Galat hay 4

1Wu nakə a seŋ mətsikakum aye na, anaŋ: Maga eye na, andza wawa nakə ma ndiye gay i bəba ŋgay aye. Ahəl nakə neŋgeye wawa eye mba kwa taɗə wu i bəba ŋgay tebiye i ŋgay bəbay na, neŋgeye andza beke. 2Ahəl nakə neŋgeye wawa eye mba aye na, ndo hay ta geye gər, ta geye gər a wu ŋgay hay dərmak hus a məpesle həlay i bəba ŋgay nakə ma ndisliye a ɗəma aye. 3I kway andza niye dərmak. Ahəl nakə nəkway andza wawa hay mba aye na, nəkway beke i məsəfəre neheye ŋgwalak eye bay neheye faya ta ləviye məndzibəra aye. 4Ane tuk na, ahəl nakə məpesle i həlay i Mbəlom a ndisl a ɗəma aye na, a sləraw wawa ŋgay. Ŋgwas a wa na. A pay bəzay a bazlam i Musa mapala eye lele, 5hərwi ada mâ təma tay ha ndo neheye nəteye beke i bazlam i Musa mapala eye ada kâ tərakwa wawa i Mbəlom hay. 6Wu nakə ka sərakweye ha ta deɗek nəkway wawa ŋgay hay aye na, anaŋ: Mbəlom a sləraw Məsəfəre i wawa ŋgay a ɗərev kway. Məsəfəre niye faya ma zaleye a Mbəlom mə ɗərev kway, «Abba, Bəba ga.» 7Andza niye, nəkurom beke i fakalaw hay sa bay, nəkurom wawa i Mbəlom hay ɗuh. Sa tsa na, ka hutumeye wu neheye ma vəlateye a wawa ŋgay hay aye dərmak hərwi nəkurom wawa ŋgay hay. 8Ahəl niye Mbəlom neŋgeye way ta ɗakum ha zuk bay na, nəkurom beke i wu hay wal wal ada wu niye hay na, Mbəlom nakə deɗek aye bay. 9Anəke na, ka sərum Mbəlom, a seŋ məgweɗe ɗuh na, Mbəlom a sər kurom. Ass! Ka mbəɗumeye gər məpay bəzay a wu neheye kəriye gədaŋ andaya mə ɗəma bay aye sa na, ma kəkay? A sakum matəre beke i wu neheye sa na, hərwi mey? 10Ka pum mədzal gər kurom na, ka məhəne hay, ka kiye hay, məve hay, neheye tebiye həlay eye kə sla a ɗəma na, ka gawum magurlom. 11Məndze kurom na, a dzədzar ga ha. Agəna məsler ga nakə na ge mə walaŋ kurom aye na, a təra kəriye. 12Malamar ga hay, neŋ na təra andza nəkurom neheye Yahuda hay bay aye. Neŋ faya na gakumeye amboh, tərum andza neŋ. Ka gumeŋ mənese kwa tsekweŋ bay. 13Nəkurom ka sərum ha makurre eye bo a geŋ nakə na ndza mə walaŋ kurom hərwi məɗakum ha Labara Ŋgwalak eye aye. 14Ɗəvats ga kə sakum ɗəretsətseh haladzay. Ane tuk na, kwa andza niye bəbay na, ka zəbum fagaya andza wu kəriye wal bay, ka həharum ga bay. Ɗuh ka təmum ga lele andza neŋ na, gawla i Mbəlom, ada ka təmum ga sa na, andza neŋ na, Yesu Kəriste eye tə gər ŋgay. 15A həlay niye na, ɗərev kurom kə ŋgwasa haladzay. Ada ɗərev kurom a ŋgwasa anəke sa bay na, hərwi mey? Ahəl niye neŋ tə gər ga na sər ha taɗə tsəveɗ andaya məŋgweɗe na ɗəre kurom na, atay na, ka ŋgwaɗum ka vəlumeŋ. 16Anəke ka zlum ga andza ndo məne ɗəre kurom na, hərwi nakə na tsikakum deɗek aye ɗaw? 17Ndo neheye tə tsik me ada ta mbəɗa ha Labara Ŋgwalak eye na, tə ge məsler ta tsəɓtsəɓ eye mə walaŋ kurom. Ane tuk na, wu nakə tə dzala faya məge aye na, lele bay. Faya ta giye andza niye na, hərwi ada kâ gərum ga ha ada kâ gum tsəɓtsəɓ ka məpatay bəzay a nəteye. 