Kolosi hay 2

1A seŋ na, sərum ha na ge məsler haladzay hərwi kurom Kolosi hay, hərwi ndo i Lawdise hay ada hərwi siye i ndo neheye ta ŋgeteŋ zuk bay aye. 2Faya na giye andza niye na, hərwi məmakum naha ɗərev ada kâ wuɗum bo nəte nəte mə walaŋ kurom ada kâ dzapum nəte. A seŋ sa na, sərum wu nakə Mbəlom a bəzakway ha parakka aye hərwi ada kâ ndzum ɓəŋɓəŋ mə ɗəma. Sa na, ada kâ tərum ndo i zlele hay ka tsəveɗ ŋgay. Wu nakə Mbəlom a ɗakum ha aye na, Yesu Kəriste. 3Neŋgeye na, ma həndəkakweye tsəveɗ hərwi ada kâ hutakwa metsehe ada kâ sərakwa wu hay. Metsehe nakay na, lele haladzay, ma səkəmiye bo ta suloy bay. 4Na tsik andza niye na, hərwi ada ndəray mâ vakum gər tə bazlam ləfeɗeɗe eye bay. 5Sərum ha na, kwa neŋ dəreŋ tə nəkurom bəbay na, faya na dzaliye huya ka nəkurom. Ɗərev ga faya ma ŋgwasiye hərwi faya ka gumeye wu hay ta tsəveɗ eye ada hərwi nakə ka dzalum ha ka Kəriste aye, nəkurom mandza eye ɓəŋɓəŋ lele. 6Ka təmum Yesu Kəriste ka təra Bəy Maduweŋ kurom. Hərwi niye mede kurom mâ ge na, andza nakə a yay a gər a neŋgeye aye. 7Ndzum mə həlay ŋgay andza dərizl i gərɗaf nakə a pa zləlay ŋgay a bəɗ haladzay aye. Dum kame kame, dzalum ha peteh ka neŋgeye huya andza nakə ta tətikakum aye. Gumay naha sɨsœ haladzay a Mbəlom huya. 8Gum metsehe, ndəray mâ vakum gər tə metsehe nakə ma giye ŋgama bay aye bay. Metsehe niye na, a yaw abəra ma ndo hay ada ma məsəfəre neheye lele bay ka məndzibəra aye bəna abəra mə Kəriste bay. 9Ka pumateye zləm a nəteye bay na, hərwi mede i Mbəlom na, tebiye mə bo i Yesu Kəriste. 10Taɗə nəkurom madzapa eye tə Kəriste na, Mbəlom kə rah kurom ha tə Məsəfəre ŋgay. Kəriste na, bəy ka gər i wu hay tebiye ada ka gər i bəy tay hay. 11Ka hutum məɗəse bo na, hərwi nakə ka dzapum tə Kəriste aye. Məɗəse bo niye na, məɗəse bo nakə tə həlay i ndo zezeŋ aye bay. A yaw na, mə Yesu Kəriste. A zla fakuma abəra wu nakə ma diye kurom ha a mənese aye na, ta neŋgeye. 12Ahəl nakə ta dzəhuɓ kurom ha a yam aye na, andza nakə tə la kurom ka bo tə Kəriste aye. A həlay niye ka tsalumaw abəra ma yam na, andza nakə nəkurom tə Kəriste ka lətsumaw abəra ma mədahaŋ aye hərwi ka dzalum ha Mbəlom na, gədaŋ ŋgay andaya mələtse kurom ahaya abəra ma mədahaŋ andza nakə a lətse ahaya Yesu Kəriste abəra ma mədahaŋ aye. 13Ahəl niye nəkurom na, andza mədahaŋ hay hərwi ka gawum mezeleme ada hərwi nakə Yesu Kəriste kə ɗəs kurom bay aye. Anəke na, Mbəlom kə lətse kurom ahaya abəra ma mədahaŋ tə Yesu Kəriste ada kə pəsakway ha mezeleme kway. 14Ahəl niye na, sariya kə gəs kway hərwi wu nakə Mbəlom a tsik aye na, ka gakwa bay. Ane tuk na, Mbəlom kə zla fakwaya abəra mezeleme nakə ka gər kway aye, kə hama gwedere nakə fakwaya aye, andza a dar na ka mayako mazləlmbaɗa eye. 15Ahəl nakə Yesu Kəriste a mət ka mayako mazləlmbaɗa eye na, a zla gədaŋ abəra ka fakalaw hay ada ta bəy tay hay tebiye. A həhal tay ha kame i ndo hay tebiye, a patay horoy a ɗəre. 16Taɗə kə ge andza niye na, ndəray kwa nəte mâ gakum me hərwi wu mənday kəgəbay hərwi wu məse na, ndəray mâ gakum me bay. Ndəray kə gwaɗakum gum magurlom i məhəne siye hay, i wur kiye kəgəbay i pat i mazəzukw bo na, kâ təmum bay. 17Wu neheye na, andza mezek, a ɗatay ha a ndo hay wu nakə ma deyeweye kame aye. Wu deɗek eye nakə a ɗa ha na, bo i Yesu Kəriste eye. 18Kâ gərumatay tsəveɗ a ndo hay tâ səpat kurom tə bazlam kəriye abəra ka magogoy kurom bay. Ndo niye hay faya ta gwaɗiye kutoŋ məgay ɗəretsətseh a bo, ada məɗəslatay ha gər a gawla i Mbəlom hay. Nəteye faya ta tsikiye na, ka wu nakə tə ŋgatay ma məsine aye. Slala i ndo neheye na, faya ta ɗəslay ha gər a bo kəriye tsa, tə dzala i tay na, ka wu neheye ka məndzibəra aye. 19Nəteye madzapa eye tə Kəriste bəy tay sa bay. Matəra andza gər na, neŋgeye ada ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu na, bo ŋgay. Ndo neheye madzapa eye tə neŋgeye na, ta hutiye gədaŋ mə həlay ŋgay, maa dzapa tay ha ka təv manəte eye na, neŋgeye. Ta gəliye, ka tsəveɗ ŋgay andza nakə a yay a gər a Mbəlom aye. Ma piye tay ha ndo ŋgay hay ka təv manəte eye hərwi ada nəteye tebiye tâ dzapa andza bo i ndo nəte a zəv ka təv manəte eye tə mbəle hay ada ta slo i bo hay. 20Nəkurom ka sərum ha, ka mətum ka bo tə Kəriste. Andza niye, fakalaw hay ta ləviye kurom sa bay. Taɗə kə ge andza niye tuk na, ada ka ndzum andza nəkurom ndo i məndzibəra hay sa kəkay? Faya ka pumay bəzay a wu neheye tə gwaɗ: 21«Kâ zla wu nakay bay», «kâ ndzaka wu nakay bay», «kâ tətal ka wu nakay bay» aye na, ma kəkay? 22Maa tətik bazlam neheye mapala eye na, ndo hay ɗekɗek tsa. Wu neheye tebiye na, ta dziye ahəl nakə ndo hay ta giye ha məsler aye. 23Ka madazlay, ndo hay tə dzala mə gər tay bazlam neheye mapala eye na, ta vəliye metsehe hərwi tə gwaɗ, tə ge kutoŋ hərwi məpay bəzay a kule tay, marəhay gər ka dala ada məgay ɗəretsətseh a bo. Ane tuk na, neŋ na ŋgatay na, kule tay ma dzəniye ndo hərwi ada mâ gay metsehe a bor i bo ŋgay kwa tsekweŋ bay tebiye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\