ɗəre na, neŋgeye ma gəma i Azot. Tsa na, ahəl bo ma diye a Sezare. Faya ma diye na, a ɗa ha Labara Ŋgwalak eye ka gəma, ka gəma hus a həlay nakə a ndisl ka dala i Sezare aye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\