18Lele haladzay nakə ndo hay ta giye tsəɓtsəɓ hərwi ndo siye hay aye. Taɗə ta giye andza niye huya na, lele. Taɗə nəkway dziye kəgəbay neŋ dəreŋ tə nəkurom na, a seŋ ndzum tə neŋ huya. 19Nəkurom na, wawa ga neheye na wuɗa kurom haladzay aye. Neŋ andza ŋgwas nakə faya ma wiye wawa aye. Faya na siye ɗəretsətseh ada ma wuriye fagaya andza niye hus ka təv nakə mədzal gər kurom ka təra andza i Kəriste aye. 20A seŋ tə ɗərev ga peteh mede naha ka təv kurom anəke hərwi ada nâ sər mətsikakum wu neheye. Ɗərev faya ma diye fagaya abəra hərwi kurom. 21A nəkurom neheye a sakum məpay bəzay a bazlam i Musa mapala eye, tsikumeŋ: Ka tsənum wu nakə Ɗerewel i Musa a tsik aye təbəɗew. 22Tə watsa mə Ɗerewel i Mbəlom na, tə gwaɗ: Abraham na, wawa ŋgay hay sulo. Neŋgeɗ na, beke a wa, wawa neŋgeɗ ŋgwas nakə beke eye bay aye a wa. Ŋgwas nakə beke eye aye na, tə zalay Agar. Ŋgwas nakə beke eye bay aye na, tə zalay Sara. 23Wawa i beke na, tə wa ta mədzal gər i slo i bo tay, ane tuk na, wawa i ŋgwas nakə beke eye bay aye a wa na, hərwi wu nakə Mbəlom a tsikay a Abraham kurre, a gwaɗay na vəlakeye aye. 24Bazlam nakay na, a say məɗakway ha wu andaya. Ŋgwas neheye sulo aye na, a ndzəkit ha bo ta dzam neheye Mbəlom a ɓar aye. Agar, ŋgwas beke eye na, a ndzəkit bo ta dzam nakə Mbəlom a ɓar tə Musa mə mahəmba i Sinay aye. Wawa neheye ta wiye tay ma dzam niye na, nəteye beke i bazlam i Musa mapala eye. 25Agar na, neŋgeye andza mahəmba i Sinay nakə ka dala i Arabi aye. Neŋgeye na, andza gəma i Zerozelem nakə anəke aye dərmak hərwi gəma niye ta ndo neheye tebiye nəteye mə ɗəma aye na, nəteye beke i bazlam i Musa mapala eye. 26Ane tuk na, Zerozelem nakə mə mbəlom aye na, neŋgeye andza ŋgwas nakə beke eye bay aye. Maa təra andza may kway na, neŋgeye. 27Maga eye na, andza nakə tə watsa mə Ɗerewel i Mbəlom aye, tə gwaɗ: «Nəkar ŋgwas dəlay eye, ka wa wawa nəte bay aye, ɗərev yak mâ ŋgwasa, nəkar nakə ɗəretsətseh i məwe wawa kə zlakazay nəte bay aye, wuda ta məŋgwese eye, hərwi ŋgwas nakə zal ŋgay a gər ha aye na, ma ta hutiye wawa hay haladzay abəra ka ŋgwas nakə mandza eye tə zal ŋgay aye.» 28Malamar ga hay, nəkurom na, wawa deɗek eye hay andza i Mbəlom nakə a tsik kurre aye. Neŋgeye na, andza nakə Mbəlom a tsikay a Abraham kurre a gwaɗay nakə Sara ma ta wiye Izak aye. 29A həlay niye na, wawa nakə tə wa ta mədzal gər i slo i bo aye na, a saway ɗəretsətseh a wawa nakə tə wa ta gədaŋ i Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye. A həlay nakay anəke eye na, huya andza niye dərmak. 30Ane tuk na, tə watsa mə Ɗerewel i Mbəlom na, tə gwaɗ kəkay? «Həhar na ŋgwas nakə beke eye ta wawa ŋgay hərwi wawa i beke ma ndiye wu i bəba ŋgay bay. Mata nde na, wawa i ŋgwas nakə beke eye bay aye.» 31Malamar ga hay, nəkway na, wawa i beke bay, nəkway wawa i ŋgwas nakə beke eye bay aye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\